1 Timoteus 3
CSP

1 Timoteus 3

3
Biskupové a diakoni
1Věrohodné je to slovo:#n.: tato věta patří k předch. odstavci (ukončená tečkou). Usilujeli#n.: Toužíli; srv. 6,10 (pachtili); He 11,16 někdo o biskupství,#ř. episkopé (dozorčí úřad); (výraz navazuje na h. pqd – navštívit, viz Gn 21,1p; 1Pt 2,12!) touží po dobré#n.: krásné práci. 2Biskup#ř. episkopos (dozorce / strážce); Sk 20,28; Fp 1,1; Tt 1,7 tedy má být bezúhonný, muž jedné ženy, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný,#ř.: milující hosty; Tt 1,8; 1Tm 5,10; Ř 12,13; 1Pt 4,9 schopný učit, 3ne pijan, ne rváč, nýbrž mírný, ne svárlivý nebo hrabivý.#ř.: bez lásky k penězům; He 13,5; 1Tm 3,8; 6,10 4 dobře vést svou rodinu#ř.: dům a udržovat děti v poslušnosti se vší počestností. 5Neumíli někdo vést svou rodinu,#ř.: dům jak se bude starat o Boží církev? 6Nemá být teprve nedávno obrácený,#ř.: Ne nově vštípený aby nezpyšněl a neupadl do Ďáblova odsouzení. 7Musí však mít také dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo, aby neupadl do pohanění a do Ďáblovy léčky.
8Rovněž diakoni#ř. diakonoi, (diakonii / služebníci – 4,6); v. 12; Fp 1,1; Sk 6,3–6 mají být čestní,#v. 11; Tt 2,2; Fp 4,8 (pravdivé) ne neupřímní,#ř.: dvojí mluvy; Ž 5,10 ne oddaní mnohému pití vína, ne hanebně ziskuchtiví; 9mají mít tajemství víry v čistém svědomí. 10I oni ať jsou nejprve zkoumáni, a teprve potom, jsouli bez úhony, ať konají svou službu. 11Právě tak ženy mají být#n.: mít čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. 12Diakoni ať jsou muži jedné ženy, dobře vedou své děti a vlastní rodiny.#ř.: domy 13Neboť ti, kdo dobře vykonali svou službu, získávají si dobré postavení#ř.: krásný stupeň a mnoho smělé důvěry ve víře, která je v Kristu Ježíši.
Tajemství naší zbožnosti
14Tyto věci ti píšu v naději,#ř.: doufaje že k tobě brzo přijdu. 15Kdybych se však opozdil, chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě Božím, jímž je církev Boha živého, sloup a opora pravdy. 16A vpravdě veliké je to tajemství zbožnosti: Ten, který#var.: Bůh se zjevil v těle, byl ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, byl hlásán národům,#n.: pohanům; ř.: v národech ve světě mu uvěřili, byl přijat ve slávě#n.: do slávy; vzhůru.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad