YouVersion Logo
Search Icon

Adoh Bơni Hơơč 44

44
Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Wai Lăng Brơi
Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč ƀing ană tơčô Kôrah adoh.
1Ơ Ơi Adai hơi, amăng rơnŭk đưm hlâo adih,
jing amăng rơnŭk ơi adon gơmơi Ih ngă laih khul bruă prŏng prin;
ƀing gơñu hơmâo ruai laih kơ ƀing gơmơi abih tơlơi anŭn,
laih anŭn tơngia gơmơi pô hơmâo hơmư̆ laih tui anai:
2Hăng tơlơi dưi mơyang tơngan Ih pô yơh Ih puh pơđuaĭ hĭ ƀing kơnung djuai ƀu thâo krăn Ih
laih anŭn pơkô̆ pơjing ƀing ơi adon gơmơi, jing ană plei Ih, amăng anih lŏn gơñu;
Ih pơkơhma̱l hĭ laih ƀing kơnung djuai anŭn
samơ̆ pha brơi kơ ƀing ơi adon gơmơi đĭ kơyar.
3Ƀing ană plei Ih anŭn blah mă anih lŏn anŭn ƀu djơ̆ hăng đao gưm gơñu ôh;
ƀing gơñu kŏn dưi hĭ kơ anih lŏn anŭn ƀu djơ̆ hăng tơlơi dưi kơtang gơñu pô lơi.
Samơ̆ ƀing gơñu dưi hĭ yua mơ̆ng tơlơi dưi mơyang hăng tơlơi kơtang Ih yơh,
laih anŭn yua mơ̆ng ƀing gơñu thâo Ih dŏ hăng ƀing gơñu yơh.
Ih ngă tui anŭn yuakơ Ih rơiêŭ mơak hăng ƀing gơñu.
4Ih yơh jing Pơtao kâo laih anŭn Ơi Adai kâo,
Ih brơi tơlơi dưi hĭ kơ ană plei Ih, jing ƀing ană tơčô Yakôb.
5Yua mơ̆ng tơlơi djru Ih yơh ƀing gơmơi dưi puh pơđuaĭ hĭ ƀing rŏh gơmơi;
yua mơ̆ng tơlơi dưi anăn Ih yơh ƀing gơmơi blah juă hĭ ƀing ayăt gơmơi.
6Kâo ƀu đaŏ kơnang ƀơi hraŏ kâo ôh,
kŏn đaŏ kơnang lơi ƀơi đao gưm kâo kiăng pơklaih hĭ kâo,
7samơ̆ Ih hơmâo pơklaih hĭ laih ƀing gơmơi mơ̆ng ƀing rŏh ayăt gơmơi
laih anŭn blah dưi hĭ laih kơ ƀing pơrơmut kơ ƀing gơmơi.
8Ƀing gơmơi pơư pơang kơ tơlơi Ih nanao
laih anŭn či hơdơr bơni kơ anăn Ih hlŏng lar yơh.
9Wơ̆t tơdah tui anŭn, ră anai Ih hơmâo hơngah hĭ laih hăng pơmlâo pơmlañ hĭ laih ƀing gơmơi;
Ih ƀu tơbiă ba nao ƀing ling tơhan gơmơi dơ̆ng tah.
10Ih ngă brơi laih kơ ƀing gơmơi kơdŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing rŏh ayăt gơmơi,
laih anŭn ƀing gơñu sua mă dram gơnam gơmơi kơ gơñu pô.
11Ih jao lui hĭ laih đơđa amăng ƀing gơmơi kơ arăng kiăng kơ pơdjai hĭ kar hăng arăng jao lui triu pioh kơ čuh ƀơ̆ng yơh;
laih anŭn Ih pơčơlah hĭ laih đơđa amăng ƀing gơmơi amăng lu lŏn čar tuai.
12Ih sĭ hĭ laih ană plei Ih pô anai kiăng kơ jing hlŭn hăng nua amuñ đôč,
kar hăng ƀing gơ̆ ƀu hơmâo nua yom ôh.
13Ƀing kơnung djuai jum dar gơmơi ƀuh hơget tơlơi Ih ngă laih kơ ƀing gơmơi,
laih anŭn ƀing gơñu klao djik djak kơ ƀing gơmơi yơh.
14Ih hơmâo pơjing hĭ laih ƀing gơmơi jing hĭ tơlơi klao djik tŏng krah ƀing kơnung djuai anŭn;
ƀing gơñu tơtăh akŏ gơñu klao djik kơ ƀing gơmơi yơh.
15Kâo dŏ nanao amăng tơlơi pơmlâo;
tơlơi mlâo mlañ yơh go̱m hĭ ƀô̆ mơta kâo
16yuakơ kâo hơmư̆ hơdôm tơlơi djik djak laih anŭn tơlơi mưč mač
mơ̆ng ƀing rŏh ayăt kâo jing ƀing pơrơmut kơ kâo yơh.
17Abih bang tơlơi anŭn hơmâo truh laih kơ ƀing gơmơi,
wơ̆t tơdah ƀing gơmơi ƀu wơr bĭt hĭ ôh Ih
laih anŭn kŏn pơjŏh hĭ lơi tơlơi pơgop Ih, jing tơlơi Ih pơjing laih hăng ƀing gơmơi.
18Jua pơmĭn gơmơi ăt dŏ tŏng ten hăng Ih,
laih anŭn tơkai gơmơi ăt rơbat tui jơlan Ih mơ̆n.
19Samơ̆ Ih pơbrơ̆p hăng hơngah lui hĭ laih ƀing gơmơi kar hăng ƀing gơmơi hlak dŏ hơjăn tŏng krah khul hlô mơnơ̆ng kheñ;#44:19 Anai ăt jing “mrañ” mơ̆n.
Ih lui raih hĭ laih ƀing gơmơi amăng anih kơnăm mơmŏt huĭ hyưt.
20Tơdah ƀing gơmơi hơmâo pơdơi hĭ laih kơkuh pơpŭ kơ Ih jing Ơi Adai gơmơi
laih anŭn iâu laĭ kơ yang rơba̱ng,
21sĭt yơh Ih hơmâo kơsem ƀuh laih tơlơi anŭn,
yuakơ Ih thâo krăn khul tơlơi hơgŏm amăng jua pơmĭn gơmơi.
22Samơ̆ yuakơ ƀing gơmơi dŏ tŏng ten hăng anăn Ih yơh, arăng pơdjai hĭ ƀing gơmơi nanao,
anŭn jing tơlơi arăng yap ƀing gơmơi kar hăng triu pioh kơ čuh ƀơ̆ng yơh.#44:22 Rôm 8:36.
23Tơgŭ bĕ, Ơ Ơi Adai ăh! Yua hơget Ih dŏ pĭt lĕ?
Rai tañ djru ƀing gơmơi bĕ! Anăm hơngah lui hĭ ƀing gơmơi nanao ôh!
24Yua hơget Ih pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta Ih mơ̆ng ƀing gơmơi lĕ?
Yua hơget Ih ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ tơlơi tơnap tap tơlơi rŭng răng gơmơi ôh lĕ?
25Ƀing rŏh ayăt jăm juă hĭ ƀing gơmơi ƀơi lŏn;
laih anŭn ƀing gơmơi đih kơčŭn kơdŭn đuaĭ hĭ amăng ƀruih lŏn yơh.
26Tơgŭ bĕ! Rai djru ƀing gơmơi bĕ!
Yuakơ tơlơi khăp hiam klă Ih yơh, pơklaih hĭ bĕ ƀing gơmơi!

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy