YouVersion Logo
Search Icon

YOHANE 1

1
Nə́to' Ghɔm vɔk
1Nə nə to', Ghɔm lə́ bɑ́,
Ghɔm lə biŋ bɑ pu Si,
Ghɔm lə bɑ Si.
2Ghɔm lə́ bɑ́ nə to' bɑ́ pu Si.
3Si lə́ dɑ pɑ Ghɔm nə́ gə guŋ ywə awɛ.
Sɔmywə yə Si lə ghə a,
e la tə́ cyətə lɑ pɑ yʉ nə gə pɑ́.
4Vɔk lə́ bɑ́ nə é;
vɔk bɔ lə́ biŋ bɑ́ ŋkha' bi pɔmnəŋ.
5Ŋkha' piŋ ŋkhyɛ' nthʉm jʉ́m,
da' gɑ́ jʉ́m lə yu' é pɑ́.
6Mu' mo lə pɑwə́, bɑ Si nə nthəm e; tso tsyə lə́ bɑ́ Yohane.
7E lə sɔ' pa' ŋkwinthɛ̌ a, nə ŋkwinthɛ̌ nə ŋkhá', po'o gɑ́ guŋ pɔmnəŋ awɛ cyə m nə e biŋ ŋkha'.
8E la tə́ bɑ ŋkha' pɑ, da' gɑ e lə bɑ́ ŋkwǐnthɛ bi ŋkha'.
9Ghɔm lə́ bɑ́ kwa' ŋkha' nyənyɔ. E lə́ nə sɔ' nthʉm dzʉ, bɑ ŋkhyɛ' guŋ pɔmnəŋ awɛ.
10E lə́ bɑ́ nthʉm dzʉ,
Si lɑ́ dɑ pɑ yʉ́ gə dzʉ́,
da' gɑ la' dzʉ̌ zhyə é biŋ.
11E sɔ' kwa' nthʉ̌m gùŋ e,
da' gɑ la' pɔ pyə́ lɑ́ e.
12Tə́ sɔ' bi pɔ pyə wap lə lɑ̌ e a, bi pɔ pyə wap biŋ tso tsyə a, e hɑ gʉ' nə jí pó Si bi pú.
13Pu tə́ dzə́ pɔ bɔ̌ m nə mcyə pɑ́, kɑ́ m pá' bap nɑ́ nə ŋkhuŋ a lə, kɑ́ m pá' mo nə ŋkhuŋ a lə. Pu dzə́ wap m pa' Si nə ŋkhuŋ a.
14Ghɔm lə cʉ' mo,
biŋ shwə́ cəcɑ̌ pɑ́,
pɑ́ piŋ jɔ ghu'tə e;
ghu'tə bɔ, ŋkwi Mú Si yə gho'
ba nyənyɔ bɑ ǎ lo nə é a ŋkwi bi Si.
15Yohane ŋkwinthɛ̌ é, bɑ gɔm gɑ:
Yə̌ŋ bɑ́ mo yə gɑ̌ gɔm nə é gɑ: Mu' mo gɔ təm jʉ̌m m̀, bɑ e lě da' bɑ dzə̌ m̀, nə pa' ŋ də́ nə pɑwə bɑ é lě da' bɑwə.
16A shyə m pa' a bɑ ě lonyə nə gho' a, tə pɑ ghə gho' mzhəŋ mzhəŋ.
17A pɑ gɑ́ Mosɛ, lə hɑ mco', bɑ gho' pu a nyənyɔ sɔ̌' shyə́ m nə Yeso Kristo.
18Sɔm mó la m jɔ Si; ŋkwi Mu Si yə e bɑ nə Tá a lě gə pɑ zhyə́ e.
Nə ŋkwinthɛ̌ Yohane
(Mt 3.1-12; Mk 1.2-8; Lk 3.15-17)
19Yəŋ bɑ nə kwinthɛ̌ yə Yohane lə kwǐ nə cwə yə pɑ Yudea Yerusalɛm lə tə̌m mkamsi pu a pɑ Levi bi e, wap həŋtə́ e gɑ: o bɑ wɑ? 20E lə ghɔ̌m sɔsɔ̌, gɔm gɑ: ŋ tə́ bɑ́ Kristo pɑ. 21Wap piŋ həŋtə é gɑ: O bɑ wɑ? O bɑ Elia a? E pa' bi pú gɑ: ŋ tə bɑ é pɑ́. O bɑ gɔm ghɔm Si a? E pa' gɑ gɛ. 22Wap ghɔm bi e gɑ: O bɑ wɑ? Nə́ ko hɑ piŋ ghɔm bi pɔ pyə wap nthəm wɔk a, kwa' wə gɔm gɑ́ o bɑ wɑ?
23Yohane ghɔm bi pú gɑ: Gɑ̌ bɑ gi mo yə é shwe ghakgo gɑ: Po sɛtə məjyə cyəpɔ pa' gɔm ghɔm Si Esaya lə́ ghɔm a.
24A lə nə pɑ́ po'o pɔ pyə pú lə təm wap a pɑ́ pɑ Farisai. 25Wap lə tə́ŋtə́ Yohane nə gɔ dzə́, bɑ həŋtə́ e gɑ: A pɑ́ gɑ́ o tə́ bɑ Kristo a, kɑ Elia, kɑ gɔm ghɔm Si lə, bɑ o nu' pɔ shyə gɑ kɑ?
26Yohane pa' bi pu gɑ: Myə̀, gɑ̌ nu' pɔ nthʉm shyə. Mu' mo cəcɑ̌ po bɑ po ka zhyə e; 27ě jʉ̌m m̀ bɑwə sɔ̌', bɑ ŋ kha ku'nyə nə kyɛ' ŋkhə mthap myə́.
28A lə shyətə po'o Betanya, nə yə mu' jʉɔ shyə́ Yurdɛŋ, tsʉ' yə Yohane lə́ bɑ́ nə bɑwə nu'pɔ shyə a.
Yeso mu jʉ̀jʉ̀ Si
29Dzʉ́ lə lɔ̌, Yohane yɔ Yeso e pɑwə sɔ́' m bi e, gɔm gɑ: Yɔ mu jʉ̀jʉ̀ Si yə e nthé mhɔnwə dzʉ a yə̌ŋ. 30A bɑ́ nə é tə́ ŋ dɑ́ gɔm gɑ: Mu' mo jʉ̌m m̀ bɑwə sɔ̌', bɑ dzə m̀, nə pa' ŋ də nə pɑwə bɑ́ e le da' bɑwə a. 31Kwa' myə̀, ŋ dá tə bɑwə jyə é pɑ; da' gɑ ŋ də nu' pɔ shyə, bɑ nə nyaptə pa' e gɔ təm cəcɑ̌ pɑ Israɛl a.
32Yohane lə ŋkwinthɛ̌ gɔm gɑ: Gɑ̌ yɔ Zhwenyə, a fi' fɑ kɛbəŋ pa' səŋgɔp fo a, shwə nə e. 33Ŋ da tə́ bɑwə jyə e pɑ; da' gɑ́ mo yə e lə təm a gɑ nu' pɔ shyə a lə ghɔm bəm gɑ: Mo yə o yɔ Zhwenyə fi' shwə nə e a, a bɑ mo yə e nu' pɔ nthʉ́m Zhwenyə Dɔlɔ̌ a. 34Myə̀, gɑ̌ yɔ, biŋ bɑwə biŋ gɑ e bɑ Mú Si.
Mləŋdzə̀ pɑkhʉ̌ Yeso
35Dzʉ́ lə́ lɔ̌, Yohane kwi' bɑ tsʉ'u bɔ pu a shɑ pɑkhʉ̌ pyə pɑpʉə. 36E lə tʉ̌ mnyə nə Yeso e pɑwə shyə̌, gɔm gɑ: Yɔ mu jʉ̀jʉ̀ Si yə̌ŋ. 37Pɑkhʉ̌ pyə pɑpʉə lə yǔ' tsɔ ghɔm, jap jʉm Yeso. 38Yeso lə fɛ nɑ́ e jɔ gɑ wap yap jʉm e, gɔm bi pu gɑ: Po shəŋ kɑ? Wap pa' gɑ: Rabi a pɑ́ da'tə gɑ Tá; gɔm gɑ: O shwə hɑ́? 39E ghɔm bi pu gɑ: Po sɔ̌', pǒ gɔ yɔ. Wap lə ghɔ̌ jɔ tsʉ' yə e shwə nə a, biŋ shwə bəŋ e nə tyɛ'dzʉ bɔ; a lə bɑ́ gwɛ a nə batə mnam ghǎm.
40Andreya, fɑ Simon Pɛtrɔ lə bɑ mu' mo nə pɔ pyə wap lə yu' gi Yohane, jap jʉm Yeso a. 41E ghɔ, dəŋdzə̀ jɔ kwa' fɑ e Simon gɔm bi e gɑ: Pyə yɔ Mesia, a pɑ da'tə gɑ́ Kristo. 42E lə́ lɑ é nə gɔ bi Yeso. Yeso lə lé é dəŋdəŋ gɔm gɑ: O bɑ Simon, mú Yohane; pu gɔ pɑ ke o gɑ Kefas, a la'tə gɑ́ Pɛtrɔ.
43Dzʉ lə lɔ̌, Yeso yap gɑ e gɔ ghɔ Galilea. E lə yɔ Filipo gɔm bi e gɑ: Yap jʉ̌m m̀. 44A lə nə pɑ po'o Filipo pɑ yə Betsaida, tisuŋ Andreya pu Pɛtrɔ. 45E lə ghɔ jɔ Natanaɛl gɔm bi e gɑ: Mo yə a bɑ pu və nwə nə é nthʉm mco' Mosɛ ba m nə ŋwa'nyə mghɔ́m ghɔ̀m Si a, pyə yɔ é: A bɑ Yeso Mu Yosɛp, yə Nazarɛt.
46Natanaɛl pa' bi e gɑ: Bi a pɑ́ sɔmywə pɑpuŋ tə́m Nazarɛt a? Filipo ghɔm bi é gɑ: Sɔ̌', biŋ jɔ́.
47Yeso lə lé Natanaɛl cwə yə e lə pɑ̌ sɔ' m bəŋ e a gɔm nə e gɑ: Yɔ kwa' yə Israɛl yə nyənyɔ, yə mfʉm tə̌ nə e a yə̌ŋ.
48Natanaɛl həŋtə e gɑ: O jyə́ a hɑ?
Yeso piŋ ba' bi e gɑ: Filipo e nə ké o, ba cwə yə o la' bɑ to thə nthɔmthə́ a bɑ gɑ e jɔ o.
49Natanaɛl piŋ gɔm bi e gɑ: Rabi, o bɑ Mú Si, o bɑ fo pɑ Israɛl.
50Yeso pa' bi e gɑ: Pa' gɑ̌ gɔm gɑ gɑ̌ e jɔ o to ta'thə nthɔmthə a ǒ piŋ. O gɔ sɔ' yɔ tsə tsyə a cyə po' a. 51Biŋ ŋkwi' gɔm gɑ: Kwa' nyənyɔ nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ po gɔ sɔ' yɔ kɛbəŋ ghyɛ', a pɑ aŋgəle Si pɑ ŋkwɔ' lə fi' dəm Mú mo.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy