MATUŠ 1
NZR
1
Le Ježišoskero pokoleňie
1O ľil pal o pokoleňie le Ježišoskero Kristoskero, so sas čhavo le Davidoskero, čhavo le Abrahamoskero. 2O Abraham sas dad le Izakoske, o Izak sas dad le Jakoboske, o Jakob sas dad le Judaske the leskere phralenge 3a o Juda sas dad le Faresiske the le Zaruske, saveske sas daj e Tamara. O Fares sas dad le Ezromoske, o Ezrom sas dad le Aramoske, 4o Aram sas dad le Amminadaboske, o Amminadab sas dad le Nazonoske, o Nazon sas dad le Salmonoske, 5o Salmon sas dad le Boaziske la Rachabatar a o Boaz sas dad le Obedoske, la Rutatar. O Obed sas dad le Jesseoske, 6o Jesse sas dad le Davidoske, le kraľiske a o kraľ David sas dad le Šalamunoske, savo uľiľa (*pes narodzinďa) le Urijašiskera romňatar. 7O Šalamun sas dad le Roboamoske, o Roboam sas dad le Abijašiske, o Abijaš sas dad le Azaske, 8o Aza sas dad le Jozafatoske, o Jozafat sas dad le Joramoske a o Joram sas dad le Ozijašiske. 9O Ozijaš sas dad le Joatamoske, o Joatam sas dad le Achasiske, o Achas sas dad le Ezechijašiske, 10o Ezechijaš sas dad le Manasesiske, o Manases sas dad le Amonoske a o Amon sas dad le Jozijašiske. 11O Jozijaš sas dad le Jekonijašiske the leskere phralenge, akor sar sas o nipi andral o Izrael zaile andro Babilon. 12A pal oda sar sas o nipi andral o Izrael zaile andro Babilon, sas le Jekonijaš čhavo o Salatijel a o Salatijel sas dad le Zorobabeloske. 13O Zorobabel sas dad le Abijudaske, o Abijuda sas dad le Elijakimoske, o Elijakim sas dad le Azoriske, 14o Azor sas dad le Sadochoske, o Sadoch sas dad le Achimoske a o Achim sas dad le Elijudaske. 15O Elijud sas dad le Eleazariske, o Eleazar sas dad le Mattanoske, o Mattan sas dad le Jakoboske 16a o Jakob sas dad le Jozefoske, la Mariakere romeske, andral savi uľiľa o Ježiš, so les vičhinenas Kristus. 17Avke savore fajti le Abrahamostar až dži o David sas dešuštar; le Davidostar až dži akor, sar sas o nipi andral o Izrael zaile andro Babilon, sas dešuštar fajti; a akorestar, sar sas o Izrael zailo andro Babilon až dži o Kristus, sas thiš dešuštar fajti.
Sar uľiľa o Ježiš Kristus
18O Ježiš Kristus uľiľa (*pes narodzinďa) kavke: Akor sar sas leskeri daj e Maria mangaďi le Jozefoha, mek angle oda sar pes zgele, sikaďa pes, hoj hiňi khabňi andral o Sentno Duchos. 19Ale o Jozef, lakero rom, sas čačipnaskero manuš a vaš oda, hoj lake na kamňa te kerel ladž, kamňa la počoral te premukel. 20Sar pal oda gondoľinelas, sikaďa pes leske o aňjelos le Rajeskero andro suno a phenďa: “Jozef, čhavo le Davidoskero, ma dara tut te prilel la Maria romňake, bo oda čhavoro saves oj užarel, hin le Sentne Duchostar. 21Uľola lake čhavo a deha les nav Ježiš, bo ov zachraňinela peskere nipen lengere binendar.” 22Kada savoro pes ačhiľa vaš oda, hoj pes te ačhel oda so phenďa o Raj prekal o prorokos: 23“Dikh, e pačivaľi džuvľi khabňola, uľola lake čhavo a dena les nav Immanuel”, so hin prethodo: “O Del amenca.” 24O Jozef uščiľa andral o soviben a kerďa avke, sar leske oda phenďa o aňjelos le Devleskero a iľa la Maria romňake. 25Ale le Jozef na sas la Mariaha ňič, dži akor, medik lake na uľiľa (*pes narodzinďa) čhavo a ov leske diňa nav Ježiš.

© The Word for the World International, 2013

Learn More About E Nevi Zmluva pal o Romanes 2014