YouVersion Logo
Search Icon

JUAN 1

1
An Tataramon Nagin Tawo
1Sa kapinonan iyo an Tataramon; an Tataramon kaibahan nin Dios, asin an Tataramon Dios. 2Poon pa sa kapinonan, an Tataramon kaibahan na nin Dios. 3Sa paagi niya ginibo nin Dios an gabos; dai nin anoman na linalang na bakong sa paagi niya. 4Nasa saiya an buhay; an buhay na ini iyo an nagtatao nin liwanag sa mga tawo. 5An ilaw nagliliwanag sa kadikloman, asin dai nanggad iyan naparong kan kadikloman.
6Sinugo nin Dios an sarong tawo na an ngaran Juan. 7Nagdigdi siya sa pagsaksi dapit sa ilaw, tanganing huli kan pagsaksi niya magtubod an gabos. 8Bakong si Juan an ilaw; nagdigdi siya sa pagsaksi sana dapit sa ilaw. 9An tunay na ilaw, na nagtatao nin liwanag sa gabos na tawo, minadatong sa kinaban.
10An Tataramon yaon sa kinaban asin ginibo nin Dios an kinaban sa paagi niya, alagad dai siya namidbid kan kinaban. 11Nag-abot siya sa sadiri niyang banwa, alagad dai siya inako kan mga tawong sadiri niya. 12Alagad an mga nag-ako saka nagtubod saiya, tinawan niya nin deretso na magin mga aki nin Dios. 13Bako sindang gikan sa dugo o sa laman o sa kabotan nin tawo, kundi sa kabotan nin Dios.
14An Tataramon nagin tawo asin nag-erok sa kaibahan nyato, pano nin biyaya saka katotoohan. Nahiling mi an saiyang kamurawayan, an kamurawayan na itinao saiya kan saiyang Ama bilang bugtong niyang Aki.
15Nagsaksi si Juan dapit saiya. Ini an ibinalangibog niya, “Siya an sinabi ko saindo kaidto na madigdi sunod sako, alagad mas dakula siya sako huli ta dati siyang buhay bago ako namundag.”
16Hale sa nagsusupay niyang pagkamoot, tinawan niya kita nin sunod-sunod na biyaya. 17An Katogonan itinao nin Dios sa paagi ni Moises, alagad an biyaya asin katotoohan nag-abot sa paagi ni Jesu-Cristo. 18Mayo pang nakahiling sa Dios; an bugtong na Aki, na nasa kaibahan kan Ama, iyo an nagpamidbid dapit sa Ama.
An Pagsaksi ni Juan Bautista
(Mt. 3:1-12; Mk. 1:1-8; Lk. 3:1-18)
19Sinugo kan mga Judiong nasa Jerusalem an mga padi asin mga Levita tanganing hapoton si Juan, “Siisay ka?”
20Nagtuga si Juan asin hayag na nagsimbag, “Bako ako an Cristo.”
21Naghapot giraray sinda, “Kun siring, siisay ka? Ika si Elias?”
Nagsimbag si Juan, “Bako.”
Naghapot naman sinda, “Ika an Propeta na maabot?”
Nagsimbag siya, “Bako.”
22Hinapot naman siya, “Kun siring, siisay ka? Simbagon mo kami nganing may isabi kami sa mga nagsugo samo. Ano an masasabi mo dapit saimo?”
23Nagsimbag si Juan,
“Ako ‘An tingog nin saro na nagkukurahaw sa kalangtadan:
Tanoson an dalan para sa Kagurangnan!’”
(Ini an sinabi ni Propeta Isaias.)
24An mga tawong ini na naghapot ki Juan sinugo kan mga Fariseo. 25Naghapot giraray sinda saiya, “Kun bako ka an Cristo, bako ka si Elias asin bako ka an Propeta, tadaw ta nagbubunyag ka?”
26Nagsimbag si Juan, “Nagbubunyag ako sa tubig; alagad yaon saindo an saro na dai nindo midbid. 27Madigdi siya sunod sako, alagad bako akong maninigo na magtangkas kan sandalyas niya.”
28Nangyari ini sa Betania, sa ibong kan Salog nin Jordan saen nagbubunyag si Juan.
An Kordero nin Dios
29Kan sunod na aldaw nahiling ni Juan si Jesus na nagdadangadang, kaya nagsabi siya, “Uya an Kordero nin Dios, na nagpapara kan kasalan nin kinaban! 30Siya an pinagsabi ko kan ako magtaram, ‘May sarong tawong madigdi sunod sako, alagad mas dakula siya sako huli ta dati siyang buhay bago ako namundag.’ 31Dai ko siya midbid, alagad nagdigdi ako na nagbubunyag sa tubig tanganing ikapamidbid ko siya sa banwaan nin Israel.”
32Nagsabi pa si Juan, “Nahiling ko an Espiritu Santo na naghihilig sa langit na garo salampati dangan nag-ontok saiya. 33Dai ko siya midbid, alagad an Dios na nagsugo sako na magbunyag sa tubig nagsabi sako, ‘An hiligan kan Espiritu Santo asin ontokan kaiyan, iyo an mabunyag sa Espiritu Santo.’ 34Talagang nahiling ko ini; nagsasaksi ako na siya iyo an Aki nin Dios.”
An Enot na mga Disipulo ni Jesus
35Sunod na aldaw yaon na naman duman si Juan kaiba an duwa kan saiyang mga disipulo. 36Kan mahiling niya si Jesus na nag-aagi duman, nagsabi siya, “Uya an Kordero nin Dios!”
37Pakadangog kaini kan duwang disipulo, nagsunod sinda ki Jesus. 38Pagsalingoy ni Jesus, nahiling niyang nagsusunod sinda saiya, kaya hinapot niya, “Ano an hinahanap nindo?”
Nagsimbag sinda, “Rabbi (na an boot sabihon Maestro), saen ka nag-eerok?”
39“Madya, nganing mahiling nindo,” an simbag ni Jesus. Kaya nag-iba sinda ki Jesus, asin nahiling ninda kun saen siya nag-eerok. Mag-aalas kwatro na kaidto asin duman na sinda nahaponan kaiba niya.
40An saro sa duwang idto iyo si Andres na tugang ni Simon Pedro. 41Hinanap niya tolos an tugang niyang si Simon saka sinabihan, “Nakua mi na an Mesias!” (An boot sabihon kan tataramon na ini “An Cristo.”) 42Ipinag-iba ni Andres si Simon ki Jesus.
Kan mahiling ni Jesus si Simon, sinabihan niya ini, “Ika si Simon na aki ni Juan. Ngangaranan kang Cefas.” (An ngaran na ini pareho kan ngaran na Pedro na an kahulogan, “gapo.”)
Inapod ni Jesus si Felipe asin si Natanael
43Kan sunod na aldaw, nagdesidir si Jesus, na magduman sa Galilea. Nanumpongan niya si Felipe asin sinabihan, “Sumunod ka sako!” ( 44Si Felipe taga Betsaida, kahimanwa ni Andres saka ni Pedro.) 45Dangan nakua ni Felipe si Natanael saka sinabihan, “Nakua mi an tawong sinabi ni Moises sa libro kan Katogonan asin sinabi man kan mga propeta. Siya si Jesus na taga Nazaret, aki ni Jose.”
46Nagsabi si Natanael, “May marahay man daw na magikan sa Nazaret?”
Nagsimbag si Felipe, “Madya nganing mahiling mo.” 47Nahiling ni Jesus si Natanael na nagdadangadang, asin nagsabi siya, “Uya an tunay na Israelita na mayo nin pagsagin-sagin!”
48Hinapot siya ni Natanael, “Ano ta midbid mo ako?”
Nagsimbag si Jesus, “Bago ka apodon ni Felipe, kan idtoon ka sa sirong kan kahoy na higera, nahiling taka na.”
49Nagsabi si Natanael, “Rabbi, totoong ika an Aki nin Dios! Ika an Hade nin Israel!”
50Sinabihan siya ni Jesus, “Minatubod ka huli ta nagsabi akong nahiling taka kan idtoon ka sa sirong kan kahoy na higera? Mas darakula pang bagay ki sa mga ini an mahihiling mo!” 51Nagsabi pa si Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, mahihiling nindo an langit na mabuka, asin an mga anghel nin Dios na nagsasakat saka naghihilig sa Aki nin Tawo!”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy