Nehemiah 10:13

Nehemiah 10:13 LEB

Hodiah, Bani, Beninu.
LEB: Lexham English Bible
Share