YouVersion Logo
Search Icon

Yohan 1

1
Haû Mungdang, Xângzo Byù Gùng Lé Dut É Hkyô
1A-nham sâng-hi má, Mungdang joq ri; Mungdang haû gi, Garai Gasang eq rahá nghut luî, haû Mungdang yhang Garai Gasang nghut ri. 2Yhang gi, a-nham sâng-hi má, Garai Gasang eq rahá nghut nyi ri.
3Nyì mi-nyì, joq mijoq gi, Yhang dông mai hpan tô é chyat nghut lhê; Yhang dông mai a hpan é gi, haî lháng a joq nghut ri. 4Asak chyungxe gi, Yhang má nghut lhê mù, asak haû gi, byu pê é matú maubó nghut ri. 5Haû maubó gi, mauchut má duqbó byî nyì kôlhang, mauchut gi, haû lé a hap yù nghut ri. 6Garai Gasang mai nhang kat é, Yohan gâ é byù rayuq jé lé ri.
7Yhang gi, maubó haû eq sêng é hkyô lé, saksé hkám byi luî, yhang é yanmai byù lhunglhâng bang wó lumjíng kó sháng gaq ga, saksé rayuq dông jé lé é sû nghut ri. 8Yhang gi, haû maubó a nghut; maubó haû lé saksé hkám byi râ matú za sheq jé lé é ru nghut lhê. 9Byù yuq jup lé duqbó byi é, maubó akying haû gi, mingkan htoq má jé nyi to bê.
10Yhang gi, mingkan htoq má nyi to bê nghut ri; mingkan lé gi, Yhang dông mai hpan tô é nghut kôlhang, mingkan haû gi, Yhang lé a wú sé nghut ri. 11Yhang gi, yhumsîng mau má jé lé kôlhang, Yhâng é amyû pé gi, Yhang lé a lhom hap yù kó nghut ri. 12Nghut kôlhang, Yhang gi, Yhang lé lhom hap yù luî, Yhâng é myìng lé lumjíng é bang lhunglháng lé, Garai Gasâng é yhangzô pé dut râ ahkáng byi bê nghut ri. 13Haú bang gi, sui sho dông hku kat é le a nghut, byù ô nau é dông hku kat é le a nghut, gungsho ô nau é dông hku kat é le a nghut e za, Garai Gasang chyáng mai hku kat é bang ru nghut lhê.
14Haû Mungdang gi, xângzo byù gùng lé dut luî, ngamoq chyáng nyi wú bê nghut lhê. Ngamoq gi, haû jeju eq tengmán hkyô byíng tô é, Yhang é hpungwup shingkang lé myang wú bê nghut lhê; haû gi, haû Îwâ é zote rayuq dông, Yhang wó yu é hpungwup shingkang nghut ri.
15Wui-myhup Sará Yohan gi, Yhang eq sêng é hkyô lé saksé hkâm é hkûn, garû taî é gi, "'Ngá é htâng má jé lé é Sû gi, ngá é hí mai nyi to bê sû nghut é yanmai, ngá htoq je gyaú sû nghut ri.' nghû, ngò taî é sû gi, shí yuq nghut bê." gâ ri. 16Yhâng é gumjup é jeju ahkaû mai, nga-nhúng banshoq bang gi, shimân jeju lé ralhûm htoq ralhum myang yu nyì bê nghut lhê. 17Hkâsu mù gâ lé, haû jep é tarâ gi, Mosheq é loq dông mai byî é nghut lhê; jeju eq tengmán hkyô kúm gi, Yesuq Hkrisduq é yanmai lé joq é nghut lhê. 18Garai Gasang lé, ó yuq èq le a myang wú wú é nghut lhê; nghut kôlhang, haû Îwâ é tanghkoí má lúng tô é, Yhang Zo zote gi, Garai Gasâng é gùng lé lhoq htoq shit bê nghut ri.
Wui-myhup Sará Yohan Hko Kyô É Hkyô
Mht 3:1-12; Mrk 1:1-8; Luk 3:15-17
19Yerusalem wà mó mâ é Yudaq byu pé gi, hkyangjông pé eq Lewiq byu pé lé, Yohan ó yuq nghut é hkyô myí nhang kat kô é hkûn, Yohan saksé hkâm é gi, a-ô mâ é hkyô pé nghut ri. 20Yhang gi, a hê a zaú tô e za, "Ngò gi, Hkrisduq#1:20 Grik dong Hkrisduq gâ é gi, xû but hui Sû gâ é lichyúm nghut mù, Hebre dong "Mesaia" gâ é eq rajung za nghut lhê. a nghut." ga lhom taî kyô ri.
21Haú hkûn, yhangmoq gi, "Haû nghut jáng, nàng gi, ó yuq nghut lhê lhú? Nàng gi, Eliyaq lhú?" ga myi kôjáng, yhang gi, "A nghut." ga taî ri; "Nàng gi, haû Myiqhtoi nghut lhê lhú?" ga dum myi kôjáng, yhang gi, "A nghut." ga tû taî ri.
22Haû mù, yhangmoq gi, "Ngamoq lé nhang kat bâng chyáng ló wó taî kyo râ matú, nàng gi, ó yuq nghut lhê lhú? Náng gûng lé nàng hkâsu nghû lhê lhú? Taî kyô wú laq." ga dum myî akô.
23Haú hkûn, Yohan gi, myiqhtoi Esai-aq é dang eq rajung za, "Ngò gi, haû yoso má, 'Yhumsing é matú hkyô lhoq nyhang to keq.' gâ é htê lé, garû taî é sû nghut lhê."#Esai 40:3 ga tû taî ri.
24Hparishe pé mai nhang kat é bang ra-am gi, yhang lé, 25"Nàng gi, haû Hkrisduq le a nghut, Eliyaq le a nghut, Myiqhtoi le a nghut é nhîng, haî mù luî, wui-myhup hkám byi nyi lhê lhú?" ga dangmyi myî akô.
26Haú hkûn, Yohan tû taî é gi, "Ngò gi, wui èq za wui-myhup hkám byi lhê; nghut kôlhang, nungmoq a sê é sû rayuq nungmoq chyáng yap tô ri. 27Yhang gi, ngá htâng má lé é sû yuq nghut bê; ngò gi, Yhâng é hkyî-tsung tui lé hpyî râ lháng a gingdán é nghut ri." gâ ri.
28Shí pé banshoq gi, Yohan wui-myhup hkám byî nyi é, Yodan làng hé hpoq mâ é Behtani wà má dut é hkyô pé chyat nghut ri.
Yesuq Gi, Garai Gasâng É Sauzo Nghut É Hkyô
29Hau htang nyí, Yohan gi, yhâng chyáng Yesuq lé lo nyi é lé myàng luî, taî é gi, "Mingkan byu pê é yubak mara lé yu pyám byî é Garai Gasâng é Sauzo lé, wú keq! 30Shí yuq gi, 'Ngá é htâng má jé lé é Sû gi, ngá é hí má nyì bê sû nghut é yanmai, ngá htoq je gyaú Sû nghut ri.' nghû, ngò taî é sû yhang nghut bê. 31Ngò gi, Yhang ó yuq nghut é lé a sê é nghut lhê, nghut kôlhang, Yhang lé, Israelaq byu pé wó sé kó sháng gaq nghû, ngò lé jé mù, wui èq wui-myhup hkám byî nyi é nghut lhê." gâ ri.
32Hau htâng, Yohan saksé hkâm é gi, "Haû Woi-nyí gi, mauhkûng mai hpûngkyui gunghkyâng sû é dông mai gyó lé mù, Yhâng chyáng lé nô tô é lé, ngò myàng ri. 33Ngò gi, Yhang ó yuq nghut é lé a sê é nghut kôlhang, wui èq wui-myhup hkám byi râ matú, ngo lé nhang kat é Sû, ngo lé taî kyô é gi, 'Haû Woi-nyí gyó lé lô mù, ó yuq chyáng lé nô tô é lé, nàng myàng jáng, haú yuq gi, haû Chyoiyúng Woi-nyí má wui-myhup hkám byi râ sû nghut lhê.' gâ ri. 34Haû eq rajung za ngò myàng bê nghut luî, shí yuq gi, Garai Gasâng é Yhangzo nghut lhê nghû, ngò saksé hkâm lhê." gâ ri.
Sâng-hi Lhê É Chángzô Pé
35Hau htang nyí, Yohan gi, yhâng é chángzo í yuq eq rahá, haú má dum nyi tô akô. 36Haú hkûn, yhang gi, Yesuq laî ló nyi é lé myang kat jáng, "Hê, Garai Gasâng é sauzo lé, wú keq!" ga taî kat ri.
