YouVersion Logo
Search Icon

Màtíyò 1

1
Tákɨ̀rɨ́b ndùtì ndútí Yésùù
(Góòmɓwê Lk 3.23-38)
1Tákɨ̀rɨ́b ndùtì ndútí Yésù Krístù nyȩ Dàvît ya dundóŋce nyȩ Àbɨ̀ràháàm á rè:
2Àbɨ̀ràhâm ya feín Ìsâk; Ìsâk ɨ́ fèìn Yákòb, Yákòb ɨ́ fèìn Jùdâ ɓe mwin yàá bɨ noò. 3Jùdâ ɨ́ fèìn Fàrês ɓe Jàrâ, (yà ŋgábè yaám Tàmáàr á); Fàrês ɨ́ fèìn Èsrôm; Èsrôm ɨ́ fèìn Àrâm; 4Àrâm ɨ́ fèìn Àmìnàdâb; Àmìnàdâb ɨ́ fèìn Nàsôŋ; Nàsôŋ ɨ́ fèìn Sàlmôŋ; 5Sàlmôŋ ɨ́ fèìn Bòwâs (yà Bòwáàs yaám Ràhâb á); Bòwâs ɨ́ fèìn Òbêt (yà Òbéèt yaám Rût á); Òbêt ɨ́ fèìn Jèsê; 6Jèsê ɨ́ fèìn Dàvît, mvèìn jíri;
Dàvît ɨ́ fèìn Sàlòmôŋ (yà Sàlòmóòŋ yaám gwi Ùríì á). 7Sàlòmôŋ ɨ́ fèìn Ròbòwâm; Ròbòwâm ɨ́ fèìn Àbìyà; Àbìyà ɨ́ fèìn Àsâf. 8Àsâf ɨ́ fèìn Jòsàfât; Jòsàfât ɨ́ fèìn Jòrâm; Jòrâm ɨ́ fèìn Òsìyâs; 9Òsìyâs ɨ́ fèìn Jòwàtâm; Jòwàtâm ɨ́ fèìn Àkâs; Àkâs ɨ́ fèìn Èsèkíyàs. 10Èsèkíyàs ɨ́ fèìn Mànàsê; Mànàsê ɨ́ fèìn Àmôŋ; Àmôŋ ɨ́ fèìn Jòsíyàs. 11Jòsíyàs ɨ́ fèìn Yèkòníyàs; ɓe mwin yàáb noò ɓwâ kùb ya ge gbàŋ Ìsràyéèl nìrì Bàbìlôn ndɨ.
12Cùr kùb ya ge gbàŋ Ísràyéèl nìrì Bàbìlóòn, á Yèkòníyàs ya fein Sàlàtíyèl; Sàlàtíyèl ɨ́ fèìn Jòròbàbêl. 13Jòròbàbêl ɨ́ fèìn Àbìyûd; Àbìyûd ɨ́ fèìn Èlìyàkîm; Èlìyàkîm ɨ́ fèìn Àsɔ́ɔ̀r. 14Àsɔ́ɔ̀r ɨ́ fèìn Sàdôk; Sàdôk ɨ́ fèìn Àkîm; Àkîm ɨ́ fèìn Èlìwûd. 15Èlìwûd ɨ́ fèìn Èlèyàsáàr; Èlèyàsáàr ɨ́ fèìn Màtâŋ; Màtâŋ ɨ́ fèìn Yákòb; 16Yákòb ɨ́ fèìngì Yòsə̂b, ŋgwáá Màríyà yà Yésù kùb du ɓénɨ Krístùù.
17Yànɨ ɓwâ ya Àbɨ̀ràháàm há̧á̧ ɓwâ Dàvíìt, tákɨ̀rɨ́b ndùtì ndútí Yésùù yaá cóóŋ ɨ́ nààsɨ̀b. Yàréndóŋnɨ Dàvît ya há̧á̧ ɓwâ gbàŋ Ísràyéèl ya gɨ nìrì Bàbìlôn ndɨ, ŋgáb yaá ɓwê cóóŋ ɨ́ nààsɨ̀b. Yàrécénɨ ɓwâ ŋgáb ya gɨ nìrì kɨ́ gònɨ féínnɨ fin Krístùù, ŋgáb yaá ɓwêhá cóóŋ ɨ́ nààsɨ̀b.
Fin Yésù Krístùù
(Góòmɓwê Lk 2.1-7)
18Ndáín Yésù Krístù sóò á rè. Màríyà yà Yésùù yaám kóóm Yòsə́ə̀b kùb ya ə́əmnaɓa gùmní á. Kí á Màríyà ɨ́ gàm ɓur ɓe nyòm Nyéhè Sarɨ́nne, ɓwâ kɨ́ ŋgə́ nɨ dùyèwá ɓe ŋgwáá noò. 19Hȩ Yòsə̂b, ŋgwáá Màríyàà ya du nò ɗɨ́ɗɨ̧́ Mèèín íhɨ́nné, ŋgə́ ɨ́ tà ní ŋgə́ sə̀ə̀kɨ́nɨ mɨ̀kùnín ɗàà, ní á nɨ ŋgə́ mbɨ́knɨ yoó yáá. 20Hȩ ŋgə́ ɓwáínɨ u̧nèé, á dùgal Kékéé ya lə́ ŋgə́ wuúm ɗà ŋgə́ ɨ́ tànà Yòsə̂b ɨnè: «Yòsə̂b, nyȩ Dàvíìt, wu wu árê gwi woò Màríyà yóò lùr. Mwin ŋgéé ɓɔ̧ɔ̧ ɗàrɨ́, ŋgə́ gam nɨ ɓe nyòm Nyéhè Sarɨ́nne á. 21Ŋgə́ ɓa fènnɨ mwin nɨ̀ŋgwá á, wu a bɨ́nà mwɨi kɨ́ ɨ́r ‹Yésù›, ɓetí ŋgə́ ɨ́ ɓa ɓátɨ̀hó̧nɨ gbàŋ noò cum ŋgábè no ku ru.»
22Nɨ́ɨ́b kɨ́ ya ndɨŋ u̧ àm nɨ́m Kéké yi tawona nɨ́m tɨ́kìn Mèèín ɓɔ̧ne a fô̧ hàráá á.
23Ŋgə́ ya taá ɨnè: «Péye, máyɨr ɓa gàmnɨ ɓur á; ŋgə́ a fèìn mwin nɨ̀ŋgwá,
kùb a bɨ́nà mwɨi kɨ́ ɨ́r ‹Èmànúwèl.› »
(Kí ta: «Mèín á ɓe nɨ́m» na á.)
24Ɓwâ Yòsə̂b ya səmne wum kíì, ŋgə́ ɨ́ ndɨ̀ŋ nɨ́m dùgal Kékéé ya tana ŋgéé. Ŋgə́ ɨ́ árê gwi noò yó. 25Ɓe kùùŋ ɨ́ dù bɨ́ dùwá há̧á̧ hȩ Màríyà ya go fènnɨ mwin nɨ̀ŋgwá, ɗà Yòsə̂b ɨ́ bɨ́nà mwɨi kɨ́ ɨ́r «Yésù».

Currently Selected:

Màtíyò 1: NTV

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy