GENESIS 1
BPV

GENESIS 1

1
An Istorya kan Paglalang
1Sa kapinonan, kan lalangon nin Dios an kalangitan asin an daga, 2an kinaban mayo nin ano man na porma saka laog. An nag-aalimbukay na kadagatan na minatahob kaini napapatos nin kadikloman asin an espiritu nin Dios#2 espiritu nin Dios; o kapangyarihan nin Dios; o sarong doros hale sa Dios; o sarong makangalas na doros. naghihiro sa ibabaw kan katubigan. 3Nagboot an Dios, “Magkaigwa nin liwanag,” asin nagkaigwa nin liwanag. 4Nahiling nin Dios na marahay an liwanag. Isinuhay niya an liwanag sa kadikloman 5dangan inapod niyang “Aldaw” an liwanag, asin an kadikloman inapod niyang “Banggi.” Nagkahapon dangan nagkaaga: an enot na aldaw.
6Dangan nagboot an Dios, “Magkaigwa nin kahiwasan na masuhay kan katubigan tanganing mamugtak ini sa duwang lugar.” 7Nangyari ini. Ginibo nin Dios an kahiwasan na nagsuhay kan tubig na nasa irarom sa tubig na nasa ibabaw. 8An kahiwasan inapod niyang “Kalangitan.” Nagkahapon dangan nagkaaga: an ikaduwang aldaw.
9Dangan nagboot an Dios, “Magkatiripon sa saro sanang lugar an katubigan sa irarom kan kalangitan tanganing mahiling an mamarang kadagaan,” asin ini nangyari. 10An mamarang kadagaan inapod niyang “Daga,” asin an nagkatiripon na katubigan inapod niyang “Dagat.” Nahiling nin Dios na ini marahay. 11Dangan nagboot siya, “Magkaigwa sa daga kan gabos na klase nin tinanom na nagtatao nin banhi asin nin kahoy na nagtatao nin bunga.” Nangyari ini. 12Kaya nagtaralubo sa daga an gabos na klase nin tinanom asin kahoy, saka nahiling nin Dios na ini marahay. 13Nagkahapon dangan nagkaaga: an ikatolong aldaw.
14Dangan nagboot an Dios, “Magtunga sa kalangitan an mga ilaw tanganing masuhay an aldaw sa banggi, asin tanganing maaraman kun nuarin mapoon an mga aldaw, an mga taon patin an mga panahon. 15Magliliwanag an mga ini sa kalangitan tanganing magtao nin liwanag sa daga.” Nangyari ini. 16Kaya ginibo nin Dios an duwang darakulang ilaw: an aldaw na masakop kan bilog na maghapon asin an bulan na masakop kan bilog na banggi; ginibo man niya an mga bitoon. 17Ibinugtak niya sa kalangitan an mga ilaw tanganing magtao nin liwanag sa daga, 18magsakop kan aldaw saka banggi, asin magsuhay kan liwanag sa kadikloman. Nahiling nin Dios na ini marahay. 19Nagkahapon dangan nagkaaga: an ikaapat na aldaw.
20Dangan nagboot an Dios, “Magkaigwa nin manlaen-laen na may buhay an katubigan asin nin manlaen-laen na gamgam an kaitaasan.” 21Kaya linalang nin Dios an mga darakula saka makangirhat na linalang sa katubigan, an gabos na nabubuhay diyan asin an gabos na klase nin gamgam. Nahiling nin Dios na ini marahay. 22Benendisyonan niya ini gabos asin tinaraman, “Magdakul kamo asin panoon nindo an kadagatan asin magdakul man an mga gamgam sa daga.” 23Nagkahapon dangan nagkaaga: an ikalimang aldaw.
24Dangan nagboot an Dios, “Magkaigwa sa daga kan gabos na hayop: manso asin lalaw, dakula saka sadit,”—asin nangyari ini. 25Kaya ginibo nin Dios ini gabos asin nahiling niya na ini marahay.
26Dangan nagtaram an Dios, “Ngunyan gibohon ta an katawohan sa satong ladawan; gibohon ta sindang arog sato. Magkakaigwa sinda nin kapangyarihan sa mga sira, sa mga gamgam, asin sa gabos na hayop, manso man o lalaw,#26 Sa sarong daan na traduksyon hayop, manso man o lalaw; sa Hebreyo mansong mga hayop asin an bilog na daga. dakula man o sadit.” 27Kaya linalang nin Dios an katawohan siring sa saiyang ladawan; linalang niya sindang lalaki asin babae. 28Benendisyonan niya sinda dangan tinaraman, “Magmabinunga asin magdakul kamo; panoon nindo an bilog na kinaban asin pamahalaan iyan. Magkaigwa kamo nin kapangyarihan sa mga sira, sa mga gamgam asin sa gabos na hayop. 29Itinatao ko saindo an gabos na klase nin tinanom na nagtatao nin banhi asin nin mga kahoy na nagtatao nin bunga; iyan an saindong magigin pagkakan. 30Sa gabos na hayop asin gamgam, itinatao ko an mga doot saka an mga madahon na tinanom, bilang pagkakan.” Nangyari ini. 31Nahiling nin Dios na an gabos niyang ginibo orog karahay. Nag-aga dangan naghapon—iyo idto an ikaanom na aldaw.

Philippine Bible Society, New Testament © 1981, Bible © 1992


Learn More About Marahay na Bareta Biblia