Jon 1
KMS

Jon 1

1
Wand nikinne wuti ningg nas
1Asi nganye qi di yumbo buagi qi pe kin rise segine wuti iri ni wand kin pugri puq mindig kin ni nas pre, ni God temi mas, di ni God ne. 2Ni asine yumbo buagi rise segine kin tende puayine ni God temi mas. 3Ninde gri God ni yumbo buagi yembe nindiny. God yumbo buagi yembe nindiny kin te wuti aye nde gri yembe nindiny segi. 4Ninde gri wute mas, di ninde gri wute oghine muqond di burpoq pe mas segi. 5Ni ti nase kin pugri priprine bur yengu pe ti nase, pudi wute yumbo ur brequ rind kin ni nei rimbig segi.
6God ni wuti iri Jon puq mindig kin tiqi nundog nandi. 7-8Ni nikinne ti kin pugri segi. Ni wute ningg ti kin pugri ye te ningg simbe nand ningg bu nandi. Ni pugri simbe nand, ei te ninde gri wute buagi wuti ti kin pugri ye wand te rutungu di riri te nganyene. 9Ti ningg simbe nand ye te ti nganye qi pe nandi, wute buagi qi pe kin ti nem.
10Ninde gri God ni yumbo buagi qi pe kin yembe nindiny, di ni qi pe nandi, pudi wute qi pe kin ni ruqoind rip no segi. 11Ni nikin te wute ris pe nandi, pudi ni nikin te wute ni riti nowi segi. 12Ninge ni riti nowi di nikin wand simbe nand kin te rutungu di riri nganyene puq rind kin ni puq neny di ni God ningg wo ningg ris. 13Wo nikin kuqo mas rindi muq ni mas, o wute ni gri mari, o wuti iri ni ngam teri ningg wo kin pugri segi, pudi God ningg wo.
14Wand ni muq wuti ningg nas, di beghi ane pas. Beghi ni ningg ti yuwon kin te buqod pre, ni God ningg wo irine nganye nas, pugri bu God ningg ti yuwon ye ni neng, di ni nikinne kiyi nde pu nandi, ni beghi yuwon nuangu, di wand nganyene kin ninde rise.
15Jon ni ningg quan kumone simbe nand nari, “Wuti taq nen ningg bu nge asi kari, ‘Wuti iri nge nde dobune nandi kin ni quan nganye yumbui, te pugri ni nas pre muq nge kas’.”
16Ni nikin nde nei pene beghi quan nganye yuwon nuangu kin te ningg ni beghi priprine yuwon nuangu. 17Ni Moses nde gri beghi yumbo ur brequ bad segi ye lo te nengu. God ni wute yuwon nuany kin di wand nganyene kin Jisas Kraist nde gri rindi. 18Wuti iri ni God nuqoind segine, pudi God ningg wo ni kiyi nde tumo yenu kin ni irine God raqe naind.
Jon wute wuye nap ye ni wand bir nawo
Matyu 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-20
19Jon ni Jisas ningg wand simbe nand kin taq pugri. Juda ninge Jerusalem mas kin, ni prist di wute ninge wute tit Livai kin tiqi mundom mo Jon pengu mindig ei Jon nikin ningg simbe nindim. Tende puayi Jon nikin ningg simbe nindim. 20Ni wand ninge suqo nare segi, pudi ni oghi pune simbe nindim nari, “Nge Kraist segi.”
21Ni pengu mindig mari, “Te muq nu tughene? Nu Elaija kin pugri?”
Ni nari, “Nge Elaija kin pugri segi.”
Ni mari, “Nu propet iri beghi ghimbi buag kin te bri?”
Ni oyi nindim nari, “Yewo.”
22Muq ni mari, “Nu tughene? Nu beghi simbe ndug, ei te beghi po wute beghi tiqi mundog badi kin te simbe bidim. Nu nu non ningg pughe puq guad?”
23Jon ni propet Aisaia wand nand kin te kin pugrine ni wute te oyi nindim, “Wuti iri ni qi wuye di nyumo segi ye pe tende wand nand nari, ‘Yumbui ningg ngim ire tuquine waq.’ Nge wuti te.”
[Ais 40:3]
24Muq Parisi ninge tiqi mundom Jon nde mo ye te Jon pengu mindig, 25“Te muq nu kuari nu Kraist segi, di nu Elaija kin pugri segi, di nu propet iri beghi ghimbi buag kin te segi, pudi pughe kin ningg nu wute wuye kuap?”
26Jon oyi nindim nari, “Nge wuye nganye pe wute wuye kap. Pudi nungoqi wuti iri nungoqi ane yequ kin te nei wumbig segi. 27Ni nge nde dobune nandi, di nge wuti oghi nganye segi pugri bu nge ni sendel ir guag kin tuqui segi.”
28Yumbo ren te tiqe ire Betani puq munduw kin ni Jordan pu nginy nawi opu Jon wute wuye nap kin tende puq men.
Jisas ni wute mai puaq nindim ye
29Nginy aye ningg Jon ni Jisas ni nde tiq nyinge nare nandi kin te nuqoind di nari, “Te wuqond. Wute mai puaq nindim kin sipsip wo God te ni wute buagi qi pe kin mai puaq nindim! 30Wuti taq nen ningg bu nge kari, ‘Wuti iri nge nde dobune nandi kin ni quan nganye yumbui, te pugri ni nas pre muq nge kas.’ 31Nge ngeningne ni nei gibig segi. Pudi nge gadi wute wuye pe wuye kap ei Israel kin buagi ni nei rimbig.”
32Muq Jon ni wand ren simbe nand, “Nge Ququ Yuwon Ye wapi mabri kin pugri guqoid guqoidne nginy tu pe gri nandi, ni nde nas. 33Nge ngeningne wuti nen nei gibig segi, pudi wuti nge tiqi nundogh gadi ei wute wuye pe wuye kap ye ni asi nge simbe nindigh nari, ‘Wuti nu Ququ Yuwon Ye qoind qoindne nati ni di ni nde newo nas kin ni Ququ Yuwon Ye pe wute wuye nap ye.’ 34Nge te guqod di nge te ningg simbe gad pre, te pugri wuti nen ni God ningg wo.”
Jisas ningg wute ninge ye mawo Jisas nde maru
Matyu 4:18-22; Mak 1:16-20; Luk 5:1-11
35Nginy aye ningg Jon di nikin te wute temi ane sunyi tendene mune yemu. 36Jon rar neq wuso, Jisas ni yemu pe tumone nandi nuqoind, muq nari, “Te wuqond. God ningg sipsip wo.”
37Muq Jon ningg wute temi te mutungu di mondo Jisas nde dobu maru. 38Jisas tindi nandi, ni temi dobu maru kin te nuqond, di pengu nindim, “Nungoqi pughe kin ningg wandi?”
Ni mari, “Rabai, nu muainde pe bu kuas?” (Wand puch Rabai kin puate taq pugri, wuti wand wute bei neny ye.)
39Jisas oyi nindim nari, “Nungoqi wandi, di nge kas kin te wuqond.” Te 4 kilok yuram kin pugri. Muq ni maru di Jisas nas kin sunyi te muqond, di nginy te ningg ni Jisas ane mas ruso burpoq rip.
40Andru, Saimon Pita ni kiqam, ni wute temi te kin ye iri. 41Ni brequne no kise Saimon meri niting nuqoind, di simbe nindig, “Beghi Mesaia buqoid pre.” (Mesaia te Kraist.)#1:41 Arameik wand pe ni Kraist ningg mari Mesaia. 42Di ni Saimon nitanyi Jisas nde nandi.
Jisas rar neq wundo nuqoind nari, “Nu Saimon Jon ningg wo. Nu muqdi Sipas puq buduw.” (Sipas nyamb ven te Pita kin pugri, di ni puate te wet nyaw.)#1:42 Sipas te Arameik ningg wand pe di Pita te Grik ningg wand pe, pudi ni puate irene, te wet nyaw.
Jisas ni Pilip Nataniel temi ningg nari di ni nde maru
43Nginy aye ningg Jisas ni Galili no ningg. Ni Pilip nuqoind, simbe nindig nari, “Ghandi nge nde dobu ghawi.”
44Pilip, Andru di Pita ni tiqe irene, Betsaida kin. 45Pilip ni Nataniel nuqoind di simbe nindig, “Beghi wuti te Moses ni lo buk pe ni ningg ur nand kin, di propet anene ni ningg ur mand kin te buqoid pre. Ni Jisas, Nasaret kin, Josep ningg wo.”
46Nataniel pengu nand, “Nasaret! Mari bri yumbo oghi kin ninge Nasaret pu rindi?”
Muq Pilip oyi nand nari, “Ghandi di qond.”
47Jisas ni Nataniel ni nde tumo nondo kin te nuqoind, simbe nand nari, “Wuti nen ni Israel kin nganye, ni wute wandoqi nindiny segi ye.”
48Nataniel Jisas pengu nindig, “Pughe gri ate nu nge nei gubigh?”
Jisas oyi nindig nari, “Nu nyumo fig nambu kuar pu yengu kin tende puayi nge nu guqoid pre, muq Pilip nu ningg nari guadi.”
49Muq Nataniel simbe nand nari, “Tisa. Nu God ningg wo, di Israel mingg king.”
50Muq Jisas nari, “Nge kari nu nyumo fig nambu kuar kuas kin te nge nu guqoid pre puq gad kin te ningg bri nu nge nei gubigh? Nu segine yumbo yumbui nganye, ren ane tuqui segi kin te qond. 51Nge nungoqi nganyene simbe guduq, nungoqi nginy tu ngim bi wuso kin te wundoq, di God ningg angelo wuti God nde pu nandi wuti nganye nas kin ni nde mati mi di mewo mo kin te wuqond.”

© 1998, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Nupela Testamen long tokples Kamasau long Niugini