YouVersion Logo
Search Icon

SAN JUAN 1

1
Crist co' mblo xo'f loo mèn cón che'n con' co' ndli Diox xtùuz, Crist ngòc xal mèn che'n izlyo' loo izlyo'.
1Ndoore' cuec Diox no toxcua' Diox chol con' loo bé' no loo izlyo' nzole' Crist co' mblo xo'f loo mèn cón che'n con' co' ndli Diox xtùuz. Thidte ngo no Crist Diox. No nac Crist co' mblo xo'f loo mèn cón che'n con' co' ndli Diox xtùuz Diox. 2Crist thidte ngo no Diox ndoore' gacsua' con' no cuec Diox con' loo bé' no loo izlyo'. 3Mbli Crist par ngure no mbyan' ryethe con' co' nziri', que naca con' co' nzo loo bé', que naca con' co' nziri' loo izlyo'. No yende chó con' co' nziri' no co' mbyan' ne'mbede no ne'ngyan'te chele' Crist ne'nglide par ngurei no par mbyan'a. 4Crist nabanque' thidtene. No ndxàp Crist con' roo con' xèn la's nii Crist no la's ya' Crist par li Crist le' mèn ban no Diox thidtene yiloa. Yalnaban co' nda' Crist loo mèn, yalnabana ndli ntenìi yéc mèn no ntenìi lezo' mèn loo cón che'n Diox. 5Yalnaban co' ndli ndyub xnìi yéc mèn no ndyub xnìi lezo' mèn loo cón che'n Diox, yalnabana ndli par non mèn le' cón che'n xab izlyo' ndli par ndxezi'f no ndxega's mèn loo con' ye'rsin' xal mèn co' ndyee yál' co'se' nacuau yál'. Per mastale' anze'f thìb con' nzo co' mbez mèn nac con che'n xab izlyo', ne'ngácte con' co' nac cón che'n xab izlyo' par tau' con' co' nac cón che'n xab izlyo' loo di's co' ndlu' loo mèn xá mod yòo ban no mèn Diox thidtene yiloa. Thìba con' ndxè'.
6Le' tediba na, loo ngòc con' ndxè' ngo thìb mbi' co' mtel' Diox. Mbi'a ngro' lèe Juàn. 7Juàn ngòc thìb mbi' co' mbi'th ta' cuent loo mèn nación Israel cón che'n Crist, Crist co' mbli par mdyub xnìi yéc mèn no par mdyub xnìi lezo' mèn par yila's mèn nación Israel cón che'n di's co' mbi'th ta' Juàn cuent cón che'n Crist co' mblo xo'f loo mèn cón che'n con' ndli Diox xtùuz. 8Inacte Juàn Crist co' mbi'th li par mdyub xnìi yéc mèn no par mdyub xnìi lezo' mèn loo cón che'n Diox. Ndxe'leque', mbi'th Juàn par mbi'th ta' Juàn cuent cón che'n Crist co' mbi'th li par mdyub xnìi yéc mèn no mdyub xnìi lezo' mèn loo cón che'n Diox. 9Crist co', lìcque', angoluxte nac thidte mbi' co' mbi'th li par tyub xnìi yéc mèn no par tyub xnìi lezo' mèn loo cón che'n Diox, Crist mbi'th yáal loo izlyo' ndxè' xalque' ndxáal chol mèn.
10Loo izlyo' ndxè' mbi'th yáal Crist co' mblo xo'f loo mèn cón che'n con' ndli Diox xtùuz. Crist mbli par ngure no mbyan' alux con' co' nziri' loo izlyo'. Per ryethe mèn co' nziri' loo izlyo', ne'nglibe'de mèna chó mbi' nac Crist. 11Loo izlyo' co' nac che'npe' Crist mbi'th Crist. Per mèn co' ngòc mèn gulàazpe' Crist, mèna mcà di's Crist. No mtè'f mèna Crist thìb lad. 12Per ryete mèn co' mdyalque' ngola's loo Crist no loo cón che'n Crist, Diox mblo ro le' mèna ndxàp con' la's nii mèna no la's ya' mèna par gàc mèna xin'pe' Diox. 13Mèna gàc xin'pe' Diox tac tataa mnibe' Diox no tataa gunee lezo' Diox. Inacta xal mèn co' ndxáal por xud mèn no xna' mèn. Ne' ne' inaca xal nee lezo' thìb mbi' li thìb mbi' con thìb xa'got bin par gàc mèna xin' Diox.
