John 1
MAFNT

John 1

1
1Te nhinkaƋ na, ma Zhiklè a zhè. Ma'a a zhè a sam Zhiklè. Zhiklè, nenga'a ma'a. 2Nenga'a a zhè a sam Zhiklè te nhinkaƋ na. 3Skwi tèlèba n'nga a nenga'a; ko skwi staƋ azɓai, man n'nga'a a vna ɓai. 4Te nenga'a nshèffè a zhè, nshèffè skwi nhél sam nƋohai. 5Skwi nhél sam a hél ruva, aman ruva a nca ɓai.
6Ndo ngiƋè a zhè, nzlembaƋ na Jean, man Zhiklè a zlündokoƋai. 7Nenga'a a mshkè, aman a gi malwuƋai, a ngréƋè skwi nhél sam, aman ndohi tèlèba tacè'a a ndav a géƋ nenga'a. 8Jean, skwi nhél sam ka ɓai; aman nenga'a ndo malwuƋi skwi nhél sam. 9Skwi nhél sam, skwi nhél sam nzura'a, man a shkè a herkeda, a hela ta sam a ndohi tèlèba.
10Na zhè t'herkeda. A herkeda n'nga a nenga'a, aman herkeda a sun nenga'a ɓai. 11Nenga'a a mshkè a sam skwi na, aman ndohi nenga'a ta ca ɓai. 12Aman ko wawa man a nco, a mva ta wuƌai, aman ta ndi a wudahi Zhiklè. Tenga'a man ta co nzlembaƋ na a ndav ta, 13ara man Zhiklè a yeka ta, ara ndo ka ɓai.
14A ma Zhiklè a n'nde na a ndo, a n'nza a sam nga, a nga rka n'njèl nenga'a. N'njèlè Bab Zhiklè, man a mva na kra nenga'a staƌgenè, n'ndha a pombai a ma nzura'a. 15Jean a ngu malwuƌi nenga'a, a mboho:
Nenga'a ndo, man i gaƌa kinè: Ndo ngiƌè a shkè te deɓ ga, man zlèzlèa a zhè, daga man i az di ɓai.
16Te skwi nenga'a man ndev ɓai, nga tèlèba nga ngots pombai, a va, a va'a. 17Zhiklè a mbezdekona ma kita a ri a Moise. Aman ma pombai, a ma nzura'a, a mbezdekona a ri a Yèsu Kristi. 18Ko ndo staƌ a nrka Zhiklè di ɓai. Kra nenga'a staƌgenè, man a nzi a sam Bab na, nenga'a n'ngreƋa nga. 19Na haha, ma malwuƋi Jean, man ndohi Juif ta zlinde ta ndohi mvi skwi a Zhiklè a ndohi Lévi a sam na, aman ta jhèƋè'a:
Kawa?
20A nenga'a a n'ngreda, a ngaƋa ta tsaraya'a:
lyè, i Kristi ka ɓai.
21A ta dzhoƋo:
Ka wa, ka Elie Ƌè?
A ngaƋa ta:
I Elie ka ɓai.
Ka ndo nhadka ma Ƌè?
A ngaƋa ta:
I nenga ka ɓai.
22A ta gaƋa na:
Ka wa? Aman a nga menda ta ma a deɓa a ndohi man ta zlindeka nga. Ka gaƋa, i wa?
23A ngaƋa:
I ndo man a bèhè t'hèshèkèƋ: Vaga civèƋ Bi Zhiklè sara'a, ara man Esaie, ndo nhadka ma, a gaƋa.
24Ndohi man to do a sam Jean, ta te va ndohi pharisie. 25A ta gaƋa na:
Aman ka Kristi ka ɓai, ka Elie ka ɓai, ka ndo nhadka ma ka ɓai, ka gi baptême èhèmè?
26Jean a m'mbeƋa ta a ma:
l gi baptême te iyam. Aman ndo man kin sun nenga ɓai, ani na zhè te ndev kinè ma! 27Nenga'a ndo man a shkè te deɓ ga. I gi huyokoko'a, i slaha a i gshè kotokoroh nenga'a a ri ɓai.
28Skwi haha a gu te kokwar Béthanie, te wud woyam Jourdain, a sam man Jean a gu baptême. 29Te mangoslèma'a Jean a rka, Yèsu a shkè a sam na, a ngaƋa:
Na haha, kra tambak Zhiklè, man a cè mali herkeda! 30Nenga'a ndo man i gaƋa kinè: Ndo ngiƋè a shkè te deɓ ga, man zlèzlèa a zhè, daga man i az di ɓai. 31Te va nasa i sun nenga'a ɓai. Aman i shkè, a i gi baptême te iyam, aman ndohi lsrael a ta shinè'a.
32A Jean a n'ngreda, a ngaƋa:
I rka Mè­ zhèɓ a shkèhai te zhiklè ara nkuƋhom, a n'nza a géƋ nenga'a. 33Te va nasa i sun nenga'a ɓai. Aman nenga'a man a zlindekayè a ngi baptême te iyam, a ngaƋayè: Ndo man ka rka Mèzhèɓ a shkèhai te zhiklè, a nzi a géƋ nenga'a, nenga'a ndo man a gi baptême te Mèzhèɓ Zhiklè nkezla'a. 34A i rka'a, a i gi malwuƋai, nenga'a kra Zhiklè.
35Te mangoslèma'a, Jean a golahi nenga'a cèw, ta zhè za'a. 36Aman a rka Yèsu man a shèwèlè, a ngaƋa:
Na haha, kra tambak Zhiklè!
37A golahi nenga'a cèw ta tsena ngèƋè nenga'a, a ta dzodzor Yèsu. 38A Yèsu a mpu di a deɓa, a nrka ara man ta jèjèrè'a, a ngaƋa ta:
Kin war mè?
Aman ta gaƋa na:
Rabbi,
(ara ngèƋè: Ndo njèngè ma),
gi ngaya tema?
39A nenga'a a ngaƋa ta:
Vowashkè, a kin da rka'a!
A to do, a ta rka'a. A ta nza a sam na a pats nasa, pats dakwaƌ. 40StaƋ te va tengahi cèw, aman ta tsena ma Jean, a ta dzodzor Yèsu, nenga'a André, kramam Simon Pierre. 41Nenga'a a n'ngots Simon, kramam na, nshèlèkura'a, a ngaƋa na:
Nga ngots Messie
(ara ngèƋè, ndo man ta baƋa na mbar a gèƋ). 42A nda'a a sam Yèsu. Aman Yèsu a rka'a, a ngaƋa na:
Ka Simon, kra Jonas; sèi ta baba ka Céphas
(ara ngèƋè, kwa). 43Te mangoslèma'a Yèsu a woya man a Ƌè a kokwar Galilée, a n'ngots Philippe, a ngaƋa na:
Dzadzarkayè!
44Philippe, ndo Bethsaida, te kokwar André a Pierre. 45A Philippe a n'ngots Nathanael, a ngaƋa na:
Nga ngots ndo, nenga'a man Moise a ndohi nhadka ma ta windo te Ƌèlèwèr Zhiklè: Yèsu, kra Joseph, te Nazareth!
46Nathanael a ngaƋa na:
Skwi mbela'a a shkè te kokwar Nazareth Ƌè?
A Philippe a ngaƋa na:
Washkè, ka da rka'a!
47A Yèsu a nrka Nathanael a shkè a sam na, a ngoƋ a géƋ nenga'a:
Na haha, ndo Israel tas!
48Nathanael a ngaƋa na:
Ka senkay tema?
A Yèsu a m'mbeƋa na a ma:
Ga Philippe a baba ka, aman ka nza te verzi wof kslor, i rka ka.
49Nathanael a m'mbeƋa na a ma:
Rabbi, ka kra Zhiklè, ka Bi Israel!
50A Yèsu a m'mbeƋa na a ma:
A géƋ man i gaƋa ka: i rka ka te verzi wof kslor, ka co a ndav ngaya Ƌè? Ka da rka skwi mbia'a, man a fena'a.
51A ngaƋa na:
A vava, a vava, i gaƋa kinè: Kin da rka giƋfèk mwinèa, a golahi Zhiklè ta Ƌè a pa, a ta shkèhai a géƋ a Kra-ndo.

Mofa New Testament © The Bible Society of Cameroun, 1989


Learn More About Mofa New Testament