Mateu 1
APY

Mateu 1

1
Jezu ekyrỹpyã esety poko
(Ruka 3.23-28)
1Sẽ nase Jezu Kyrixtu enurutopõpyry poko. Tawi paryme Jezu kynexine. Aparão paryme roropa Tawi kynexine.
2Aparão mokyro Izake zumy. Izake mokyro Jako zumy. Jako mokyro Juta zumy, Juta akorõ tõ maro. 3Juta mokyro Pereze zumy, Zera zumy roropa. Jẽkõ Tamara kynexine. Pereze mokyro Ezerõ zumy. Ezerõ roropa Arão zumy. 4Arão mokyro Aminatape zumy. Aminatape mokyro Nasõ zumy. Nasõ mokyro Saumõ zumy. 5Saumõ mokyro Poaze zumy. Poaze eny Raape kynexine. Poaze mokyro Opete zumy. Opete eny Ruti kynexine. Opete mokyro Jese zumy. 6Jese mokyro tuisa Tawi zumy.
Tawi mokyro Saromão zumy. Saromão eny mokyro Uria pytỹpyry. 7Saromão mokyro Ropoão zumy. Ropoão mokyro Apia zumy. Apia mokyro Asa zumy. 8Asa mokyro Josapa zumy. Josapa mokyro Jorão zumy. Jorão mokyro Uzia zumy. 9Uzia mokyro Jotão zumy. Jotão mokyro Akaze zumy. Akaze mokyro Ezekia zumy. 10Ezekia mokyro Manase zumy. Manase mokyro Amõ zumy. Amõ mokyro Joxia zumy. 11Joxia mokyro Jekonia zumy, Jekonia akorõ tõ maro. Mame morara ahtao soutatu tõ tooehse Papironia poe Izyraeu tõ poremãkapose. Tuhke totapase eya xine. Toto akoĩpyry tarose eya xine Papironia pona.
12Morarame tarose tahtao xine Papironia pona Jekonia toemũkuase moroto Saratieume. Saratieu mokyro Zoropapeu zumy. 13Zoropapeu mokyro Apiuti zumy. Apiuti mokyro Eriakĩ zumy. Eriakĩ mokyro Azoro zumy. 14Azoro mokyro Satoke zumy. Satoke mokyro Akĩ zumy. Akĩ mokyro Eriuti zumy. 15Eriuti mokyro Ereaza zumy. Ereaza mokyro Matã zumy. Matã mokyro Jako zumy. 16Jako mokyro Joze zumy. Joze mokyro Maria nio, Jezu ẽ nio. Jezu mokyro Kyrixtu, Kuesẽkomo.
17Morara exiryke Aparão tõ toemũkuase, imũkuru tõ roropa toemũkuase, ipakõ roropa toemũkuase, Aparão poe tãtakenahtose toto 14me Tawi enurutopõpyry pona. Ẽ xia ropa, Tawi poe Izyraeu tõ arotopõpyry pona Papironia pona tãtakenahtose toto 14me. Morotoino Izyraeu tõ arotopõpyry poe Ritonõpo nymenekahpyry enurutopõpyry pona 14me tãtakenahtose ropa toto.
Jezu Kyrixtu enurutopõpyry
(Ruka 2.1-7)
18Mame ynara Jezu Kyrixtu enurutopõpyry kynexine. Maria Jezu eny tymenekase Joze a typytyme repe. Yrome oximaro exipitopyra ro tahtao xine poetoẽme toehse nohpo Ritonõpo Zuzenu poe. 19Mame mokyro Joze zae exikety kynexine. Nohpo poetoẽme eneryke tyya iniome se pyra toehse ynororo repe. Yrome jarao Maria hxirory se pyra kynexine. Morara exiryke tõsenetupuhse irumekary poko. Tokare pyra rokẽ irumekary se toehse ynororo. 20Mame moro poko aemynyhmaryhtao ro taosenehkase ynororo Ritonõpo a. Ynara tykase Ritonõpo nenyokyhpyry aosenety eya:
— Aimo Joze, Tawi paryme mase. Etako pahne, torẽtyke pyra exiko Maria poetoẽme exiry poko. Mokyro apoiko opytyme. Ritonõpo Zuzenu poe poetoẽme mã ynororo. 21Enurũko mana orutuame. Mame Jezume mokyro esehpãko mase. Ynara exiryke, typoetory tõ kurãkãko mana. Toto rypyry korokãko roropa mana. Morara exiryke Jezume esehpãko mase, tykase sã mokyro Ritonõpo nenyokyhpyry Joze a aosenety.
22Morara toehse emero Ritonõpo omihpyry ae ro, pake ynara tykase Ritonõpo exiryke urutono a:
23“Oryximã poetoẽme exĩko, orutua maro exipitopyra ro tahtao.
Mame enurũko mana orutuame, esety Emanueume exĩko,”
tykase ynororo Ritonõpo poe pake. (“Emanueu” kary: “Ritonõpo kymaro xine mana” kary epereu omiry ae.)
24Morarame typakase ropa tahtao Ritonõpo nenyokyhpyry omipona toehse ynororo. Maria tapoise eya typytyme. 25Yrome typyty maro pyra kynexine aporo aenururu ponãmero. Mame tonuruse ahtao Jezume tosehpase eya.