1 Timoteus 1
CSP

1 Timoteus 1

1
Oslovení
1Pavel, apoštol Krista Ježíše podle příkazu Boha, našeho Zachránce, a Krista Ježíše, naší naděje, 2Timoteovi, vlastnímu synu#n.: opravdovému …; ř.: pravému dítěti; Tt 1,4 ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce [našeho] a Krista Ježíše, Pána našeho.
Varování před falešným učením
3Když jsem cestoval do Makedonie,#Sk 16,9; [tato událost není zaznamenána ve Sk; prav. se udála po Sk 28, mezi prvním a druhým uvězněním Pavla v Římě] vybídl jsem tě, abys zůstal v Efesu a nařídil#n.: přikázal; 4,11; 5,7; 6,13.17; 1K 7,10! jistým lidem, aby neučili odchylným naukám#ř. heterodidaskaló; HL; srv. Ga 1,6p 4a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání#var.: k sporům než k Boží správě,#n.: řádu záchrany (ř. oikonomia); srv. Ef 1,10! která spočívá na víře. 5Cílem#1Pt 1,9; ř.: Konec tohoto nařízení#v. 18; Sk 5,28p; [tj. smysl toho, co Pavel předkládá a nařizuje (tedy vyučování), v protikladu k naukám falešných učitelů (vv. 3n)] je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 6Od toho se někteří odchýlili a obrátili se k prázdnému mluvení. 7Chtějí být učiteli Zákona, a nechápou ani to, co říkají, ani to, o čem se tak jistě vyslovují.
8Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě#ř.: zákonně; 2Tm 2,5 (podle pravidel) 9a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé#ř.: bezzákonné a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec,#ř.: vrahy lidí vůbec (androfonoi); HL; srv. Oz 4,2 (LXX); Mk 7,21; Zj 9,21 10smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce,#n.: obchodníky s otroky; HL; srv. Ex 21,16; Zj 18,13 lháře, křivopřísežníky,#HL; srv. Za 5,3 (LXX); slso Mt 5,33 a co ještě jiného se příčí#n.: staví proti / protiví; 1K 16,9p; Ga 5,17; 2Te 2,4 zdravému učení 11podle evangelia slávy#n.: slavného evangelia; 2K 4,4 blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno.
Vděčnost Pánu za milosrdenství
12Děkuji tomu, který mne posilnil, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za spolehlivého#Neh 7,2; 13,13; n.: věrného; Sk 16,15; 1K 7,25 a ustanovil ke službě, 13ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník.#n.: zpupný člověk; Ř 1,30; srv. Př 11,2 (LXX) – domýšlivost Došel jsem však milosrdenství, protože jsem to činil z nevědomosti v nevěře.#n.: v době nevěry, tj. jako nevěřící; Sk 26,9 14A tím hojněji se projevila milost našeho Pána s vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. 15Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první, 16avšak proto jsem došel milosrdenství, aby Kristus Ježíš na#ř.: ve; Ga 1,16 mně prvním ukázal veškerou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému. 17Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému [moudrému] Bohu čest a sláva na věky věků. Amen.
18Toto nařízení svěřuji tobě, můj synu Timoteji, na základě předešlých proroctví o tobě, abys s jejich posilou#ř.: v nich / skrze ně bojoval dobrý boj, 19maje víru a dobré svědomí, jímž někteří pohrdli, a proto ztroskotali#pro dosl. význam srv. 2K 11,25; 1Tm 6,10.21; 2Tm 2,18 ve víře. 20Patří k nim Hymenaios a Alexandr,#snad totožný s A. v 2Tm 4,14 které jsem vydal Satanu, aby se naučili#ř.: byli vychováni; 1K 11,32; He 12,6 nerouhat.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad