Yuhanna 1
FB

Yuhanna 1

1
Almasiihu bi'eteeɗo Wolde
1Haa fuɗɗam, woodi bi'eteeɗo Wolde. Wolde man ɗonno haa kommbi Allah, kayre woni Allah. 2Nde ɗonno haa kommbi Allah diga fuɗɗam. 3Allah tagri koo ɗume fuu bee maare, walaa ko taga bilaa maare. 4Ngeendam iwi haa maare, ngeendam man woni annoora yimɓe. 5Annoora ɗon yayna nder nyiɓre, ammaa nyiɓre waawaay haɗugo ka#1:5 Nyiɓre waawaay haɗugo ka malla nyiɓre jaɓaay ka malla boo nyiɓre faamaay ka..
6Allah neli goɗɗo mo innde muuɗum Yuhanna#Mat 3:1; Mk 1:4; Lk 3:1-2.. 7O wari ngam seedanaago annoora go, ngam haa yimɓe fuu nuɗɗina ka. 8O laataaki annoora kaŋko bee hoore maako, ammaa o wari seedanaago annoora. 9Wolde go woni annoora ngooŋɗuka, ka wari nder duniyaaru, ka ɗon yaynana yimɓe fuu.
10Wolde man ɗonno nder duniyaaru, Allah tagri duniyaaru bee maare, ammaa duniyaaru annditaay nde. 11Nde wari haa yimɓe maare, ammaa yimɓe maare njaɓaay nde. 12Ammaa haa jaɓɓe nde, nuɗɗinɓe nde fuu, nde hokki ɓe baawɗe laataago ɓiɓɓe Allah. 13Ɓe ndanyaaka fodde ɗabiya yimɓe malla muuyo yimɓe, ammaa ɗum Allah laatini ɓe ɓiɓɓe muuɗum.
14Wolde go laati neɗɗo marɗo ɓanndu, o jooɗi caka meeɗen. O keewɗo mo'ere e gooŋga. Min ngi'i tedduŋgal maako, ɗum tedduŋgal Ɓiɗɗo bajjo mo Baabiraawo. 15Yuhanna seedani mo, wolwi bee sawtu, wi'i: “Kaŋko woni mo mi wolwi dow muuɗum, mi wi'i: O waran ɓaawo am, ammaa o ɓuri yam, ngam o ɗon diga mi siwaa danyeego.”
16En fuu en keɓi geɗal meeɗen haa jeynitaaje maako, en keɓi mo'ere dow mo'ere. 17Tawreeta hokkaama bee juŋngo Muusa, ammaa mo'ere e gooŋga mbaŋgi bee Yeesu Almasiihu. 18Walaa mo meeɗi yi'ugo Allah. Ammaa Ɓiɗɗo bajjo#1:18 Ɓiɗɗo bajjo fassaruuyeeji goɗɗi ɓesdi: Mo woni Allah., ɗakkotirɗo bee Baabiraawo, kaŋko anndini en mo.
Waazu Yuhanna baɗoowo baptisma
(Matta 3:1-12; Markus 1:1-8; Luka 3:1-18)
19Ndaa seedamku Yuhanna nde Yahuudu'en Urusaliima neli liman'en e Lewi'en haa maako ngam ƴamugo mo: “An a moye?” 20O salaaki jaabaago, o waŋgini ɗum laaɓɗum, o wi'i: “Naa min woni Almasiihu.” 21Ɓe ƴami mo: “A moy kadi? A Eliya na?” O jaabi: “Aa'a, naa mi Eliya.” Ɓe mbi'i: “A annabiijo mo min ndeenata na?” O jaabi: “Aa'a#TT 18:15,18; Mal 3:23..” 22Ɓe mbi'i mo: “E a moy kadi? Haa min keɓa lornango nelɓe min jaawaabu. Ɗume a wi'anta hoore ma, an?” 23O jaabi:
“Min woni mo annabi Esaaya wolwi dow muuɗum, wi'i:
Goɗɗo ɗon hoola nder ladde, ɗon wi'a:
Mbaɗane Jawmiraawo laawol darnuŋgol#Esa 40:3..”
24Nelaaɓe warɓe haa Yuhanna go, ɗum Farisa'en. 25Ɓe ƴami mo: “To a laataaki Almasiihu malla Eliya malla boo annabiijo go, ngam ɗume a ɗon waɗa baptisma?” 26Yuhanna jaabi ɓe: “Min mi ɗon waɗa baptisma nder ndiyam, ammaa woodi goɗɗo caka mooɗon, on anndaa mo. 27O waran ɓaawo am, ammaa mi he'aay koo fiistugo ɓoggi paɗe maako.”
