YouVersion Logo
Search Icon

Mahte 1

1
Yesuq É Byùxik Shap Kyô É Hkyô
Luk 3:23-38
1Abraham é awut ashín, Dawiq é yhangzo yhangshu,#1:1 Awut ashín eq yhangzo yhangshu gâ é lé, Chyúmdang ra-am má, "yhangzo" ga le bo tô lhê. Yesuq Hkrisduq é byùxik labaû gi, a-ô mâ é eq rajung za nghut lhê.
2Abraham gi, Isak lé hkû;
Isak gi, Yakup lé hkû;
Yakup gi, Yudaq eq yhanggu yhangmâng pé lé hku é nghut lhê;
3Yudaq gi, Hparet eq Zera lé hkû, haú nhik é yhângnu gi, Tamar nghut ri.
Hparet gi, Hesrun lé hkû;
Hesrun gi, Ram lé hkû;
4Ram gi, Aminada lé hkû;
Aminada gi, Nashon lé hkû;
Nashon gi, Salamun lé hkû;
5Salamun gi, Buaq lé hkû;
Buaq é yhângnu gi, Rahap nghut ri.
Buaq gi, Obet lé hkû;
Obet é yhângnu gi, Ruhtaq nghut ri.
Obet gi, Yese lé hkû;
6Yese gi, Hkohkâm Dawiq lé hkû;
Dawiq gi, Sholumon lé hkû; Sholumon é yhângnu gi, Uriaq yhangmyi dut wú sû nghut ri.
7Sholumon gi, Rehoboam lé hkû;
Rehoboam gi, Abiyaq lé hkû;
Abiyaq gi, Asa lé hkû;
8Asa gi, Yehoshaphat lé hkû;
Yehoshaphat gi, Yoram lé hkû;
Yoram gi, Uzi-aq lé hkû;
9Uzi-aq gi, Yohtam lé hkû;
Yohtam gi, Ahaza lé hkû;
Ahaza gi, Hezekiaq lé hkû;
10Hezekiaq gi, Manase lé hkû;
Manase gi, Amon lé hkû;
Amon gi, Yosiaq lé hkû;
11Yosiaq gi, Babelon má shúm dut huî é hkûn, Yehkoniaq eq yhanggu yhangmâng pé lé hku é nghut ri.
12Babelon má shúm dut huî é htâng má,
Yehkoniaq gi, Shalahtila lé hkû;
Shalahtila gi, Zerubabelaq lé hkû;
13Zerubabelaq gi, Abiut lé hkû;
Abiut gi, Eliakim lé hkû;
Eliakim gi, Azor lé hkû;
14Azor gi, Zaduk lé hkû;
Zaduk gi, Ahkim lé hkû;
Ahkim gi, Eliut lé hkû;
15Eliut gi, Eliaza lé hkû;
Eliaza gi, Mahtan lé hkû;
Mahtan gi, Yakup lé hkû;
16Yakup gi, Mariq é yhanglâng Yosep lé hku é nghut ri;
Mariq gi, Hkrisduq gâ é Yesuq lé hku é sû nghut ri.
17Haû mù, Abraham é pyat mai Dawiq é pyat jé shoq gi, byùxik raxe myi xik; Dawiq pyat mai Babelon má shúm dut huî é hkûn jé shoq gi, byùxik raxe myi xik; shúm dut huî é hkûn mai Hkrisduq#1:17 Grik dong Hkrisduq gâ é gi, xû but hui Sû gâ é lichyúm nghut mù, Hebre dong Mesaia gâ é eq rajung za nghut lhê. é pyat jé shoq gi, byùxik raxe myi xik nghut ri.
Yesuq Hku Lé Lo É Hkyô
Luk 2:1-7
18Yesuq Hkrisduq hku lé lo é hkyô gi, a-ô mâ é eq rajung za nghut ri: Yesuq é yhângnu Mariq gi, Yosep èq dûng tô é sû nghut ri; nghut kôlhang, yhangnhik a zùm shi má, yhang gi, Chyoiyúng Woi-nyí mai zogûng dut bê nghut ri. 19Yhâng é yhumsîng hpó Yosep gi, dingmán sû nghut luî, yhang lé byu pê hí má hoq a kâm lhoq hpu nau é yanmai, tsik za lhoq kâng pyám râ dâ ri.
20Nghut kôlhang, yhang haû su myit nyi é hkûn, yhupmoq má, haû Yhumsing é maumang lagyo gi, yhang lé, lé htoq shit luî, "Dawiq é yhangzo yhangshu Yosep ê, haû náng é yhumsîng myhí Mariq lé hâng yù râ hkyô lé, hkâ-myit chiq; haî mù gâ le, yhang wun tô é zoshâng gùng gi, Chyoiyúng Woi-nyí dông lo é nghut lhê. 21Yhang gi, yuqzo rayuq hkû râ nghut luî, nàng gi, zoshâng haú lé, Yesuq nghû myìng myhíng byi ra râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, Yhang gi, Yhâng é byu pé lé, yhangmoq é yubak mara mai hkyi yù râ sû nghut lhê." ga taî ri.
22Shí hkyô banshoq gi, Garai Gasâng èq, haû myiqhtoi dông taî é dang lé lhoq dik é nghut ri. 23Myiqhtoi dang haû gi, "Haû zomyi gyíng gi, zogûng dut luî, yuqzo rayuq hkû râ nghut lhê; Yhâng é myìng lé gi, Emanuelaq ga kó râ nghut lhê."#Esai 7:14 gâ ri. Hau é lichyúm gi, "Garai Gasang gi, nga-nhúng eq rahá nghut nyi lhê." gâ é nghut lhê.
24Yosep gi, yhup bûn lo é hkûn, haû Yhumsing é maumang lagyo taî é eq rajung za, Mariq lé, yhangmyi dông yhûm má shuî yù bê nghut ri. 25Nghut kôlhang, yhang gi, yuqzo haû hku é hkûn jé shoq, Mariq eq gungsho a zùm nghut ri. Yuqzo haú lé, yhang gi, Yesuq ga myhíng byî ri.

Currently Selected:

Mahte 1: atb

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy