YouVersion Logo
Search Icon

Matthieu 1

1
Pâr̂â Bèmûû Ièsu Kérisö
Luk 3.23-38
1Pèci né pâr̂â bèmûû Ièsu Kérisö, mör̂u David, wè mör̂u Abérahama.
2Abérahama wè na ër̂i Isaka; Isaka wè na ër̂i Iakobo; Iakobo wè na ër̂i Juda mâ pâr̂â pâvâdii-e; 3Juda wê na ër̂i Pérèsi mâ Séra xè-i Tamar; Pérèsi wè na ër̂i Ésérona; Ésérona wè na ër̂i Arama; 4Arama wè na ër̂i Aminadab; Aminadab wè na ër̂i Nasona; Nasona wè na ër̂i Salamona; 5Salamona wè na ër̂i Bwêya xè-i Rahaba; Bwêya wè na ër̂i Obéda xè-i Ruth; 6Obéda wè na ër̂i Jésé; Jésé wè na ër̂i David ör̂ökau.
David ör̂ökau, wè na ër̂i Solomona, xè-i kui Uria; 7Solomona wè na ër̂i Roboama; Roboama wè na ër̂i Abia; Abia wè na ër̂i Asafa; 8Asafa wè na ër̂i Josafata; Josafata wè na ër̂i Jorama; Jorama wè na ër̂i Oséia; 9Oséia wè na ër̂i Jotama; Jotama wè na ër̂i Akasa; Akasa wè na ër̂i Ésékias; 10Ésékias wè na ër̂i Manassé; Manassé wè na ër̂i Amona; Amona wè na ër̂i Joséia; 11Joséia wè na ër̂i Jékonia mâ pâr̂â pâvâdii-e, tèi ö nédaa né pè gu-r̂é na Babilona.
12Na wê cowa na ké pè gu-r̂é na Babilona, na bör̂i ër̂i Salathiel na Jekonia; aè Salathiel wè na ër̂i Zorobabèla; 13Zorobabèla wè na ër̂i Abiuda; Abiuda wè na ër̂i Éliakéima; Éliakéima wè na ër̂i Asora; 14Asora wè na ër̂i Sadoka; Sadoka wè, na ër̂i Akéima; 15Akéima wè na ër̂i Éliuda; Éliuda wè na ër̂i Éléasara; Éléasara wè na ër̂i Mathana; Mathana wè na ër̂i Iakobo; 16Iakobo wè na ër̂i Ioséfa kui Maria, ökâré bwè-ré ër̂i Ièsu, é ye néé-é Kérisö.
17Ökâré pâr̂â cî kani-ré, rhavûû xè-i Abérahama cêmè rö pwar̂a David, wè na pârör̂ö na ma kavùè na pâr̂â cî kani, aè rhavûû rèi David cêmè rèi ö ké pè xé-r̂é na Babilona, wè na pârör̂ö na ma kavùè na pâr̂â cî kani, aè rhavûû ké pè xé-r̂é na Babilona cêmè rö pwar̂a Kérisö, wè na pârör̂ö na ma kavùè na pâr̂â cî kani.
Ké Ârè Ièsu Kérisö
Luk 2.1-21; Is 7.14; Gal 4.4
18Ökââ nô né ké ër̂i Ièsu Kérisö. Na wê mör̂ö na nô i pâni-e Maria mâ Ioséfa, aè cur̂u da tö vi tö vèâi, na bör̂i tö vèa, wè na tâwé na ce xè-i Ko-Ar̂ii. 19Aè kâmö ka târi na Ioséfa kui-e, wè na da bar̂i êr̂ê vèa-è rö némèè pâr̂â kâmö, aè na tâ néxâi êr̂ê nè yè virai-e uyûi. 20Na mö ké tâ néxâi ûr̂û-ré, tö rhûû, na tö vèa yè-è rö ngëxë na angéla i Ör̂ökau, na bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ioséfa, o i David, koa yè bar̂a rai pè Maria vè kui-i, wè na wê tâwé xè-i Ko-Ar̂ii. 21Nè yè ër̂i na ce o yar̂i, gè yè mâ ye néé-é, êr̂ê Ièsu, nè yè mâ vi na ce na ka pè mör̂u pâr̂â pâvâdii-e xè-i pâr̂â yerii xé-r̂é.»
22Na waa pâr̂â kââ-ré wânii cè ki yexèvè nô ré na êr̂ê na Ör̂ökau rö-i pérövéta, êr̂ê:
23«Tö rhûû, nè yè tâwé na bwè dowa, nè yè mâ ër̂i o yar̂i,
É yè mâ ye néé-é Émanuéla.»
Ökââ nô-né: «Na wê tö pwar̂a-ré na Bâô.»
24Na bör̂i tâ rhî na Ioséfa xè kaa kur̂u xi-e, na bör̂i waa ûr̂û pâr̂â kââ ré na jöwir̂i yè-è na angéla i Ör̂ökau, mâ pè kui-e. 25Cur̂u da tö vi tö vèâi cêmè rèi ö ké ër̂i xi-e o yar̂i wi, na bör̂i ye néé-é êr̂ê Ièsu.

Currently Selected:

Matthieu 1: ANT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy