YouVersion Logo
Search Icon

Matyu 1

1
Sisasna simbianingag eba enaig eseg
1Ena moba Sisas God Gisfu Fwahag Elni simbianingam suwigig. Ehe Devitna simbianinga afa Devit Abrahamna simbianinga.
2Abrahamna leg Aisak. Aisakna leg Jekop.
Jekopna leg Juda afa heafna nilite. 3Judana legnigi Peres i Sera i.
Ehenigina afag Tamar. Peresna leg Hesron.
Hesronna leg Ram. 4Ramna leg Aminadap.
Aminadapna leg Nason. Nasonna leg Salmon.
5Salmonna leg Boas. Heafna afag Rahap.
Boasna leg Obet. Heafna afag Rut. Obetna leg Jesi.
6Jesina leg Devit eba misog el. Devitna leg Solomon. Autunam heafna afag eba Uriana angwag.
7Solomonna leg Rehoboam. Rehoboamna leg Abiya.
Abiyana leg Asa. 8Asana leg Jehosafat.
Jehosafatna leg Jehoram. Jehoramna leg Aisaia.
9Aisaiana leg Jotam. Jotamna leg Ahas.
Ahasna leg Hesekia. 10Hesekiana leg Manase.
Manasena leg Emon. Emonna leg Josaia.
11Josaiana leg Jekonia afa heafna nilite. Enanam Babilon el Israel elim wanafunam heafgelni bite la lasani.
12Maia lasanibi Jekoniana leg Sealtiel. Sealtielna leg Serubabel.
13Serubabelna leg Abiut. Abiutna leg Eliakim.
Eliakimna leg Eso. 14Esona leg Sadok.
Sadokna leg Akim. Akimna leg Eliut.
15Eliutna leg Elieser. Elieserna leg Matan.
Matanna leg Jekop. 16Jekopna leg Josep.
Josep Mariana alagag. Afa Maria Sisasim wanigana. Sisasba seflig Krais God Gisfu Fwahag El. 17Afa Abrahamna simbianinga gohugum ikag Devit nai yi pugug eba 14 la gohug. Afa Devitna simbianinga afohianam enanam Babilon Israel elim ambe wanafuna eba 14 la gohug. Ena nai yi gofenaba God Gisfu Fwahag Elbi gohna eba gwenaig eseg 14.
Maria Sisasim God Gisfu Fwahag Elim wanigana
Luk 2:1-7
18Sisas Krais, God Gisfu Fwahag El, gohug mo enaig eseg ehena afag Maria ati Josepim eso fwahini og ma Josepnai yi gai. Afa mas ika gana mo, afa nangunibi Maria Godna Sungwabug ati afnialigni fena. 19Ehena alagag Josep eba suialag el. Ehe ogna ehem flagim fwaha. Ehe mo ambala sihiagim oksina afa sa mas Mariam afwanef mo faina mo. 20Josep enam onigkafnaba afa itila Godna oflanai el blona ehem puguna. Enag oflanai el esona og, “Josep Devitna simbianinga nofeka Mariam flagiba embefe. Sa hig enaba afnialigni wanigiahba el mas enaig eseg mo eba Godna Sungwabug ehe faig enag luwalba. 21Enaba fagonai luwal wanigafe. Afa ne ehena unehlagimba Sisasim unehlig asa mungwali heafna elni amtakwalig mo huguflaitinam afa ehefum lambfe asa God ehengelim mas mungwa faifi.”
22Enaba pugunaba Ainiyag ati Godna mo fli sihiule elni mengig la sihi fwahanaba ena moba nufunam puguna, mo fli sihiule el esona og;
23“Higim, angwafig mungu angwaming alagagla ga fwainig afnialigni afa fagonai luwal foklafe. Afa unehlagba Emanuelim seflife.” Ais 7:14
Enag mog unehlaba ‘God bigim wanga.’ 24Josep ginim buihianam asa gwenaig esena Ainiyagna oflanai el asa sihinagenaba asa ehe enag angwafigbi flana. 25Angwafigbi flanam mas mungua kifela ahginimo awai esug afena afa asa luwal fagona waniganaba. Afa asa ehe Sisasim unehlana.

Currently Selected:

Matyu 1: amn

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy