YouVersion Logo
Search Icon

Matyu 1

1
Niuk me maamrer ne weiwɨk me Jisas
(Lu 3:23-38)
1 # Jen 22:18; 1Kro 17:11 Menmen im hi hewisɨm hɨram niuk me maamrer yapɨrwe ne weiwɨk miutɨp me Jisas Krais, kerek hɨrak nepenyek ke mɨtɨk iuwe Devit, hɨrak nepenyek hak ke maam nɨpu kaiu Ebraham.
2Ebraham kine Aisak.
Aisak kine Jekop.
Jekop kine Juda ketike heiyiuwerer nɨrak, kikrek tɨrak.
3 # Jen 38:29-30; Rut 4:18-22 Juda kɨwaai ketike Tema hɨre wine Peres ketike Sara.
Peres kine Hesron.
Hesron kine Ram.
4Ram kine Aminadap.
Aminadap kine Nason.
Nason kine Salmon.
5 # Rut 4:13-17 Salmon keit Rehap hɨre wine nɨkan kɨre Boas.
Boas hɨrak keit Rut hɨre wine nɨkan kɨre Obet.
Obet kine Jesi.
6 # 2Sml 12:24 Jesi kine Devit hɨrak mɨtɨk iuwe king.
Devit kine Solomon. Nɨpaa Solomon miye pɨrak hɨre mɨte pe mɨtɨk Yuraia. Yuraia epei kaa, Devit ketɨwe hɨre mɨte pɨrak.
7 # 1Kro 3:10-16 Solomon kine Riaboam.
Riaboam kine Abaisa.
Abaisa kine Esa.
8Esa kine Jihosafat.
Jihosafat kine Joram.
Joram kine Usaia.
9Usaia kine Jotam.
Jotam kine Ehas.
Ehas kine Hesekaia.
10Hesekaia kine Manasa.
Manasa kine Emos.
Emos kine Josaia.
11 # 2Kin 24:12-16; 2Kro 36:10; Jer 27:20 Josaia kine Jekonaia ketike kikrek nɨrak. Me wɨ im, mɨt ne Bebilon netike mɨt ne Isrel nenepan, hɨr neriyei mɨt ne Isrel neri nen wit kɨr.
12 # Esr 3:2 Hɨr nari mɨt ne Isrel nen wit kɨr eik, Jekonaia kine Sialtiel.
Siatiel kine Serababel.
13Serababel kine Abaiat.
Abaiat kine Elaiakim.
Elaiakim kine Eso.
14Eso kine Sedok.
Sedok kine Ekim.
Ekim kine Elaiat.
15Elaiat kine Eliesa.
Eliesa kine Matan.
Matan kine Jekop.
16Jekop kine Josep, mɨtɨk kerek keit mɨte Maria kerek wine mɨtɨk Jisas, kerek mɨt nenewek Mɨtɨk Iuwe ek Krais.
17Nɨpaa wɨ Ebraham kepu ere mɨte wine Devit, haiu mewenhis maamrer hɨr nar hiswiyen tekyaait (14). Me wɨ Devit kepu ere mɨte wine Jekonaia, wɨ kerek mɨt ne Bebilon neriyei mɨt ne Isrel neri nen wit kɨr, haiu mewenhis maamrer hɨr nar hiswiyen tekyaait (14). Me wɨ im ere Maria wine Jisas kerek God kehimɨtanek hɨrak kɨkaap haiu mɨt kaktaihis, haiu mewenhis maamrer hɨr nar hiswiyen tekyaait (14).
Hɨm me Maria hɨre wine Jisas
(Lu 2:1-7)
18 # Lu 1:27, 35 Menmen im hɨram hɨm me Jisas Krais miye pɨrak winaak ek. Jisas miye pɨrak Maria ap wetike Josep neitan wen au. Hɨr nehimɨteni weinɨm te hɨre wertei hɨre nepei wepɨtu wentar God Hɨmɨn Yaaik kau kekrerep kewis nɨkan kekre tu kɨre te hɨre wawinaak. 19Hɨre wawine nɨkan te mɨtɨk kɨre Josep han kitet hɨrak ap kɨwaai ketikerep te hɨre wepɨtu. Hɨrak mɨtɨk yaaik ap hanhan kakwepyapɨr hɨrak han kitet hɨre wɨrɨak enum kaknipiye yɨnk enuk te hɨrak kare kakɨpakɨnep kaksiuwerep wauno. 20Josep han kitet mɨte pɨrak Maria kerek epei wetu, te hɨrak kɨwaai kɨtyak te mɨtɨk ensel ke Mɨtɨk Iuwe God kan ketpɨwek, “Ti nepenyek hak ke maam nɨpu kit Devit ti ap enaain ti etikerep eiyɨtan eiyɨntar nɨkan kekre tu ke mɨte pit God Hɨmɨn Yaaik kewisɨk kekrerep hɨre wepɨtu. 21#Lu 1:31; Lu 2:21; Ap 4:12Hɨre sip newenep wawine nɨkan te ti ewis niuk mɨrak Jisas entar hɨrak kakɨkaap mɨt nɨrak ne Isrel, hɨrak kakɨsak menmen mɨr enum.”
22Menmen im mamnen mamises hɨm kerek nɨpaa Mɨtɨk Iuwe God katɨp mɨt profet em. Hɨram matɨp mar im: 23#Ais 7:14“Yi mɨt miyapɨr eiyɨmtau im em. Maain mɨte nɨhan wawɨtu wawine nɨkan te mɨt nanɨnewek niuk mɨrak Emanyuel.” Haiu meweikɨn niuk mɨrak men hɨm maiu haiu matɨp, ‘God kau ketikewai.’
24Wanewik epei au, Josep kekrit hɨrak kises menmen kerek mɨtɨk ensel nepei ketpɨwek hɨrak kɨwaai kɨtyak kɨrem, te hɨrak keit Maria hɨr neitan. 25#Lu 2:21Hɨr neitan te hɨrak ketikerep nɨran au ere hɨre sip newenep hɨre wine nɨkan. Hɨre winaak epei au, Josep hɨrak kewis niuk mɨrak Jisas.

Currently Selected:

Matyu 1: avt

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy