YouVersion Logo
Search Icon

SAN MATEO 1

1
Trè' ndlu' cón che'n rye bin mèn co' ngòc xudgool Jesucrist axta co'se' ngóol Tad Jesucrist.
(Lc. 3.23–38)
1Loo libr ndxè' nda' cuent cón che'n rye mèn co' ngòc xudgool che'n Jesucrist co' nde bin David co' ngòc rey póla. No nda' loo libr ndxè' cuent le' Jesucrist nac bin che'n tedib mbi' co' ngo ban más pólle'a. Mbi'a ngro' lèe Abraham.
2Abraham ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Isaac. Ngoloa, ngòc Isaac xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Cob. Le' Cob na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Judá con taamas hues Judá. 3Le' Judá na, mblo xin' thìb xa'got co' ngro' lèe Tamar, xa'got Judá. Mxan Tamar Far no Zar. Ngòc Judá no Tamar xud no xna' Far no Zar. Le' Far na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Esrom. Esrom na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Aram. 4Aram na, ngòc xud Aminadab. Aminadab na, ngòc xud Naasón. Naasón na, ngòc xud Salmón. 5Le' Salmón na, mblo xin' Rahab, xa'got Salmón. Ngóol thìb mbyòo co' ngro' lèe Booz. Booz na, mblo xin' Rut, xa'got Booz. Sya, ngóol thìb mbyòo co' ngro' lèe Obed. Obed na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Isaí. 6Isaia na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe David co' ngòc rey póla. David co' ngòc reya mque noque' thìb xa'got co' ngòc sa'l thìb mbi' co' ngro' lèe Uri. Ale mxan xa'gota thìb xgan' David. Xgan' Davida ngro' lèe Salomón. Ale ngòc David con xa'gota xud no xna' Salomón.
7Salomón na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Roboam. Roboam na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Abi. Abi na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe As. 8As na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Josafat. Josafat na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Joram. Joram na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Usi. 9Usi na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Jotam. Jotam na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Acaz. Acaz na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Ezequi. 10Ezequi na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Manasés. Manasés na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Amón. Amón na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Josi. 11Josi na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Jeconi, no xud taamas hues Jeconi, co'se' ngòc tiemp co'se' ngòc mèn nación Israel xal moz loo mèn nación Babiloñ.
12Ngolo nguri'th tiemp co'se' ngòc mèn nación Israel xal moz loo mèn nación Babiloñ, Jeconi ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Salatiel. Salatiel na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Zorobabel. 13Zorobabel na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Abiud. Abiud na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Eliaquim. Eliaquim na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Azor. 14Azor na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Sadoc. Sadoc na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Aquim. Aquim na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Eliud. 15Eliud na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Eleazar. Eleazar na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Matán. Matán na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Cob. 16Cob na, ngòc xud thìb mbyòo co' ngro' lèe Chè. Le' Chè na, ndoole' ngòc sa'l Mari. Mari na, mxan Jesús co' ne' tedib lèe co' nac Crist.
17Loo ryete bin ndxè', tiemp co' mbri'th desde co'se' ngo ban mbi' co' ngro' lèe Abraham axta co'se' ngo ban mbi' co' ngro' lèe David co' ngòc rey póla mdyaa sida bin. Lomisque' ne, tiemp co' mbri'th co'se' ngo ban Davida ngòc taasida bin axta co'se' ngòc mèn nación Israel moz yèe loo mèn nación Babiloñ. Lomisque' ne, tiemp co' mbri'th co'se' mtlo ngòc mèn nación Israel moz yèe loo mèn nación Babiloñ ngòc taasida bin axta co'se' ngóol Crist.
Trè' ndlu' xá mod ngóol Jesucrist.
(Lc. 2.1–7)
18Taandxè' mod ngòc con' co'se' ngóol Jesucrist. Thìb mza' yòn co' ngro' lèe Mari ngòp trat con thìb mbyòo co' ngro' lèe Chè. Ngòc mza' co' lèe Maria xna' Jesucrist. Chè mdoodi's no Mari par selya' Chè con Mari. Per ndoore' selya' Chè con Mari no tyub no Chè Mari, ale gunèe Chè mbe' xin'le' Mari. Per ne'nda'de Chè cuent xá mod mbe' xin' Mari. Mari mquée loo xin' por con' roo no con' xèn che'n Diox co' ngòc loo Mari por cón che'n Xpii Natú'. 19Chè co' ngòcque' xin' sa'l Mari, Chè ngòc thìb mbi' nalì no thìb mbi' nambìi loo Diox. Co'se' gunèe Chè mbe' xin'le' Mari, indlya'ste Chè yecloo Chè loo Mari no quexù' Chè Mari loo xnaa. Ale mbli Chè xtùuz xexte lá' Chè Mari par ne'ta'de mèn cuent le' Chè xexte mblá' Mari. 20Per láth ngue li Chè xtùuz con'a, chàa, ngro' too thìb angl co' mtel' Tad Diox loo Chè làth mcal'. Ndxab angl loo Chè':
―Chè, lùu co' nde bin David co' ngòc rey póla, ne'zyebtel no ne'yecloodel no ne'thyontel càaya'que' Mari par tyub nol Mari xal xin' sa'lpe'l. Tac thìb mbedbi' co' tyan Mari co' yi'th yáal yiloa, mbedbi'a mquée loo loo Mari por cón che'n Xpii Natú'. 21Tyan Mari thìb mbed. Yiloa, lùu tub lèe mbed Jesús. Tataa ryo' lèe mbed tac mbed tí' no làa mbed mèn co' nac mèn nación mbed loo xquin mèn no loo xtol mèn.
22Tataa ngòc ryete con'a par mdyaaque' no ngòcque' no ndubque' di's co' gunii Diox por cón che'n thìb mbi' co' mde'th di's co' ndxab Diox. Ndxab mbi'a:
23Le' thìb mza' yòn quée looque' xin'. Mza'a tyan thìb xgan' mza' no ryo' lèe mbeda Emanuel.
Di's co' nac di's Emanuel nee di's: Nzole' Diox làth na'.
24Co'se' ngro' mcal' loo Chè, mbli Chè xal mnibe' angl co' mtel' Tad Diox loo Chè. Mqueltàa no Chè Mari. No mdub no Chè Mari xal xin' sa'lpe' Mari. 25Per mastale' mqueltàa no Chè Mari no mdub no Chè Mari le'n rye huiz co' mdoo nac xin' Mari, ne'ngàalte Chè Mari axta ngóol ner mbed co' ngòc mbed ndlyo loo Mari. Axta syare' ngòc Mari xa'gotpe' Chè. Ngoloa, mdub lèe Chè mbeda Jesús.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy