Chiˇ mvuh ve li‸ 1
LHBR
1
Awˬ tehˬ awˬ na ve ha lehˬ tuˬ
1Haiˬ ve chaw hui dawˇ hkʼaˇ piˇ ve hta‸ maˇ ha‸ yuˬ ve chaw,
venˇbaˆ yaˇ hui ve ya‸ kʼaw hta‸ maˇ te toˇ ve chaw,
Gʼuiˬsha hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ te ve chaw hui hta‸ awˬ chawˇ maˇ te ve chaw lehˬ,
gʼa ha lehˬve yoˬ.
2Chaw oˇ hkʼe ve teˇ gʼaˇ lehˬ, Gʼuiˬsha ve awˬliˇtawˇhkawˇ hta‸ na yuˬ leh,
mvuhˇ law‸ kʼaw mvuhˇ hpeu‸ henˇ yuˬ tcuhˉ taˍ ve yoˬ.
3Yawˇ lehˬ, iˉ kaˆ lawˬ paˇ lo yeˬ chehˇ ve suhˆ cehˬ hkʼa shu hpeh‸ leh,
awˬ yanˇ cawˇ htaˇ awˬ shiˍ naw‸ la chehˇ ve yoˬ.
Yawˇ ve awˬ hpa‸ teˇ hpaˍ htawˇ maˇ nawˍ kʼai.
Yawˇ te ve kanˉ teˇ ceuˬ le le uiˍ la da‸ la ve yoˬ.
4Ya‸ hkʼaˇ, haiˬ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ oˇ hkʼe hpeh‸ ve maˇ heˆ.
Yawˇ hui lehˬ, mvuhˇ haw meuˆ baˬ ve va‸ hpuiˇ shaˆ hkʼe hpeh‸ ve yoˬ.
5Haiˬ ve chaw hui hta‸ Gʼuiˬsha ciˍ yanˍ piˇ leh,
yawˇ hui hta‸ Gʼuiˬsha ve chaw geh leuˆ tawˆ tuˬ yoˬ.
6Gʼuiˬsha lehˬ, hteˇ ve cawˇ ve chaw hui hta‸ ha‸ shaˉ piˇ leh,
haiˬ ve chaw hui luˬ kʼai sheˆ kʼai tuˬ yoˬ.

© 2010 Thailand Bible Society

Learn More About Lahu Bible