Йоан 1
НП

Йоан 1

1
Предвечното Слово
1 # Бит. 1:1-5 # Йн. 10:30,38; 14:10-11; 1 Йн. 1:1 В началото#1:1 Т.е. в началото на сътворението вече съществуваше. беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог. 2То беше в началото у Бога. 3#Пс. 33:6,9; Кол. 1:16; Евр. 1:2; 11:3Всичко беше сътворено чрез Него; и без Него не е станало нищо от онова, което е станало. 4#Йн. 5:26; 8:12; 12:46; 14:6; 1 Йн. 1:2У Него беше животът, и животът беше светлината на човеците. 5И светлината свети в мрака; и мракът не я обзе.
Йоан – предтеча на Спасителя
6 # Мт. 3:1; Мк. 1:4; Лк. 3:2-3 Имаше един човек на име Йоан, изпратен от Бога. 7#Йн. 1:19,34; 5:33Той дойде за свидетелство, за да свидетелства за светлината, тъй че всички да повярват чрез него. 8Той не беше светлината, но беше изпратен да свидетелства за светлината.
Словото се въплътява
9 # Йн. 3:19; 11:27; 18:37 Съществуваше тази истинска светлина, която дойде в света и просветлява всеки човек#1:9 Или: която просветлява всеки човек, идващ на света.. 10#Йн. 14:17; 17:25Словото беше в света и светът бе създаден чрез Него, но светът не Го позна#1:10 Или: прие, узна, призна.. 11То дойде при Своите Си, но Своите не Го приеха. 12#1 Йн. 3:1А на онези, които Го приеха и повярваха в Неговото име, Той им даде възможност да станат Божии деца. 13#Йн. 3:5-6; 1 Йн. 5:1Те не се родиха от кръвта на земни родители, нито от плътско желание, нито от мъжко желание, но от Бога.
14 # Йн. 11:40; 17:24 И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата Му, слава на Единородния от Отца. 15#Йн. 1:30Йоан свидетелстваше за Него и гръмко възвестяваше: „Този е, за Когото казах: „Той идва след мене, но ме превъзхожда, понеже съществуваше преди мене“.“ 16От Неговата Божествена пълнота всички ние получихме благодат след благодат, 17защото Законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Иисус Христос. 18#Мт. 11:27; Йн. 3:13; 6:46; 1 Йн. 4:12Никой никога не е видял Бога. Единородният Син#1:18 В някои ръкописи: „Бог“., Който е у Отец#1:18 Букв. в лоното на Отец., Той ясно Го разкри.
Свидетелство на Йоан Кръстител за Месия
Мт. 3:1-12; Мк. 1:1-8; Лк. 3:1-18
19 # Мт. 3:1-12; Мк. 1:1-8; Лк. 3:1-18 Ето това е свидетелството на Йоан, когато юдеите изпратиха свещеници и левити от Йерусалим да го попитат: „Ти кой си?“ 20#Йн. 3:28Той изповяда и не отказа да отговори, а заяви: „Аз не съм Христос.“ 21#Вт. 18:15; Мал. 3:23; Мк. 6:15; 8:28Тогава го попитаха: „Кой си ти? Илия ли си?“ Йоан им отговори: „Не съм.“ Пак попитаха: „Ти ли си Пророкът?“ А той отговори: „Не съм.“ 22И го запитаха: „Кажи кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни изпратили! Какво ти казваш за себе си?“ 23#Ис. 40:3Той рече: „Аз съм гласът на викащия в пустинята: Пригответе пътя за Господа! – както е казал пророк Исаия.“
24А питащите бяха изпратени от фарисеите. 25И те го попитаха: „Защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът?“ 26Йоан им отговори: „Аз кръщавам с вода, но посред вас стои Един, Когото вие не познавате. 27#Деян. 13:24-25; 19:4Този е, Който идва след мене. Той ме превъзхожда#1:27 В някои ръкописи липсва: „Той ме превъзхожда“. и аз не съм достоен да развържа ремъка на обувките Му.“ 28Това стана във Витавара#1:28 В някои ръкописи: „Витания“. отвъд Йордан, където Йоан кръщаваше.
Свидетелство на Йоан Предтеча при кръщаването на Иисус Христос
Мт. 3:13-17; Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-22
29 # 1 Йн. 3:5 На следващия ден Йоан видя Иисус, че идва към него, и каза: „Ето Божия Агнец, Който взема греха на света. 30#Йн. 1:15Този е, за Когото казах: „След мене идва Мъж, Който ме превъзхожда, защото съществуваше преди мене.“ 31И аз не Го знаех#1:31 Има се предвид: „не знаех, че е Месия*.“, но затова дойдох да кръщавам с вода, за да стане известен на Израил.“ 32#Мт. 3:16; Мк. 1:10; Лк. 3:21-22Тогава Йоан свидетелстваше, като казваше: „Видях Духа да слиза от небето като гълъб и да остава над Него. 33#Ис. 11:2; 42:1; 61:1; Мт. 3:11; Мк. 1:8; Лк. 3:16; Йн. 3:34; Деян. 1:5; 2:33Аз не Го знаех, но Този, Който ме изпрати да кръщавам с вода, ми рече: „Над Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Той е, Който кръщава със Светия Дух.“ 34И видях това и свидетелствам, че Този е Синът Божий.“
Първите апостоли
Мт. 4:18-22; Мк. 1:16-20
35На следващия ден Йоан пак стоеше там с двама от учениците си. 36И когато съгледа Иисус да минава, каза: „Ето Божия Агнец!“ 37Двамата ученици чуха какво каза той и последваха Иисус. 38А Иисус, като се обърна и видя, че Го следват, каза им: „Какво искате?“ Те Му отговориха: „Рави“ – което значи „Учителю“ – „къде живееш?“ 39Той им отговори: „Елате и вижте.“ Те отидоха с Него и видяха къде живее. И останаха при Него през този ден. Беше около четири часа след обяд. 40Единият от двамата, които чуха за Иисус от Йоан и Го последваха, беше Андрей, братът на Симон Петър.
41Той пръв#1:41 В някои ръкописи: „най-напред, на сутринта“. намери брат си Симон и му каза: „Намерихме Месия“, което в превод значи „Христос“. 42#Мк. 3:16И го заведе при Иисус. А Иисус се вгледа в него и рече: „Ти си Симон, син на Йона. Ти ще се наречеш Кифа“, което значи Петър#1:42 В превод на български: „камък“..
43На другия ден Иисус пожела да отиде в Галилея. Той намери Филип и му каза: „Следвай Ме!“ 44А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър. 45#Йн. 5:39Филип намери Натаниил и му каза: „Намерихме Иисус, син на Йосиф, от Назарет, за Когото Мойсей писа в Закона, а също и пророците.“ 46#Йн. 6:42; 7:41-42,52А Натаниил му каза: „От Назарет може ли да произлезе нещо добро?“ Филип му отговори: „Ела и виж!“ 47Иисус видя да идва при Него Натанаил и каза за него: „Ето един истински израилтянин, у когото няма лукавство.“ 48Натанаил Го запита: „Откъде ме познаваш?“ Иисус отговори: „Преди да те повика Филип, Аз те видях, когато беше под смокинята.“ 49#Йн. 12:13Натанаил отговори: „Учителю, Ти си Божият Син! Ти си Израилевият Цар!“ 50Иисус в отговор му каза: „Затова ли повярва, понеже ти казах, че те видях под смокинята? Ще видиш по-големи неща от това.“ 51#Бит. 28:12И добави: „Истината, истината ви казвам: отсега нататък#1:51 В някои ръкописи липсва: „отсега нататък“. ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и да слизат над Сина човешки.“

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.