John 1
MAFNT

John 1

1
1Te nhinkaƋ na, ma Zhiklè a zhè. Ma'a a zhè a sam Zhiklè. Zhiklè, nenga'a ma'a. 2Nenga'a a zhè a sam Zhiklè te nhinkaƋ na. 3Skwi tèlèba n'nga a nenga'a; ko skwi staƋ azɓai, man n'nga'a a vna ɓai. 4Te nenga'a nshèffè a zhè, nshèffè skwi nhél sam nƋohai. 5Skwi nhél sam a hél ruva, aman ruva a nca ɓai.
6Ndo ngiƋè a zhè, nzlembaƋ na Jean, man Zhiklè a zlündokoƋai. 7Nenga'a a mshkè, aman a gi malwuƋai, a ngréƋè skwi nhél sam, aman ndohi tèlèba tacè'a a ndav a géƋ nenga'a. 8Jean, skwi nhél sam ka ɓai; aman nenga'a ndo malwuƋi skwi nhél sam. 9Skwi nhél sam, skwi nhél sam nzura'a, man a shkè a herkeda, a hela ta sam a ndohi tèlèba.
10Na zhè t'herkeda. A herkeda n'nga a nenga'a, aman herkeda a sun nenga'a ɓai. 11Nenga'a a mshkè a sam skwi na, aman ndohi nenga'a ta ca ɓai. 12Aman ko wawa man a nco, a mva ta wuƌai, aman ta ndi a wudahi Zhiklè. Tenga'a man ta co nzlembaƋ na a ndav ta, 13ara man Zhiklè a yeka ta, ara ndo ka ɓai.
14A ma Zhiklè a n'nde na a ndo, a n'nza a sam nga, a nga rka n'njèl nenga'a. N'njèlè Bab Zhiklè, man a mva na kra nenga'a staƌgenè, n'ndha a pombai a ma nzura'a. 15Jean a ngu malwuƌi nenga'a, a mboho:
Nenga'a ndo, man i gaƌa kinè: Ndo ngiƌè a shkè te deɓ ga, man zlèzlèa a zhè, daga man i az di ɓai.
16Te skwi nenga'a man ndev ɓai, nga tèlèba nga ngots pombai, a va, a va'a. 17Zhiklè a mbezdekona ma kita a ri a Moise. Aman ma pombai, a ma nzura'a, a mbezdekona a ri a Yèsu Kristi. 18Ko ndo staƌ a nrka Zhiklè di ɓai. Kra nenga'a staƌgenè, man a nzi a sam Bab na, nenga'a n'ngreƋa nga. 19Na haha, ma malwuƋi Jean, man ndohi Juif ta zlinde ta ndohi mvi skwi a Zhiklè a ndohi Lévi a sam na, aman ta jhèƋè'a:
Kawa?
20A nenga'a a n'ngreda, a ngaƋa ta tsaraya'a:
lyè, i Kristi ka ɓai.
21A ta dzhoƋo:
Ka wa, ka Elie Ƌè?
A ngaƋa ta:
I Elie ka ɓai.
Ka ndo nhadka ma Ƌè?
A ngaƋa ta:
I nenga ka ɓai.
22A ta gaƋa na:
Ka wa? Aman a nga menda ta ma a deɓa a ndohi man ta zlindeka nga. Ka gaƋa, i wa?
23A ngaƋa:
I ndo man a bèhè t'hèshèkèƋ: Vaga civèƋ Bi Zhiklè sara'a, ara man Esaie, ndo nhadka ma, a gaƋa.
24Ndohi man to do a sam Jean, ta te va ndohi pharisie. 25A ta gaƋa na:
Aman ka Kristi ka ɓai, ka Elie ka ɓai, ka ndo nhadka ma ka ɓai, ka gi baptême èhèmè?
26Jean a m'mbeƋa ta a ma:
l gi baptême te iyam. Aman ndo man kin sun nenga ɓai, ani na zhè te ndev kinè ma! 27Nenga'a ndo man a shkè te deɓ ga. I gi huyokoko'a, i slaha a i gshè kotokoroh nenga'a a ri ɓai.
28Skwi haha a gu te kokwar Béthanie, te wud woyam Jourdain, a sam man Jean a gu baptême. 29Te mangoslèma'a Jean a rka, Yèsu a shkè a sam na, a ngaƋa:
Na haha, kra tambak Zhiklè, man a cè mali herkeda! 30Nenga'a ndo man i gaƋa kinè: Ndo ngiƋè a shkè te deɓ ga, man zlèzlèa a zhè, daga man i az di ɓai. 31Te va nasa i sun nenga'a ɓai. Aman i shkè, a i gi baptême te iyam, aman ndohi lsrael a ta shinè'a.
32A Jean a n'ngreda, a ngaƋa:
I rka Mè­ zhèɓ a shkèhai te zhiklè ara nkuƋhom, a n'nza a géƋ nenga'a. 33Te va nasa i sun nenga'a ɓai. Aman nenga'a man a zlindekayè a ngi baptême te iyam, a ngaƋayè: Ndo man ka rka Mèzhèɓ a shkèhai te zhiklè, a nzi a géƋ nenga'a, nenga'a ndo man a gi baptême te Mèzhèɓ Zhiklè nkezla'a. 34A i rka'a, a i gi malwuƋai, nenga'a kra Zhiklè.
35Te mangoslèma'a, Jean a golahi nenga'a cèw, ta zhè za'a. 36Aman a rka Yèsu man a shèwèlè, a ngaƋa:
Na haha, kra tambak Zhiklè!
37A golahi nenga'a cèw ta tsena ngèƋè nenga'a, a ta dzodzor Yèsu. 38A Yèsu a mpu di a deɓa, a nrka ara man ta jèjèrè'a, a ngaƋa ta:
Kin war mè?
Aman ta gaƋa na:
Rabbi,
(ara ngèƋè: Ndo njèngè ma),
gi ngaya tema?
39A nenga'a a ngaƋa ta:
Vowashkè, a kin da rka'a!
A to do, a ta rka'a. A ta nza a sam na a pats nasa, pats dakwaƌ. 40StaƋ te va tengahi cèw, aman ta tsena ma Jean, a ta dzodzor Yèsu, nenga'a André, kramam Simon Pierre. 41Nenga'a a n'ngots Simon, kramam na, nshèlèkura'a, a ngaƋa na:
Nga ngots Messie
(ara ngèƋè, ndo man ta baƋa na mbar a gèƋ). 42A nda'a a sam Yèsu. Aman Yèsu a rka'a, a ngaƋa na:
Ka Simon, kra Jonas; sèi ta baba ka Céphas
(ara ngèƋè, kwa). 43Te mangoslèma'a Yèsu a woya man a Ƌè a kokwar Galilée, a n'ngots Philippe, a ngaƋa na:
Dzadzarkayè!
44Philippe, ndo Bethsaida, te kokwar André a Pierre. 45A Philippe a n'ngots Nathanael, a ngaƋa na:
Nga ngots ndo, nenga'a man Moise a ndohi nhadka ma ta windo te Ƌèlèwèr Zhiklè: Yèsu, kra Joseph, te Nazareth!
46Nathanael a ngaƋa na:
Skwi mbela'a a shkè te kokwar Nazareth Ƌè?
A Philippe a ngaƋa na:
Washkè, ka da rka'a!
47A Yèsu a nrka Nathanael a shkè a sam na, a ngoƋ a géƋ nenga'a:
Na haha, ndo Israel tas!
48Nathanael a ngaƋa na:
Ka senkay tema?
A Yèsu a m'mbeƋa na a ma:
Ga Philippe a baba ka, aman ka nza te verzi wof kslor, i rka ka.
49Nathanael a m'mbeƋa na a ma:
Rabbi, ka kra Zhiklè, ka Bi Israel!
50A Yèsu a m'mbeƋa na a ma:
A géƋ man i gaƋa ka: i rka ka te verzi wof kslor, ka co a ndav ngaya Ƌè? Ka da rka skwi mbia'a, man a fena'a.
51A ngaƋa na:
A vava, a vava, i gaƋa kinè: Kin da rka giƋfèk mwinèa, a golahi Zhiklè ta Ƌè a pa, a ta shkèhai a géƋ a Kra-ndo.

Mofa New Testament © The Bible Society of Cameroun, 1989


Learn More About Mofa New Testament

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.