YouVersion Logo
Search Icon

Matuš 1

1
Le Ježišoskro rodokmeňos
1O ľil pal o rodokmeňos le Ježišoskro Kristoskro, čhavo le Davidoskro, čhavo le Abrahamoskro.
2O Abraham sas dad le Izakoske,
o Izak sas dad le Jakoboske,
o Jakob sas dad le Judaske the leskre phralenge
3a o Juda sas dad le Pereciske the le Zerachoske, savenge sas daj e Tamar.
O Perec sas dad le Checronoske,
o Checron sas dad le Ramoske,
4o Ram sas dad le Aminadaboske,
o Aminadab sas dad le Nachšonoske,
o Nachšon sas dad le Salmonoske,
5o Salmon sas dad le Boaziske la Rachabatar
a o Boaz sas dad le Obedoske la Rutatar.
O Obed sas dad le Izajoske,
6o Izaj sas dad le kraľiske le Davidoske.
O David sas dad le Šalamunoske, savo uľiľa le Urijašiskra romňatar.
7O Šalamun sas dad le Rechabeamoske,
o Rechabeam sas dad le Abijoske,
o Abijah sas dad le Asaske,
8o Asa sas dad le Jošafatoske,
o Jošafat sas dad le Jehoramoske
a o Jehoram sas dad le Oziašoske.
9O Oziaš sas dad le Jotamoske,
o Jotam sas dad le Achazoske,
o Achaz sas dad le Chizkijoske,
10o Chizkijah sas dad le Menašeske,
o Menaše sas dad le Amonoske
a o Amon sas dad le Jozijašoske.
11O Jozijaš sas dad le Jekonijašiske the leskre phralenge akor, sar sas o nipi andral o Izrael zaile andro Babilon.
12Paloda, sar sas o Izraeliti zaile andro Babilon,
le Jekonijaš sas čhavo o Šealtiel
a o Šealtiel sas dad le Zerubabeloske.
13O Zerubabel sas dad le Abijudoske,
o Abijud sas dad le Eljakimoske,
o Eljakim sas dad le Azoriske,
14o Azor sas dad le Cadokoske,
o Cadok sas dad le Achimoske
a o Achim sas dad le Elijudoske.
15O Elijud sas dad le Eleazaroske,
o Eleazar sas dad le Matanoske,
o Matan sas dad le Jakoboske
16a o Jakob sas dad le Jozefoske, savo sas rom la Mariake, savake uľiľa o Ježiš, saves vičinen Kristus.
17Avke savore pokoleňja le Abrahamostar dži o David sas dešuštar (14); le Davidostar dži akor, sar sas o Izraeliti zaile andro Babilon, sas dešuštar pokoleňja; a akorestar dži o Kristus sas tiš dešuštar pokoleňja.
Sar uľiľa o Ježiš Kristus
18O Ježiš Kristus uľiľa kavke: Akor, sar sas leskri daj e Maria mangaďi le Jozefoha, sar mek leha na sas veraduňi, sikaďa pes, hoj hiňi khabňi le Svete Duchostar. 19Ale o Jozef, lakro rom, sas čačipnaskro manuš a vaš oda, hoj lake na kamelas te kerel ladž, kamľa la počoral te premukel.
20Sar pal oda gondoľinelas, sikaďa pes leske o aňjelos le Rajeskro andro suno a phenďa: „Jozef, čhavo le Davidoskro, ma dara tut te lel la Maria romňake, bo oda čhavoro, saves oj užarel, hin le Svete Duchostar. 21Uľola lake čhavoro a deha leske o nav Ježiš, bo ov zachraňinela peskre manušen andral lengre bini.“
22Kada savoro pes ačhiľa vašoda, hoj pes te naplňinel oda, so phenďa o Raj prekal o prorokos:
23Dikh, e pačivaľi džuvľi ačhela khabňi,
uľola lake čhavoro
a dena leske o nav Immanuel,
so hin prethodo: O Del amenca.
24Sar o Jozef ušťiľa andral o soviben, kerďa avke, sar leske oda phenďa o aňjelos le Devleskro, a iľa peske la Maria romňake. 25Ale le Jozef na sas la Mariaha ňič dži akor, medik lake na uľiľa o čhavoro. A ov leske diňa o nav Ježiš.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy