YouVersion Logo
Search Icon

Ezra 4

4
Ƀing Rŏh Ayăt Tơlơi Pơkơdơ̆ng Kơ Tơlơi Pơdơ̆ng Glaĭ Sang Yang
1Ƀing rŏh ayăt ƀing Yudah hăng ƀing Benyamin hơmư̆ ƀing gơ̆, jing ƀing wơ̆t glaĭ mơ̆ng lŏn čar tuai, hlak ma̱n pơdơ̆ng đĭ sang yang kơ Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel. 2Tui anŭn, ƀing gơñu rai bưp Zeruƀabel wơ̆t hăng ƀing djă̱ akŏ sang anŏ ƀing Israel hăng laĭ tui anai, “Brơi bĕ ƀing gơmơi pơgop hrŏm hơbĭt hăng ƀing gih kiăng kơ ma̱n pơdơ̆ng sang anai yuakơ ƀing gơmơi ăt kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai kar hăng ƀing gih kơkuh pơpŭ mơ̆n. Ƀing gơmơi ăt pơyơr gơnam ngă yang kơ Ñu mơ̆n čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk Êsar-Hađôn, jing pơtao prŏng dêh čar Assiria, jing pô ba rai ƀing gơmơi hơdip pơ anih lŏn anai.”#4:2 2 Ƀing Pơtao 17:24-41.
3Samơ̆ khua ba akŏ Zeruƀabel, khua ngă yang prŏng hloh Yêsua laih anŭn abih bang ƀing djă̱ akŏ sang anŏ Israel laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gơmơi ƀu dưi brơi ƀing gih djru pơdơ̆ng brơi sang yang kơ Yahweh Ơi Adai gơmơi ôh. Kơnơ̆ng hơjăn gơmơi pô đôč yơh či pơdơ̆ng đĭ sang yang anŭn kar hăng pơtao Sirus jing pơtao prŏng dêh čar Persia hơmâo pơđar laih kơ ƀing gơmơi.”
4Giŏng anŭn, ƀing rŏh ayăt jum dar, jing ƀing hơdip amăng anih lŏn anŭn, pơrŭng ƀing Yudah laih anŭn pơhuĭ ƀing gơ̆ kiăng pơgăn hĭ ƀing gơ̆ mơ̆ng bruă pơdơ̆ng đĭ sang yang anŭn. 5Ƀing rŏh ayăt anŭn ăt brơi gơnam plŏm ƀlŏr kơ ƀing khua moa dêh čar Persia kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Yudah laih anŭn pơtah hơtai hĭ hơdră bruă ƀing gơ̆. Ƀing gơñu ngă sat nanao kar hăng anŭn amăng abih rơnŭk pơtao prŏng Sirus hlŏng truh pơ rơnŭk pơtao Darius jing pơtao prŏng dêh čar Persia.
Ƀing Rŏh Ayăt Pơkơdơ̆ng Kơ Tơlơi Pơdơ̆ng Glaĭ Plei Prŏng Yerusalaim
6Ƀơi čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn amăng rơnŭk pơtao prŏng Ahaswerus wai lăng dêh čar Persia, ƀing rŏh ayăt ngă hră phŏng kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ană plei anih lŏn Yudah wơ̆t hăng ƀing hơdip amăng plei prŏng Yerusalaim.
7Laih anŭn dơ̆ng amăng rơnŭk pơtao prŏng Artaksekses jing pơtao dêh čar Persia, hơmâo ƀing Bislam, Mithredat, Tabêl laih anŭn ƀing pơgop hăng gơñu čih sa pŏk hră kơ pơtao prŏng anai. Ƀing gơñu čih hră anai amăng tơlơi pơhiăp Aramaik laih anŭn yua boh hră Aramaik anŭn.
8Rehum jing khua tring laih anŭn Simsai jing khua čih hră ñu, čih sa pŏk hră kơ pơtao prŏng Artaksekses kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei prŏng Yerusalaim tui anai:
9Hră anai jing mơ̆ng khua moa prŏng Rehum, khua čih hră tring Simsai, laih anŭn ƀing pơgop hrŏm hơbĭt gơmơi. Ƀing pơgop anŭn jing ƀing khua phat kơđi, wơ̆t hăng ƀing khua moa jing ƀing mơ̆ng plei prŏng Erek, plei prŏng Babilon laih anŭn plei prŏng Susa amăng lŏn čar Ilam, 10hrŏm hăng ƀing pơkŏn dơ̆ng mơ̆n, jing ƀing hơmâo tơlơi dưi yom pơphan mơ̆ng pơtao prŏng Asurbanipal, tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng plei pla gơñu hăng nao dŏ hơdip amăng plei prŏng Samaria laih anŭn amăng anih pơkŏn amăng tring čar gah yŭ̱ krong Huphrat anŭn.
11Anai yơh jing hră čih kiăng ră ruai kơ pơtao thâo:
Hră mơit kơ pơtao prŏng Artaksekses,
Mơ̆ng ƀing ding kơna ih dŏ hơdip amăng tring čar gah yŭ̱ krong Huphrat.
