YouVersion Logo
Search Icon

Yohane 1

1
Imbuli ye Ughima
1Aho mwanduso ng'ana pfinu pfose pfilumbighwe yumwe yakemighwe Imbuli tsakabaho. Imbuli ayo tsakakala ne Imulungu, naye tsakakala Imulungu. 2Yeye tsakakala ne Imulungu kulawa mwanduso. 3Kubitila yeye pfinu pfose tsapfilumbighwa, kuduhu ichinu ichilumbighwe bila yeye. 4Yeye tsakakala mwanduso wa ughima, na ughima awo tsaukala ghumwanga kwe iwanu. 5Ghumwanga ghomwemwesela ichisi, na ichisi ng'achidaha bae kughutsima.
6Tsakulawila imunu yumwe iyatumighwe ne Imulungu, taghwa lyake Yohane. 7Yohane tsakatsa kuwalongela iwanu mbuli tse ghumwanga, ili iwanu wose wahulike, waghutoghole. 8Yeye imwenyegho ng'awile bae ghumwanga, ila katsa kuwalongela iwanu imbuli ye ghumwanga. 9Aghuno ghukala ghumwanga ghwa kweli, ghumwanga ighung'ali ghukutsa muisi kumwemwesela iwanu wose.
10Imbuli tsakakala muisi, na hata ka Imulungu tsakalumba isi kubitila yeye, iwanu ng'awamtangile bae. 11Tsakatsa ukaye yake, lekeni iwanu wake ng'awambokele bae. 12Bali iwanu wose iwambokele, awala iwamtoghole, kawatenda wadahe kuwa iwana we Imulungu. 13Iwana ing'awelekighwe bae kwa uwetso we iwanu, wala kwe ngupfu tsa lukuli au unoghelo we iwanu, ila kwa uwetso we Imulungu.
14Na Imbuli ayo kawa imunu, naye kakala hamwe na twetwe. Na twetwe tuwona utunitso wake, utunitso we Imwana nyalimwe, iyatsile kulawa kwa Aba, kamema uluso na ukweli.
15Yohane tsakalonga mbuli tsake. Tsakakemelela, “Ayuno iyo iyaniwalongele, ‘Ayo iyakutsa kuchughu kwangu mkulu kubita nene kwaapfila tsakabaha ng'ana nene nyelekighwe.’ ”
16Kwa ukutimila kwa uluso wake twetwe twose tubokela ng'ani. 17Imulungu tsakatwing'a Ghamalaghitso kubitila Musa, lekeni uluso na ukweli pfakutsa kubitila Yesu Kiristu. 18Kuduhu imunu wowose iyamwonile Imulungu. Ila Imwana yaliyeka, yeghalile ne Imulungu iyelungile na Aba, iyo iyatulongele mbuli tse Imulungu.
Usenga wa Yohane Mbatitsa
(Matei 3:1-12; Maliki 1:1-8; Luka 3:1-18)
19Auno iwo ukalangama wa Yohane, iwakulu wa Wayahudi wa Yerusalemu hawawatumile iwatambika wakulu na Walawi waghende kwa Yohane, kumghutsa yeye tsakakala nani.
20Yohane tsakatoghola na ng'alemile bae kuwedika mwatsimwatsi, tsakalonga, “Nene sili Kiristu bae, iyokombola iwanu.”
21Wamghutsa, “Lelo ghweghwe uli nani? Pfii ghweghwe kwa Eliya?”
Yohane kawedika, “Mbe, si nene bae.”
Wamghutsa keli, “Lelo ghweghwe kwa ayula Nabii iyalongighwe katsakutsa?”
Kawedika, “Bae.”
22Kuya wamghutsa, “Lelo ghweghwe uli nani? Ghweghwe mwenyegho ulongatse? Tulongele lelo, na twetwe tukawalongele yawatutumile tukughutse.”
23Yohane kawedika ka pfayalongile nabii Isaya,
“Nene na ‘litsi lye imunu iyokema kunyika,
Muigholose inzila ye Imtwatsa!’ ”
24Kuya Mafarisayo wangi iwatumighwe 25wamghutsa Yohane, “Ka ghweghwe si Kiristu, wala Eliya, wala ayula Nabii, ule kwobatitsa?”
26Yohane kawedika, “Nene nobatitsa kwa ghamatsi, lekeni mghati mwenu kuna yumwe yang'amummanyile. 27Ayo iyo yuyo iyakutsa kuchughu kwangu. Nene sibamighwa bae hata kudohola imitsabi ya imikwabatsa yake.”
28Agha ghose ghalawila Betaniya, kumwambu kwa ghumto Yoridani, Yohane kwang'ali yobatitsa.
Yesu Imwana Ing'olo we Imulungu
29Litsuwa lya keli Yohane kamwona Yesu komtsila, kalonga, “Mlole! Imwana Ing'olo we Imulungu iyosola nzambi tse isi yose! 30Ayuno iyo yuyo yanilongile mbuli tsake, haniwalongele pfino, ‘Imunu iyakutsa kuchughu kwangu mkulu kubita nene kwaapfila tsakabaha nene ng'ana nyelekighwe.’ 31Nene imwenyegho tsasimmanyile bae, ila nitsa kubatitsa kwa ghamatsi, ili iwanu wa Isiraeli wammanye.”
32Kuya Yohane kalapfa ukalangama, “Nimwona Ghumuhe Mwenzeluka kohulumka kulawa kulanga ka injiwa, kakala mchanya mwake. 33Nene tsasimmanyile bae, lekeni ayula iyanitumile kubatitsa kwa ghamatsi kanongela, ‘Imunu yutsomwona Ghumuhe Mwenzeluka komhulumkila na kukala mchanya mwake, ayo katsobatitsa kwa Ghumuhe Mwenzeluka.’ ” 34Kuya Yohane kalonga, “Nichona chinu acho, na nene nowalongela ghendo, ayuno iyo yuyo Imwana we Imulungu.”
Iwanang'ina wa mwanduso wa Yesu
35Litsuwa iliwinzile, Yohane tsakabahala keli ne iwanang'ina wake weli. 36Hayamwonile Yesu koluta, kalonga, “Mlole! Imwana Ng'olo we Imulungu!”
37Iwanang'ina weli hawamuhulike Yohane kolonga apfi, wamuwinza Yesu. 38Yesu kahunduka, kawona womuwinza, kawaghutsa, “Angu mbama choni?”
Wedika, “Rabi, angu ukala kwani?” Rabi mana yake Mlangulitsi.
39Kawedika, “Mtse mwone.” Waghenda, wona hanu hang'ali yokala Yesu. Tsaikala ka saa kumi nemihe. Nawo wakala na Yesu nemihe yose ila.
40Andereya, ndughu yake Simoni Petiri, kakala yumwe mna iwanu iwahulike achila chayalongile Yohane, na iwamuwinzile Yesu. 41Bahala, Andereya kambama ndughu yake Simoni, kamlongela, “Tumwona Mkombotsi iyasaghulighwe ne Imulungu!” Ayo iyo Kiristu. 42Kuya Andereya kamsola Simoni kamghala kwa Yesu.
Yesu kamlola kalonga, “Ghweghwe kwa Simoni imwana wa Yohane. Kutsokemighwa Kefa.” Kefa kwa Chigiriki Petiri, Petiri mana yake bambalawe.
Yesu kowakema Filipi na Nasanaeli
43L itsuwa liwinzile Yesu kalamla kughenda Galilaya. Kamwona Filipi, kamlongela, “Niwinze!” 44Filipi, tsakakala imunu wa isi ya Betisaida, isi yawang'ali wokala Andereya na Petiri. 45Filipi kamwona Nasanaeli, kamlongela, “Tumwona imunu yula iyandikighwe mbuli tsake na Musa mne chitabu cha Ghamalaghitso, pfipfila manabii wandika mbuli tsake. Ayo iyo Yesu wa Natsareti, imwana wa Yosefu.”
46Nasanaeli kaghutsa, “Apfi yodahika ichinu chochose chinoghile chilawile Natsareti?”
Filipi kamwidika, “Utse wone.”
47Yesu hamwonile Nasanaeli komtsila, kalonga, “Ayuno ka Muisiraeli ghendo, mghati mwake mduhu ughutsu.”
48Nasanaeli kamghutsa, “Angu unimanyiletse?”
Yesu kamwidika, “Ng'ana Filipi yakukeme, tsanikwona haukalile hasi mwe mkuyu.”
49Kuya Nasanaeli kalonga, “Mlangulitsi, ghweghwe kwa Imwana we Imulungu! Ghweghwe kwa Imndewa wa Isiraeli!”
50Yesu kalonga, “Kwotoghola kwaapfila tsanikulongela nikwona kukala hasi he mkuyu? Kutsakwona makulu kubita agho.” 51Kuya kaghendelela kuwalongela, “Nolongesa ghendo, mtsakona lilanga lyopfughuka ne wamalaika we Imulungu wogheluka na kuhulumka mchanya mwe Imwana we Imunu.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;