YouVersion Logo
Search Icon

Jean 1

1
Nô Né Daa Mâ Mör̂u
1Tö ka rhavûû wè Nô, na tö pwar̂a Bâô na Nô, aè Nô na Bâô. 2Aè na dè tö pwar̂a Bâô na ce tö ka rhavûû. 3Na yaxai pâr̂â kââ wânii na ce, na yèri aau rha kââ ré ki da yaxai na ce. 4Na tö pwar̂a-è na mör̂u, aè mör̂u wè daa i kâmö. 5Na waa na daa rö léwé orê, aè na da bar̂i cëi-e na orê. 6Na tùr̂ùwaa kâmö na Bâô, wi-ré néé-é na Ioané. 7Na wê pwa na ce vè pè ye vè avâr̂i, wè pè ye vè avâr̂i daa cè ké-r̂é tâ néwèi-e na pâr̂â kâmö xè-i xi-e. 8Na da xa ce ré daa, aè na pè ye vè avâr̂i rö daa na ce. 9Ökâré dö daa ré pè daa pâr̂â kâmö wânii ré pwa rö bwêê jë.
10Na wê tö bwêê jë yawi na ce, mâ na yaxai bwêê jë, aè na da tö tâwai-e na bwêê jë. 11Na wê pwa rö névâ xi-e na ce, cér̂é bör̂i da cëi-e na pâr̂â pâ ker̂e-é. 12Aè pâr̂â kâmö ré cëi-e mâ tâ néwèi rö-i néé-é, wè na nââ yè-r̂é ar̂inadö cè ké-r̂é wê pâr̂â pâlè Bâô, 13pâlè pa é da ër̂i-r̂é rö-i war̂a mâ rhî vè e i kar̂ö, mâ rhî vè e i kâmö bar̂ee, aè pa é ër̂i-r̂é xè-i rö Bâô.
14Aè, é pugèwè nô vè kar̂ö, na bör̂i bâ tö négowé né ré, mâ rhâri xè-i vi méar̂i vi bwir̂i mâ avâr̂i; aè gèvé wê tö rhûû rhîrhér̂é xi-e, na ûr̂û rhîrhér̂é i O ka rhaaxâ r̂ö ka mi xè-i Pevaa. 15Na ye vè avâr̂i-e na Ioané, mâ na aʼvè kau, êr̂ê: «Ir̂i ce xa gö êr̂ê mâʼ, êr̂ê: “Na mö ké mi rhaadè-nya na kâmö ré baayê rai-nya, wè na dè mör̂u baayê rai-nya.”» 16Na wê wii rö pwar̂a-ré wânii na vi méar̂i vi bwir̂i xi-e ka rhâri. 17Wè na wêyê né mââyöö na Mosé, aè Ièsu Kérisö, wè na wêyê né vi méar̂i vi bwir̂i mâ avâr̂i na ce. 18Na yèri aau rha kâmö ka yè tö rhûû Bâô. Aè o xi-e ka rhaaxâ r̂ö, wè, na tö léwé Pevaa, na bör̂i êr̂ê vèa-è na ce.
Na Ye Vè Avâr̂i Na Ioané Batiyi
Mat 3.1-12; Mar 1.1-8; Luk 3.1-18
19Ökââ pè ye vè avâr̂i i Ioané, na cér̂é mö ké nôâ pâi pa nâânévâ mâ pâi xè Lévi mi xè Iérusalèm na pâi xè Juda, cè ké-r̂é vi na ka ërëwaa-è, êr̂ê: «Gèi wîr̂î?» 20Na dè vi êr̂ê vèa, aè na da aʼvi yiâwîî na ce, aè na dè êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Gö da Kérisö.» 21Cér̂é bör̂i ërëwaa-è, êr̂ê: «É a gè mâ wîr̂î? Gè Élia ra?» Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Aè! Na da gènyâ!» Aè cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: «Gè pérövéta ra?» Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Aè.» 22Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «É a gè mâ wîr̂î? Wè cè gèvé vi na ka êr̂ê yè pâi ré nôâ-vé mi. Jië na néé-i?» 23Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na ce êr̂ê:
«Gènyâ, wè, mêr̂ê aʼ i ö kâmö ré aʼ rö nékaê, êr̂ê:
Rhôôr̂u vè târi wêyê i Ör̂ökau!»
Na ûr̂û ké êr̂ê i Isaia pérövéta.
24Aè pâr̂â kâmö ré é tùr̂ùwaa-r̂é, wè, cér̂é mi rai pâr̂â pâi pâ farésaiö. 25Cér̂é bör̂i ërëwaa-è tëë mwâr̂â mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gè wêr̂êi, gè vi batiyi na gè êr̂ê gè da Kérisö, mâ gè da Élia bar̂ee, mâ gè da dèxâ pérövéta?» 26Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ioané, êr̂ê: «Gö vi batiyi i rhëë, aè na tömâ rö négowé né-ve na ö kâmö ré gëve da tâwai-e. 27Ce rö ré mi rhaadè-nya, aè na dö kau yè-nya na ké yè cöö kwé né duö mwâ néxar̂a â-ê.»
28Pâr̂â kââ-ré, wè é waa rö Bétani, tö é ye né Ioridanô, tö ökâré na vi batiyi rö-i na Ioané.
Ièsu, Arénio I Bâô
29Tèi nédaa gaar̂a, na bör̂i tö rhûû Ièsu na Ioané, na na vi ua-è mi, na bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: «Tö rhûû Arénio i Bâô, ce ré kaxe virai yaané i bwêê jë. 30Ö ce ré gö êr̂ê mâ, êr̂ê: “Na mi rhaadè-nya na rha kâmö ré baayê rai-nya, wè na dè mör̂u baayê rai-nya.” 31Gö da bör̂i rhîâgür̂ü-é, aè gö mi na ka batiyi i rhëë, cè ki pè pèri-e yè pâi xè Israèl.»
32Na ye vè avâr̂i na Ioané, êr̂ê: «Gö tö rhûû ko na na cêê ria mi xè nékö, na ûr̂û mawi, na bör̂i cuè rö bwêêwé-é. 33Aè gö da rhîâgür̂ü-é, aè ö kâmö ré tùr̂ùwaa-nya na ka vi batiyi i rhëë, wè na êr̂ê yè-nya, êr̂ê: “Ki tö rhûû xi-i ko na na cêê ria mi ua-è mâ cuè rö bwêêwé-é, wè ö ce ré vi batiyi i Ko-Ar̂ii.” 34Gö tö rhûû-é mâ ye vè avâr̂i, wè o i Bâô na ce.»
Pâi Pa Pâgür̂ü Ka Baayê I Ièsu
35Gaar̂a tëë mwâr̂â, wè, na tömâ cér̂é kaar̂u kâmö xi-e na Ioané. 36Na bör̂i tö rhûû Ièsu na ce na na vâr̂â, na bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Tö rhûû Arénio i Bâô!» 37Cur̂u wê pwêr̂ê na duö kâmö xi-e ké êr̂ê xi-e, cur̂u bör̂i vi ua Ièsu. 38Na bör̂i yabér̂é na Ièsu mâ tö rhûû-r̂u, na cur̂u vi ua-è mi, na bör̂i êr̂ê yè-r̂u, êr̂ê: «Göu vi mè yé?» Cur̂u bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Rabbi (ökââ na nô né kâmö ka vi pur̂â), âri ökâré gè yè töö-i?» 39Na bör̂i êr̂ê yè-r̂u na Ièsu êr̂ê: «Göu mi na ka tö rhûû.» Cér̂é bör̂i rhau vi vèâ na ka tö rhûû kaa töö xi-e. Cér̂é bör̂i tö vèâ rèi nédaa-ré rö-i, wè na wê rhêêrè.
40Adèrè, wè, pâdii Simona Pètèru, na dèxâ rai dui ré pwêr̂ê Ioané mâ vi ua Ièsu na cur̂u, 41Adèrè, wè na tö rhûû baayê pâriè-è Simona, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gèvé wê tö rhûû Mésia.» Nô né «Kérisö.» 42Na bör̂i yörhèè-è yè Ièsu. Na bör̂i tö rhûû-é na Ièsu, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Simona, o i Iona; é yè wê aʼyè-i vè Kéfa.» Dèxâ néé-é “Pètèru”.
Filip Mâ Natanaèl
43Gaar̂a, na bör̂i vi tëë na Galilé na Ièsu, na bör̂i tö rhûû Filip, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ua-nya mi.» 44Filip, wè kâmö xè Bétsaïda, névâ i bar̂ee Adèrè mâ Pètèru. 45Filip, wè na tö rhûû Natanaèl, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gèvé tö rhûû ö kâmö ré na êr̂ê na maâyöö ré na yu mâ na Mosé, mâ ka yu i mâ pâr̂â pérövéta, êr̂ê, Ièsu, wè wi xè Nazarèt, o i Ioséfa.» 46Na bör̂i êr̂ê yè-è na Natanaèl, êr̂ê: «Na wii na kââ ka e ré yè pwa mi xè Nazarèt?» Na bör̂i aʼcëi yè-è na Filip, êr̂ê: «Mi cè gèi vi tö rhûû.»
47Na bör̂i tö rhûû Natanaèl na Ièsu, na na mi ua-è, na bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Tö rhûû dö kâmö mi xè Israèl, wè na yèri nô ka vee xi-e.» 48Na bör̂i aʼcëi-e na Natanaèl, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Gè rhîâgür̂ü-nya xè-wè?» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gö tö rhûû-i rö pûû bââwê na na da tö-aʼyè-i na Filip.» 49Na bör̂i êr̂ê yè-è na Natanaèl, êr̂ê: «Rabbi, gèi rö O i Bâô, gèi rö Ör̂ökau xè Israèl.» 50Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gè wê tâ néwèi xè-i ké êr̂ê xi-nya yè-i, êr̂ê, gö wê tö rhûû-i rö pûû bââwê? Tö wîr̂î, gè yè mâ tö rhûû pâr̂â kââ ka kau rai kââ-ré.» 51Na bör̂i êr̂ê bar̂ee, êr̂ê: «Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, gëve yè tö rhûû nékö na ki mâ cîî, aè pâr̂â angéla i Bâô, wè cér̂é yè vi rua mâ vi ria mi rö bwêêwé o i kâmö!»

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy