YouVersion Logo
Search Icon

Matio 1

1
Ny filazana ny razan’i Jesosy Kristy.
Lio. 3.23-38.
1NY filazana ny razan’i Jesosy Kristy, zanak’i Davida, zanak’i Abrahama.
2Abrahama niteraka an’i Isaka; ary Isaka niteraka an’i Jakoba; ary Jakoba niteraka an’i Joda mirahalahy avy; 3ary Joda niteraka an’i Fareza sy Zara tamin’i Tamara; ary Fareza niteraka an’i Hezrona; ary Hezrona niteraka an-dRama;#1.3 Gr. Arama. 4ary Rama#1.4 Gr. Arama. niteraka an’i Aminadaba; ary Aminadaba niteraka an’i Nasona; ary Nasona niteraka an’i Salmona; 5ary Salmona niteraka an’i Boaza tamin-dRahaba; ary Boaza niteraka an’i Obeda tamin-dRota; ary Obeda niteraka an’i Jese; 6ary Jese niteraka an’i Davida mpanjaka.
Ary Davida niteraka an’i Solomona tamin’ny vadin’i Oria; 7ary Solomona niteraka an-dRehoboama; ary Rehoboama niteraka an’i Abia; ary Abia niteraka an’i Asa;#1.7 Gr. Asafa. 8ary Asa#1.8 Gr. Asafa. niteraka an’i Josafata; ary Josafata niteraka an’i Jorama; ary Jorama niteraka an’i Ozia; 9ary Ozia niteraka an’i Jotama; ary Jotama niteraka an’i Ahaza; ary Ahaza niteraka an’i Hezekia; 10ary Hezekia niteraka an’i Manase; ary Manase niteraka an’i Amona;#1.10 Gr. Amosa. ary Amona#1.10 Gr. Amosa. niteraka an’i Josia; 11ary Josia niteraka an’i Jekonia mirahalahy avy, tamin’ny nifindrana tany Babylona.
12Ary taorian’ny nifindrana tany Babylona Jekonia dia niteraka an’i Sealtiela;#1.12 Gr. Salatiela. ary Sealtiela#1.12 Gr. Salatiela. niteraka an’i Zerobabela; 13ary Zerobabela niteraka an’i Abihoda; ary Abihoda niteraka an’i Eliakima; ary Eliakima niteraka an’i Azora; 14ary Azora niteraka an’i Zadoka; ary Zadoka niteraka an’i Akima; ary Akima niteraka an’i Elihoda; 15ary Elihoda niteraka an’i Eleazara; ary Eleazara niteraka an’i Matana; ary Matana niteraka an’i Jakoba; 16ary Jakoba niteraka an’i Josefa, vadin’i Maria; ary Maria niteraka an’i Jesosy, Izay atao hoe Kristy.
17Ary ny taranaka rehetra hatramin’i Abrahama ka hatramin’i Davida dia taranaka efatra ambin’ny folo; ary hatramin’i Davida ka hatramin’ny nifindrana tany Babylona dia taranaka efatra ambin’ny folo; ary hatramin’ny nifindrana tany Babylona ka hatramin’i Kristy dia taranaka efatra ambin’ny folo.
Ny nilazan’ny anjely tamin’i Josefa fa ny Fanahy Masina no nananan’i Maria anaka.
18ARY ny nahaterahan’i Jesosy Kristy dia toy izao:
Rehefa nanaiky Maria, renin’i Jesosy, ho fofombadin’i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoe-jaza avy tamin’ny Fanahy Masina izy. 19Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy ta-hanala baraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. 20Fa raha mbola nisaina izany izy, indro, nisy anjelin’ny Tompo niseho taminy tamin’ny nofy ka nanao hoe: Ry Josefa, zanak’i Davida, aza matahotra hampakatra an’i Maria vadinao; fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin’ny Fanahy Masina, 21ka hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe jesosy;#1.21 Jesosy = Jehovah no Mpamonjy. fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany.
22Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain’ny Tompo ny mpaminany#1.22 Gr. profeta; ny profeta dia olona voafidin’Andriamanitra ho mpilaza ny teniny. hoe:
23,,Indro, ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy;
Ary ny anarany hataon’ny olona hoe Imanoela’’ (Isa. 7.14),
izany hoe, raha adika: ,,Amintsika Andriamanitra’’.
24Ary Josefa, rehefa nahatsiaro tamin’ny torimasony, dia nanao araka izay nandidian’ny anjelin’ny Tompo azy ka nampakatra ny vadiny. 25Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany Zazalahy; ary ny anarany nataony hoe jesosy.

Currently Selected:

Matio 1: MBP

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy