Xoão 1
APUNT
1
Xesosi, “Teoso Sãkire” Inakori
1Itixi kamiko apisa iua “Teoso Sãkire” inakori auapeka. Iua Teosokata aua. Iua Teoso txaua. 2Ikinipoko potorikikosaaki Teosokata auari iua “Teoso Sãkire” inakori.
3Teoso paniãtari iua ikinipoko ikamini. !Auari iua makamakiniti. 4Xesosi, “Teoso Sãkire” inakori, kamari itanapokoka auãki inini. Iuanoka sikari ikinipoko auãki inini, kotxi iuanoka auapika. Iua tirikapi atoko itxa, kotxi iopinikari kãkiti xiniremoni Teoso sãkire imarotini ĩkapani, ãtipirika auini ĩkapani. 5Iopinikari ipiã. Ipiã kona xipokari iua tirikapi kamara.
6Teoso iokanatari isãkire sãpiretakari tĩkane kiki Xoão inakori. Iokanatari iua kãkitimoni, kãkiti xinire iopiniãkari isãpiretini ĩkapani. 7Isãpirenauata, Teoso sãkire ikinimane imarotini ĩkapani, auikapiretinirina ĩkapani. 8Kona Xoãoni kãkiti xinire iopiniãkari txaua. Xoão iokanataãka kãkiti xinire iopiniãkari isãpiretini ĩkapani. 9Iua atão iopinikari kãkiti xinire. Apoka ĩkoraxiti, ikinipoko kãkiti xinire iopinikini ĩkapani.
10Iua “Teoso Sãkire” inakori aua ĩkoraxiti. Iua kamari itixi, iuaritika ĩkoraxiti auakani kona auikapiretari iua sãkire. 11Iua apoka itixi ikamakitimoni, txamari kãkiti ikamakini kona nirekari iua. 12Iuaritika apanakini nirekari iua, ininiã auikarina isãkire. Ininiã iua sikaposotiiretana ninoa Teoso anaakori ininiuana ĩkapani. 13Aponaniãkasaaki, Teoso anaakori !atxaua. Ateka Teoso anaakori akaminiua !aposota. Kona kãkitini txĩkitakaua Teoso anaakori aniniãua. Teosora kamari iua anaakori aniniua.
14Kãkiti itxapekaua iua “Teoso Sãkire” inakori. Atekata aua. Ate itikari iua. Peerekari iua. Peerekari iposotiire. Ikinipoko erekari aua iuamoni. Isãkire atãonoka itxa. Ikara atoko itxa, kotxi iri Teoso. Teoso ãkiri imatonõkari itxaua Xesosi.
15Xoão sãpiretari Xesosi kãkitimoni. Ia atoko isãpirenauata:
—Iua, hĩtemoni nisãpiretakiti: “Nota tikinimoni apokakari, apiatako iua. Nota poiãoka, kotxi nota auini apisapanika auapeka iua.”
16Ikinipoko erekari aua iuamoni, ininiã amakinika ate apakapari ikinipoko erekari iuamonikiri. Isikaãpotari erekari atemoni. 17Aimarotari Teoso paniãtakiti sãkiretxiti, kotxi Moisesini oerekapekaua. Apiaerekata Xesosi Kristo oereẽkiti, kotxi iua oerekaua Teoso iteene tiretiniua. Ikinipoko erekari isika atemoni. Maerekati kamakani atxaua, iuaritika Teoso tiretaua. Oerekaua atão inakari aimarotini ĩkapani. 18Teoso atamatakari !auari. Imatonõkari Teoso ãkiri, irikata auakari, iuara oerekaua Teoso aimarotini ĩkapani, kotxi Teosotxikana iua.
Xoão Kapatxisareri Sãpiretakiti
(Mateo 3.1-12; Marko 1.1-8; Arókasi 3.1-18)
19Xoteo auĩteakori Xerosareẽ sitatxiti auakani iokanatana kãkiti Xoãomoni. Iokanatana sasetotxiakori. Iokanatana sasetotxiakori moianatakani apaka Xoãomoni, ipimainirina ĩkapani: “Kinakariparai pite?” 20Kona Xoão kipatari isãpiretinina. Atão isãpiretana:
—Teoso mereẽkiti kãkiti iãtapakiti, kona nitxaua nota —itxa.
21Ininiã ipimaãrina:
—Ikara atoko ininiã kiriparai? Eríasikani? —itxana.
—Kona iuano —itxa.
—Teoso sãkire sãpiretakari aiãtapakitikani atxiĩti? —itxana.
—Kona iuano —itxa.
22—Ikara atoko ininiã, natokopa inakariparai pite? Ninoa ate iokanatakani nirekari imarotiniina pite. Natokopa inakaripa pite? —itxana.
23Ininiã Xoão:
—Teoso sãkire sãpiretakari Isaía inakori iõkatsopatakiti txari:
Auako kiki ãparaã makipakaniãtaã. Isãpirenauatako. Itxariko: “Hõeretariko kimapori Apiananiri apokini apisapanika. Itĩkaãpo erekari hĩkamako iua napini ĩkapani,”
itxa Isaía. Iua kiki ãparaã makipakaniãtaã kasãpirenari, iuakarano nota. Iua Isaía sãpiretakitikarano nota —itxa Xoão.
24Pariseoakorira iokanatana ninoa kiki Xoãomoni. 25Ipimaãrina Xoão:
—Iua Teoso mereẽkiti aiãtapakiti piminakanisaakiua, Eríasi inakori piminakanisaakiua, Teoso sãkire sãpiretakari aiãtapakiti piminakanisaakiua, kinirepa pite patxisatari kãkiti? Kipaniãpa pite patxisarauata? —itxarina.
