JUAN 1
CTUBI

JUAN 1

1
Jini T'an tsi' ch'ʌmʌ i bʌc'tal
1Ti' cajibal pañimil an jini T'an. Añʌch jini T'an yic'ot Dios. Jini T'an Diosʌch. 2An yic'ot Dios ti' cajibal pañimil. 3Jini T'an tsi' mele pejtelel chuqui tac an. Ma'anic chuqui mach melbilic i cha'an. 4An i p'ʌtʌlel cha'an mi' yʌq'ueñob winicob x'ixicob i cuxtʌlel. I cuxtʌlel mi' yʌq'ueñob i yajñel ti' sʌclel pañimil. 5I sʌclel pañimil mi' pʌs i bʌ ti ic'ch'ipan bʌ pañimil. Jini ic'ch'ipan bʌ pañimil ma'anic tsi' yʌpbe i sʌclel.
6An winic chocbil bʌ tilel i cha'an Dios. I c'aba' Juan. 7Tsa' tili Juan i sub chuqui isujm. Tsa' tili i yʌc' ti cʌjñel i sʌclel pañimil cha'an mi' ñopob pejtelel winicob x'ixicob cha'an ti' t'an. 8Mach jinic i sʌclel pañimil Juan. Tsa' jach chojqui tilel cha'an mi' yʌc' ti cʌjñel i sʌclel pañimil. 9I sʌclel pañimil jiñʌch Cristo ti isujm. Tsa' tili ti pañimil i yʌq'ueñob i sʌclel pañimil pejtelel winicob x'ixicob.
10Cristo tsa' ajni ti pañimil. Jini pañimil i melbalʌch. Jini año' bʌ ti pañimil ma'anic tsi' cʌñʌyob. 11Tsa' tili ti' tejclum. I pi'ʌlob ma'anic tsi' ñopoyob. 12Pejtelel tsa' bʌ i ñopoyob tsa' aq'uentiyob i p'ʌtʌlel ti Cristo ti jujuntiquil cha'an mi' yochelob ti' yalobilob Dios. Jiñobʌch tsa' bʌ i ñopbeyob i c'aba' Cristo. 13Tsi' cha' ilayob pañimil, come che' yom Dios. Ma'anic tsi' cha' ilayob pañimil cha'an ti' tat i ña', mi cha'an yomob i tat i ña', mi cha'an che'ʌch yomob ti' bajñel pusic'al.
14Jini T'an tsi' ch'ʌmʌ i bʌc'tal. Tsa' chumle la quic'ot, but'ul ti' yutslel i pusic'al yic'ot i sujmlel. Tsaj q'uele lojon i ñuclel tilem bʌ ti' Tat. Jiñʌch i ñuclel cojach bʌ i Yalobil Dios. 15Juan tsa' tili i yʌc' ti cʌjñel Cristo. C'am tsi' cha'le t'an. Tsi' yʌlʌ: Jiñʌch mu' bʌ i tilel tic pat che bajche' tsac subeyetla. Ñumen ñuc bajche' joñon come an ti ñaxan, che'en.
16Ti pejtelonla an chuqui tsa' aq'uentiyonla ti' bujt'emal Cristo. Jiñʌch i yutslel mu' bʌ i p'ojlesʌbeñonla. 17Come tsa' c'oti jini mandar ti' tojlel Moisés. Pero ti' caj Jesucristo tsa' tili i yutslel i pusic'al Dios yic'ot i sujmlel. 18Ma'anic majqui tsi' q'uele Dios ti pejtelel ora, jini jach cojach bʌ i Yalobil am bʌ ti' t'ejl i Tat. Jini tsi' yʌc'ʌ ti cʌjñel i Tat.
I subal Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌmja'
(Mt. 3.11-12; Mr. 1.1-8; Lc. 3.1-18)
19Jiñʌch i t'an Juan tsa' bʌ i subu ti isujm che' bʌ tsa' tiliyob motomajob yic'ot levíjob ba'an. Jini motomajob yic'ot levíjob tsa' chojquiyob majlel cha'an judíojob ya' ti Jerusalén. Tsi' c'ajtibeyob: ¿Majquiyet? che'ob. 20Juan tsi' subu i bʌ. Ma'anic tsi' mucu i sujmlel. Tsi' subeyob ti isujm: Mach Cristojonic, che'en. 21Tsi' c'ajtibeyob: ¿Majquiyet, che' jini? ¿Jatet ba Elías? che'ob. Juan tsi' yʌlʌ: Mach joñonic, che'en. ¿Jatet ba jini x'alt'an? che'ob. Juan tsi' subeyob: Ma'anic. 22Tsi' c'ajtibeyob: Subu a bʌ: ¿Majquiyet, che' jini? cha'an mi mejlel c suben lojon jini tsa' bʌ i chocoyoñob tilel, che'ob. 23Juan tsi' yʌlʌ: Joñonʌch mu' bʌ c cha'len c'am bʌ t'an ti jochol bʌ lum. “Pʌtʌla majlel i bijlel lac Yum”, cho'on, che' bajche' tsi' yʌlʌ jini x'alt'an Isaías, che'en.
24Jini winicob tsa' chojquiyob tilel cha'an fariseojob. 25Tsi' c'ajtibeyob: ¿Chucoch ma' wʌc' ch'ʌmja' che' jini, mi mach Cristojetic, mi mach Elíasetic, mi mach x'alt'añetic? che'ob. 26Juan tsi' jac'beyob: Joñon mi cʌc' ch'ʌmja' ti ja'. An juntiquil wa'al bʌ ba' añetla mach bʌ anic mi la' cʌn. 27Jiñʌch am bʌ ti ñaxan mu' bʌ i tilel tic pat. Mach yoque ñuconic cha'an mic ticben i ch'ajñal i xʌñʌb, che'en. 28Tsa' ujti iliyi ti Betania ti junwejl Jordán ja' ya' ba' tsi' yʌc'ʌ ch'ʌmja' Juan.
I Tiñʌme' Dios
29Ti yijc'ʌlal Juan tsi' q'uele wolix i tilel Jesús. Tsi' yʌlʌ: Awilan, jiñʌch i Tiñʌme Dios mu' bʌ i ch'ʌm majlel i mul pejtel pañimil. 30Jiñʌch tsa' bʌ c ña'ta che' bʌ tsac subu: “Tal tic pat juntiquil winic ñumen ñuc bʌ bajche' joñon come an ti ñaxan”, cho'on. 31Joñon ma'anic tsaj cʌñʌ. Tsa' tili cʌc' ch'ʌmja' cha'an mi cʌq'ueñob i cʌn jini winic jini israelob, che'en. 32Juan tsi' subu ti isujm chuqui tsi' q'uele. Tsi' yʌlʌ: Tsaj q'uele che' bʌ tsa' jubi tilel Espíritu che' bajche' x'ujcuts loq'uem bʌ ti panchan. Tsa' cʌle yic'ot. 33Joñon ma'anic tsaj cʌñʌ, che'en Juan. Jini tsa' bʌ i chocoyon tilel cha'an mi cʌc' ch'ʌmja' tsi' subeyon: “Mi caj a cʌn che' ma' q'uel Espíritu che' mi' jubel tilel ti' jol. Jini mu' bʌ i cʌytʌl Espíritu ti' jol jiñʌch mu' bʌ i yʌq'ueñetla la' ch'ʌm Ch'ujul bʌ Espíritu”, che'en. 34Joñon tsaj q'uele. Tsac subu che' bajche' tsaj q'uele. Jiñʌch i Yalobil Dios. Che' tsi' yʌlʌ Juan.
Ñaxan bʌ xcʌnt'añob
35Ti yijc'ʌlal cha' ya'an Juan yic'ot cha'tiquil xcʌnt'añob i cha'an. 36Juan tsi' q'uele Jesús woli bʌ ti xʌmbal ñumel ti lʌc'ʌl. Tsi' yʌlʌ: Q'uelela i Tiñʌme' Dios, che'en. 37Jini cha'tiquil xcʌnt'añob tsi' yubibeyob i t'an Juan. Tsi' tsajcayob majlel Jesús. 38Jesús tsi' sutq'ui i bʌ. Tsi' q'uele woli' tsajcañob majlel. Tsi' subeyob: ¿Chuqui woli la' sajcan? che'en. Tsi' subeyob: Rabí, ¿baqui jijlemet? che'ob. (Rabí mi' yʌl ti lac t'an, Maestro.) 39Jesús tsi' subeyob: La' q'uelela, che'en. Tsa' tiliyob. Tsi' q'ueleyob baqui jijlem. Tsa' ajniyob yic'ot ti jini q'uin, come och'ajelix q'uin.
40Juntiquil tsa' bʌ i yubibe i t'an Juan, i c'aba' Andrés, tsi' tsajca majlel Jesús. Andrés jiñʌch i yijts'in Simón Pedro. 41Andrés tsi' ñaxan taja i yʌscun i c'aba' Simón. Tsi' sube: Tsac taja lojon jini Mesías, che'en. (Mi' yʌl ti lac t'an, jini Cristo, jini Yajcʌbil bʌ.) 42Andrés tsi' pʌyʌ tilel Simón ba'an Jesús. Che' bʌ tsi' q'uele Jesús, tsi' sube: Jatet, Simón, i yalobilet Juan. Mi caj a wotsʌbentel a c'aba' ti Cefas, che'en. (Mi' yʌl ti lac t'an, xajlel.)
Jesús tsi' pʌyʌ Felipe yic'ot Natanael
43Ti yijc'ʌlal Jesús yom majlel ti Galilea. Tsi' taja Felipe. Tsi' sube: Tsajcañon, che'en. 44Ya' ch'oyol Felipe ti Betsaida ti jini tejclum ba' ch'oyolob Andrés yic'ot Pedro. 45Felipe tsi' taja Natanael. Tsi' sube: Tsa'ix c taja lojon jini Cristo, ña'tʌbil bʌ ti jini mandar tsa' bʌ i ts'ijba Moisés, yic'ot ti' ts'ijbujel jini x'alt'añob. Jiñʌch Jesús ch'oyol bʌ ti Nazaret, i yalobil José, che'en. 46Natanael tsi' sube: ¿Am ba chuqui wen ch'oyol bʌ ti Nazaret? che'en. Felipe tsi' sube: La' q'uele, che'en.
47Jesús tsi' q'uele Natanael che' wolix i tilel ba'an. Tsi' subu: Awilan, isujm jiñʌch juntiquil israel mach bʌ yujilic lot, che'en Jesús. 48Natanael tsi' sube: ¿Bajche' ma' cʌñon? che'en. Jesús tsi' jac'be: Tsaj q'ueleyet che' maxto anic tsi' pʌyʌyet Felipe, che' ya'to añet ti yebal higuera te', che'en. 49Natanael tsi' jac'be: Maestro, i Yalobilet Dios, i Reyet Israel, che'en. 50Jesús tsi' jac'be: Woli a ñopon come tsac subeyet tsaj q'ueleyet ti yebal higuera te'. Mu' to caj a q'uel ñumen ñuc tac bʌ bajche' jini, che'en. 51Jesús tsi' sube Natanael: Isujm, isujm mic subeñetla, mi caj la' q'uel che' jajmenix panchan. Mi caj la' q'uel i yángelob Dios che' mi' letselob che' mi' jubelob ti' tojlel i Yalobil Winic.

© 1977, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Chol: I T’an Dios

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.