Matthieu 1
ANT

Matthieu 1

1
Pâr̂â Bèmûû Ièsu Kérisö
Luk 3.23-38
1Pèci né pâr̂â bèmûû Ièsu Kérisö, mör̂u David, wè mör̂u Abérahama.
2Abérahama wè na ër̂i Isaka; Isaka wè na ër̂i Iakobo; Iakobo wè na ër̂i Juda mâ pâr̂â pâvâdii-e; 3Juda wê na ër̂i Pérèsi mâ Séra xè-i Tamar; Pérèsi wè na ër̂i Ésérona; Ésérona wè na ër̂i Arama; 4Arama wè na ër̂i Aminadab; Aminadab wè na ër̂i Nasona; Nasona wè na ër̂i Salamona; 5Salamona wè na ër̂i Bwêya xè-i Rahaba; Bwêya wè na ër̂i Obéda xè-i Ruth; 6Obéda wè na ër̂i Jésé; Jésé wè na ër̂i David ör̂ökau.
David ör̂ökau, wè na ër̂i Solomona, xè-i kui Uria; 7Solomona wè na ër̂i Roboama; Roboama wè na ër̂i Abia; Abia wè na ër̂i Asafa; 8Asafa wè na ër̂i Josafata; Josafata wè na ër̂i Jorama; Jorama wè na ër̂i Oséia; 9Oséia wè na ër̂i Jotama; Jotama wè na ër̂i Akasa; Akasa wè na ër̂i Ésékias; 10Ésékias wè na ër̂i Manassé; Manassé wè na ër̂i Amona; Amona wè na ër̂i Joséia; 11Joséia wè na ër̂i Jékonia mâ pâr̂â pâvâdii-e, tèi ö nédaa né pè gu-r̂é na Babilona.
12Na wê cowa na ké pè gu-r̂é na Babilona, na bör̂i ër̂i Salathiel na Jekonia; aè Salathiel wè na ër̂i Zorobabèla; 13Zorobabèla wè na ër̂i Abiuda; Abiuda wè na ër̂i Éliakéima; Éliakéima wè na ër̂i Asora; 14Asora wè na ër̂i Sadoka; Sadoka wè, na ër̂i Akéima; 15Akéima wè na ër̂i Éliuda; Éliuda wè na ër̂i Éléasara; Éléasara wè na ër̂i Mathana; Mathana wè na ër̂i Iakobo; 16Iakobo wè na ër̂i Ioséfa kui Maria, ökâré bwè-ré ër̂i Ièsu, é ye néé-é Kérisö.
17Ökâré pâr̂â cî kani-ré, rhavûû xè-i Abérahama cêmè rö pwar̂a David, wè na pârör̂ö na ma kavùè na pâr̂â cî kani, aè rhavûû rèi David cêmè rèi ö ké pè xé-r̂é na Babilona, wè na pârör̂ö na ma kavùè na pâr̂â cî kani, aè rhavûû ké pè xé-r̂é na Babilona cêmè rö pwar̂a Kérisö, wè na pârör̂ö na ma kavùè na pâr̂â cî kani.
Ké Ârè Ièsu Kérisö
Luk 2.1-21; Is 7.14; Gal 4.4
18Ökââ nô né ké ër̂i Ièsu Kérisö. Na wê mör̂ö na nô i pâni-e Maria mâ Ioséfa, aè cur̂u da tö vi tö vèâi, na bör̂i tö vèa, wè na tâwé na ce xè-i Ko-Ar̂ii. 19Aè kâmö ka târi na Ioséfa kui-e, wè na da bar̂i êr̂ê vèa-è rö némèè pâr̂â kâmö, aè na tâ néxâi êr̂ê nè yè virai-e uyûi. 20Na mö ké tâ néxâi ûr̂û-ré, tö rhûû, na tö vèa yè-è rö ngëxë na angéla i Ör̂ökau, na bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ioséfa, o i David, koa yè bar̂a rai pè Maria vè kui-i, wè na wê tâwé xè-i Ko-Ar̂ii. 21Nè yè ër̂i na ce o yar̂i, gè yè mâ ye néé-é, êr̂ê Ièsu, nè yè mâ vi na ce na ka pè mör̂u pâr̂â pâvâdii-e xè-i pâr̂â yerii xé-r̂é.»
22Na waa pâr̂â kââ-ré wânii cè ki yexèvè nô ré na êr̂ê na Ör̂ökau rö-i pérövéta, êr̂ê:
23«Tö rhûû, nè yè tâwé na bwè dowa, nè yè mâ ër̂i o yar̂i,
É yè mâ ye néé-é Émanuéla.»
Ökââ nô-né: «Na wê tö pwar̂a-ré na Bâô.»
24Na bör̂i tâ rhî na Ioséfa xè kaa kur̂u xi-e, na bör̂i waa ûr̂û pâr̂â kââ ré na jöwir̂i yè-è na angéla i Ör̂ökau, mâ pè kui-e. 25Cur̂u da tö vi tö vèâi cêmè rèi ö ké ër̂i xi-e o yar̂i wi, na bör̂i ye néé-é êr̂ê Ièsu.

Ajie New Testament of New Caledonia © Bible Society of the South Pacific, 2014.

Learn More About Ajie New Testament