26—Ãparaaãnanira nota patxisarauata. Hĩte sauaki aua kiki himimarotakiniti. 27Iuara, nota tikini apokakari, apiatakari iua. Minakati nitxaua nota, ininiã kona apakata napokini iua takote. Kona apakata ikiti mata tsapitsa nikoxirikini, kotxi minakati nitxaua —itxa Xoão.
28Ikara atoko Xoão sãpiretana ninoa Xotão ipiniã Petánia sitatxiti, ipatxisarauatiniãtaã.
Soti Auĩte Ãkiri, Teoso Nakiti
29Katimatinĩkata Xoão atapari Xesosi, iuamoni inini. Xoão sãpiretana apanakini itakote auakani:
—Hãtapari. Erenapani soti auĩte ãkiri Teoso nakiti, kotxi ikinimane maerekani makatxaãkari itxaua. 30Mitxi nisãpiretakitikara ere. “Kiki apokako nota tikini. Apiananiri iua, kotxi nota mauakanisaakipanika iua aua.” 31Mitxi nota apaka kona nimarotari maerekanitxi makatxaãkari uãka. Nota patxisatari kãkiti ãparaaã, kotxi iuasaaki nisãpiretari iua pirena Isaeo tixini auakanimoni —Xoão txana ninoa.
32Xoão sãpiretana apanakini itikakiti:
—Nota itikari iua Erekari Matamatakoti Teoso tixinekiri katxakini. Kamoa katxakini atoko itxa iua. Isari Xesosimoni, kaikota itxa iuakata. 33Ikara apisa kona nota imarotari iuãka. Ãparaaã nipatxisarauatini paniãtakari sãpiretano: “Pitikariko Erekari Matamatakoti katxakini. Kikimoni apokini pitikariko. Iua kiki patxisarauatini ãtião, kotxi isikari Erekari Matamatakoti patxisatakonimoni,” itxano. 34Notakara itikari ikara. Nota sãpiretari nitikakiti, ininiã nimarotapitikari ia kiki Teoso ãkiri ininiua —itxa Xoão.
Merepitipanika Xesosi Moianariakori
35Katimatinĩkata iuaĩkana Xoão auanãta iuaã ipi imoianariakorikata. 36Iuasaaki itikari Xesosi inapaãpotini, ininiã akiritari imoianariakori:
—Hãtapari. Ere kiki, soti auĩte ãkiri Teoso nakiti itxaua —itxa.
37Ikara ikenakotakana atoko ninoa ipi imoianariakori sari Xesosi tikini. 38Ininiã Xesosi sapotorika, atapana iua tikini ĩkani.
—Kipa hinireka atxiĩti? —itxana ninoa.
—Koerekareri, namonipa paua pite? —itxarina.
39—Masa, hãtamata —itxa.
Ininiã isana iuakata, atamata itxarina iua auiniãtaã. Iuasaaki kikatapeka. Eereka ĩkanõkapeka ikanapiriãna.
40Ninoa Xoão moianariakori, Xesosikata sikani, Ãtree, Ãtree moianari pakini. Simão Petro itari itxaua iua Ãtree. 41Eereka Ãtree sari katimariã itari Simãomoni.
—Ate aõkitari Teoso mereẽkiti aiãtapakiti —itxa.
42Ininiã Ãtree anikari itari Simão Xesosimoni. Xesosi atamatari Simão.
—Pite Simão, Xoão inakori ãkiri. Uatxa pite Petro pinaãkako —itxa.
Kai sorotxikana iuãka Petro.
Piripi, Natanaeo Pakini Xesosi Akiritini
43Katimatinĩkata Xesosi nirekari Kariréia tõpamoni isini. Iuaã aõkitari Piripi inakori.
—Notakata masa. Nimoianari pitxapekauako —itxari.
44Iua Piripi aapoko Petsáita sitatxiti. Iuaã apaka aua Ãtree, Petro pakini aapoko. 45Iuasaaki Piripi nitari Natanaeo inakori. Apokasaakiri isãpiretari:
—Ate aõkitari kiki. Moisesini iõkatsopatakiti sãpiretakiti iua. Teoso sãkire sãpiretakani iõkatsopatakiti sãpiretakiti aaõkita. Iuakara Xesosi txaua. Nasaree sitatxitikiri iua. Xosee ãkiri iua Xesosi —itxari.
46—Nasaree sitatxitiã !auari erekari —itxa Natanaeo.
—Auapitika. Masa, maãpiãkatari iua —itxa Piripi.
47Xesosi atapari Natanaeo iuamoni inaãpotini.
—Ere kiki atão Xoteopitikara. Atãonoka ikama —itxa Xesosi.
48Ininiã iuasaaki Natanaeo kenakotari Xesosi sãkire. Ipimaãri Xesosi:
—Kiãtokopa ininiãpa pimarotano nota? —itxari.
Xesosi txari iua:
—Piripi akiritinii apisapanikara, nimarotari piko kati patapi piitopãkanãta.
49Ininiã Natanaeo apakapapiretari:
—Koerekareri, Teoso ãkiri pitxaua pite. Kãkiti Isaeo tixini auakani auĩte pitxaua —itxari Xesosi.
50Ininiã Xesosi:
—Pite auikari nisãkire, kotxi nimitikakinitika nimarotari piko kati patapi piitopãkanãtini. Pite imarotapanikariko apia posotiiretxi. 51Pite itikariko Teoso tixine osereẽkiko. Pitikariko Teoso nitiriakori kanĩkini. Pitikariko ninoa katxakini, pitari iaxitikiri nopini apokinina. Atãopitikara ikara atoko nitxai pite —itxari Natanaeo.

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Teoso sãkire amaneri