1 Timoteus 2
CSP

1 Timoteus 2

2
Výzva k modlitbám
1Především tedy prosím,#Mk 7,32; Sk 24,4; Ř 15,30; 1K 4,16; Ef 4,1; Fm 1,9; n.: vás vybízím (Ř 12,1; 1K 16,15; 2K 2,8; He 13,22) aby se konaly prosby,#5,5; Ef 6,18; Fp 4,6; 1Pt 3,12; ř. deésis – úpěnlivá prosba o naplnění potřeby, výlučně adresovaná Bohu; 2Pa 6,29 (LXX); L 1,13 modlitby, přímluvy a děkování#4,3; n.: díkůčinění (2K 9,12); ř.: vyjádření vděčnosti (2K 4,15; 1Te 3,9) za všechny lidi, 2za králea za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti#ř. eusebeia používá nejčastěji Pavel v 1Tm (v. 10; 3,16; 4,7n; 5,4 – slso; 6,3.5n.11); srv. Sk 3,12; 2Tm 3,5 Tt 1,1; Jk 1,26n; 2Pt 1,3.6n a důstojnosti.#3,4 (počestnost); Tt 2,7 (poctivost) 3To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, 4který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. 5Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 6který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. 7K tomu jsem byl ustanoven hlasatelem a apoštolem-- mluvím pravdu [v Kristu], nelžu --, učitelem národů#n.: pohanů; Sk 9,15 ve víře a v pravdě.
8Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě, pozvedajíce svaté ruce bez hněvu a sváru.#1Pt 3,7; n.: pochybování; Mt 21,21; Fp 2,14; Jk 1,6 9Stejně i ženy ať se v slušném oděvu zdobí počestně a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, 10nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se přiznávají k zbožnosti.#n.: k bohabojnosti 11Žena ať se učí#n.: ať přijímá poučení v tichosti#ř. hésychia (tichost / mlčení), v. 12; Sk 22,2; 2Te 3,12 a s veškerou podřízeností.#n.: v naprosté (ř.: veškeré) poslušnosti; ř. hypotagé (podřízenost / poddanost / poslušnost), 2K 9,13; Ga 2,5; 1Tm ; 3,4; srv. Tt 2,5 12Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nýbrž být v tichosti. 13Neboť první byl utvořen#n.: zformován / uhněten (v Gn 2,7; v Gn 2,22 h.: "vybudoval") Adam, potom Eva. 14A nebyl sveden Adam; žena#ř.: ta žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení. 15Bude však zachráněna skrze rození;#ř.: rození dětí; (nebo snad: zrození Dítěte – srv. Gn 3,15?) ženy jsou zachráněny, setrvajíli ve víře, lásce a v posvěcení spolu se střízlivostí.#n.: rozvážností / zdrženlivostí; v. 9; Tt 2,5

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad