Joun 1
APZNT

Joun 1

1
Songo ne'no humayo hwapɨngo sohwo a'amu imo'nɨmentisofoho.
1-2Sɨmo'mo ne'mo nakwoe hwaho'nji yo'mayo so'nji ane sohonta Kɨlais, Anɨtuye hungkuno sohwo kako Anɨtu'nji humamentisofoho. Kako songo ne'no humawo'nɨngkiso hweho. Kako huhwo Anɨtuyoho. 3Anɨtu kakoe hungkuno sohwo'nji kako yo'mayo yo'mayo hopi'nonohinoso mtɨ'mokumentisofoho. Yo'mayo yo'mayoso nom'ne hwapɨngo mta'ango'maho. O'o, kako'nohini yo'mayoso hwapɨngo hweho. 4Kɨlais kako songo ne'no humayo hwapɨngo sohwo kako songo humayo honɨngkano nejapmmentiso so'no kako nakwoe pomponaho hweho. 5Oso pomponaho huhwo sohwo kako nakwo a'amu hopi'nonohino sɨkwo'mjoho'mo humentanɨngkuhwaso hn'nɨmo lonasiyo'ne hweho. Oso sɨkwo'mjoho hiso pomponaho huhwo sohumo mifehu'mokonasyonehoho. O'o, oso pomponaho huhwo sohwo ne'no nolɨwo'nɨngkuhwonefoho.
6Anɨtu kako hwe fihumo uhwatɨmentiso sohwo kakoe yofeso Jounɨyoho. 7Joun kako oso pomponaho hiso'ne a'amu hopi'nonohino somo ujo'ne pmmentiso hweho. A'amu hopi'nonohinoso oso hungkuno homo somo upa'nɨngkuji sɨmeho hi'ntnnono uyɨfitnne'ento pmmentisofoho. 8Joun huhwo sohwo kako pomponaho hwo'maho. O'o, Anɨtu kako oso pomponaho hiso'no a'amu somo utɨhwayo'ne Jounɨmo uhwatɨmentisofoho.
9Pomponaho ne hiso kako a'amu hopi'nonohino hn'nɨmo honɨngkano netɨhwayo'ne lonasiyo'nefoho. Oseso Joun kako nohumentanɨngki oso pomponaho ne sohwo imo'nonto kako a'amumo honɨngkano wopɨngo utɨhwayo hweho. 10Anɨtu kakoe hungkuno sohwo'nji olo hwaho loso mtɨ'mokumentiso sohwo olopo nopahonɨngki a'amu olo hwaho loponjoso kakimo yofe muhwo'mmentohofofoho. O'o, muhwoso'njo yontɨfi monje yahumentohofofoho. 11Kako kakoe hwapɨngopo i'mofɨwahonɨngki kakoe temtitofo a'amu Jutaso hofɨko kakimo sɨmeho muyo'njo yontɨfi hwotoho hmmentohofofoho. 12I oso'no a'amu fehohnjo sohwa hofɨko Kɨlaisɨmo yofe uhwofontɨfi kakoe hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentohofofoho. I a'amu hopi'nonohinoso hofɨko Kɨlaisɨmo sɨmeho unyo somo Kɨlais kako kakoe yokumpohn'nyo uyɨmentiso so'no Anɨtuye a'amu ne umokumentisofoho. 13Moya'mi sofa hofɨko mehomi aswo mawo'nɨngkohofo hopaso a'amu Anɨtuye mehomi mmo'nɨfitnnehofo. O'o, a'amufe yokumpohn'nyo mta'ni u, a'amufe huno mta'ni a'amu Anɨtuye mehomi ne imo'nyoso mmo'nɨfitnnefoho. O'o, Anɨtu kako huno ole syafɨhu'mento, A'amuso nje hwomumo sɨmeho uyɨkujo'manji hofɨko nje mehomi ne imo'nɨfitnnefoho. Ose syafɨhu'mentisofoho.
14Anɨtuye hungkuno hweho lɨwo'nɨngkuhwone sohwo kako a'amu imo'nonto Kɨlais huhwo sohwo nakwo'njo ajwo lopo humamentisofoho. Nohumanto kako a'amu hn'nɨmo wopɨngo'nohini nalohofonto kako hungkuno ne'njo'nohini lonetɨhwamentiso hweho. Nakwo a'amu fehohnjo hn'nwi nakwo Kɨlaisɨye yokumpohn'nyo engo somo uhwonontani kakoe yofe engo uhwo'mentɨhwonefoho. Oso yofe engoso yokumpohn'nyo engoso Anɨtu kakoe Hwomumo uyahonɨngki uhwonontani Anɨtuye Hwomu anga'nohino hweho uhwo'mentɨhwonefoho. 15Joun kako i'mofaponto Kɨlais huhwo sohumne'no lɨjwao'mentisofoho. Ole lɨjwao'mento, Olo hwe lohumne'no ole nto selɨmentohefoho. Ngko sɨmo'mo sekumo nto se'ma'mentohefoho. Tɨfi hwe nom'ne sohwo nose'mahwosi kako nje yofe engomo woniyakolo'montonoho. Hwapɨngoso ngko nje na'u aswo monɨmaso sohonta kako songo humamojo hweho. Kakoe yofe engoso ngkimo noniyakolofonefoho.
16Kako nakumo wopɨngo nalohofoso hwapɨngo hweho. Oso'no nakwo wonyo'nohino ko hn'nɨmo kakoe wopɨngo'nohinoso nakumo wopɨngo ne'no ne'no nalohofɨwo'nɨngkiso hweho. 17Hohonta Anɨtu kako neyakwo Mousesɨmo kakoe honɨngkano hungkuno uyɨmentisofoho. Oso honɨngkano hungkuno homo somo a'amu nto'no minɨngkammentohofoso hofɨko tohino engo tɨpema'mentohofofoho. I oso'no olohonta Jisas Kɨlais kako none'mahonɨngki kako honɨngkano neso nonetɨhwanto kako nakwoe wonyo somjo tohino nomanto kako wopɨngo'nohini nalohofɨwo'nɨngkiso hweho. 18Nakwo a'amu hwahoponjo hn'nwi nakwo Anɨtumo muhwonyo'ne'nwoho. I oso'no Anɨtuye Hwomu Anga'nohino sohwo kanɨngkwohwo'nji nohumanji kako Anɨtuye yahino ne so'no nakumo netɨhwawo'nɨngkiso hweho.
Joun A'amumo Mijo Kiyoma'mojo sohwo, kako hungkuno lɨmentisofoho.
(Matɨyu 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-17)
19A'amu Jutafe hwe engo Jelusalem humamotofo sohwa hofɨko a'amu fihwamo Jounɨmne'no uhwatɨmentohofofoho. Oso a'amu huhwo sohwa hofɨko tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu tajo ango syoho'njo sohwamo enjwa'mo syoho yɨwo'nɨngkohofo oso huhwo sohwa Lifaiyoho lɨwo'nɨngkohofo, oso hwanji hofɨko Jounɨmo nu'mantɨfi ulohonɨmentohofi, Kɨko tɨhwosilo. Anɨtu kako kuhwosopo'mentiso sohwosilaho. 20Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Joun kako hungkunoso hiyaso ho'nahumentiso'maho. O'o, kako yolohoso ole ulɨmento. Oso hwe Anɨtu a'amu Juta sohwona'nɨmo nefo'mayo'ne nɨhwosopo'mentiso sohwonɨ'maho. Ngko Kɨlaisɨnɨ'maho. 21Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, I ose'manji kɨko tɨhwosilo. Kɨko neyakwo Ilaija kulaho.
O'o, Ilaijanɨ'maho.
Ose ulahonɨngki apa'no ulɨmentohofi, I kɨko oso hwe engo sohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngkuhwosi wonalɨmonte'no hontohumalohwone sohwosilaho.
Ose ulahonɨngkahonɨngkofi ulɨmento, O'o, ngko osoho hwo'nɨ'maho.
22Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, I kɨko tɨhwosilo. Noho fonaso. Oso a'amu nonehwatɨmalofo sohwamo kikine'no pehofo ulanehwono. Kɨko kikine'no pehofo hnnalokuno.
23Ose ulahonɨngkofi ulɨmento, Hohonta Aisaiya sohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmojo sohwo ole lɨmento,
Hwaho a'amu mohumunyo sopo mampaho engo oleso noho'nonefoho.
Nakwoe Hwe Engo sohwo wone'ma'montonoho.
Kakine'no honɨngkano nto'no hmmopmno.
Oso hungkuno honɨngkano imofo'ne sohune'no Aisaiya hohonta lɨmentisoso ngkine'no lɨmentisofoho. Joun ose lɨmentisofoho.
24Oso a'amu Jounɨmo hungkuno ulohonɨmentohofo huhwo sohwamo a'amu Falisi sohwa lɨhwatɨmentohofofoho. 25Hofɨko Jounɨmo nom'ne hungkuno ulɨmentohofi, Anɨtu a'amu fihumo nefo'mayo'ne uhwosopo'mentiso Kɨlais sohwo kɨko oso hwosɨ'maho. Kɨko Ilaija ki'maho. Kɨko oso hwe engo sohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngkuhwosi wonalɨmonte'ne hontohumalohwone sohwosɨ'maho. Ose'manji kɨko hwe moya'mi somo mijo peho'ne kiyomalokuno. 26Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Joun ulɨmento, Ngko a'amu somo mijo'nohini kiyomawo'nɨngkohono. I oso'no hwe fihwo kako sekwo'njo ajwo lopo humaso sohune'no sekwo huno maseyo hweho. 27Ngko sɨmo'mo se'ma'mentohefoho. Oso hwe tɨfinjo yofe engo'njo sohwo kako nje yofe somo yakolo'nnyo hweho. Ngko hwe wonyo sohwo'ni oso hwe yofe engo'njo yokintahoponjo sohwoe yo'mayo momayo ulohofiyo'nohino hwo'nyoho. Joun ose ulonto kakoe yofe somo monje yahinɨmentisofoho. 28Joun kako oso Mijo Joutan hopo sopo a'amu mijo kiyoma'mojo sopo oso hungkuno hiso ulɨmentisofoho.
Jisas kako Anɨtuye Yahu ‘Sipsip’ Pa'nyo hweho.
29Mo'nɨngkanta Joun kako uhwonɨngkisoso Jisas kako nto pahonɨngki uhwononto a'amu kako'njoponjo somo ulɨmento, Sekwo uhwonɨmno. Olo hwe lohwo Anɨtuye Yahu Sipsip Pa'nyo hweho. Hwapɨngoso kako nakwo hwe moya'mi hwahoponjo hn'nwiye yahino wonyo somjo tohino mayo'ne poyo imo'nyo'ne hweho. 30Olo hwe lohumne'no ngko ole nto selɨmalefoho. Ngko sɨmo'mo sekumo nto se'ma'mentohefoho. Tɨfi hwe nom'ne sohwo nose'mahwosi kako ngkimo woniyakolo'montonoho. Hwapɨngoso ngko nje na'u aswo monɨmaso sohonta kako songo humamojo hweho. Kakoe yofe engoso ngkimo noniyakolofonefoho. Ose nto selɨmalefoho. 31Hohonta olo hwe Anɨtu nakwoe hwahopo nefo'mayo'ne uhwatɨmentiso lohumo ngko huhwo'ni yofe mɨhwo'mmalefoho. I oso'no kakoe honɨngkano ito'no esyohumayo so'no ngko a'amu Juta somo mijo kiyomawo'nɨngkohe hwo'nyoho. Oso'no olo hwe lohwo i'mofapɨhwoso'no hofɨko kakimo yofe uhwofantɨfeho. Hofɨkimo itɨhwayo'ne hwo'nyoho. Ose ulɨmentisofoho.
32Joun kako uhwonɨmentiso so'no oso a'amu huhwo sohwamo ole ulɨmento, Ngko nuhwononji ole uhwonɨmalefoho. Anɨtuye ango ahwomo mta'ni kakoe Towahuno Wopɨngo yɨhufo ntolofiyo pa'nyoso noponto olo hwe lohumo nto kehumahoho. 33Oso hohosohonta ngko oso hwe huhwo sohumne'no huno manimmasofoho. I oso'no Anɨtu kako a'amumo mijo kiyomayo'ne lonɨhwatɨmentiso sohwo ole ntɨmento, Hwangku kɨko Anɨtuye Towahuno Wopɨngo ahwomo mta'ango nopɨhwosi hwe fihumo kehumaso sohumo uhwonɨngkohoji kɨko huno ole wakiyono. Kɨko a'amumo mijo kiyomam'ntnno hopaso oso hwe huhwo sohwo kako nje Towahuno a'amumo uhula'mo'montonoho. 34Ose ntɨmentiso so'no olohonta ngko nuhwononji ole selalokweno. Olo hwe lohwo kako Anɨtuye Hwomu hweho. Joun ose ulɨmentisofoho.
Jisas kako'ne inomokomoyo sɨmo'mjo osofosofahu'nohino sohwamo ma'mentisofoho.
35-36Mo'nɨngkanta Jounjanji kakoe inomokomoyo hufa'u sohwa'u'nji nohumantɨfi Jisasɨmo uhwonɨmentohofofoho. Jisas kako hano emoyontanɨngki Joun kakoe inomokomoyo sohwa'umo ole ulɨmento, Siko uhwoninyo. Oso hwe sohwo kako Anɨtuye Yahu Sipsip Pa'nyo sohwo a'amufe wonyo somjo tohino mayo'ne poyo imo'nyo'ne hweho. 37Joun ose ulahonɨngki siko oso hungkunoso upa'nonji Jisasɨmo tɨfi inɨngkamentisiyefoho. 38Jisas kako ikinjaofonto uhwonɨngkisoso siko nto inɨngkopahonɨngki uhwononto ulɨmento, Siko peho'no wotɨpeenji hwahusilo. Ose ulohonɨngkahonɨngki siko ulɨmentisiyo, Hwe Engofo, kɨko Anɨtuye hungkuno nalɨwo'nɨngkino sohwosi, kɨko ango ntɨpo humawo'nɨngkino hwosilo. 39Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Siko uhwonanji'manji e'wano. Noho fɨpinyo. Ose ulonto Jisas kako sikimo ipemotowahonɨngki siko Jisas humawo'nɨngkiso ango somo uhwonɨmentisiyoso osopo kako'nji humamentisiyefoho. Hwapɨngoso mofehi'nyo akupo'nyo (4 kɨlouk) sɨkuno so'njoho. 40Oso hwe hufa'u sohwa'u Jounɨye hungkunomo upa'nonji Jisasɨmo inɨngkawomentisiyo sohwa'u anga'nohino sohwo kakoe yofeso Entɨluyoho. Saimoun Pitafe konɨngkwa'wehweho. Nom'nihwo ngko Joun'ni olo hungkuno loso mtɨ'mokalokweno. 41Entɨlu kako komo'no nowento kola'wehwo Saimounɨmo tɨpɨhwononto ulɨmento, Nakwo oso hwe Anɨtu nefo'mayo'ne uhwosopo'mentiso sohumo nto tɨpɨhwonɨngkuhwono. Kako Kɨlaisɨyoho. 42Entɨlu ose ulonto kako Saimounɨmo Jisasɨyepono ipemotowahonɨngki Jisas kako nuhwononto Saimounɨmo ulɨmento, Kɨko Saimoun sohwosi Jounɨye hwomu hwosoho. Yofe songo womeekilɨmo. Sifas kiyoho. Ose ulɨmentisofoho. Oso Juta sohwafe hungkuno Sifasɨyoho Ngkɨlik hungkunoso ole Pitafoho. Hungkuno hwapɨngo neso sojo hweho.
Jisas kako Filipɨ'nji Notaniyelɨ'njimo nnɨngkapinyo ulɨmentisofoho.
43Mo'nɨngkanta Jisas kako hwaho Ngkaliline'no wamonto kako Filipɨmo uswo'nonto ulɨmento, Kɨko ngkimo nnɨngkape. 44Filip kakoe pone Mpetɨsaitanta'ango hweho. Oso ango hopo sopo siko'nɨkwa'i Entɨlu'nji Saimoun'nji humamojiyoponoho. 45Filip kako Notaniyelɨmo tɨpɨhwononto ulɨmento, Oyomo. Hohonta Mouses kako Anɨtuye honɨngkano hungkuno mtɨ'mokonto kako hwe fihwo Anɨtu nefo'mayo'ne uhwosopo'mentiso so'no mtɨ'mokumentisofoho. A'amu Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwantnne'no olo hwe huhwo sohumne'no ifalifaliyo mtɨ'mokumentohofofoho. Oso hwe huhwo sohumo ngko nto tɨpɨhwonɨngkohono. Kako Jisas sohwo pone Nasaletnnta'ango hweho. Jousepɨye hwomu hweho. Oyomo. Uhwonayo. 46Ose ulahonɨngki Notaniyel ulɨmento, O'o, a'amu Nasalet sohwa wopɨngo hwa'maho. Hwe wopɨngo oso ango sopo nta'ni pipi imo'noneto. Ose ulahonɨngki Filip ulɨmento, Oyomo. Hungkuno nehopi kilalokweno. Kɨko uhwonae.
47Notaniyel kako Jisasɨyepono pontahonɨngki Jisas kakimo uhwononto nom'ne a'amu somo kakine'no ulɨmento, Sekwo oso hwe sopalokunjo sohumo uhwonɨmno. Oso a'amu Isɨlael sohwo wopɨngo'nohini hweho. Kako hwasyo honɨngkanoso ane hweho. 48Jisas ose ulahonɨngki Notaniyel kako nupa'nonto Jisasɨmo ulohonɨmento, Kɨko ngkine'no huno pipi kiyahonɨngki nohonɨma'nɨngkohino. Ose ulohonɨngkahonɨngki Jisas ulɨmento, Jɨje angomo'mo kɨko iyo fisayo pmpongo somo nohumentanɨngkini Filip kako mokohonontanɨngki ngko kaki'no kohonɨma'nɨngkohefoho. 49Ose ulahonɨngki Notaniyel ulɨmento, Nje Lontɨhwayo sohwosi, hungkuno lonetɨhwayo sohwosi, kɨko Anɨtuye Hwomu hwosoho. Kɨko nakwo Isɨlael sohwona'niye Hwe Engo Ne hwosoho. 50Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko fisayo pmpongo somo nohumentanɨngkini kohononji kilohe so'no kɨko sɨmeho hi'ntnnono ntapohino so'no hwangku yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso ngko i'me'no kɨko uhwonɨmonnoho. 51Ose ulonto a'amu hopi'nonohino somo ulɨmento, Hungkuno nehopi selalokweno. Ahwomo nohwosompo'nawehwosi Anɨtuye a'amu ahwomomjo sohwa Ngko A'amufe Hwomu nɨhwosopo'mentiso sohwo'niyepono nopɨkuji nosɨkuji yontanɨngkuji sekwo uhwonɨfitnnefoho. Ose ulɨmentisofoho.

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Safeyoka

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.