Matiyuho 1
AGM

Matiyuho 1

1
Kɨmaiwa Ambɨmaiwa Jisasɨ Kɨraisihomɨ Saisatoyaamɨ Ambɨhaiwe
(Rukɨho 3:23-38)
1Kɨmiya Jisasɨ Kɨraisihomɨ saisatoyaare. Iyataatɨ Jisaasiho so Daawitɨhomɨ jɨtɨpatɨ napipatetapɨ noaipahore. Aihɨ amɨ Daawitɨho soaisangi Abɨraahamɨhomɨ jɨtɨpatɨ napipatetapɨ noaipahore.
2Aihɨ Abɨraahamɨho so Aisaakɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Aisaakɨho so Jekopɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Jekopɨho so Judaahomunɨ komɨ saingo saahoyaamunɨ sapɨhore.
3Iyataatɨ Judaaho so Peresiyɨ Jeraayaamɨ sapɨhore. Aihɨ kuramɨ sanaatɨ Tamaarɨhaate.
Aihɨ Peresiho so Esɨronɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Esɨronɨho so Ramɨhomɨ sapɨhore.
4Aihɨ Ramɨho so Aminataapɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Aminadaapɨho so Naasonɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Naasonɨho so Sarɨmonɨhomɨ sapɨhore.
5Aihɨ Sarɨmonɨho so Boaasihomɨ sapɨhore. Boaasihomɨ sanaatɨ Rehepɨhaate.
Aihɨ Boaasiho so Obetɨhomɨ sapɨhore. Obetɨhomɨ sanaatɨ Rutɨhaate.
Aihɨ Obetɨho so Jesihomɨ sapɨhore.
6Aihɨ Jesiho so awaisɨho Daawitɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Daawitɨho so Sorɨmonɨhomɨ sapɨhore. Iyataatɨ Sorɨmonɨhomɨ sanaatɨ jɨhura Yuraiyaahomɨ apwaataatimatahaate.
7Iyataatɨ Sorɨmonɨho so Reoboaamɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Reoboaamɨho so Abaisaahomɨ sapɨhore.
Aihɨ Abaisaaho so Asaahomɨ sapɨhore.
8Aihɨ Asaaho so Jehosapatɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Jehosapatɨho so Joramɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Joramɨho so Usaiyaahomɨ sapɨhore.
9Aihɨ Usaiyaaho so Jotamɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Jotamɨho so Ahaisɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Ahaisɨho so Esikaiyaahomɨ sapɨhore.
10Aihɨ Esikaiyaaho so Manasehomɨ sapɨhore.
Aihɨ Manaseho so Emonɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Emonɨho so Josaiyaahomɨ sapɨhore.
11Aihɨ Josaiyaaho Jekonaiyaahomunɨ komɨ saingosaahoyaamunɨ sapɨhore. Isɨmiya siya awaisawɨhiyaimatɨwɨ kiyaamɨ isɨhiya Judaahiyai winjaawɨ bimaamɨ napɨwɨ ipotaataatɨho iwinja bimihɨ isɨhiya Babironɨhiya napɨwɨ Judaahiyaamɨ aunahɨpatɨ niyapɨ tipɨ numwaasi kaanɨhɨ wapɨhɨ nuwɨ yapɨpatɨ Babironɨhanda napuhohurandaise.
12Aihɨ Isɨraherɨhiya Babironɨhanda napwɨtɨwɨ bimohuraapɨ isɨhiya siya saiwɨ namoyaatɨmɨ nowaayopo.
Namoyaatɨmɨ nowaawɨ Jekonaiyaaho so Siyaarɨtiyerɨhomɨ sapɨhoematataise.
Aihɨ Siyaarɨtiyerɨho so Serapaperɨhomɨ sapɨhore.
13Aihɨ Serapaperɨho so Abaiyaatɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Abaiyaatɨho so Eraiyakimɨhomɨ Sapɨhore.
Aihɨ Eraiyakimɨho so Asorɨhomɨ (Esorɨhomɨ) sapɨhore.
14Aihɨ Asorɨho so Satokɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Satokɨho so Akimɨhomɨ (Ekimɨhomɨ) sapɨhore.
Aihɨ Akimɨho so Eraiyaatɨhomɨ sapɨhore.
15Aihɨ Eraiyaatɨho Eriyeserɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Eriyeserɨho so Matanɨhomɨ sapɨhore.
Aihɨ Matanɨho so Jekopɨhomɨ sapɨhore.
16Aihɨ Jekopɨho so Josepɨhomɨ sapɨhore. Aihɨ Josepɨho so Mariyaahaatamɨ warɨhore. Aihɨ Mariyaahaatɨ Jisaasihoai namoyataise. Iyataatɨ nyahɨ Judaahiyaanɨnɨ kopɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨhore taatɨ ambɨhɨtɨhaato.
17Aihɨ Abɨraahamɨhoaapɨhapɨ isɨhiya sapiyaunɨ mwaayaunɨ ikwɨ maindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ murɨtihɨ murɨtihɨ 14 kaiwɨ siyahaiwaara namoyaatɨmɨ napɨwɨ Daawitɨhoaapɨhɨ noaipawaayopo. Aihɨ amɨ Daawitɨhoaapɨhapɨ sapiyaunɨ mwaayaunɨ ikwɨ maindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ murɨtihɨ murɨtɨhaiwaara 14 kaiwɨ namoyatɨmɨ nasauhɨ isɨhiya Babironɨhiya Isɨraherɨhiyai tipɨ numwaasi nuwɨ Babironɨhanda napuhauhɨ napwɨtohura noaipawaayopo. Aihɨ amɨ sura napwɨtɨwɨ bimohuraapɨ sapiyaunɨ amɨ mwaayaunɨ ikwɨ maindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ murɨtihɨ murɨtɨhaiwaara 14 kaiwɨ namoyaatɨmɨ napɨwɨ Kɨraisiho Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨho noaipasurandaise.
Kɨma Pɨwɨma Mariyaahaatɨ Jisasɨ Kɨraisihoai Namwindɨhandapɨhaare
(Rukɨho 2:1-7)
18Jisasɨ Kɨraisiho noaipasɨtɨhandapɨ pɨwɨha siyate. Jisaasihomɨ sanaatɨ Mariyaahaatɨ apwaimaamaatɨtihɨhura Josepɨhoai namaatɨto tɨwɨ aimɨ katɨwosauhɨhaate. Aihɨ kaatɨ Mariyaahaatɨ sangɨ Josepɨhoaisatɨ nanotɨ nehɨ bindataahandɨ kandɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhoraahɨ kaatɨ aimɨ gwɨsɨndaise. 19Aihɨ kaatamɨ warɨho Josepɨho sandapɨ mmonataatɨ amɨ utaaho gaahosɨ Mariyaahaati mawɨhandɨ namunyatɨ bɨpi noaasatɨ kaatisɨnɨhɨ namaitotatɨ gwɨnyaataise. Aihɨ Josepɨho Mariyaahaati bɨpi namaitotatɨ taatɨ siyatɨ gwɨnyaataise. 20Gwɨnyaasɨhɨ yapepataahɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho nehɨ koai wo Josepɨhoaapɨhɨ noaipatɨ koai saundataase. “Josepo Daawitɨhomɨhoŋe, kɨnyɨ Mariyaahaatapɨ netɨ wɨmiraitaano tɨpɨ wɨndɨ gɨmunyaape. Aimbɨ atime. Kɨmonjɨ metɨmonjɨ gwɨsɨhaatɨhɨ aimɨ kɨpwɨndisonyɨmonjɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho kɨpotosihɨhonje. 21Isɨ Mariyaahaatɨ maaha woho namwɨtaise. Namwonɨhɨ ko noaipatɨ komɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nemwatɨ japɨhɨ numwaitandɨhosɨ kɨnyɨ kɨretɨ saundɨpɨ Jisaasihoe tɨpɨ ambɨhunde,” undatɨ kaundataase.
22Sɨmaiwa siyatɨ noaipasɨtɨmandɨ jɨhura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨhoai Awaisɨho netɨ gɨwunyaasɨhɨ pɨwɨha wa katisɨha akaaha tɨtɨhɨ noaipaitandɨ sandɨ kiyataise. Aihɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho pɨwɨha wa sata kandaase.
23“Atime apwaimaamaatɨ waatɨ wohoaisatɨ wɨndɨ namohaatɨ gwɨsɨtatɨ maaha woho wo namwɨtaise. Namwonɨhɨ kiya Imaanuherɨhoe tɨwɨ ambɨhɨtɨtaapo,” Aisaiyaaho 7:14
tatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho katatɨ ahaisɨhaare. Iyataatɨ satɨ ambɨhitamɨ tanyaahaarɨ, “Autaahaatɨho nyangisatɨndaise,” tawaawɨ “Imaanuherɨhoe,” tawaatopo. 24Aihɨ Josepɨho nanomatatɨ nepatɨ Autaahaatɨhomɨ enjeriho otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho nehɨ koai wo kaundimumwaaŋɨ kamwaaŋɨ tɨtɨhɨ kiyataise. Tɨtɨhɨ kiyatɨ Josepɨho komɨ apwaataati numwaataise. 25Siyatɨ numwaataahandɨ kandɨ Josepɨho kaatisatɨ wɨndɨ maasɨ dahomaise. Nehɨ koai yandɨhɨ bimaamɨ notɨ kaatɨ maaha namwihɨhurandaise. Siyatɨ kaatɨ maaha woho namwihɨ Josepɨho ambɨpatɨ Jisaasihoe tatɨ ambɨpatɨ nusoaasataise.

© 2004 Wycliffe Bible Translators, Inc. All Rights Reserved


Learn More About Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Gaaha Wanɨha

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.