Jon, echî 1
ETUNT

Jon, echî 1

1
Jisos Krayis a ri eyum Obhasi
1Kən ngun a bhá roghe, nne nnyo a ri eyum Obhasi a jóe. Á kumá na Obhasi. Yê fə́ne a ri Obhasi. 2Ta ka eróghá-ndə́p, nne nnyó a ri na Obhasi. 3É chíŋi mbâ eye kən Obhasi a yîm ngun na chénchén iyîm ka ngun. Kpe ejûm jə́t cháŋ nji á yími nji é ká chiŋ mbâ eye. 4Nne nnyó a ri njû ekpin. Ekpin njí nâ é bháe na ebhát mbâ ane. 5Ebhát njí é kí ya ka eji ejírim, kən ejírim é ká nok ńjə́ne obhuí.
6Obhasi a túmi nkara-otîp owe yót, a kamá se Jon.#Mat 3.1; Mak 1.4; Luk 3.1-2. 7Nkara-otîp nnyó a bháe noŋ ntî-isê, a bhá səre ane nchot ebhát njí. Se ane chénchén á yúk, á kí ḿbə́ŋé na ebhát njí. 8Yê asík a ri ebhát í nchane, kən a bháe a bhá səre ane nchot ebhát njí. 9Ńjə́ne nâ é rî mfoné-mfoné ebhát nji é bhâk nná ka ngûn. A ri ebhát í nchane nâ é tʉ̂k ane chénchén mbá.
10É fap mân sê nne nnyó a ri ka ngun. É chíŋi mbâ eye kən Obhasi a yîm ngun, kən ngun á ká məŋé sê yê a ri na ábho. 11A bhák mbâ ane abhê kən á ká ko yê na ogyebhá-ḿbə́ŋé. 12Kən ane mba á kóe yê, á kî ḿbə́ŋé na yê, a káre ábho ikom se á chə́bhe abhon Obhasi. 13Á ká chəbhé abhon Obhasi sê á dʉ̂ agyʉ́ŋ mát. Á ká chəbhé sê á ji nne ojí, na sê á dʉ̂ ndə́p-i-njû.
14Nne nnyo a ri nná eyum, a chə́bhe mân nne noŋ êt, a bhâ kúmi na êt. E yên ekpatə́m eyúp ejê nji é súi na onobhá-eji, áfúbhí ka etím cháŋ. Eyúp njí a ri eyúp nji Mmon yót nnyo Obhasi Ńsé a fonê.
15Noŋ ntî-isê nne nnyó, Jon a kí kuk a chíŋá se, “Ńgyê ên nne nchane. Ń səre ên bəre nne a kə́ bha mbá-njəm amé. Yê a fâŋ a chíŋi ə̂m. Echî aŋ? Kən á jí ə̂m, yê a ri. Nne nchane a ri yê.” 16Ka onobhá-eji obhê mbi ó sui ó fuk, a káre êt ofa ka mkpak ka mkpak. 17Ejûm nji Obhasi a túmi na Mosis a ri ebhín. Nji a túmi na Jisos Krayis a ri onobhá-eji na mfoné nchot eye. 18Kpe nne nnyo a nok oyén Obhasi cháŋ. Kən Mmon owe yót-ayorâ nnyo a ri Obhasi Mmon nâ a yimî se ane á mə́ŋe Obhasi. Mmon nnyó nâ a ri obhô-orûm obhê.
Otîp í Jon nnyo mfúgha-ane-ayép
(Mat 3.1-12; Mak 1.1-8; Luk 3.1-18)
19Ńgyê nchot nnyi a fábhe Jon ka nnyo noŋ ntî-isê. Atúi-ofâm ane Jus ka eték í Jerusarem á tûm akará-agore Obhasi na ane ndə́p-i-njû Libhayi sê á jí bhə́p yê a sə́ré ábho ekpak í nne nnyo yê a ri.
20Jon á ka taŋé ebhə̂p ábho etámám, kən a táme ábho jaát, se, “Mme asík nâ n di Krayis, nne nnyo Obhasi a túmi se a bhá yim ngun á sém.”
21Ane mbá á bhə̂p yê sê, “We mân nâ énê? We a ri Erayija nchane a?”
Jon se, “Mme asík.”
Á kpô bhə́p yê sê, “We a ri nkara-otîp Obhasi nchane a?”
Jon se, “Ée.”#Otira 18.15,18; Mar 4.5.
22Kən sê, “We a ri énê mân? Sə́re êt, ka e ri é jî na esə́re mbâ ane mba á túmi êt. O kí səre êt jen ó kpê na biji ibhâ?”
23Jon se, “Mme a ri nne nnyo a ri nná ka etə́m, a bhíná a sə́rá ane se á yîm mbá ntûfâm a joé tə́níní yê a bhá chiŋ.” Nchot nnyi Jon a sə́re ábho a ri Asaya nâ a séŋe.#Asa 40.3.
24Etʉ̂ ane Jus mba á rî ka echəme Farasi ka ekam njí, 25á bhə̂p Jon sê, “Ájoé we asík nâ o ri Krayis, nne nnyo Obhasi a túmi se a bhá yim êt é sém, we Erayija asík, we nkara-otîp Obhasi nchane asík,#1.25 Nkara-otîp Obhasi nchane: Ane Jus á kí chik nkara-otîp Obhasi yót nnyo tîk a bhâ sə́re ane ebhú Krayis a kə́ bha. Kêp Jon 6.14 na 7.40 eróŋ. jen kən o kí fuk ane ayép?”
26Kən Jon se, “Nchot amé tîk? Mme n kí fuk ane a ri ayép, kən nne owəné etat a ri nnyo ó ka məŋé ên. 27Nne nnyó a kə́ bha ə̂m mbá-njəm, kən ń ka bhik nnyo n kí kpat kpe arík iyîm-akát ibhê.”
28Achot mmá chénchén á fábhe ka aya Jodan ka eték í Betani njəm aya nnyi Jon a gyím a fúghá ane ayép.
Jisos a ri mmon-i-njo-mbúi Obhasi
29Ofú ábhi ó kpó chiŋ ntem-ofú, Jon a yên Jisos a kí jen a bhák yê mbâ biji. A chôt se, “Ńgyê mmon-i-njo-mbúi Obhasi á bhak. Yê nâ á yighá obhí ane ka ngun. 30Yê nâ ń səra nná bəre nne nnyo a kə́ bha ə̂m mbá-njəm a fâŋ a chíŋi ə̂m. Echî aŋ? Kən á jí ə̂m, yê a ri. 31Kpe mme ḿfoné ń ka raŋ mbá kpá m mə́ŋe yê. Kən m báe, m fúghá ane ayép bəre ń yîm ane Isrel á mə́ŋe yê.”
32Ḿfa a ri eyum í nchot i Jon noŋ ntî-isê, “N yên Obhasi Ebhare Ntʉgantʉ a bhərá a bhák nnyi ósô noŋ ibhʉ́í, a bhâ jóe na yê. 33Kə́n ń ka məŋé yê təm nji Obhasi nnyo a túmi ə̂m se ḿ bá fúk ane ayép a sə́re ə̂m se, ‘Nne nnyo ó yen Ebhare Ntʉgantʉ omé a bhâ jóe na yê, a ri yê áno. Yê nâ a kí su ane ḿbə́ŋé na ńtʉgântʉ amé.’ 34Na amə̂t amámé, mme Jon, ń yen. Nâ ńjə́ne mân n kí səre ên bəre nne nnyó a ri Mmon Obhasi.”
Jisos a sâŋ araŋá-mbá ágbán abhê
35Ofú ábhi ó kpó chiŋ ntem-ofú, Jon a bhâ kpô gyímí ka eji njí. Ane mba á tóbha yê ábháe á rî áfo na yê. 36A kpo to a yén Jisos a kí chiŋ, a chôt se, “Ńgyê nne nnyo a ri mmon-i-njo-mbúi Obhasi.”
37Atóbhá Jon mbá á kpó yuk nji ńsé ábho a chorê nná, á mághe yê á kí top Jisos.
38Jisos a kpíghi echî a yên noŋ á tóbha yê. A bhə̂p ábho se, “Ó woma ên jen?”
Á táme sê, “Rabayi, we ó kumá fan?” (Rabayi nâ se ńsé nnyo á kpik ane achot.)
39A sə́re ábho se, “Bhák ó jí yén ên.” Ka ebhú njí, ńkánínká a sî kpe ófó. Ane mbá á jak fə́ne á jî yên eji nji yê á kumá, á kə̂t na yê ta atʉ́ á nyâk.
40Ka ane mbá ábháe, yót á kamá se Andru, nnyo mmon-i-nnyen i Simun Pita. Nji a yúghi nchot i Jon, a jî kə̂t na Jisos. Nji a kə́re, a mághe 41a jak a jî yên mmon-i-nnyen owe a sə́re yê se, “É yen nne nnyo Obhasi a túmi se a bhá yim êt é sém. Nne nnyo á bhíŋa áno sê Krayis.” 42A kô fə́ne yê a jak mbâ Jisos.
Jisos a kêp Simun nyamḿ a sə́re yê se, “We ó kamá se Simun, mmon i Jon. Mbiŋ eya tîk a kamá se Sefas.” Sefas na Pita á rî ekpak í mbiŋ jə́t. Echî obhiŋ mbí a ri eránám.
Nataniye a kâm se Jisos a ri Mmon Obhasi
43-44Ofú ábhi ó kpó chiŋ ntem-ofú, Jisos a yə̂p a kí ji nnyi Gariri. A yên nne-ndûm etat a kamá se Firip. Nne-ndûm nnyó a dʉ eték í Besayida, noŋ Andru na Pita. Jisos a sə́re yê se, “Bhák é jî.” 45Nji a sə́re yê áno, Firip a jî yên ntem etat a kamá se Nataniye. A sə́re ntem nnyó se, “É yen nne ányo nnyo ebhín í Mosis na akará-otîp Obhasi á séŋe nná á kpê. Nne ányo a ri Jisos, mmon i Jusep, nnyo nne Nasaret.”
46Kən Nataniye a bhə̂p Firip se, “Ka Nasaret a? Kə́n ejûm eno é fâp ka eték áji a?”
Firip se, “Bhák é jí yén.”
47Nji Jisos a yéne Nataniye a kə́ bha, a chôt a bháŋe na yê se, “Nne nnyó a ri mfoné-mfoné nne Isrel nnyo kpe mkpât áfúbhí cháŋ bhúghí-bhúghí!”
48Nataniye a bhə̂p yê se, “O yimî nan o mə́ŋe ə̂m?”
Jisos se, “N yên wâ ka ebhú o ri ka ndə́p étí fîk, kən Firip a bhiŋ wâ.” 49Nataniye a chôt mân se, “Ntóŋá, we a ri Mmon Obhasi ka etʉri. We a ri ntûfâm ane Isrel.”
50Jisos se, “Ó kam ka n sə́re wâ bəre n yéne wâ ka ndə́p i fîk, kən tîk o yên iyîm mbi í fáŋe í chíŋi mbí mfá.”
51A sə́re mân chénchén ábho áfo se, “Deê ń sə́ré ên ka etʉri bəre tîk o yên ên ósô ó rə́bhe, baénjel á gyʉra á bhəra á bhak mbâ Mmon-i-ntem-nne.”#Eróghá 28.12.

Ejagham New Testament © Bible Society of Nigeria and Bible Society of Cameroon, 1996.


Learn More About Ejagham New Testament

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.