Matayo ma Peba 1
GDR

Matayo ma Peba 1

1
Yesumna B'usmureni Nya
(Luk 3:23-38)
1Sɨ ɨtemb jɨ Yesu Kerisomna b'usmureni nya gatab ɨrɨki yɨt, yete re Dawidɨm pɨlke b'usmureni b'ɨga dɨde Abraamɨm pɨlke b'usmureni b'ɨga.
2Sɨ Abraam Isakɨnd yorakonj,
ɨ daka Isak Yakobɨnd yorakonj,
ɨ daka Yakob Yudand dɨde ti nanywar dɨde ti yɨngganwar arakinonj,
3ɨ daka Yuda Tamarɨm pɨlɨnd Peres ake Jera arakonj,
ɨ daka Peres Esromɨnd yorakonj,
ɨ daka Esrom Ramɨnd yorakonj,
4ɨ daka Ram Aminadabɨnd yorakonj,
ɨ daka Aminadab Naasonɨnd yorakonj,
ɨ daka Naason Salmonɨnd yorakonj,
5ɨ daka Salmon Yeriko kongga Raabɨm pɨlɨnd Boasɨnd yorakonj,
ɨ daka Boas Rutɨm pɨlɨnd Obedɨnd yorakonj,
ɨ daka Obed Yesaind yorakonj,
6ɨ daka Yesai king Dawidɨnd yorakonj.
Ɨ daka Dawid Uriyamna konggam pɨlɨnd Solomonɨnd yorakonj,
7ɨ daka Solomon Roboamɨnd yorakonj,
ɨ daka Roboam Abiyand yorakonj,
ɨ daka Abiya Asand yorakonj,
8ɨ daka Asa Yosapatɨnd yorakonj,
ɨ daka Yosapat Yoramɨnd yorakonj,
ɨ daka Yoram Ujiyand yorakonj,
9ɨ daka Ujiya Yotamɨnd yorakonj,
ɨ daka Yotam Aajɨnd yorakonj,
ɨ daka Aaj Ejekiyand yorakonj,
10ɨ daka Ejekiya Manasend yorakonj,
ɨ daka Manase Amosɨnd yorakonj,
ɨ daka Amos Yosiyand yorakonj,
11ɨ daka Yosiya Yekoniyand dɨde ti nanywar dɨde ti yɨngganwar arakinonj,
onggɨt wɨnɨnd re Babilon kantrit Yuda kantri negɨr yomnonj dɨde Ju rɨga Babilon kantri wa werenam omnam amninonj.
12Ɨ onggɨt kak ke re ket Ju rɨga Babilon kantri wa werento,
Yekoniya Salatiyelɨnd yorakonj,
ɨ daka Salatiyel Jerubabelɨnd yorakonj,
13ɨ daka Jerubabel Abiyudɨnd yorakonj,
ɨ daka Abiyud Eliyakimɨnd yorakonj,
ɨ daka Eliyakim Ajorɨnd yorakonj,
14ɨ daka Ajor Sadokɨnd yorakonj,
ɨ daka Sadok Akimɨnd yorakonj,
ɨ daka Akim Eliyudɨnd yorakonj,
15ɨ daka Eliyud Eleajarɨnd yorakonj,
ɨ daka Eleajar Matanɨnd yorakonj,
ɨ daka Matan Yakobɨnd yorakonj,
16ɨ daka Yakob Mariyam leo Yosepɨnd yorakonj.
Ɨ Yosepɨm kongga Mariya Yesund yukendonj yena re yogenayo da Keriso.
17Sɨ ket Abraamɨm pɨlke b'usmureni b'ɨga de Dawidɨm pɨlwa re komkesa potin (14) b'usmureni b'ɨga na. Ɨ daka Dawidɨm pɨlke b'usmureni b'ɨga de ngɨrpu Ju rɨga Babilon kantri wa werento re kwa potin (14) b'usmureni b'ɨga na. Ɨ kwa daka Babilon kantri wereni ke b'usmureni b'ɨga de Kerisom pɨlwa re kwa potin (14) b'usmureni b'ɨga na.
Yesumna Ukendi gatab Yɨt
(Luk 2:1-7)
18Ɨ Yesu Kerisomna ukendi yɨt re ɨja emb jɨ. Sɨ Ti mog Mariya re kea yɨt tɨrɨr omni na wɨbnawonj Yosep kɨma molkongga awowɨm. Ɨ yɨmta kena ton molkongga awonda, ajɨ Mariya kea naska nata ngor kɨma awonj rɨna re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat b'ɨga yoramitonj ti pɨlɨnd. 19Ajɨ ti leo Yosep re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga na. Sɨ ton kea wumɨr yokatonj ti konggamna ngor kɨma gatab yɨt, ajɨ ton ma singi na ti konggand rɨga wa pɨlwa pɨta tomɨny negɨr ma b'ɨsagɨka okatam tina ngor kɨma ai mopɨp. Sɨ ton ket ti nony mana yɨsamkonj wɨgawɨga tin bondɨk omnam. 20Ɨ re Yosep onggɨtyam yɨt nonyɨk b'amdenand yɨbnonj, yɨpa Yonggyamɨmna aneru pɨta awonj ti wɨmand, ɨ ket tin yomnonj da, “Yosep, Dawidɨmna b'ɨga! Man goro moga taet Mariyand okatam mor konggam. Mop nokɨp B'ɨga rɨnte re yɨbɨm ti kom borand re Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna oramiti e. 21Sɨ ton ɨta leo b'ɨga ukenj dem, ɨ man b'ogla onggɨt B'ɨgand nyɨ oeket dem da ‘Yesu’. Mop nokɨp Ton opima Tina rɨga tetrɨngasiny dem towaina negɨr mɨle wa pɨlke, ɨ ket yɨrkokar takainy dem.”
22Sɨ komkesa onggɨtyam mɨle aukɨto re nok mana da ɨdenat Yonggyamɨmna yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy rɨna re yɨpa bageyamɨmna tugɨm ke yopulitonj da,
23“Yɨr de, yɨpa pɨl esopai kesa ngɨmngai ɨta ngor kɨma tainy dem dɨde ket ton leo B'ɨga ukenj dem.
Ɨ rɨgap ket tin nyɨ ogenai dem da ‘Emmanuwel’.”
Sɨ Emmanuwel engenda yɨtkak re noke da, “God ɨta men kɨma”.
24Ɨ re ket Yosep yutunga ke utnyitonj, sɨ ton ket ɨja na mɨle amnɨkinonj rɨja na re Yonggyamɨmna anerut tin yingawonj omnɨkam, ngɨrpu ton ket Mariyand ti konggam wokatonj. 25Ɨ Yosep maka Mariyand pɨl wesopayonj, ngɨrpu ton ket leo B'ɨga yukendonj. Ɨ ton ket onggɨt leo B'ɨgand nyɨ yoekonj da “Yesu”.

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Wipi

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.