37Chángzo haû í yuq gi, yhang haû su gâ é lé wó gyo kôjáng, Yesuq é htâng cháng bekô nghut ri. 38Yesuq gi, lhing wú kat le, yhangnhik châng tô é lé myàng luî, "Nungnhik haî o akô lhú?" ga myi jáng, yhangnhik gi, "Rabai ê, Nàng hkâmá nyi lhê lhú?" ga taû myî kat akô nghut ri. (Rabai gâ é gi, Sará gâ é lichyúm nghut lhê.)
39Haú hkûn, Yhang gi, "Lé keq, haû jáng, nungnhik myàng kó râ nghut lhê." ga tû taî ri.
(Haú-u gi, raxê hkyíng#1:39 Raxê hkyíng gi, myinhtâng myi hkyíng záng ri. kô nghut ri.) Haû mù luî, yhangnhik gi, châng ê mù, Yhang hkâmá nyi é lé, ê myàng kôluî, haú nyí buigyùm shoq, Yhang eq rahá ê nyi nyi akô nghut ri.
40Yohan taî é dang lé wó gyo luî, Yesuq htâng châng é su nhik mâ é rayuq gi, Simun Petruq é yhanggu Andre nghut ri. 41Andre gi, yhangmang Simun lé hí myàng luî, "Nga-nhik gi, Mesaia lé myàng bê." ga yhang lé taî kyô ri. (Mesaia gâ é lichyúm gi, Hkrisduq gâ é nghut lhê.) 42Hau htâng, yhang gi, yhangmang lé Yesuq chyáng shuî e ri.
Yesuq gi, Simun lé lhom myàng jáng, "Nàng gi, Yohan é yhangzo Simun nghut ri; Kehpa#1:42 Aramaik dang dông Kehpa gâ é eq Grik dang dông "Petruq" gâ é lichyúm gi, luqgok gâ é nghut lhê. gâ é myìng lé, nàng wó yû râ nghut lhê." ga taî ri. (Kehpa gâ é lichyúm gi, Petruq gâ é nghut lhê.)
Hpilip Eq Nahtanelaq Lé Hkyin Yu É Hkyô
43Hau htang nyí, Yesuq gi, Galile mau shut ê râ matú, myit hpyit yû bê nghut ri. Yhang gi, Hpilip lé myàng jáng, "Ngá htâng cháng aq." ga taî ri.
44Hpilip gi, Andre eq Petruq nhik nyi é Bet-saida wà mó mâ é byù nghut ri. 45Yhang gi, Nahtanelaq lé myàng jáng, "Mosheq mai tarâ laiká má kâ tô é eq myiqhtoî pé mai le lhoq ang luî kâ tô é sû, Yosep é yhangzo, Nazaret wà byù Yesuq lé, ngamoq myàng bê." ga yhang lé taî kyô ri.
46Haú hkûn, Nahtanelaq gi, "Nazaret wà ô! Haû mai, ge é jung haî wa wó htoq lhê lhú?" ga myi jáng, Hpilip gi, "Ru lé wú aq." ga yhang lé taî ri.
47Yesuq gi, Yhâng chyáng Nahtanelaq lé lo nyi é lé myàng jáng, yhang lé lhoq ang luî, "Wú keq, shí yuq gi, mhaû é myit a bo é sû, Israelaq byù akying rayuq nghut ri." ga taî ri.
48Haú hkûn, Nahtanelaq gi, "Nàng, ngo lé hkâsu kut sê é lhú?" ga myi jáng, Yesuq gi, "Nang lé, Hpilip èq a wut yù shimá, nàng, maihpáng gâm ô má ru nyi tô ashî hkûn, Ngò, nang lé myàng bê nghut lhê." ga tû taî ri.
49Haû mù, Nahtanelaq gi, "Rabai ê, Nàng gi, Garai Gasâng é Yhangzo nghut ri; Nàng gi, Israelaq byu pê é Hkohkâm le nghut ri." ga taî ri.
50Haú hkûn, Yesuq gi, "Ngò, nang lé, maihpáng gâm ô má myang é nghû taî kyô é yanmai, nàng lumjíng lhê a nghut lhú? Hau htoq je kô é muzó pé lé, nàng myàng râ nghut lhê." ga taî ri. 51Hau htâng, Yesuq xoq taî é gi, "Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, mauhkûng bóng lô luî, haû Byu Yhangzô ahtoq má, Garai Gasâng é maumang lagyô pé doq ló gyó lô kut nyî kô é lé, nungmoq myàng kó râ nghut lhê." gâ ri.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;