28Fuu ɗum waɗi haa wuro Baytaniya, gaɗa maayo Urdun, haa Yuhanna waɗanta yimɓe baptisma.
Yeesu woni jawgel Allah
29Jaŋngo man Yuhanna yi'i Yeesu ɗon wara haa maako, o wi'i: “Ndaa jawgel Allah ittanŋgel hakkeeji duniyaaru. 30Kaŋko woni mo mi wolwani on haala mum, mi wi'i: Goɗɗo waran ɓaawo am, ammaa o ɓuri yam, ngam o ɗon diga mi siwaa danyeego. 31Mi anndaano mo, ammaa mi wari waɗugo baptisma bee ndiyam ngam haa o waŋgana Isra'iila'en.”
32Yuhanna waɗi seedamku, wi'i fahin: “Mi yi'i Ruuhu Allah jippi diga asama bana poola, wari jooɗi dow maako. 33Min mi anndaano mo, ammaa Allah mo neli yam waɗugo baptisma bee ndiyam, wi'i yam: A yi'an Ruuhu jippoto, jooɗo dow goɗɗo, kaŋko o waɗan baptisma bee Ruuhu Ceniiɗo.” 34Min mi yi'i ɗum, mi seedake kaŋko woni Ɓiɗɗo Allah.
Pukara'en Yeesu aartuɓe
35Jaŋngo man Yuhanna ɗonno dari fahin haa nokkuure go tawon bee pukara'en#1:35 Pukara'en malla ahiiɓe. muuɗum ɗiɗo. 36Nde o yi'i Yeesu ɗon saalo, o wi'i: “Ndaa jawgel Allah.” 37Pukara'en ɗiɗo go nani ko o wi'i, ɓe tokki Yeesu. 38Yeesu yeesiti, yi'i ɓe ɗon tokki mo, o ƴami ɓe: “Ko ɗaɓɓititton?” Ɓe mbi'i mo: “Rabbi, toy njooɗiiɗaa?” Rabbi yiɗi wi'go moodibbo. 39O wi'i ɓe: “Ngare, on ngi'an.” Nden ɓe njehi, ɓe ngi'i haa o jooɗi. Nyannde man ɓe kiirtidi, ɗum ɗonno baakin saa'a nayi.
40Andire deerɗiraawo Simon Piyer, o gooto nder nanɓe seedamku Yuhanna, kaŋko o tokki Yeesu. 41Andire tawi deerɗum Simon aran, wi'i mo: “Min tawi Almasiihu.” Almasiihu yiɗi wi'go moytaaɗo. 42O yahri mo haa Yeesu. Yeesu laari mo, wi'i: “An woni Simon ɓii Yuhanna, yeeso ɗo innde ma laatoto Kefas. Kefas yiɗi wi'go Tapaare.”
Yeesu ewni Filip e Natanayel
43Jaŋngo man, Yeesu yiɗi yahugo lesdi Galiili. O tawi Filip, o wi'i mo: “Tokkam!” 44Filip iwi wuro Baytisayda, wuro maako wooto bee Andire e Piyer. 45Filip boo tawi Natanayel, wi'i mo: “Min tawi mo Muusa wolwi dow muuɗum nder tawreeta e annabi'en boo mbolwi haala maako, kaŋko woni Yeesu mo Nasaratu, ɓii Yusufu.” 46Natanayel wi'i mo: “Huunde woonde iwan diga Nasaratu na?” Filip wi'i: “War, laar!”
47Nde Yeesu yi'i Natanayel ɗon wara haa maako, o wolwi dow maako, o wi'i: “Ndaa goɗɗo laatiiɗo Isra'iilaajo bee gooŋga, mo walaa naafikaare sam.” 48Natanayel ƴami mo: “Noy anndirɗa mi?” Yeesu jaabi mo: “Mi yi'i ma nde a ɗonno les ibbi, diga Filip ewnaaki ma tawon.” 49Nden Natanayel wi'i mo: “Moodibbo, an woni Ɓiɗɗo Allah, an woni laamiiɗo Isra'iila!” 50Yeesu jaabi mo: “A nuɗɗini ngam mi wi'i mi yi'i ma les ibbi na? A yi'an kuuje ɓuranɗe kuuje ɗe'e mawnugo.” 51O wi'i mo fahin: “Gooŋga mi wi'ete, on ngi'an asama maɓɓitake, malaa'ika'en Allah ɗon eeŋga, ɗon njippo dow Ɓii-neɗɗo#Laat 28:12..”#1:51 Laar Laat 28:12.

DEFTERE ALLAH © Alliance Biblique du Cameroun, 1994.


Learn More About Fulfulde Bible

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.