Yaya 1
SOSO

Yaya 1

1
Ala Xui findife ibunadama ra
1A fɔlɔ fɔlɛ, Ala Xui nu na,
Ala Xui nu na e nun Ala,
Ala Xui nu findixi Ala yɛtɛ kan nan na.
2Kabi a fɔlɛ, Ala nun a Xui nan nu a ra.
3Ala se birin daaxi a tan nan saabui ra,
sese mu na naxan mu daaxi a tan saabui ra.
4Marakisi sɔtɔma a tan nan na,
kisi naxan findixi naiyalanyi ra adamadie bɛ.
5Na naiyalanyi yanbama dimi kui,
dimi fan mu tin a ra.
6Ala naxa xɛmɛ nde xɛɛ, naxan nu xili Yaya.
7Seede nan nu a ra, naxan fa seedeɲɔxɔya bade na naiyalanyi xa fe ra,
alako birin xa danxaniya a saabui ra.
8A tan xa mu findixi na naiyalanyi ra,
kɔnɔ a tan fa nɛ a xa seede ba na naiyalanyi xa fe ra.
9Naxan findixi naiyalanyi ra, naiyalanyi yati na a ra,
naxan fama duniɲa ma, a xa adamadie birin iyalan.
10Ala Xui naxa sabati duniɲa ma.
Duniɲa daa a tan nan saabui ra,
kɔnɔ duniɲa tondi nɛ a kolonde.
11A fa nɛ a xɔnyi,
kɔnɔ a xa mixie mu a rasɛnɛ.
12Kɔnɔ naxan tan birin a rasɛnɛ, e danxaniya a ma,
a naxa nɔɛ fi nee tan ma, e xa findi Ala xa die ra.
13Na mu keli e bɔnsɔɛ xa ma,
xa na mu fate bɛndɛ waxɔnyi ma,
xa na mu mixi nde waxɔnyi ma.
Ala yɛtɛ nan a niya e xa bari a nɛɛnɛ ra, e findi a xa die ra.
14Ala Xui naxa findi ibunadama ra,
a sabati muxu ya ma.
Muxu bara a xa nɔrɛ to,
a Baba nɔrɛ naxan fixi a xa Di kerenyi ma,
hinnɛnteya nun nɔndi kamalixi naxan yi.
15Yaya naxa a xui ite, a seedeɲɔxɔya ba a xa fe ma,
«N yi nan ma fe masen wo bɛ, n to a fala,
‹Naxan fama n xanbi ra, a tide gbo n bɛ,
barima beenun n tan xa daa, a tan nu na.›»
16Won birin bara hinnɛ sɔtɔ a saabui ra.
A xa hinnɛ bara gbo yɛ won yi ra.
17Ala sɛriyɛ Kitaabui fi won ma Annabi Munsa nan saabui ra.
A xa hinnɛ nun nɔndi tan faxi won ma
a xa Mixi Sugandixi Isa nan saabui ra.
18Adama yo mu na naxan bara Ala to,
kɔnɔ Ala xa Di kerenyi, naxan na a Baba Ala fɛ ma,
a tan bara a masen.
Annabi Yaya xa seedeɲɔxɔya
(Matiyu 3:1-12, Maraki 1:1-8, Luki 3:1-18)
19Yaya xa seedeɲɔxɔya nan ya. Darisalamu Yuwifi kuntigie naxa sɛrɛxɛdubɛe nun Lewi di ndee xɛɛ Yaya xɔn ma, e xa a maxɔrin, «Nde i tan na?» 20Yaya mu tondi e yaabide, a naxa a masen e bɛ a fiixɛ ra, «Ala xa Mixi Sugandixi mu n tan xa ra.» 21E man naxa a maxɔrin, «I fa findixi nde ra? Annabi Eliya nan na i ra?» Yaya naxa e yaabi, «Ade, Eliya mu n na.» E naxa a maxɔrin, «Namiɲɔnmɛ nan i ra muxu naxan mamɛfe a xa fa?» Yaya naxa e yaabi, «Ade.» 22Na kui, e naxa gbilen a maxɔrin na, «Nde i ra? I i yɛtɛ maɲɔxunxi nde ra? A yaba muxu bɛ, muxu xa sa dɛntɛgɛ sa muxu xɛɛmae bɛ.»
23Yaya naxa a masen e bɛ alɔ a sɛbɛxi Annabi Esayi xa Kitaabui kui ki naxɛ, «N tan findixi mixi nan na naxan a xui itema gbengberenyi ma, ‹Wo kira matinxin Marigi bɛ!›»
24Farisɛni nde naxee nu bara xɛɛ Yaya xɔn, 25e naxa a maxɔrin, «Xa i mu findixi Ala xa Mixi Sugandixi ra, i mu findixi Eliya ra, i mu findixi namiɲɔnmɛ ra muxu naxan mamɛfe, i fa mixie xunxama ye xɔɔra munfe ra?» 26Yaya naxa e yaabi, «N tan mixie xunxama ye nan xɔɔra, kɔnɔ mixi keren na wo ya ma, wo mu naxan kolon. 27Na nan fama n xanbi ra. Na binyɛ mu na n tan yi ra, n ɲan xa a xa sankiri luuti yati fulun.» 28Na fe birin dangi Betani nɛ, Yurudɛn xure naakiri ma, Yaya nu mixie xunxama ye xɔɔra dɛnnaxɛ.
