Jon, echî 1
ETUNT

Jon, echî 1

1
Jisos Krayis a ri eyum Obhasi
1Kən ngun a bhá roghe, nne nnyo a ri eyum Obhasi a jóe. Á kumá na Obhasi. Yê fə́ne a ri Obhasi. 2Ta ka eróghá-ndə́p, nne nnyó a ri na Obhasi. 3É chíŋi mbâ eye kən Obhasi a yîm ngun na chénchén iyîm ka ngun. Kpe ejûm jə́t cháŋ nji á yími nji é ká chiŋ mbâ eye. 4Nne nnyó a ri njû ekpin. Ekpin njí nâ é bháe na ebhát mbâ ane. 5Ebhát njí é kí ya ka eji ejírim, kən ejírim é ká nok ńjə́ne obhuí.
6Obhasi a túmi nkara-otîp owe yót, a kamá se Jon.#Mat 3.1; Mak 1.4; Luk 3.1-2. 7Nkara-otîp nnyó a bháe noŋ ntî-isê, a bhá səre ane nchot ebhát njí. Se ane chénchén á yúk, á kí ḿbə́ŋé na ebhát njí. 8Yê asík a ri ebhát í nchane, kən a bháe a bhá səre ane nchot ebhát njí. 9Ńjə́ne nâ é rî mfoné-mfoné ebhát nji é bhâk nná ka ngûn. A ri ebhát í nchane nâ é tʉ̂k ane chénchén mbá.
10É fap mân sê nne nnyó a ri ka ngun. É chíŋi mbâ eye kən Obhasi a yîm ngun, kən ngun á ká məŋé sê yê a ri na ábho. 11A bhák mbâ ane abhê kən á ká ko yê na ogyebhá-ḿbə́ŋé. 12Kən ane mba á kóe yê, á kî ḿbə́ŋé na yê, a káre ábho ikom se á chə́bhe abhon Obhasi. 13Á ká chəbhé abhon Obhasi sê á dʉ̂ agyʉ́ŋ mát. Á ká chəbhé sê á ji nne ojí, na sê á dʉ̂ ndə́p-i-njû.
14Nne nnyo a ri nná eyum, a chə́bhe mân nne noŋ êt, a bhâ kúmi na êt. E yên ekpatə́m eyúp ejê nji é súi na onobhá-eji, áfúbhí ka etím cháŋ. Eyúp njí a ri eyúp nji Mmon yót nnyo Obhasi Ńsé a fonê.
15Noŋ ntî-isê nne nnyó, Jon a kí kuk a chíŋá se, “Ńgyê ên nne nchane. Ń səre ên bəre nne a kə́ bha mbá-njəm amé. Yê a fâŋ a chíŋi ə̂m. Echî aŋ? Kən á jí ə̂m, yê a ri. Nne nchane a ri yê.” 16Ka onobhá-eji obhê mbi ó sui ó fuk, a káre êt ofa ka mkpak ka mkpak. 17Ejûm nji Obhasi a túmi na Mosis a ri ebhín. Nji a túmi na Jisos Krayis a ri onobhá-eji na mfoné nchot eye. 18Kpe nne nnyo a nok oyén Obhasi cháŋ. Kən Mmon owe yót-ayorâ nnyo a ri Obhasi Mmon nâ a yimî se ane á mə́ŋe Obhasi. Mmon nnyó nâ a ri obhô-orûm obhê.
Otîp í Jon nnyo mfúgha-ane-ayép
(Mat 3.1-12; Mak 1.1-8; Luk 3.1-18)
19Ńgyê nchot nnyi a fábhe Jon ka nnyo noŋ ntî-isê. Atúi-ofâm ane Jus ka eték í Jerusarem á tûm akará-agore Obhasi na ane ndə́p-i-njû Libhayi sê á jí bhə́p yê a sə́ré ábho ekpak í nne nnyo yê a ri.
20Jon á ka taŋé ebhə̂p ábho etámám, kən a táme ábho jaát, se, “Mme asík nâ n di Krayis, nne nnyo Obhasi a túmi se a bhá yim ngun á sém.”
21Ane mbá á bhə̂p yê sê, “We mân nâ énê? We a ri Erayija nchane a?”
Jon se, “Mme asík.”
Á kpô bhə́p yê sê, “We a ri nkara-otîp Obhasi nchane a?”
Jon se, “Ée.”#Otira 18.15,18; Mar 4.5.
22Kən sê, “We a ri énê mân? Sə́re êt, ka e ri é jî na esə́re mbâ ane mba á túmi êt. O kí səre êt jen ó kpê na biji ibhâ?”
23Jon se, “Mme a ri nne nnyo a ri nná ka etə́m, a bhíná a sə́rá ane se á yîm mbá ntûfâm a joé tə́níní yê a bhá chiŋ.” Nchot nnyi Jon a sə́re ábho a ri Asaya nâ a séŋe.#Asa 40.3.
24Etʉ̂ ane Jus mba á rî ka echəme Farasi ka ekam njí, 25á bhə̂p Jon sê, “Ájoé we asík nâ o ri Krayis, nne nnyo Obhasi a túmi se a bhá yim êt é sém, we Erayija asík, we nkara-otîp Obhasi nchane asík,#1.25 Nkara-otîp Obhasi nchane: Ane Jus á kí chik nkara-otîp Obhasi yót nnyo tîk a bhâ sə́re ane ebhú Krayis a kə́ bha. Kêp Jon 6.14 na 7.40 eróŋ. jen kən o kí fuk ane ayép?”
26Kən Jon se, “Nchot amé tîk? Mme n kí fuk ane a ri ayép, kən nne owəné etat a ri nnyo ó ka məŋé ên. 27Nne nnyó a kə́ bha ə̂m mbá-njəm, kən ń ka bhik nnyo n kí kpat kpe arík iyîm-akát ibhê.”
28Achot mmá chénchén á fábhe ka aya Jodan ka eték í Betani njəm aya nnyi Jon a gyím a fúghá ane ayép.
Jisos a ri mmon-i-njo-mbúi Obhasi
29Ofú ábhi ó kpó chiŋ ntem-ofú, Jon a yên Jisos a kí jen a bhák yê mbâ biji. A chôt se, “Ńgyê mmon-i-njo-mbúi Obhasi á bhak. Yê nâ á yighá obhí ane ka ngun. 30Yê nâ ń səra nná bəre nne nnyo a kə́ bha ə̂m mbá-njəm a fâŋ a chíŋi ə̂m. Echî aŋ? Kən á jí ə̂m, yê a ri. 31Kpe mme ḿfoné ń ka raŋ mbá kpá m mə́ŋe yê. Kən m báe, m fúghá ane ayép bəre ń yîm ane Isrel á mə́ŋe yê.”
32Ḿfa a ri eyum í nchot i Jon noŋ ntî-isê, “N yên Obhasi Ebhare Ntʉgantʉ a bhərá a bhák nnyi ósô noŋ ibhʉ́í, a bhâ jóe na yê. 33Kə́n ń ka məŋé yê təm nji Obhasi nnyo a túmi ə̂m se ḿ bá fúk ane ayép a sə́re ə̂m se, ‘Nne nnyo ó yen Ebhare Ntʉgantʉ omé a bhâ jóe na yê, a ri yê áno. Yê nâ a kí su ane ḿbə́ŋé na ńtʉgântʉ amé.’ 34Na amə̂t amámé, mme Jon, ń yen. Nâ ńjə́ne mân n kí səre ên bəre nne nnyó a ri Mmon Obhasi.”
Jisos a sâŋ araŋá-mbá ágbán abhê
35Ofú ábhi ó kpó chiŋ ntem-ofú, Jon a bhâ kpô gyímí ka eji njí. Ane mba á tóbha yê ábháe á rî áfo na yê. 36A kpo to a yén Jisos a kí chiŋ, a chôt se, “Ńgyê nne nnyo a ri mmon-i-njo-mbúi Obhasi.”
37Atóbhá Jon mbá á kpó yuk nji ńsé ábho a chorê nná, á mághe yê á kí top Jisos.
38Jisos a kpíghi echî a yên noŋ á tóbha yê. A bhə̂p ábho se, “Ó woma ên jen?”
Á táme sê, “Rabayi, we ó kumá fan?” (Rabayi nâ se ńsé nnyo á kpik ane achot.)
39A sə́re ábho se, “Bhák ó jí yén ên.” Ka ebhú njí, ńkánínká a sî kpe ófó. Ane mbá á jak fə́ne á jî yên eji nji yê á kumá, á kə̂t na yê ta atʉ́ á nyâk.
40Ka ane mbá ábháe, yót á kamá se Andru, nnyo mmon-i-nnyen i Simun Pita. Nji a yúghi nchot i Jon, a jî kə̂t na Jisos. Nji a kə́re, a mághe 41a jak a jî yên mmon-i-nnyen owe a sə́re yê se, “É yen nne nnyo Obhasi a túmi se a bhá yim êt é sém. Nne nnyo á bhíŋa áno sê Krayis.” 42A kô fə́ne yê a jak mbâ Jisos.
Jisos a kêp Simun nyamḿ a sə́re yê se, “We ó kamá se Simun, mmon i Jon. Mbiŋ eya tîk a kamá se Sefas.” Sefas na Pita á rî ekpak í mbiŋ jə́t. Echî obhiŋ mbí a ri eránám.
Nataniye a kâm se Jisos a ri Mmon Obhasi
43-44Ofú ábhi ó kpó chiŋ ntem-ofú, Jisos a yə̂p a kí ji nnyi Gariri. A yên nne-ndûm etat a kamá se Firip. Nne-ndûm nnyó a dʉ eték í Besayida, noŋ Andru na Pita. Jisos a sə́re yê se, “Bhák é jî.” 45Nji a sə́re yê áno, Firip a jî yên ntem etat a kamá se Nataniye. A sə́re ntem nnyó se, “É yen nne ányo nnyo ebhín í Mosis na akará-otîp Obhasi á séŋe nná á kpê. Nne ányo a ri Jisos, mmon i Jusep, nnyo nne Nasaret.”
46Kən Nataniye a bhə̂p Firip se, “Ka Nasaret a? Kə́n ejûm eno é fâp ka eték áji a?”
Firip se, “Bhák é jí yén.”
47Nji Jisos a yéne Nataniye a kə́ bha, a chôt a bháŋe na yê se, “Nne nnyó a ri mfoné-mfoné nne Isrel nnyo kpe mkpât áfúbhí cháŋ bhúghí-bhúghí!”
48Nataniye a bhə̂p yê se, “O yimî nan o mə́ŋe ə̂m?”
Jisos se, “N yên wâ ka ebhú o ri ka ndə́p étí fîk, kən Firip a bhiŋ wâ.” 49Nataniye a chôt mân se, “Ntóŋá, we a ri Mmon Obhasi ka etʉri. We a ri ntûfâm ane Isrel.”
50Jisos se, “Ó kam ka n sə́re wâ bəre n yéne wâ ka ndə́p i fîk, kən tîk o yên iyîm mbi í fáŋe í chíŋi mbí mfá.”
51A sə́re mân chénchén ábho áfo se, “Deê ń sə́ré ên ka etʉri bəre tîk o yên ên ósô ó rə́bhe, baénjel á gyʉra á bhəra á bhak mbâ Mmon-i-ntem-nne.”#Eróghá 28.12.

Ejagham New Testament © Bible Society of Nigeria and Bible Society of Cameroon, 1996.


Learn More About Ejagham New Testament