14Per Crist co' mblo xo'f loo mèn cón che'n con' co' ndli Diox xtùuz, Crist mbi'th yáal xalque' ndxáal chol mèn loo izlyo' par ngòc Crist xalque' chol mèn loo izlyo'. No mque tee ban Crist làth nu' ndxep tiemp. Látha, gunèe nu' con' roo con' xèn co' mbli Crist co' mblu' loo nu' nacpe' Crist angoluxte xgan'pe' Diox. No gunèe nu', lìcque', anze'f nque' lezo' Crist ñèe Crist mèn. No gunèe nu', lìcque', inquedìide Crist mèn. Ndxe'leque', ndlique' Crist con' co' mcàbgòn Crist li Crist loo mèn. No gunèe nu' le' Crist angndli huax con' ndac loo mèn.
15Juàn Bautist mda' cuent cón che'n Crist loo mèn. Cabii ndxab Juàn loo mèn:
―Cón che'n Crist nac co' mdalen cuent loo gu' le' Crist co' nare' yi'th nque xísen, Crist nac más xa' roo xa' xèn leque daa tac Crist nzole' ndoore' gal yáal daa loo izlyo'.
16Lìcque', anze'f thìb con' ndac angmbli Crist loo na' par gàc con' ndac loo na' thìb mod tedib mod por cón che'n Crist. 17Diox mnibe' loo Moisés par mxo'f Moisés ley loo na'. Per Jesucrist mbi'th par mblu' Jesucrist loo mèn le' Diox, lìcque', nque' lezo' ñèe Diox mèn. No mblu' Jesucrist le' Diox ndlya's li Diox anggàc con' ndac loo mèn. No mblu' Jesucrist loo mèn le' cón che'n Jesucrist nac con' lìcpe'. 18Yende chó mèn tarte ñèe xá ñaa loo Diox thidtene. Angoluxte xgan'pe' Diox co' thidte nac con Diox no co' nzoque' loo Diox, xgan' Dioxa mda' cuent no mblo ro xgan' Diox cón che'n Diox loo mèn.
Juàn Bautist mda' cuent cón che'n Jesús no mblo xo'f Juàn Bautist cón che'n Jesús loo mèn.
(Mt. 3.11–12; Mr. 1.7–8; Lc. 3.15–17)
19Mèn co' ñibe', no co' ndyoo ner, no co' ndyoo naa loo mèn nación Israel, co' nac leque mèn co' ngo ban ciuda Jerusalén, mèna mtel' mèn co' ngòc nguley' no mèn co' ndlyath no nguley' le'n templ par ngua nibdi's mèna loo Juàn ché' nac Juàn Crist. 20Juàn mda' cuent loo mèna no mblo ro Juàn. Ndxab Juàn:
―Tyè'. Inacte daa Crist, yey.
21Sya, tolo mnibdi's mèna loo Juàn. Ndxab mèna:
―¿Chó nac lùu, sya? ¿Ché' lùu nac Lii co' mbi'th te'th di's co' ndxab Diox póla, cà'?
Juàn mcàb. Ndxab Juàn loo mèna:
―Tyè'. Inacte daa Lii.
Sya, mbere mèna, mnibdi's mèna tedib vez loo Juàn:
―¿Xá neel, sya? ¿Ché' lùu nac mbi' co' te'th di's co' ndxab Diox co' ndxath yi'th, cà'?
Juàn mcàb. Ndxab Juàn:
―Yende xàa. Inacte daa mbi'a.
22Mbere mèna, ndxab mèna loo Juàn:
―¿Chó mèn nac lùu, sya? Gunee loo nu'. Sya, tataa ta' nu' cuent loo mèn co' mtel' nu'. ¿Xá neel cón che'nl, yey?
23Sya, ndxab Juàn loo mèna:
―Daa nac xal thìb mbi' co' ngue bez cabii co'te' nagán co' mbez loo mèn: Bli le' mèn gàc nab loo cón che'n Tad Diox xal ntelì mèn thìb ned xalque' nac di's co' ndxab Sayi' co' mde'th di's co' ndxab Diox póla.
24Mèn co' ndyoo ner, no co' ndyoo naa, no co' ñibe' loo mèn nación Israel, mèn co' ngòc mèn xley' farise, mèna nac mèn co' mtel' ndxep mèn co' ngua toodi's no Juàn. 25Mèna tolo mnibdi's loo Juàn. Ndxab mèna:
―Chele' lùu inacte Crist, ne' ne' inacl Lii, no ne' ne' inacl xa' co' te'th di's co' ndxab Diox co' ndxath yi'th, ¿chonon ndlil bautizar mèn, sya?
26Sya, mcàb Juàn loo mèna. Ndxab Juàn:
―Lìcque', daa ndli bautizar mèn con nít. Per làth gu' nzoque' thìb mbi' co' tarte ta' gu' cuent co' huenleque' chó nac mbi'a. 27Mbi'a nac xa' co' nare' yi'th nque xísen. No mbi'a nac más xa' roo xa' xèn leque daa. Mastale' ndli gu' cuent nac daa xa' roo xa' xèn, nden' daa no ndyaquen thidtene inzyál'te daa que tee non mbi'a.
28Ryete con'a ngòc thìb lugar co' ngro' lèe Betábara co' nziri' ned ndlyen huiz gaxte ro yó'be' Jordán co'te' ngue li Juàn bautizar mèn tiempa.
Juàn Bautist mda' tedib lèe loo Jesús par ngro' lèe Jesús Mbacxil' che'n Diox.
29Tedib huiz co' nde nquea, gunèe Juàn le' Jesús nde loo Juàn. Ndxab Juàn loo mèn co' nziri' loo Juàn:
―Hui' gu' nexa. Mbi' co' nde go' ne' tedib lèe co' nac lèe Mbacxil' che'n Diox, co' nee di's, tyactìi mbi' ba' par tyon' xtol che'n mèn loo izlyo', mèn co' tyal gòn ro mbi'. 30Cón che'n mbi' ba' nac co' mdalen cuent loo gu' le' xísen yi'th nque tedib mbi' co' nac más mbi' roo mbi' xèn leque daa. Tac ndoore' gal yáal daa loo izlyo' nzoque' mbi' ba' con Diox. 31Yub daa ne'nglibe'de chó mbi' nac mbi' ba'. Ne' ne' tan cuent chó nac mbi' ba'. Ndxe'leque', mbalen par ndlin bautizar mèn con nít par tataa mod lu'en mbi' ba' loo gu' co' nac mèn nación Israel no par tan cuent cón che'n mbi' no chó nac mbi' ba' loo gu'.
32Ndxab Juàn loo mèna, ne:
―Daa gunèe ngulàa Xpii Natú' che'n Diox loo bé' loo mbi' ba'. Gunaa Xpii Natú'a xal ñaa thìb palomxtil' hora. No sangngòo Xpii Natú' loo mbi' ba' par mbyan' no Xpii Natú' mbi' ba' par ñibe'pe' Xpii Natú' loo mbi' ba'. 33Per leque hora ne' daa tarte libe' mbi'. Ne' ne' tar tan cuent chó mbi' nac mbi'. Per xa' co' mtel' daa par ndlin bautizar mèn con nít, xa'a gunee loon:
―Co'se' ñèel lyàa Xpii Natú' loo mbi' no sangyòo Xpii Natú' loo mbi' par yan' no Xpii Natú' mbi' par ñibe'pe' Xpii Natú' loo mbi', axta syare' ta'l cuent le' mbi'a nac mbi' co' li bautizar mèn por cón che'n Xpii Natú'.
34Tolo ndxab Juàn:
―Daa gunèeque' xal ngulàa Xpii Natú' loo mbi' co' nac Jesús. Cona, ndan cuent no ndethen le' Jesús ba' nacque' xgan'pe' Diox.
Trè' ndlu' cón che'n myen' co' ngòc nerleque' myen' xin' mté'th Jesús.
35Tedib huiz co' nde nquea, ngue tee Juàn Bautist leque par neda con chop myen' xin' mté'th Juàn. 36Láth co'se' nde riid Jesús par neda, gunèe Juàn Jesús. Ndxab Juàn loo ryop myen' xin' mté'th Juàn:
―Hui' gu' nexa. Mbi' ba' nac xa' co' mbezen loo mèn nac mbi' co' ne' tedib lèe co' nac lèe Mbacxil' che'n Diox. Tac mbi' ba' tyactìi no gath mbi' ba' por cón che'n xtol mèn xal ndxuth mèn mbacxil' loo Diox nalle' par teri'th tecan' Diox cón che'n xtol mèn nalle'.
37Co'se' mbìn ryop myen' xin' mté'th Juàn tataa ndxab Juàn loo myen', mxen myen' ned. Mdoo nque myen' xís Jesús. 38Sya, ndxepte mdee myen', mbere Jesús par ned xís Jesús. Gunèe Jesús le' ryop myen' nde nque xís Jesús. Ndxab Jesús loo myen':
―¿Cón ncua'n gu', à', ey?
Myen' mcàb loo Jesús. Ndxab myen':
―Maistr, ¿pá mèn U', à'? No ¿chó mèn yèez nac U', ne, à'?
39Jesús mcàb loo myen'. Ndxab Jesús:
―Ya' gu' nda na'. Sya, hui' gu' pá nzon.
Sya, mdoo nque myen' xís Jesús par gunèe myen' co'te' nzo ban Jesús. Tya, mbyan' no myen' Jesús yál'a tac hora casque' ngòc hor nquée guthap bzyè.
40Thìb mbi' co' ngola's di's co' ndxab Juàn no nda nque mbi' xís Jesús, mbi'a ngro' lèe Ndech, hues Mon Pedr. 41Sya, yende izlyo', ngua cua'n Ndech Mon, hues Ndech. No ndxab Ndech loo Mon:
―Hues, mzyál'le' nu' mbi' co' nac Mesías, xa' co' nee di's nacpe' Crist, ndyaquen.
42Sya, mbe' Ndech Mon loo Jesús co'te' ngo Jesús. No co'se' gunèe Jesús Mon, ndxab Jesús loo Mon:
―Mon, lùu nac xgan' thìb mbi' co' lèe Jonás, ¿lé'? Per nalle' lùu ryo' lèe Cef, co' nee di's, hue'l tedib lèe co' lèe Pedr.
Trè' ndlu' le' Jesús mbrez Lip no Natanael par que tee no myen' Jesús.
43Tedib huiz co' nde nque, Jesús mblya's ya par ned le'n yèezya' co' nac làaz mèn galile. Láth ndoo Jesús ned, mzyál' Jesús thìb mbi' co' lèe Lip. Ndxab Jesús loo Lip:
―Ya' nda na', Lip.
44Lipa ngòc mèn yèez Betsaid co' nac leque yèez che'n Ndech no Pedr. 45Sya, ngua cua'n Lip Natanael. Ndxab Lip loo Natanael:
―Mzyál'le' nu' mbi' co' lèe Jesús. Cón che'n mbi'a nac di's co' mque' Moisés ye's loo libr co' nac ley. No cón che'n mbi'a mque' mèn co' mde'th di's co' ndxab Diox ye's loo libr. Mbi'a nac Jesús, xgan' Chè, co' nac mèn yèez Nazaret.
46Sya, ndxab Natanael loo Lip:
―¿Ché' tác li mèn yèez Nazaret ndxep con' ndac, sya, cà', Lip?
Lip mcàb. Ndxab Lip:
―Ya' nda tee hui' na', nexa. Sya, ñeela no yila'sla.
47Co'se' gunèe Jesús nde zin gax Natanael loo Jesús, ndxab Jesús loo mèn co' nziri' loo Jesús cón che'n Natanael:
―Hui' gu' nexa. Mbi' co' nde go' nac mèn che'n nación Israel. No nac mbi' ba' thìb mbi' ndac. Tac mbi' ba' nac thìb mbi' co' thidtene inquedìide xtàa. No ne' ne' indyè' mbi'.
48Sya, ndxab Natanael loo Jesús:
―¿Pá mblibe' U' daa, à', Tad?
Jesús mcàb loo Natanael. Ndxab Jesús:
―Daa gunèe lùu co'se' ndubl xàn' yaa ngudyuug co'se' ndoore' cuez Lip lùu.
49Mcàb Natanael loo Jesús. Ndxab Natanael:
―Maistr, U' nac xgan'pe' Diox. No nac U' rey che'n mèn nación Israel, ndyaquen.
50Sya, mcàb Jesús loo Natanael. Ndxab Jesús:
―¿Ché' tac guniilen lool gunèenl xàn' yaa ngudyuuga ndxela'sl, cà', Natanael? Lùu ñèe gàc más con' roo con' xèn loon leque con' ndxè' yiloa, ey.
51Tolo ndxab Jesús loo Natanael:
―Lìca, na nii lool, no ngue niina loo ryete mèn co' nziri' loon: Desde nalle' par delant, gu' hui' ndoo xal' loo bé'. No hui' gu' xá mod quée no lyàa angl che'n Diox loon, daa co' mbal yáal loo izlyo' xalque' ndxáal chol mèn loo izlyo'.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;