12Ơ pơtao ăh, ƀing gơmơi kiăng kơ ih thâo tơlơi anai: Ƀing Yehudi jing ƀing rai pơ anih lŏn anai mơ̆ng tring čar pơkŏn amăng dêh čar ih, gơñu hơmâo nao dŏ laih amăng plei prŏng Yerusalaim laih anŭn hlak ma̱n pơdơ̆ng đĭ plei sat ƀai juăt pơkơdơ̆ng glaĭ anŭn. Ƀing gơñu hơmâo čơdơ̆ng ma̱n pơdơ̆ng glaĭ laih khul pơnăng plei anŭn laih anŭn ƀu sui ôh gơñu či pơgiŏng hĭ khul bruă anŭn yơh.
13Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Ơ pơtao ăh, tơdah ƀing gơñu pơdơ̆ng glaĭ hăng pơgiŏng hĭ laih plei anŭn wơ̆t hăng pơnăng plei anŭn mơ̆n, ƀing gơñu ƀu či duh jia laih anŭn ƀu brơi prăk kơmlai dơ̆ng tah, tui anŭn prăk amăng sang gơnam ih či hrŏ hĭ yơh. 14Hơnŭn yơh ră anai, yuakơ ƀing gơmơi dŏ mă bruă amăng kơnŭk kơna ih, pơtao ăh, ƀing gơmơi ƀu kiăng ƀuh ôh tơlơi sat anŭn truh; tui anŭn ƀing gơmơi pơphŭn rai tơlơi tui anai, 15rơkâo kơ ih brơi bĕ arăng hơduah kơsem amăng hră bruă mơnuă ƀing ơi adon ih hơmâo čih pioh laih. Tơdah ih ngă tơlơi anŭn, ih či hơduah ƀuh plei anŭn jing sa plei juăt pơkơdơ̆ng glaĭ nanao yơh. Čơdơ̆ng mơ̆ng đưm plei anŭn hơmâo pơrŭng pơrăng laih ƀing pơtao laih anŭn ƀing khua git gai amăng tring čar anŭn. Ană plei plei anŭn ăt khăng akŏ nanao laih anŭn tơnap biă mă kơ arăng git gai ƀing gơñu. Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget arăng hơmâo pơrai hĭ laih plei anŭn. 16Hơnŭn yơh, Ơ pơtao ăh, ƀing gơmơi hơmâo tơlơi kơčŭt tui anai, tơdah ƀing gơñu pơdơ̆ng glaĭ laih plei prŏng Yerusalaim anŭn laih anŭn pơgiŏng hĭ pơnăng plei anŭn, ih ƀu či dưi git gai dơ̆ng tah tring čar gah yŭ̱ kơ krong Huphrat anai.
17Pơtao prŏng mơit rai tơlơi laĭ glaĭ anai:
Hră mơit kơ khua moa prŏng Rehum, khua čih hră Simsai wơ̆t kơ abih bang ƀing khua mă bruă gơñu, jing ƀing hơdip amăng plei prŏng Samaria, wơ̆t hăng ƀing dŏ amăng anih pơkŏn amăng tring čar gah yŭ̱ kơ krong Huphrat.
Kwưh rơkâo kơ ƀing gih dŏ rơnŭk rơnua.
18Hră ƀing gih mơit rai, arăng hơmâo đŏk pơblang glaĭ laih brơi kơ kâo. 19Kâo pơđar laih kiăng kơ arăng hơduah kơsem laih anŭn hơmâo hơduah ƀuh laih tui hăng tơlơi ƀing gih pơtă anŭn tui anai: Čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk đưm laih, plei prŏng Yerusalaim anŭn hơmâo tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kơnŭk kơna pơtao, laih anŭn amăng plei anŭn le̱ng kơ ƀing pơrŭng pơrăng pơtăng pơkơdơ̆ng soh sel. 20Hlâo adih ƀing pơtao khĭn kơtang hơmâo git gai laih plei Yerusalaim anŭn laih anŭn ăt wai lăng abih bang tring čar gah yŭ̱ kơ krong Huphrat mơ̆n. Ƀing gơñu ăt hơmâo mă jia wơ̆t hăng prăk kơmlai laih mơ̆n. 21Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing gih pơtă bĕ kơ ƀing mơnuih anŭn khŏm pơdơi hĭ bruă pơdơ̆ng glaĭ plei anŭn, tơl kâo brơi nao khul tơlơi pơtă pơkŏn dơ̆ng. 22Brơi kơ ƀing gih pơñen ngă tơlơi anai mơtam, tui anŭn kiăng kơ ƀu hơmâo tơlơi sat hơget dơ̆ng ôh dưi pơtơnap hĭ kâo.
23Tơdang hră mơ̆ng pơtao prŏng Artaksekses anŭn truh laih anŭn arăng đŏk brơi laih kơ Rehum, Simsai wơ̆t hăng ƀing mă bruă kơnŭk kơna gơñu, ƀing gơñu ječ ameč nao pơ plei Yerusalaim hăng khă hĭ ƀing Yudah ƀu dưi pơdơ̆ng glaĭ plei anŭn dơ̆ng tah.
24Tui anŭn yơh, bruă pơdơ̆ng glaĭ sang yang Ơi Adai amăng plei Yerusalaim hơmâo pơdơi hĭ laih hlŏng truh kơ thŭn tal dua amăng rơnŭk pơtao prŏng Darius wai lăng dêh čar Persia.#4:24 Haggai 1:1; Zekharyah 1:1.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy