YouVersion Logo
Search Icon

Matyu 1

1
Tɨriigɨnɨm yɨm Jisɨs Krais siir yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨmiir inɨg ɨma
(Lk 3:23-28)
1Tɨ kara wɨnkiyɨm yɨm Jisɨs siir yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨmiir inɨg ɨma. Jisɨs siya yɨo inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn Devid siir isidgɨn mɨ yɨo Devidɨn Ebrahamni isidɨn siirgɨn.
2Ebraham yɨo Aisakni adgɨn mɨ Aisakɨn yɨo Jekopni adgɨn mɨ Jekopɨn yɨo Judani adgɨn mɨ siir nomousɨsɨm ɨkɨm, yɨo sɨmiir yao adgɨn. 3Judaɨn yɨo Peres Sira sowiir adgɨn. Mɨ sowiir yopiiya Temaka. Mɨ Peresɨn yɨo Hesroni adgɨn. Mɨ Hesronɨn yɨo Ramni adgɨn. 4Mɨ Ramɨn yɨo Aminadapni adgɨn mɨ Aminadapɨn yɨo Nasoni adgɨn mɨ Nasonɨn yɨo Salmoni adgɨn. 5Mɨ Salmonɨn yɨo Boasni adgɨn mɨ Boas siir apua Rehapka. Mɨ Boasɨn yɨo Obetni adgɨn mɨ siir apua Rutga mɨ Obetɨn yɨo Jesini adgɨn. 6Mɨ Jesiyɨn inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn Devid siir adgɨn mɨ Devidɨn yɨo Solomoni adgɨn mɨ siir apua bɨiya Yuraiani wig nikɨ oka. 7Mɨ Solomonɨn yɨo Riaboamni adgɨn mɨ Riaboamɨn yɨo Abaisani adgɨn. Mɨ Abaisaɨn yɨo Esani adgɨn. 8Mɨ Esanɨn yɨo Jehosapetni adgɨn mɨ Jehosapetɨn yɨo Joramni adgɨn. Mɨ Joramɨn yɨo Asaiani adgɨn. 9Mɨ Asaiaɨn yɨo Jotamni adgɨn mɨ Jotamɨn yɨo Ehasni adgɨn. Mɨ Ehasɨn yɨo Hesekaiani adgɨn. 10Mɨ Hesekaiaɨn yɨo Manasani adgɨn mɨ Manasaɨn yɨo Emosni adgɨn. Mɨ Emosɨn yɨo Josaiani adgɨn. 11Mɨ Josaiaɨn yɨo Jekonaia mɨ siir nomou yaowae ɨkɨm sɨmiir adgɨn. Mɨ taka ɨiya saeya Isrel sɨmiir sauan omomɨn sɨma nɨkɨunama om komii Babilon siir nu ɨiir ninɨ prɨimɨriinakiya whɨsarii mɨi.
12Mɨ ɨiya sɨma om komii Babilon siir nu ɨiirar nikɨ prɨimɨriiyɨm whɨsarii mɨi mɨ Jekonaia siya Sialtiel siir ad nwokɨn. Mɨ Sialtiel yɨo Serababelni adgɨn. 13Mɨ Serababelɨn yɨo Abiatni adgɨn mɨ Abiatɨn yɨo Elaiakim siir adgɨn. Mɨ Elaiakimɨn yɨo Esoni adgɨn. 14Mɨ Esoɨn yɨo Sedokni adgɨn mɨ Sedokɨn yɨo Ekimni adgɨn. Mɨ Ekimɨn yɨo Elaiatni adgɨn. 15Mɨ Elaiatɨn yɨo Eliesani adgɨn mɨ Eliesanɨn yɨo Matani adgɨn. Mɨ Matanɨn yɨo Jekopni adgɨn. 16Mɨ Jekopɨn yɨo Josepni adgɨn mɨ Josepɨn yɨo Mariani kamkɨn. Mɨ Jisɨs siirɨn Maria saeya naokainakɨn. Sɨma siirɨn ha dapikɨm Krais, inkam Adi Komii siya nɨkropkiyɨn.
17Mɨ yɨnɨeyɨm Ebraham siir hɨrankɨn nɨtyokiyokɨiyɨm Devid siir nakiyanguniyɨm isidɨm ɨuur whiigɨm mɨ Devid siir hɨrankɨn nɨtyokiyokɨiyɨm yɨnɨeyɨm ɨni ɨiya sɨma om komii Babilon siir nu ɨiir mɨriiya whɨsarii mɨi ɨni saiirar yadɨgniya, yɨm ɨriipɨ hɨriinan ɨuur whiigɨm. Mɨ ɨiya sɨma whɨsarii mɨi prɨimɨriiya om komii Babilon sɨmiir nu ɨiir mɨ ha nɨtiyokiyokɨiyɨm mɨ ɨni Krais siya nɨmbiyama ɨiya saiirar yakiyanguniyɨm inkamɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn mɨ yɨm ɨriipɨ hɨriinan isidɨm ɨuur whii. Ɨriig.
Maria saeya Jisɨs Krais siir naokainaka
(Lk 2:1-7)
18Niwiiyɨn Jisɨs Krais siir naokainan yɨo hɨnɨngɨn, siir yopiiya Maria saiirɨn Josep siiram bɨdi boɨrɨtmaiya siya nonkwonam. Mɨ siya ɨrɨpa pɨu saɨka nikɨ o karamaeyar nikɨ owɨn mɨ ɨni saeyar yɨnoknɨnkɨnkiya, saeya Adi Komii siir naeyɨu ɨiirsiyar nwokika yɨnkak. 19Mɨ Josepɨn kamɨn saiiram boɨrɨtmaiyɨn, siya inkam wadɨekɨn. Siir ɨga hɨnda tɨnda bɨ nokwowikɨn. Nɨɨngaka. Mɨ siya Maria saiirɨn iikam whwonkam ɨda kiyopsɨbgi haigɨnɨuwɨm pɨ boriisopi. Mɨ siya hindara nɨmprɨo sopkiyam tɨri mɨ saeya wɨ nɨdidgak nwowisi. 20Josep siya ta saiir saiira naɨngwokwonanaekɨn mɨ Adi Komii siir paekwosɨmɨn siirɨn nhwo siya yɨkɨumauu. Paekwosɨm siya boɨn, Josep Devidni yɨnɨeyɨm sɨm yɨnisɨmɨn, ta kɨriir wiga Maria yɨnkak nwowa kɨra saiir nonkwonasi kɨpi nɨdid. Wakɨ yɨnisɨmɨn saiir mhɨinau hɨr nwokaiyɨn, yɨo Adi Komii siir naeyɨu mɨiyɨkɨn siyar haigiyɨumauugɨn. 21Saeya wɨ yɨnisɨm yɨnkamiyɨn naokainaei, siya wɨ Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiir haiyoprimdiyɨumiigi mɨ wɨ sɨmiir nanmaiwarkainaei. Mɨ kɨra siir inɨgɨn wɨ Jisɨs asi nokdap haigɨnɨuwi.
22Tɨ digworaekwo whɨekakɨm nɨmbɨibɨiyamɨm ɨni tɨ yaiyɨm bɨdi bɨdiniya Adi Komii siya boɨnkiyɨm profet inkamɨn siir boɨnmɨmauuwam mɨ sɨmiir swokɨ boɨnɨurwokaigikɨn. Profet inkamɨn siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn. 23Wakae, wig kopaksɨm nɨɨnga ɨra inkamaka ɨrɨpa pɨu nwo karam nwowa, saeya wɨ yɨnkak nwowi mɨ wɨ yɨnisɨm yɨnkamiyɨn naokainaei. Mɨ sɨma siir inɨgɨn wɨ Emanyuel nokdap haigɨnɨuwi. Mɨ tɨ paekwosɨm siir yaiya ɨni dɨg ywokiya. Mɨ tɨ inɨgɨn siir inɨg mwokɨmwowɨn yɨo hɨnɨɨngɨn, Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya ɨni krɨmakar nwowɨn.
24Mɨ Josep siya ha kaknanaokaigiyɨn mɨ siya ɨni Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir paekwosɨmɨn siya boɨngikɨn yaiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinanar swokɨ tɨrɨn. Mɨ siya siir wiga saiirɨn ɨna yonkwonan. 25Mɨ Josep siya ɨrɨpa pɨu saɨka bɨ nwomɨmɨnkɨn mɨ ɨni saeyar yaokaina budgiyɨn yɨnisɨm ɨiirar. Mɨ Josep siya siir inɨgɨn Jisɨs yokdap haigɨnɨu. Ɨriig.

Currently Selected:

Matyu 1: iws

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy