YouVersion Logo
Search Icon

Йоан 1

1
Предвечното Слово
1 # Бит. 1:1-5 # Йн. 10:30,38; 14:10-11; 1 Йн. 1:1 В началото#1:1 Т.е. в началото на сътворението вече съществуваше. беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог. 2То беше в началото у Бога. 3#Пс. 33:6,9; Кол. 1:16; Евр. 1:2; 11:3Всичко беше сътворено чрез Него; и без Него не е станало нищо от онова, което е станало. 4#Йн. 5:26; 8:12; 12:46; 14:6; 1 Йн. 1:2У Него беше животът, и животът беше светлината на човеците. 5И светлината свети в мрака; и мракът не я обзе.
Йоан – предтеча на Спасителя
6 # Мт. 3:1; Мк. 1:4; Лк. 3:2-3 Имаше един човек на име Йоан, изпратен от Бога. 7#Йн. 1:19,34; 5:33Той дойде за свидетелство, за да свидетелства за светлината, тъй че всички да повярват чрез него. 8Той не беше светлината, но беше изпратен да свидетелства за светлината.
Словото се въплътява
9 # Йн. 3:19; 11:27; 18:37 Съществуваше тази истинска светлина, която дойде в света и просветлява всеки човек#1:9 Или: която просветлява всеки човек, идващ на света.. 10#Йн. 14:17; 17:25Словото беше в света и светът бе създаден чрез Него, но светът не Го позна#1:10 Или: прие, узна, призна.. 11То дойде при Своите Си, но Своите не Го приеха. 12#1 Йн. 3:1А на онези, които Го приеха и повярваха в Неговото име, Той им даде възможност да станат Божии деца. 13#Йн. 3:5-6; 1 Йн. 5:1Те не се родиха от кръвта на земни родители, нито от плътско желание, нито от мъжко желание, но от Бога.
14 # Йн. 11:40; 17:24 И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата Му, слава на Единородния от Отца. 15#Йн. 1:30Йоан свидетелстваше за Него и гръмко възвестяваше: „Този е, за Когото казах: „Той идва след мене, но ме превъзхожда, понеже съществуваше преди мене“.“ 16От Неговата Божествена пълнота всички ние получихме благодат след благодат, 17защото Законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Иисус Христос. 18#Мт. 11:27; Йн. 3:13; 6:46; 1 Йн. 4:12Никой никога не е видял Бога. Единородният Син#1:18 В някои ръкописи: „Бог“., Който е у Отец#1:18 Букв. в лоното на Отец., Той ясно Го разкри.
Свидетелство на Йоан Кръстител за Месия
Мт. 3:1-12; Мк. 1:1-8; Лк. 3:1-18
19 # Мт. 3:1-12; Мк. 1:1-8; Лк. 3:1-18 Ето това е свидетелството на Йоан, когато юдеите изпратиха свещеници и левити от Йерусалим да го попитат: „Ти кой си?“ 20#Йн. 3:28Той изповяда и не отказа да отговори, а заяви: „Аз не съм Христос.“ 21#Вт. 18:15; Мал. 3:23; Мк. 6:15; 8:28Тогава го попитаха: „Кой си ти? Илия ли си?“ Йоан им отговори: „Не съм.“ Пак попитаха: „Ти ли си Пророкът?“ А той отговори: „Не съм.“ 22И го запитаха: „Кажи кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни изпратили! Какво ти казваш за себе си?“ 23#Ис. 40:3Той рече: „Аз съм гласът на викащия в пустинята: Пригответе пътя за Господа! – както е казал пророк Исаия.“
24А питащите бяха изпратени от фарисеите. 25И те го попитаха: „Защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът?“ 26Йоан им отговори: „Аз кръщавам с вода, но посред вас стои Един, Когото вие не познавате. 27#Деян. 13:24-25; 19:4Този е, Който идва след мене. Той ме превъзхожда#1:27 В някои ръкописи липсва: „Той ме превъзхожда“. и аз не съм достоен да развържа ремъка на обувките Му.“ 28Това стана във Витавара#1:28 В някои ръкописи: „Витания“. отвъд Йордан, където Йоан кръщаваше.
Свидетелство на Йоан Предтеча при кръщаването на Иисус Христос
Мт. 3:13-17; Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-22
29 # 1 Йн. 3:5 На следващия ден Йоан видя Иисус, че идва към него, и каза: „Ето Божия Агнец, Който взема греха на света. 30#Йн. 1:15Този е, за Когото казах: „След мене идва Мъж, Който ме превъзхожда, защото съществуваше преди мене.“ 31И аз не Го знаех#1:31 Има се предвид: „не знаех, че е Месия*.“, но затова дойдох да кръщавам с вода, за да стане известен на Израил.“ 32#Мт. 3:16; Мк. 1:10; Лк. 3:21-22Тогава Йоан свидетелстваше, като казваше: „Видях Духа да слиза от небето като гълъб и да остава над Него. 33#Ис. 11:2; 42:1; 61:1; Мт. 3:11; Мк. 1:8; Лк. 3:16; Йн. 3:34; Деян. 1:5; 2:33Аз не Го знаех, но Този, Който ме изпрати да кръщавам с вода, ми рече: „Над Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Той е, Който кръщава със Светия Дух.“ 34И видях това и свидетелствам, че Този е Синът Божий.“
Първите апостоли
Мт. 4:18-22; Мк. 1:16-20
35На следващия ден Йоан пак стоеше там с двама от учениците си. 36И когато съгледа Иисус да минава, каза: „Ето Божия Агнец!“ 37Двамата ученици чуха какво каза той и последваха Иисус. 38А Иисус, като се обърна и видя, че Го следват, каза им: „Какво искате?“ Те Му отговориха: „Рави“ – което значи „Учителю“ – „къде живееш?“ 39Той им отговори: „Елате и вижте.“ Те отидоха с Него и видяха къде живее. И останаха при Него през този ден. Беше около четири часа след обяд. 40Единият от двамата, които чуха за Иисус от Йоан и Го последваха, беше Андрей, братът на Симон Петър.
41Той пръв#1:41 В някои ръкописи: „най-напред, на сутринта“. намери брат си Симон и му каза: „Намерихме Месия“, което в превод значи „Христос“. 42#Мк. 3:16И го заведе при Иисус. А Иисус се вгледа в него и рече: „Ти си Симон, син на Йона. Ти ще се наречеш Кифа“, което значи Петър#1:42 В превод на български: „камък“..
43На другия ден Иисус пожела да отиде в Галилея. Той намери Филип и му каза: „Следвай Ме!“ 44А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър. 45#Йн. 5:39Филип намери Натаниил и му каза: „Намерихме Иисус, син на Йосиф, от Назарет, за Когото Мойсей писа в Закона, а също и пророците.“ 46#Йн. 6:42; 7:41-42,52А Натаниил му каза: „От Назарет може ли да произлезе нещо добро?“ Филип му отговори: „Ела и виж!“ 47Иисус видя да идва при Него Натанаил и каза за него: „Ето един истински израилтянин, у когото няма лукавство.“ 48Натанаил Го запита: „Откъде ме познаваш?“ Иисус отговори: „Преди да те повика Филип, Аз те видях, когато беше под смокинята.“ 49#Йн. 12:13Натанаил отговори: „Учителю, Ти си Божият Син! Ти си Израилевият Цар!“ 50Иисус в отговор му каза: „Затова ли повярва, понеже ти казах, че те видях под смокинята? Ще видиш по-големи неща от това.“ 51#Бит. 28:12И добави: „Истината, истината ви казвам: отсега нататък#1:51 В някои ръкописи липсва: „отсега нататък“. ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и да слизат над Сина човешки.“

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy