YouVersion Logo
Search Icon

Johani 1

1
Dama lakabe nthu
1Mu kutangisa Dama lakabe lili yapo, ngono Dama lakabe lina Ndzimu kakale Dama lakabe lili Ndzimu. 2Lakabe lina Ndzimu mu kutangisa. 3Zwithu zose zwakathamiwa ndiye. Kuzhe kukwe akuna tjimwe tjakathamiwa tjisakathamiwa ndiye. 4Munli kwakabe kuna butjilo, butjilo guli tjedza tje bathu. 5Tjedza tjopenya mu zhalima, koga zhalima alizotjikunda.#1:5 alizotjikunda: Kene “alizotjihwisisa.”
6 # Matewu 3:1; Mako 1:4; Luke 3:1, 2 Kwakabe kuna mmwe nlume atumwa nge Ndzimu, zina lile kuyi Johani, 7wakazhila kutendeka ngekwe tjedza itjetjo, kuti bathu bose bagalemoyo ndiye. 8Iye nge kukwe wakabe asi iye tjedza, koga, wakazha kuwopa butendeki ngekwe tjedza itjetjo. 9Tjedza tje malebeswa tjinovonekela bathu bose tjakabe tjizha mu shango.
10Wakabe ali mu shango, koga nenguba Ndzimu wakathama shango ndiye, shango aizonziba. 11Wakazha ku shango ya kanyi kukwe koga bathu ba kanyi kukwe bakasin'amutjile. 12Koga ibabo bakan'amutjila, bakagalamoyo mu zina lile, wakabapa fanilo dze kube bana be Ndzimu. 13Ibaba ate bakazwagwa nge lopa kene kuda kwe nyama, kene nge kuda kwe nthu, koga Ndzimu ndiye wakathama kuti babe bana babe.
14Dama lakabe nthu, kagala pakati kwedu ana ngoni kwazo ne malebeswa. Takabona gudzo lile, gudzo le Nkololo uyega wa Tate.
15Johani wakapa butendeki nge kukwe, wakamimila eti, “Ndiye iwoyu wandakaleba nge kukwe nditi, ‘Iye unozha shule kwangu nkulu pandili, ngobe wakabe yapo ndi sathu abe yapo.’ ”
16Ngobe ana ngoni njinji, wakatihwila ngoni epaphulula. 17Ndzimu wakatizhisila nlayo* ndi Mushe, koga ngoni ne malebeswa takazwipiwa ndi Jesu Kirisiti. 18Akuna ne nng'ompela wakatongo bona Ndzimu. Koga Nkololo uyega, ugele kubapa na Tate, ndiye wakazibisa Ndzimu bathu.
Thumo ya Johani we N'dubiki
(Matewu 3:1-12; Mako 1:1-8; Luke 3:1-18)
19Ogu ndigo butendeki gwa Johani gwa akaleba tjibaka tje Bajuta tjabakantumila bapirisiti ne Balevi banodwa mu Jerusalema kuwombhuzwa kuti n'diyi ani.
20Johani wakaleba, aazozwilandula; wakaleba eti, “Ate ndili imi Mesiya.”
21 # Malaki 4:5; Matama 18:15, 18 Bakambhuzwa beti, “Ndiwe ani ngono? Ndiwe Elija?”
Johani kabashandula kati, “Aa, ate ndili Elija.”
Bakambhuzwa kakale bakati, “Ndiwe Nlebesambeli?”
Kabadabila kati, “Aa.”
22Bakati kunli, “Ngono ndiwe ani? Utidabile kuti naswi tinobudza batituma. Ukatini nge kuko?”
23 # Isaya 40:3 Johani kadabila nge matama a Isaya nlebesambeli eti,
“Ndimi hwi le unodanilila mu tjilambanyika eti,
‘Tambunudzani zila ya She.’ ”
24Bamwe be Bafarasi, bakabe batumwa 25baka mbhuzwa beti, “Ha usi Mesiya, usi Elija kene nlebesambeli, ini udubika bathu?”
26Johani kabadabila kati, “Ndomudubika nge vula, koga pakati kwenyu kumile mmwe wamusingazibe. 27Ndiye unozha shule kwangu, iye wandisakalizana kusunungula mitjili ye khwebana dzidze.”
28Oku kwakabe kushingikala mu Bhetani seli kwe gwizi gwe Jorodani, Johani kwaakabe edubikako.
Jesu Pkhwizana ye Ndzimu
29Tjimuka, Johani kabona Jesu ezha kunli, ngono kati, “Bonani Pkhwizana ye Ndzimu iyo inodusa tjibi tje shango! 30Oyu ndiye wandakaleba nge kukwe nditi, ‘Kuna nlume unowozha shule kwangu, koga nkulu pandili, ngobe wakabepo kunditangila.’ 31Imi nge kwangu ndakabe ndisinganzibe, koga ndakazha ndidubika bathu nge vula kuti ndizo azibgwe nge Baiziraela.”
32Johani kapa butendeki eti, “Ndakabona Meya ideluka se njiba idwa kudzimu, ngono ikagala pezhugwi kukwe. 33Ndakabe ndisinganzibe, koga iye wakandituma kuwodubika nge vula wakati kundili, ‘Iye waunowobona Meya ideluka igala pezhugwi kukwe, ndiye unowodubika nge Meya yakayengemala.’ 34Ndakambona ngono apa butendeki kuti ndiye Nkololo we Ndzimu.”
Badiyiwa be kutanga ba Jesu
35Tjimuka kakale Johani kabe ali mile ne badiyiwa babe babili, 36ngono kati ebona Jesu epinda kati, “Bonani Pkhwizana ye Ndzimu!”
37Ibabo badiyiwa babili bakahwa eleba ikoku, ngono bakatobela Jesu. 38Jesu katjebuka, kababona bakantobela, ngono kababhuzwa kati “Moshakani?”
Bakati kunli, “Rabhi,”#1:38 Rabhi: I dama le Tjihebheru linodwa kuti “N'diyi wangu.” Badiyi be Nlayo wa Mushe bakabe bedang'wa kwakajalo. (kodwa kuti N'diyi) “mogala ngayi?”
39Kabadabila kati, “Izhani mubone.” Bakayenda bakanobona paakabe egala, ngono bakashwa masikati iyawo wose naye; tjakabe tjingabe tjibaka tje bunna matewuko.
40Mmwe we babili bakahwa Johani elebeleka bakatobela Jesu ndi Enduru nnung'una wa Simoni Pita. 41Tje kutanga Enduru wakanoshaka nkulu uwe Simoni ngono kan'dwa kati, “Tawana Mesiya” Kodwiwa kuti Kirisiti. 42Kayisa Simoni kuna Jesu. Jesu kanlinga kati kunli, “Ndiwe Simoni nkololo wa Johani ngono unowodang'wa Kefasi.” Kefasi ndilo zwalo Pita, kodwiwa shongwe.
Jesu edana Filipo na Natanaele
43Tjimuka Jesu kayenda ku Galili. Kawana Filipo ngono kati kunli, “Unditobele!” 44Filipo wakabe edwa ku Bhetisaida, kanyi kwa Enduru na Pita. 45Filipo kabona Natanaele ngono kambudza kati, “Tambona iye wakalebgwa ndi Mushe mu lukwalo gwe nlayo ne mu hwalo dze balebesambeli. Iye Jesu we Nazareta nkololo wa Josefa.”
46Natanaele kabhuzwa kati, “Apa kuna tjibuya tjingadwa mu Nazareta kene?” Filipo kadabila eti, “Izha ubone.”
47Kukati Jesu ebona Natanaele ezha kunli, kati, “Bonani, woyu ndiye N'iziraela wakwako, usingabhuzwiwe.”
48Natanaele kambhuzwa kati, “Mondiziba tjini?”
Jesu kan'dabila eti, “Ndakubona utjikusi kwe mpaya, Filipo asathu kawokudana.”
49Natanaele kanshandula eti, “N'diyi, mu Nkololo we Ndzimu, mu Mambo we Iziraela!”
50Jesu kati kunli, “Unogalamoyo koga, ngobe ndakubudza kuti ndakubona utjikusi kwe mpaya. Utjawobona zwithu zwikulu kupinda izwezwi!” 51#Kutangisa 28:12Kabuya kati kunli, “Ndolebesa tjose ndoti kumuli, mowobona kudzimu kuzhuka ne batumwa be Ndzimu betathila pezhugwi kakale bedelukila pasi mu Nkololo we nthu.”

Currently Selected:

Johani 1: KBTP

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy