Yowan 1
BIG

Yowan 1

1
1Watabi wizageya koyi kambeli piyeng mabiyeng keremizagine Ngagora meibok wiziya. Pi Anoto kiling were wiziya keya ngoluk yolu keya pi mabok Anoto. 2Pi solo panuwekkerikka Anoto kiling wizageya kayimibokko. 3Keya watabi mabiyeng Ngagora meibokko keremiza logo pugurau keremiza ono nayeng taiyeng kaiyagi? 4Ngagora meibokko ngizi yoluragi solorik keya pugu wameikta yongkambanuwiliyegi waligeleya logo kazing pilikmekke pi yongkambanuwiligi wilangkarik logo puwili Anotoyegi kimeike pakeliweki. 5Logo wilangkarik kaile ngabelakpekki piyengki kusabanurikki tepekka weik ngela uli logo kaileyengkorau ngokmorokta wiyagi ono.
6Anotogo yombanu Yowan mei nak ngago pugura orowei miziweki wezamela, 7pi yongkambanuwiliyegi wilangkarikki mangobekyegi langai kozak yeiweki kayima, logo puragi kerewiyi puwili mabuwili ngizi kumulibene. 8Yowan ngezebek wilangkarikki mangobek ono, pi yeik wilangkarikki mangobokyegi langai yongkambanuwiliyegi kozak yeiwekibek. 9Logo wilangka purik wilangka ngizi panurik logo pok ngabelakpekke pelege kayima logo ngela ulageya wizimowei pugu yongkambanuwili mabuwiliyegi Anoto kimeike waligeleyageya.
10Togo wilangkarikki mangobek Ngagora meibok ngabelakpek keremiza kele kapura pi ngabelakka kayimawekkeriktau namele keya nakko pi tak miza purikki iwaka sa ono. 11Keya yereng ngezebekkiraga ngezebekyagawiligurau piyegi koli kelemiya ono. 12Yongkambanu mele sangkelawiligu piyegi koli kelemiya logo piyegi ngizi panu kumula. Logo piyegi wilekpek ngalege wiyi puwili mabuwiliyegi pugu weik Anotogi yango keya marekngangwili miziweki pangkara yana. 13Logo pugu piyegi koli kelemi puwili weik Anotogi yango keya marekngangwili keleya logo purik kazing ngabelakpekkimekki kiriwei ono ma korikwekki keliragi kiriwei ono ma yombanuwiligi keliragi kiriwei ono, kapura Anotogi keliragi kiriwei. Pi ngezebek puwiligi mangobek.
14Keya Ngagora Kilisi meibok yombanu keremiza logo ngabelakpekke tenigi tepekke kazing wazonoragimek keya kazing wameiktagimokko kola wizagoma. Keya kozang tenigi Mangobek Anotogo pigi Marek wamenakpekyegi manabokki tonugu pakela.
15Weik Yowangu ngago piyegi langaira yongkambanuwiliyegi pelik yei kuna, Pek yombanu nogo ulogo pelik kaiyabok, Nak neyegi kiriwei yawe pugura miziweki wiriyagi logo pi watabi mabiyeng keremizawekkabek legi pi neyaga ngalege panu nak kaiyabok pek, yeiya.
16Keya pigi wazonorago kola puraga pugu teni mawiyarekka wazono keleyi mizi. 17Purik Anotogo lo tonuguyeng Mosegi melezikke mana logo Mose loyengki mangobek kapura kazing wazonoragimek keya kazing wameiktagimekki mangobek Yisu Kilisi. 18Nakkorau songono nangezi Anotoyegi pakela ono kapura pigi Marekpokko kele keke pakela, purik pi Mangogi wilekpekke ngezege panu yolubek logo pugu Mangoyegi langai teni mamokyegi kozak yeiya.
19Weik Yuda ngaiwiligu yombu Anotogi i walek yemanemakke yongkambanuwiligi yeiktaga Anotoyegi kolak mizi nawili kiling yombu Lebigi ngaimekka i walek yemanemakki yaweyengki saweli mizi nawili Yirusalem yerengka panga Yowanyegi, Ni Kilisibek Anotogo teniyegi wezamelagi kaiyabok ma talik, meiweki wezayela. 20Logo Yowan ngagoluk wiziya ono kapura kimeike kawela yeiya. Logo pugu pelik yeiya, Ne Kilisibek Anotogo iniyegi wezamelagi kaiyabok ono, yeiya. 21Legi puwiligu ngereke piyegi, Pilik mabura ni tak, Ni Elaya yombanu Anotoyaga ngagoyeng weiya logo kozak kaiya, walaka panu Anotogo paka ngalege korikwek kiling miza orowei kambelabok ngereke yo ma, meiya kapura Yowangu puwiliyegi, Ne pok ono, yeiya. Logo puwiligu piyegi, Ni yombanu Mose kelik Anotoyaga ngagoyeng weiya logo kozak kai tonugu yuke yolubok ma, meiya legi pugu, A’a’, yeiya. 22Logo puwiligu piyegi, Teni ngago nugu kaiya puragi kangara teni wezayela puwiliyegi orowei kangki sa mena nugu kumularik ni tak miza purik teniyegi kozak yei keya ni makngezeyegi ni talikpek kai mangai, meiya. 23Yowangu pelik kanga yeiya to meiya, Ne koka walaka Isaya poropekwiliyaga nakko kapiya walektikke kozak kaiyabok,
Yombu nak lewagelagi logo paka kurung yeikwekke wizimowei ngalizi pelik yeiyagi, Yemizibek lewa legi kazing inuguyeng pangka pangka mizizo. Kazing pilikmekke inugu kazing Yemizibekkimek kangkere mizi, yeiya. Isaya 40:3
24-25Logo yombanu ngai Palisiwili meiwiligu wezayela puwiligu Yowanyegi pelik nguk meiya, Tamizeige ni Kilisibek Anotogo wezamelagi kaiyabok ono ma ni Elaya Anotogo paka ngalege korikwek kiling miza orowei kambelabok ngereke yo ono ma ni yombanu Mose kelik Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kai Anotogo wezamelagi kaiyabok ono mabura ni talikpokko yawe kaimelira mizi, meiya. 26Legi Yowangu pelik kanga yeiya to mela, Ne kai yeikpokko kaimeli, kapura yombanu yongkambanubekke liburikki tepekke inugu lusuwei nak wizinda kani. 27Logo pi neyegi kiriwei yawe pugura mizagirik mereke keya ne pokyaga kulengke logo nogo kumularik yeik nogora yeik puguraga kulengke panu, keya yeik pugura nogoraga ngalege panu, yeiya.
28Logo pilik miza pura yereng kai Yolodang meilingka pangazuwaga Petani meiraga, Yowan yongkambanu kaimelageya wiziyawekke mizara.
29Wok kalikebekke Yisu Yowanyegi lewarikki Yowangu keriya wizigeya Yowangu pelik kai, Keriyi. Pek liyeng memeng kong pangka panu Anotogo ngabelakpekkiwiligi kaileyeng wezameliweki sawiyamek. 30Nogo pelik kaiyawekke, Yombanu neyaga ngalege panubek purik pi watabi mabiyeng keremizawekkabek logo neyegi kiriwei yawe pugura miziweki lewagi kaiyabok piyegi kaiya kani. 31Ne makngezerau pi talik nak miza wiziya kapura ne ini Isileili yongkambanu kaibek kiling kaimeliweki kayima logo pi kimeike pek mizi ngizige piyegi iwakaweki, yeiya.
32-33Keya Yowangu peliktarau kozak yeiya, Nogoriktau pi pek miza ono. Kapura nogo keriyarik paka ngalega Anotogi Kung Walekpek winak Kuwemimimek kelikmek piyegi yerageya logo kanda piyegi yolurikki ne keriya. Logo pulogo pura ne yongkambanuwili kai yeikpokko kaimeliweki wezanelabokko neyegi pelik neiyaragi ne kumula, Nakki ngalege Anotogi Kung Walekpek kanda yolubok pokko yongkambanuwili Anotogi Kung Walekpokko yenge yungke kola wizeibene keleyagi kani, kaiya. 34Logo ne puragi kumuli keya pilik mizi yagalege keriyabek logo nogo pelik kai, pek Anotogi Marekpek, yeiya.
35Wok kalikebekke Yowan kiling piyegi kiriwei mizi neyau luwe ngagozakka koyilege 36Yisu kuna. Logo Yowangu pelik yeiya, Keriyi. Pek liyeng memeng kong pangka panu Anotogo sawiyamok kani, yeiya.
37Yowanyegi kiriwei miziyau Yowangu pilik kairikki kerewiyawekke Yisuyegi kalika kuna. 38Yisu yongolik meiya logo piyau kiriwei lewarikki keriya wizigeya kowita logo piyauyegi pelik nguk yeiya, Yali talik mizi, yeiya. Legi piyaugu pelik kanga meiya to mela, Rabai, ni talege yolubek, meiya. Logo Rabai mei puragi solorik, Kiriwagabek, kai yagenda. 39Yisugu pelik yeiya, Keriyi nangaiweki mena koli, yeiya logo piyau pi kiling i pugu yolu pumakke kuna logo piyau pi kiling yokmek mangobektau onorikka koyimeige weik kusa nunung kangmekke.
40Enduru yogo Simong Pita meibekke sakpek yaka Yowangu kaiyarikki kerewiya logo Yisuyegi kiriwei kuna piyauyaganak. 41Logo pugu mizarik were sibek Simongyegi weliweki kuna logo piyegi pelik meiweki, Togo yaka ngolukku Mesiyabek Anotogo teni yaliya wazayiweki wezamelagi sawiyabok keriya, meiweki. Ngago lang Mesiyabek mei purik ngago yeik Kirikwiligiraga Kilisibek kai yagenda. 42Pilik miza logo pi Simong Yisuyegi pakeliweki miza orowei kuna. Yisu Simongyegi pakela wizimowei pelik meiya, Ni Simong keya nigi mangobekki yeikta Yowan. Kapura nogo ngereke ni yeik kalogomok nara nanagi logo yeik pura Sipasi mei. Sipasi pura Yudawiligi ngago yeiktaga keya Kirikwiligi ngago yeiktaga Pita mei keya ngago yeik piyau mabiyauge yeik puragi solorik, Kimbek.
43Wok kalikebekke Yisu paka ngabelak Kalili meibekke kangweki sawiya. Pi Pilipyegi welageyara weik pugu pi yolok ngelawekke, Ne kiling saweliweki kiriwei koli, meiya. 44Pilip yogo Enduru yali sibek Pitagi yereng Pesaita mei puragabek. 45Pilip pigi sakpek Natanailyegi welageyara pi yolok ngelawekke piyegi pelik meiya, Tonuwago yombanu Mosegi loyengke piyegi langai lende mizi keya Anotogi yombanu Anotoyaga ngagoyeng weiya logo kozak kisa puwiligurau piyegi langai lende mizi mizabok pakela. Yeik pugura Yisu keya pi pongo Nasarete yerengka yombanu Yosep mei nakki marekpek, meiya. 46Logo Natanailgu Pilipyegi pelik meiya, Yereng puragawili kaile panuwili logo talik miza logo yombanu wazono panu nak pulaga lewagelaweki. Legi Pilipgu pelik meiya, Pakeli mangine koli, meiya.
47Yisu Natanail piyegi yawerelege keriyawekke Yisugu piyegi langai pelik kaiya, Pobok Isileili panubek meiyagibokko purik pi pangka panu yolu keya ikuyogorik kai onobek legi, kaiya. 48Natanailgu pelik nguk meiya, Ni talik miza logo neyegi iwaka, meiya. Yisugu pelik kanga meiya to mela, Pilipgu ngago neiyagine nogo ni yengelei Fik mei mereke kulengke wizilegewekke nogo ni keriya, meiya. 49Natanailgu pelik meiya to mela, Kiriwagabek, ni Anotogi Marekpek. Ni teni Isileiliwiligi King Ngaibek, meiya. 50Yisugu piyegi pelik meiya, Nogo ni yengelei Fik meileige kulengke wizilege pakela nei purikku ni ngizi kumuli. Nugu puraga ngoluk yemane panu nayeng keriyagi. 51Nogo niyegi nei pura wameiktago. Ni keriyagirik Anotogo paka ngalege lemengki kandik tiyagi logo Anotogi angelawili pakalaga pongo ne yombanu paka ngalega kayimabekyaga logo ngereke paka ngalege kang yongo mizirikki ni keriyagi, meiya.

© 1985, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Anotogi Ngago Wikta

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.