Matyu 1
YUJNT

Matyu 1

1
Jisas Krais yakámp fi mekamp appeyaenápomp e
1Mámá te Jisas Krais yakámp fi mekamp appeyaenápono: Manénkɨr yakámp te Abraham. Tá am feknámp koropea Devit. Tá am fekampao Jisas Krais koropámpon.
2Abraham te Aisakomp naropwar.
Tá Aisak te Jekopomp naropwar.
Jekop te Juda mwearoamp naropwar.
3Tá Juda te Peres, Seramp naropwar. Am tárápyaramp éntupwar te Tamar.
Peres te Hesronomp naropwar.
Hesron te Ramomp naropwar.
4Ram te Aminadapomp naropwar.
Aminadap te Nasonomp naropwar.
Nason te Salmonomp naropwar.
5Salmon te Boasomp naropwar. Boasomp éntupwar te Rahap.
Boas te Obetomp naropwar. Obetomp éntupwar te Rut.
Obet te Jesimp naropwar.
6Jesi te King Devitomp naropwar.
Devit te Solomonomp naropwar. Maomp éntupwar te wokwaek Yuraiamp yupu yakámp.
7Solomon te Rehoboamomp naropwar.
Rehoboam te Abaijamp naropwar.
Abaija te Asamp naropwar.
8Asa te Jehosafatomp naropwar.
Jehosafat te Jehoramomp naropwar.
Jehoram te Usaiamp naropwar.
9Usaia te Jotamomp naropwar.
Jotam te Ahasomp naropwar.
Ahas te Hesekaiamp naropwar.
10Hesekaia te Manasamp naropwar.
Manasa te Amonomp naropwar.
Amon te Josaiamp naropwar.
11Josaia te Jehoiakin ntia maomp mwearoamp naropwar. Am ke fek táman Babilon mekamp ami koropea Israel fi éréképá tukupea Babilon mek fápákamánki kákapono.
12Tukupea am Babilon mek yakápap fekamp Jehoiakin Sealtielomp naropwar.
Sealtiel te Serubabelomp naropwar.
13Serubabel te Abiutomp naropwar.
Abiut te Elaiakimomp naropwar.
Elaiakim te Asoromp naropwar.
14Asor te Sadokomp naropwar
Sadok te Akimomp naropwar.
Akim te Eliutomp naropwar.
15Eliut te Eleasaromp naropwar.
Eleasar te Matanomp naropwar.
Matan te Jekopomp naropwar.
16Jekop te Josepomp naropwar.
Josep te Mariamp poumarop.
Maria te Jisas sámpámpono. Man te ‘Krais’rá sér i konapono.
17Am te am kear ponankor Abraham feknámpia koropea King Devit yakámp fek te ankár fére-sámpramp kearono. Tá King Devit yakámp feknámpia ponankor koropea Israel fi Babilon mek tukupea fákapá yakáp nap te, ankár fére-sámpramp kearono. Tá Babilon mek fákapá yakáp nap te, ankár koropea Krais yakámp fek te, ankár fére-sámpramp kearono.
Josepo enselén nkemp kar
Luk 2:1-7
18Maria Jisasén sámpámp kar te ará: Man Josepo sámp naenámpria kar yoroiapon. Aenapan maok, oukoumwan Josepént yak mo nánko, Yiki Kor Spirit yare mek ék nánko, Maria táráp yakánko nkeapon. #Lu 1:27,35 19Maompor kar yoroinap arop Josep te, yae-párák yakeanámp yupu sámp nae ri námp kwamp, pwar naeria. Aenámpao maok, Maria pwarápae antánoria, man yopor mo, sánánkar porokwe fek pwar naeria nɨnɨk. 20Josepo takrá nɨnɨkia kumuruk amprá yém nkenko maok, Kwaromp enselo Josepén sérrá, “Josep, Devitomp ou fekamp táráp e! Amo apápriaka amo sámp nanap yupu Marian pwar kwapono. Amo wawae! Am táráp Mariamp yare mek yak námp te Yiki Kor Spiritao sánk námpono. 21Mao poumou-táráp sámp naenámpon. Am táráp sámpeanánko, amo maomp e ‘Jisas’ ri papampo. Am te arak naenámpon: Koumteouráp aropamp kwatae nɨnɨk tirá épériaka am fárákapan warko érékép naenámpon.” Enselo makrá sérimpono. #Lu 1:31, 2:21
22Manénkɨr kar Kwaro náráp profetén nɨnɨk sánkánko, profet wawiaka arakrá sér, 23“Wawenke! Yupu oukoumwan énkirao, táráp yare yakea, poumou-táráp sámp naenámpono. Aenánko maomp e te ‘Imanuelono’rá sér mwanapono.” Am e fi te arakrianono: Kwaro nomont yak námpon. #Ais 7:14
24Josepo am yém nkea pwarará fárámprá Kwar Tokwaeramp enselo man séri námpaok yupu wae fwap sámp. 25Aempao maok, mao te mént yárak mo, akwapea Maria poumou-táráp sámpá yakánko, maomp e ‘Jisas’ ri papámp.

© 1994, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Kwaromp kwapwe kare kar