Mathiơ 1
JBSV14

Mathiơ 1

1
Anăn Kơnung Djuai Yang Yêsu Krist
(Luk 3:23-38)
1Anai jing pra̱ng anăn kơnung djuai Yêsu, jing Pô Messiah,#1:1 Yêsu Krist jing boh hiăp Grek kơ Messiah. Amăng boh hiăp Hêbrơ, Messiah kiăng laĭ Pô Ơi Adai ruah ƀôdah Pô Ơi Adai trôč ia ƀâo mơngưi. jing ană tơčô Dawid laih anŭn Dawid ăt jing ană tơčô Abraham mơ̆n tui anai:
2Abraham jing ama Isa̱k;
Isa̱k jing ama Yakôb;
Yakôb jing ama Yudah laih anŭn kơ ƀing ayŏng adơi đah rơkơi Yudah mơ̆n;
3Yudah jing ama kơ Perez hăng Zerah; amĭ ƀing gơñu jing HʼTamar hơđŭ Yudah.#1:3 Tơlơi Čơdơ̆ng Phŭn 38:1-30.
Perez jing ama Hezrôn;
Hezrôn jing ama Ram;
4Ram jing ama Amminadab;
Amminadab jing ama Nahsôn;
Nahsôn jing ama Salmôn;
5Salmôn jing ama Bôaz mơ̆ng bơnai ñu HʼRahab.#1:5 Yôsua 6:25.
Bôaz jing ama Ôbed mơ̆ng bơnai ñu HʼRut;#1:5 HʼRut 4:13-17.
Ôbed jing ama Yisai;
6laih anŭn Yisai jing ama pơtao Dawid.
Dawid jing ama Solomôn mơ̆ng pô jing laih bơnai kơ Uriyah#1:6 2 Samuêl 11:26, 27. Bơnai kơ Uriyah kiăng laĭ kơ HʼBatseba, jing pô Dawid mă dŏ laih anŭn tơdơi kơ rơkơi gơ̆ Uriyah djai, Dawid mă gơ̆ jing bơnai ñu. hlâo adih;
7Solomôn jing ama Rehabam;
Rehabam jing ama Abiyah;
Abiyah jing ama Asa;
8Asa jing ama Yehôsaphat;
Yehôsaphat jing ama Yehôram;
Yehôram jing ơi adon Uzziyah;
9Uzziyah jing ama Yôtham;
Yôtham jing ama Ahaz;
Ahaz jing ama Hezêkiyah;
10Hezêkiyah jing ama Manasseh;
Manasseh jing ama Amôn;
Amôn jing ama Yôsiyahu;
11laih anŭn Yôsiyahu jing ơi adon Yekhonyah#1:11 Anŭn ăt jing Yêhôyakin; ăt amăng jơlan 12 mơ̆n. laih anŭn kơ ƀing ayŏng adơi đah rơkơi Yekhonyah mơ̆n amăng rơnŭk ƀing Babilon ba pơđuaĭ hĭ lu ƀing Yudah nao pơ dêh čar gơñu.#1:11 2 Ƀing Pơtao 24:14, 15; 2 Hră Ruai 36:10; Yirmeyah 27:20.
12Anai jing hơdôm anăn tơdơi kơ arăng ba pơđuaĭ hĭ ƀing Yudah nao pơ dêh čar Babilon tui anai:
Yekhonyah jing ama Sealtiêl;
Sealtiêl jing ơi adon Zeruƀabel;
13Zeruƀabel jing ama Abiud;
Abiud jing ama Elyakim;
Elyakim jing ama Azôr;
14Azôr jing ama Zadôk;
Zadôk jing ama Akhim;
Akhim jing ama Eliud;
15Eliud jing ama Eleazar;
Eleazar jing ama Matthan;
Matthan jing ama Yakôb;
16laih anŭn Yakôb jing ama Yôsêp; Yôsêp jing rơkơi HʼMari. HʼMari yơh tơkeng rai kơ Yêsu, jing Pô arăng laĭ Messiah.#1:16 amăng tơlơi Grek iâu Krist.
17Tui anŭn, abih bang hơmâo pluh-pă̱ rơnŭk čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk Abraham truh kơ rơnŭk Dawid, pluh-pă̱ rơnŭk čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk Dawid truh kơ hrơi arăng ba pơđuaĭ hĭ ƀing Yudah pơ dêh čar Babilon, laih anŭn ăt hơmâo pluh-pă̱ rơnŭk mơ̆n čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi arăng ba pơđuaĭ hĭ ƀing Yudah nao pơ dêh čar Babilon truh kơ rơnŭk Pô Messiah.
Tơlơi Tơkeng Kơ Yêsu, Pô Messiah
(Luk 2:1-7)
18Anai yơh jing tơlơi ră ruai kơ tơlơi tơkeng rai kơ Yêsu, Pô Messiah.#1:18 Ƀôdah Yêsu Krist. Tơdang HʼMari, amĭ Ñu, hơmâo djă̱ kong laih hăng Yôsêp, samơ̆ tơdang ƀing gơñu aka pơdŏ ôh, HʼMari jing hĭ pi kian mơ̆ng tơlơi dưi mơyang Yang Bơngăt hiam.#1:18 Luk 1:27. 19Rơkơi gơ̆ Yôsêp jing sa čô mơnuih juăt hơmâo tơlơi thâo pap, tui anŭn tơdang ñu thâo krăn HʼMari pi kian laih, ñu ƀu kiăng pơmlâo hĭ ôh gơ̆ ƀơi anăp ƀing arăng. Giŏng anŭn, ñu khưp kiăng pơlui hĭ gơ̆ amăng tơlơi hơgŏm yơh.
20Samơ̆ tơdang Yôsêp hlak pơmĭn kiăng ngă kơ tơlơi anŭn, hơmâo ling jang mơ̆ng Khua Yang blĭp blăp pơƀuh rai kơ ñu amăng tơlơi rơpơi hăng laĭ kơ ñu tui anai, “Ơ Yôsêp ană tơčô pơtao Dawid hơi, anăm huĭ ƀlơ̆ng ôh ba glaĭ bĕ HʼMari pơ sang jing bơnai ih, yuakơ ană gơ̆ dŏ pi kian anŭn jing tơbiă rai mơ̆ng tơlơi dưi mơyang Yang Bơngăt Hiam yơh. 21Gơ̆ či tơkeng kơ sa čô ană đah rơkơi, laih anŭn ih khŏm pơanăn Ñu Yêsu,#1:21 Boh hiăp Yêsu, tơlơi Grek jing Yôsua, kiăng laĭ Khua Yang pơklaih. yuakơ Ñu či pơklaih ană plei Ñu, jing ƀing Israel, mơ̆ng tơlơi soh ƀing gơ̆ yơh.”#1:21 Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 130:8; Luk 1:31.
22Abih bang tơlơi anŭn truh kiăng krep djơ̆ tui hăng tơlơi Khua Yang hơmâo pơhiăp laih mơ̆ng pô pơala tui anai,
23“Anai nê, sa čô dra hơči̱h či pi kian,
laih anŭn ñu či tơkeng kơ sa čô ană đah rơkơi;
arăng či pơanăn gơ̆ Immanuêl,#1:23 Yesayah 7:14.
kiăng pia, ‘Ơi Adai dŏ hrŏm hăng ƀing ta.’ ”
24Tơdơi kơ Yôsêp mơdưh laih mơ̆ng pĭt, ñu ngă tui yơh hơget tơlơi ling jang mơ̆ng Khua Yang hơmâo pơđar laih kơ ñu; anŭn jing ñu ba HʼMari glaĭ pơ sang jing hĭ bơnai ñu yơh. 25Samơ̆ ñu ƀu dŏ hrŏm hăng HʼMari ôh tơl gơ̆ tơkeng rai kơ sa čô ană đah rơkơi. Giŏng anŭn, Yôsêp pơanăn Ană Nge anŭn Yêsu.#1:25 Luk 2:21.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.