Isa nan na Ala xa sɛrɛxɛ ra
(Matiyu 3:13-17, Maraki 1:9-11, Luki 3:21-22)
29Na kuye iba, Yaya naxa Isa to fa ra a yire, a naxa a masen, «Ala xa sɛrɛxɛ nan yi ki, duniɲa xa yunubi xafarima naxan na. 30N nu yi nan ma fe masenfe wo bɛ n to a fala, n naxɛ, ‹Xɛmɛ naxan fama n xanbi ra, a tide gbo n bɛ, barima beenun n tan xa daa, a tan nu na.› 31N tan yati mu nu na kanyi kolon, kɔnɔ n fa mixie xunxade ye xɔɔra nɛ alako a tan xa makɛnɛn Isirayilakae bɛ.»
32Yaya naxa seedeɲɔxɔya ba, a a masen, «N bara Ala Xaxili Sɛniyɛnxi to goro ra kelife koore ma alɔ ganbɛ, a dɔxɔ a ma. 33N tan yati mu nu a kolon, kɔnɔ Ala naxan n xɛɛ mixie xunxade ye xɔɔra, a nu bara a masen n bɛ, ‹I n Xaxili Sɛniyɛnxi toma goro ra naxan ma, a lu a ma, na kanyi nan n Xaxili Sɛniyɛnxi ragoroma mixie ma.› 34N tan bara a to. N bara findi seede ra a Ala xa Di nan a ra.»
Isa fɔxirabirɛ singee
35Na kuye iba, Yaya man nu na naa, a nun a fɔxirabirɛ mixi firin. 36Yaya to Isa to dangi ra, a naxa a masen, «Ala xa sɛrɛxɛ nan yi ki!» 37A fɔxirabirɛ firinyie to a xui mɛ, e naxa bira Isa fɔxɔ ra. 38Isa to a kobe rato, a naxa e to a fɔxɔ ra, a naxa e maxɔrin, «Wo munse fenfe?» E fan naxa a yaabi, «Rabuni, i yigiyaxi minden?» E to a xili «Rabuni», na nan falaxi e xa xui «Karamɔxɔ». 39A naxa a fala e bɛ, «Won xɛɛ, wo xa sa na kolon.» Nunmare tɛmui nan nu a ra. E naxa siga na yire kolonde, e fa lu Isa fɛ ma.
40Simɔn Piyɛri xunya Andire nu na na mixi firinyie ya ma, naxee Yaya xa masenyi mɛ, e fa bira Isa fɔxɔ ra. 41A naxa siga a taara yire keren na, a a fala a bɛ, «Muxu bara Al Masiihu to!» Na nan falaxi e xa xui, «Ala xa Mixi Sugandixi». 42Andire naxa Piyɛri xanin Isa yire. Isa to a to, a naxa a fala a bɛ, «Yunusa xa di Simɔn nan i ra, kɔnɔ i xili fama falade Kefasi, na nan na ki ‹Piyɛri,› naxan wama a falafe ‹fanye›.»
43Na kuye iba, Isa naxa natɛ tongo a xa siga Galile. A to Filipu to, a naxa a fala a bɛ, «Bira n fɔxɔ ra.» 44Filipu, Andire, nun Piyɛri birin findi Betesayidakae nan na. 45Filipu naxa siga Natanayɛli yire, a a fala a bɛ, «Mixi naxan ma fe falaxi Munsa nun namiɲɔnmɛe xa Kitaabuie kui, muxu bara a to. Isa Nasarɛtika nan a ra, Yusufu xa di!» 46Natanayɛli naxa a maxɔrin, «Fe fanyi nde nɔma minide Nasarɛti?» Filipu naxa a yaabi, «Fa, i yɛtɛ yati xa a to.» 47Isa to Natanayɛli to fa ra, a naxa a fala a xa fe ra, «Isirayilaka yati nan yi ki, maifuya yo mu na naxan bɔɲɛ ma!» 48Natanayɛli naxa a maxɔrin, «I n kolonxi di?» Isa naxa a yaabi, «Beenun Filipu xa i xili, i to nu xɔrɛ bili bun ma, n tan i to nɛ.» 49Natanayɛli naxa a fala a bɛ, «Karamɔxɔ, i tan findixi Ala xa Di yati nan na! Isirayila Mangɛ nan i ra!» 50Isa naxa a fala a bɛ, «N to a falaxi, a n i to nɛ xɔrɛ bili bun ma, i laxi n na na fe nan ma? I fe gbɛtɛe toma nɛ naxee dangi na ra.» 51A man naxa a masen a bɛ, «N xa a fala wo bɛ a nɔndi ki ma, wo fama nɛ koore tode, a rabixi, Ala xa malekɛe nu te e nu goro Adama xa Di ma.»

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible


Learn More About Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila