Matiu 1
BBB

Matiu 1

1
Jesudo uifari ije bu uinuvena ruoma Jesu bu bieteva ijene
(Ruki 3:23-38)
1Suvuare ige ijeja izege Jesu Kuraesido asaerafa ije bu e Eburamedo ijia uinuvena ruoma e Devidido ijia usiaena ruoma Jesu bieteva ijene. 2Ro e uije ije bu uinuvena ruaeva ije ijiege. E Eburame fu fari fuone e Aeseki bietemoga fu uri fari fuone e Jekafu bietei. Fu Jekafu bietemoga fu uri e Judakiro uviarafa fuone ije nafei. 3Areme Juda fu uri ame inokiro e Ferezekiro e Zera nafei ro asie buone ije bara Tama. Ro e Fereze fu uri fari fuone e Ezironi nafenoga fure uri fari fuone e Rame nafei. 4-6Ro e Rame fu uri fari fuone e Aminadabi nafenoga fu uri fari fuone e Nasoni nafei. Ro e Nasoni fu uri fari fuone e Saramoni nafenoga fu uri fari fuone e Boezi nafei. Ro e Boezido asie ije bara Reabi. Ro e Boezi fu uri bara Ruti abena e Obedi nafei. Ro e Obedi fu uri fari fuone e Jesi nafenoga fu uri fari fuone Devidi e ije fu Kini rema ije nafei. Areme Devidi fu uri fari fuone e Soromoni nafei ro asie fuone ije fu e Uraeado bara.
7-10Ro e Soromoni fu uri fari fuone e Reoboame nafenoga fu uri fari fuone e Abaeja nafei. Ro Abaeja fu uri fari fuone e Asa nafenoga Asa fu uri fari fuone e Jeosofati nafenoga fu uri fari fuone e Jorame nafei. Ro Jorame fu uri fari fuone e Azaraea nafenoga fu uri fari fuone e Jotami nafenoga fu uri fari fuone e Easi nafei. Ro Easi fu uri fari fuone e Esekaea nafenoga fu uri fari fuone e Manasa nafenoga fu uri fari fuone e Amoni nafei.
11-14Ro Amoni fu uri fari fuone e Josaea nafenoga fu uri fari fuone e Jekoniakiro iviefari fuone ije nafei. Areme e Bebironiko ijiebe usiae Jerusareme sidove ije kenama areme uri e Isureroko ije bune kaenamiana una are buone Babironi ijia vae. Areme rade e Jekonia fu uri fari fuone e Siritero nafenoga fu uri fari fuone e Zerubabero nafei. Ro e Zerubabero fu uri fari fuone e Abiudi nafenoga fu uri fari fuone e Eraeakimi nafenoga fu uri fari fuone e Ezo nafei. Ro Ezo fu uri fari fuone e Zedoke nafenoga fu uri fari fuone e Akimi nafenoga fu uri fari fuone e Eriudi nafei.
15-17Ro e Eriudi fu uri fari fuone e Erisa nafenoga fu uri fari fuone e Matani nafei. Ro e Matani fu uri fari fuone e Jekafu nafenoga fu uri fari fuone e Josofu bara Merido baru ije nafei. Ro bara Merire Jesu e ije bu kua Kuraesino kuavo e ije fu e boeje karauniakiro ruaema ijene biete. Ijadufuo e Eburame ijia ruoma e Devidi bu nafeva ijia e uije ije buka e fotini (14) ijiege. Ro una kuke e Devidido uifari ijia ruoma maza ije e Babironiko bu usiae Jerusareme sidove kena areme e Isureroko bu kaenamia Bebironi vaeva ijia e uije bu kuke e fotini (14) ijiege. Ro una maza ije bu kaenamia Babironi vaeva ijia ruoma e ije Godi fu abe e nuvuone E Ireobo rema ije bu bieteva ijia e uije bu kuke e fotini (14) ijiege.
Jesu Kuraesi bu bieteva ijene
(Ruki 1:1-7)
18Ijiege ro Jesu Kuraesi bu bieteva ije fu ijiege. Bara Meri asie fuone ije bu e Josofu manidufuo kuae. Ro fu uria kabaekua baruna naebe naema ijia fu fue ganami gake fu Kavene Akae ijadufuo daro ijia fu e fudiema fu ije gae. 19Rove e Josofu fuka e mado fu naebe una Meri e ije fu fudiema ije mesirina dabe kuaegadufuo ije fu naebe ijiege rei. Ijadufuo fume oe fuone ijia Meri fu abedufuo ije fu mauike ijia arekiro fu ijiege vierafei. 20-21Fu ijiege vierafenoenoga E Ireobo ijadufuo anera ijare ari naka urana kuae, Josofu e Devidido uifari ige bara Meri a abekiro jumemo ije fu bakino abene. Ro e ije fu fudiema ije fu Kavene Akae ijadufuo daro ijia fudiedo fu ame fari bietekuma a ive ina Jesu kuake. Ijadufuo maeje fure e fuone ijiebuo ise ije bu renoejo ije karauniakono kuae.
22Ijiege ro ire boeje bu reva ije fune izege E Ireobo fu isuibe Asaea e vua fuone vierafena kuaemo ijadufuo oe ijia vierafejamo fu kuaema fune ijiakuma riarekiro fu ije ijierei. 23Ro vua ije fu kuaema ije bu ijiege isoe,
Bara kabaekua be fu baruna naebe naeno fu e fudiena ame fari be bietega bu e Imanuero kuake. (Ro ive ijadufuo maeje Godi fu noena).
24Ijadufuo Josofu fune naema suoke urina izege E Ireobo ijadufuo anera fu kuaraema ijiege fune bara Meri abei. 25Fu abe rove fu naebe fuosiki besu naekoga fu vakuma ame fuone amure ije biete. Fu bietemoga Josofu fu abe ive ina Jesu kuae.

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Godido Vua Maeje