SAN LUCAS 24
ZAMNT
24
Trè' ndlu' cón che'n con' co' ngòc co'se' ngro xban Tad Jesús.
(Mt. 28.1–10; Mr. 16.1–8; Jn. 20.1–10)
1Co'se' nde yinìi izlyo' huiz doming co' nac ner huiz che'n sman, tatabe' ñaa mbe'th izlyo' ngua rye xa'gota ro ye'r quèe lyo' co'te' mca's mèn thebol Jesús. 2Mbe' mèngota te perfum co' mtoxcua' mèngota ro ye'r quèe lyo'a par tà mèngota tea lad thebol Jesús. Co'se' mzin mèngota ro ye'r quèe lyo', ale ndoo xal' ro ye'r quèe lyo'. 3Mèngota ngòo le'n ye'r quèe lyo' par hui' mèngota máa thebol Tad Jesús. Per co'se' ngòo mèngota le'n ye'r quèe lyo'a, ya yende thebol Jesús le'n ye'r quèe lyo'. 4Ale mzyeb mèngota no mbos xtùuz mèngota axta ne' ne' ñee mèngota cón li mèngota co'se' gunèe mèngota ndoo chop xa'bi' loo mèngota. Noc xab xa'bi'a thìb xab co' ante nquée xnìi. 5No de tant mzyeb mèngota co'se' gunèe mèngota xa'bi'a, mblàa quèe mèngota yéc mèngota par loo yòo. Sya, ndxab xa'bi'a loo mèngota:
―¿Chonon nde cua'n gu' Tad Jesús co' ngue tee banle', à', yey? 6Yende Tad Jesús trè', ey. Tad Jesús ngro xbanle'. Fte' lezo' gu' xal ngòc di's co' mda' Tad Jesús cuent loo gu' co'se' ngo no Tad Jesús gu' le'n yèezya' che'n làaz mèn galile thìb cua'a, 7co'te' mda' Tad Jesús cuent loo gu' le' Tad Jesús co' mbi'th yáal loo izlyo' xalque' ndxáal chol mèn, Tad Jesús yigaaque' ya' mèn ye'rsin'. No que'que' mèna Tad Jesús loo cruz. No yilo son huiz ryo xban Tad Jesús làth mèn nguth.
8Axta syare' mte' lezo' mèngota di's co' mdoodi's Jesús loo mèn le'n yèezya' co' nac yèezya' che'n làaz mèn galile. 9Co'se' mbere mèngota, ndye'th mèngota, ngua mèngota ro ye'r quèe co'te' ngua ca's Chè thebol Tad Jesús, mda' mèngota cuent con' ngòc loo mèngota loo rye si' fthìb myen' xin' mté'th Jesús co' hue' di's no co' te'th di's cón che'n Tad Jesús loo mèn loo izlyo' no loo taamas mèn co' ne'nqueltàa node myen' xin' mté'th Jesús hora. 10Mèngot co' ngua ta' cuent no co' ngua te'th loo ryete si' fthìb myen' xin' mté'th Jesús, mèngota ngòc Mari che'n yèez Magdala, no tedib xa'got co' ngro' lèe Juan, no tedib Mari co' ngòc xna' Cob, no taamas mèngot co' mqueltàa no mèngota. 11Per ndxe'leque', myen' xin' mté'th Jesús mxac ale mquée mbii yéc mèngota, cona, tataa mbez mèngota. No ale ne'ngala'ste myen' di's co' mda' mèngota cuent loo myen'.
12Mastale' ne'ngala'ste rye myen' di's co' ndxab mèngota loo myen', per Pedr ngro', mxen Pedr ned. Ngua tee hui' Pedr ro ye'r quèe lyo'. Co'se' mzin Pedr ro ye'r quèe lyo', huen huen mbui' Pedr. Gunèe Pedr ante sab co' mchi'x Chè thebol Jesús nax thìb lad le'n ye'r quèea. Ndye'th Pedr par liz Pedr. No ante mbui' no ante gunaa Pedr. No anze'f ndyóo Pedr cón che'n con' co' ngòc.
Chop mbi' nda toodi's cón che'n xá mod nguth Tad Jesús co'se' mdoo ryop mbi' ned, ndyàa ryop mbi' par ned yèez Emaús.
(Mr. 16.12–13)
13Leque huiza mdoo chop myen' xin' mté'th Jesús ned. Ndyàa myen' par thìb yèez co' ngro' lèe Emaús. Yèeza nziri' thìb distans co' ne' si' fchop kilometr par co'te' nziri' ciuda Jerusalén. 14Nda toodi's ryop myen' cón che'n con' co' ngòc loo Jesús. 15Láth ndyoodi's ryop myen'a thìb con' no tedib con' cón che'n con' mbli no mèn Jesús, chàa, ngro' too yub Jesús loo ryop myen'a. Nda no Jesús ryop myen'. 16Mastale' ngüi' ryop myen' loo Jesús, ale ngòc tont myen'. Ne'nglibe'de myen' no ne'nda'de myen' cuent le' Jesús nac mbi' co' nda no myen'. 17Láth nda tee no Jesús myen', mnibdi's Jesús loo myen'. Ndxab Jesús:
―¿Chó cuent ndyoodi's gu' láth ndoo gu' ned, ndye'th gu', yey? ¿Chonon nalyat nde'b ro gu', à'?
18De loo ryop myen'a, thìb myen' co' ngro' lèe Cleof mcàb loo Jesús. Ndxab Cleof loo Jesús:
―Ryete mèn non cón che'n con' co' ngòc le'n ciuda Jerusalén le'n huiz ndxè' no maste. ¿Ché' angoluxte lùu nac mbi' co' ngo tya co' inonte cón che'n con' co' ngòc, cà'?
19Sya, ndxab Jesús loo ryop myen':
―¿Cón ngòc, yey?
Cleof ndxab loo Jesús:
―Cón che'n con' ngòc loo Jesús co' ngòc mbi' yèez Nazaret, yey. Jesús ngòc thìb mbi' co' mde'th di's co' ndxab Diox. No ngòc Jesús thìb mbi' roo mbi' xèn loo Diox no loo mèn loo ryethe con' mbli Jesús no ryete di's co' mdoodi's Jesús. 20No ale mbli rye mèn co' nac nguley' no mèn co' nac gobiern loo nación na' par mcua'n mèna mod mda'xù' mèna Jesús leque loo xtàa mèna. No mquexù' mque' fals mèna Jesús. Ngoloa, ngua que'xù' mèna Jesús loo cruz axta nguth yub Jesús loo cruz. 21Nu' ngure quee lezo' le' Jesús li par co' Jesús no teche Jesús mèn nación Israel la's ya' mèn co' nac ngolo ngola's che'n mèn nación Israel. Per más de cona, nalze ngolo son huiz ngòc con'a. No mca's mèn Jesús. 22Nalxtil', tatabe' ñaa mbe'th izlyo', ndxep mèngot co' mqueltàa no nu' ngua ro ye'r quèe lyo' co'te' mca's Chè thebol Jesús. Mèngota mzeb nu' goze xtil'a. No mbli mèngota ante mbui' nu' no ante gunaa nu'. 23Mda' mèngota cuent loo nu' le' mèngota ne'ngnèede thebol Jesús le'n ye'r quèe lyo'. Más de cona, mda' mèngota cuent loo nu' mxyo'f loo chop angl loo mèngota. No ndxab angl loo mèngota le' Jesús naban. 24Ngoloa, lueg lueg mxen plá myen' co' ndxàc xtàa nu' ned. Ngua tee hui' myen' ro ye'r quèe lyo'a. No gunèe myen', lìcque', naca xal mda' mèngota cuent loo nu'. Per ne' myen' ne'ñèede máa Jesús.
25Sya, ndxab Jesús loo ryop myen'a:
―Aa que naad gu'se. Inda'de gu' cuent cón che'n di's co' mbìn gu'. Tarte ya'x xnìi yéc gu' no tarte ya'x xnìi lezo' gu'. Tatabe' naad gu' no nguud gu' par yila's gu' rye di's co' mde'th mèn co' ndxab Diox póla cón che'n Jesús. 26¿Ché' ndli gu' cuent inaquinte tataa ndactìi Crist ryethe con'a ndoore' yòo Crist loo bé' par gàc con' roo con' xèn loo Crist, cà'?
27Sya, mtlo Jesús, mda' Jesús cuent cón che'n di's co' ndub loo rye libr co' nac xti's Diox co' nda' cuent cón che'n Jesús. Mtlo Jesús con libr che'n Moisés. Be' taa be' taa tolo mda' Jesús cuent loo ryop myen' xal mda' rye libr co' mque' mèn ye's, mèn co' mde'th di's co' ndxab Diox cuent cón che'n Jesús.
28Co'se' nda zin gax myen' ro yèez co'te' zin myen', Jesús mbli xal mèn co' be' tyoo ned nda. 29Per ryop myen'a mbli fuerz mbyan' Jesús. Ndxab myen' loo Jesús:
―Byan' no nu', mbi'. Izlyo' mzyèle'. No ndele' yál' izlyo', yey.
Sya, mbyan' no Jesús myen' liz myen'. 30Láth ndub no Jesús ryop myen' loo mes par hua rsè no Jesús myen' sa yèth, mxen Jesús yèth. Ndxab Jesús loo Diox:
Diox quix U', Diox, nu' hua rsè sa yèth.
Sya, mbli rol Jesús yètha. Mda' Jesús rolgà yètha loo ryop myen'a. 31Leque hora, ale chàa, mdyub xnìi yéc myen' no, chàa, mdyub xnìi lezo' myen'. Syare', mda' myen' cuent le' mbi'a nac Jesús. Texal mda' myen' cuent le' mbi'a nac yub Jesús, chàa, mdyon' Jesús loo ryop myen'. 32Sya, ndxab thìb myen' loo xtàa myen':
―¿Ché' ndyacl ne'ngda'de gust lezo' na' no ne'ngye'thte lezo' na' co'se' mbìn na' mda' mbi' cuent loo na' no ngue go xo'f mbi' cón che'n di's co' ndub loo libr co' nac xti's Diox loo na' co'se' mdoodi's no mbi' na' ned ndye'th na', cà'? Lìcque', axta gust mbyan' lezo' na' co'se' mbìn na' di'sa, ¿lé'?
33Le' sya, leque hora, yende izlyo', mxen ryop myen' ned. Mbere ryop myen' nda myen' par ciuda Jerusalén par ngua sál' myen' taamas myen' xin' mté'th Jesús tya. No ngua ta' myen' cuent loo ryete si' fthìb myen' xin' mté'th Jesús no taamas mèn co' mqueltàa no myen' xin' mté'th Jesús le'n ciuda Jerusalén. 34Sya, pente ngòo ryop myen' le'n nyòo co'te' nzo si' fthìb myen' xin' mté'th Jesús. Sangmtlo myen' xin' mté'th Jesús, mda' myen' xin' mté'th Jesús cuent loo ryop myen'a:
―Lìcpe' ba'i, Tad Jesús ngro xbanle'. No más de cona, Mon gunèele' Tad, cara.
35Syare', noo noo mtlo ryop myen', mda' myen'a cuent loo myen' xin' mté'th Jesús xal ngòca loo myen' co'se' mdoo ryop myen' ned ndyàa myen' par yèez Emaús no xá mod mblibe' myen' Jesús. No mda' myen' cuent le' Jesús ngòc mbi'a co'se' mbli rol mbi'a yèth.
Ngoloa, Tad Jesús mblu' loo loo myen' xin' mté'th Tad Jesús.
(Mt. 28.16–20; Mr. 16.14–18; Jn. 20.19–23)
36Tatabe' ngue ta' ryop myen'a cuent con' co' ngòc loo myen'a loo myen' xin' mté'th Jesús co'se', chàa, ngro' too Jesús loo rye myen'a. No gunii Jesús Diox loo myen'. Ndxab Jesús loo myen':
―Ftac lezo' gu' axta plóthe no blec see tee lezo' gu', ndee gu', ey.
37Per myen' xin' mté'th Jesús no mèn co' nziri' no myen'a anze'f mzyeb axta ne' ne' ñee myen' no axta ne' ne' ñee mèna cón li myen' no cón li mèna. Tac mbli ryete mèn xtùuz le' thìb xpii mbyu' loo loo mèna co'se' gunèe mèna ngro' too Jesús loo mèna. 38Per Jesús ndxab loo ryete mèna:
―¿Chonon nzyeb gu', ey? ¿Chonon nzi gàn lezo' gu' no ndxàc chop lezo' gu', à'? 39Hui' gu' la's yan no hui' gu' niin. Yub daa ndoo loo gu'. Buàal gu' daa. No huen huen hui' gu' loon. Thìb xpii ingue node bél'yòo. No ne' ne' ingue no xpii zith xal ngüi' gu' loon ndoon trè'.
40Ngolo ndxab Jesús di'sa loo mèna, mblu' Jesús la's ya' Jesús. No mblu' Jesús nii Jesús loo mèna.
41Per co'se' ñèe Jesús le' myen' xin' mté'th Jesús no mèna tarte yila's di's co' ngue bez Jesús loo myen' no loo mèna tant ndyac lezo' myen', no tant ndyac lezo' mèna, no tant ngüi' no ñaa myen' no mèna cón che'n Jesús, Jesús ndxab loo myen' xin' mté'th Jesús no loo mèna:
―¿Ché' nzo chó con' ngue no gu' co' mbyan' xo'f par huana trè', ey?
―Aa. Nzoca, ndxab myen' xin' mté'th Jesús loo Jesús.
42Sya, mda' myen' thìb le' bél' mbèel mbye'x loo Jesús no mda' myen' thìb le' mcu's co' nzo mzin loo Jesús par nduhua Jesús. 43Mxen Jesús mbèela no mcu'sa. Nduhua Jesús con'a loo myen'. 44Ngoloa, ndxab Jesús loo mèna:
―Con' co' mxaclen ndxè' co' gunèele' gu', le'i ngòc loon xal mdoodizlen loo gu' co'se' be' ngo non gu' ndoore' gàca loon. Ngòc con'a loon par ngòcque' no mdyaaque' no mdyubque' di's ryete di's co' ndub loo libr co' nac ley co' mxo'f Moisés loo mèn cón chenen. No mdyaaque' ryete di's co' mque' ryete mèn co' mde'th di's co' ndxab Diox ye's cón chenen, no xal nac di's co' ndub loo libr che'n Salmos cón chenen. Le'i ngòcque' loon.
45Axta syare' mbli Jesús gan nguàa'd myen' xin' mté'th Jesús di's no mda' myen' cuent cón che'n di's co' ndub loo libr co' nac xti's Diox. 46Ndxab Jesús loo myen', ne:
―Tataa ndub di's loo libr co' nac xti's Diox le' Crist mquinque' gath. No yilo son huiz co' nguth Crist, naquinque' ngro xban Crist làth mèn nguth.
47Tolo ndxab Jesús loo myen':
―No nalle', por derech, naquinque' te'th mèn no co mèn yalbàn cón chenen loo mèn rye nación co' nziri' dib athu loo izlyo'. Tlo mèn te'th mèn cón chenen par ned ciuda Jerusalén. Gab mèn no te'th mèn cón chenen loo mèn co' ndxàp xquin no co' ndxàp xtol loo Diox par lyàa yéc mèn no lyàa lezo' mèn par tataa mod zye' mod co' ndxàp mèn loo Diox par ton' Diox xtol mèn loo mèn. 48Gu' nac mèn co' ya te'th no co' ya ta' cuent cón chenen tac gu' nonque' no nda'que' gu' cuent ryethe con' cón chenen desde co'se' mtlo mque tee'en axta co'se' nguth daa no ngro xban daa. 49Hui' gu' nexa. Daa ñibe' lyàa Xpii Natú' loo gu' co' mcàbgòn xuden Diox lyàa loo gu'. Per ndlyazen cued gu' le'n ciuda Jerusalén ndxè' axta zin huiz no zin ze co'se' gàc huiz co' lyàa Xpii Natú' loo gu'. Xpiia ryo' loo bé'. Xpii Natú'a lyath no gu' par gác li gu' con' roo no con' xèn loo mèn ned ya que tee gu' por cón che'n con' roo no con' xèn co' nzo la's nii Diox no co' nzo la's ya' Diox.
Tad Jesús nda quée loo bé' loo myen' xin' mté'th Tad Jesús.
(Mr. 16.19–20)
50Ngolo mdoodi's Jesús ryete di'sa loo myen', mbe' Jesús myen' xin' mté'th Jesús thìb lad ro ciuda Jerusalén gaxte co'te' nziri' yèez Betañ. Tya, mblit Jesús ya' Jesús loo myen'. Mde'f Jesús ya' Jesús loo myen'. Tataa mbli Jesús par mblu' Jesús loo myen' le' Jesús lique' huen ya myen' ned ya myen' yiloa. 51Láth mde'f Jesús ya' Jesús loo myen', xèegà xèega mquée Jesús gáp loo bé'. Mquée Jesús loo bé' loo myen'. 52Le' myen' xin' mté'th Jesús na, mcòo' yéc no mdub xib myen' xin' mté'th Jesús loo Jesús láth nda quée Jesús loo bé'. No ngurez myen' Diox. Ngolo ngurez myen' Diox, ndyac tín' lezo' myen'. Ngoloa, mbere myen', ndye'th myen' par ned le'n ciuda Jerusalén tedib vez. 53No toloque' nque tee myen' ndxòo ndryo' myen' le'n templ atate huiz par mbez myen' loo Diox: ¡Ay, Dio's! Susque' con' roo con' xèn ndlu' U' no ngue li U' loo mèn dib athu loo izlyo'. Taandxè'que' gàca.