YouVersion Logo
Search Icon

Juan 1

1
Máá‑yá kúu máá Tú'un
1Onde̱ xnáñúú ní kuu Tu̱'un. Te Tu̱'un‑ún, ni̱ kanchaa̱‑ya̱ jíín Dios. Te máá Tú'un‑ún ni̱ kuu Dios. 2Máá‑yá ni̱ kanchaa̱‑ya̱ ondé xnáñúú jíín Dios. 3Te onde̱ jíín máá‑yá ni̱ sá'a Dios ta̱ká ndatíñu. Te nú tú ní sá'a máá‑yá, te ma̱ kúva̱'a ni ɨɨn ndatíñu yá'a núú. 4Te ini̱ máá‑yá ñú'un vida te yu̱án kúu ɨɨn luz ja̱ stúu̱n nuu̱ táká ña̱yɨvɨ. 5Te máá luz, xndíi ncháa̱ nuu̱ ñúñáa. Te ñu̱ñáa‑ún, tú ní kúndéé ndá'va̱.
Juan, cha̱a skuánducha
6Te ni̱ tájí Dios ɨɨn cha̱a nání Juan. 7Cha̱a yá'a, ni̱ kii‑de ja̱ káni ndaa̱‑de tu̱'un máá luz, náva̱'a kándíja ta̱ká ña̱yɨvɨ sá'a‑de. 8Nasu̱ máá‑de ní kúu luz. Ko ni̱ kii‑de náva̱'a kani ndaa̱‑de tu̱'un máá luz. 9Máá‑yá kúu luz ndija ja̱ stúu̱n nuu̱ táká ña̱yɨvɨ, te onde̱ sáá ní kii‑ya̱ iní ñu̱yɨ́vɨ. 10Te ni̱ ncha̱a‑ya̱ iní ñu̱yɨ́vɨ, ko va̱sa jíín máá‑yá ni̱ kuva̱'a ñu̱yɨ́vɨ, te tú ní nákuni̱ ña̱yɨvɨ núu̱‑yá. 11Ni̱ kii‑ya̱ núu̱ já xíin máá‑yá, te ña̱yɨvɨ máá‑yá‑ún, tú ní kájatá'ú‑i‑ya̱. 12Ko sava ña̱yɨvɨ, ni̱ ka̱kandíja‑i‑ya̱ jíín sɨ́'vɨ́‑yá, te ni̱ kaja̱tá'ú‑i‑ya̱. Te nuu̱ máá‑i ni̱ ja̱'a‑ya̱ tú'un ja̱ ndúu‑i se̱'e Dios. 13Te máá‑i, tú ní kákaku‑i cuenta nɨñi̱, te ni yikɨ kúñu, ni cha̱a, tú ní kásá'a, chi̱ sua máá Dios ni̱ sá'a. 14Te máá tú'un‑ún, ni̱ nduu‑ya̱ ɨ́ɨn yikɨ kúñu. Te ni̱ ncha̱a‑ya̱ jíín‑yó. Te ñú'un chítú‑yá jíín tú'un luu, jíín tú'un ndaa̱ Dios. Te ni̱ kajini̱‑yo̱ já lúu ni̱ nduñá'nu‑ya̱. Chi̱ nátu̱'un luu kúñá'nu máá tú'ún‑ni Se̱'e Táa̱‑yo̱ Dios, suni súan‑ni káa máá‑yá. 15Juan, ni̱ jani ndaa̱‑de tu̱'un‑ya̱: I'a̱ yá'a kúu ja̱ ní ka'a̱n‑ri̱: I'a̱ ja̱ váji ichi yatá‑rí ñá'nu‑ga̱ kúu‑ya̱ vásá rúu̱, chi̱ onde̱ ná té kaku‑ga̱‑ri̱, te a íó‑ya̱, áchí‑de. 16Te ja̱ ñú'un chítú máá‑yá, onde̱ yúan ni̱ kani'i̱n táká‑yo̱, chi̱ bueno ni̱ ja̱'a‑ya̱ tú'un luu ini̱‑ya̱ núu̱‑yo̱. 17Moisés, ni̱ ja̱'a‑de ley nuu̱‑yo̱. Ko Jesucristo, ni̱ ja̱'a‑ya̱ tú'un luu ini̱‑ya̱ jíín tú'un ndaa̱ nuu̱‑yo̱. 18Tú ní jiní kutɨ ní ɨɨn ña̱yɨvɨ núu̱ Dios. Ió ɨɨn máá tú'ún‑ni Se̱'e‑ya̱ já kánchaa̱ jíín‑yá, te máá Sé'e‑ya̱‑ún, ni̱ jani‑ya̱ tú'un Dios nuu̱‑yo̱. 19Te judío, ni̱ ka̱tájí‑ún sutú jíín cháa levita ni̱ kikoyo ichi ñúu̱ Jerusalén. Te ni̱ ka̱jika̱ tu̱'ún‑ún Juan: Te róó ndé cha̱a kúu‑ró, áchí. Te ya̱'á kúu tu̱'un ni̱ jani ndaa̱ Juan, 20te tú ní jasú‑de yu'u‑dé. Chi ni̱ ka'a̱n ndaa̱‑de: Nasu̱ú Cristo kúu‑ri̱, áchí‑de. 21Te ni̱ kajika̱ tu̱'ún‑ún‑de: Núsáá te Elías kúu‑ró náún, áchí. Te ni̱ ka'a̱n Juan: Nasu̱ú rúu̱ kúu, áchí‑de. Te ni̱ kajika̱ tu̱'ún tuku‑ún‑de: Máá cháa jáni tu̱'un Dios kúu‑ró núsáá, áchí. Túu, áchí Juan. 22Te ni̱ kaka'a̱n tuku jíín‑de: Te ndé cha̱a kúu‑ró núsáá. Ka'a̱n náva̱'a nakani‑ri̱ tu̱'un nuu̱ cháa ni̱ ka̱tájí rúu̱ va̱i‑ri̱. Ná ká'a̱n máá‑ró ndé cha̱a kúu‑ró víi̱, áchí. 23Te ni̱ ka'a̱n Juan: Máá‑rí kúu ɨɨn ndajá'a̱ kána jaa onde̱ nuu̱ ñú'un té'é: Ná sándóó‑ró íchi máá Jíto'o̱‑yo̱, nátu̱'un ni̱ ka'a̱n Isaías, cha̱a ni̱ jani tu̱'un Dios onde̱ sáá. 24Te ja̱ ní kikoyo‑ún, fariseo ni̱ ka̱tájí‑ún. 25Te ni̱ kajika̱ tu̱'ún Juan: Te naja̱ skuánducha‑ro te nú nasu̱ Cristo ni Elías ni máá cháa jáni tu̱'un Dios kúu‑ró núsáá, áchí. 26Te ni̱ ka'a̱n Juan jíín: Ruu̱, chi̱ jíín ndúcha skuánducha‑rí. Ko ma̱'ñú máá‑ró kánchaa̱ ɨɨn I'a̱ ja̱ tú kájini̱‑ro̱. 27I'a̱ yá'a va̱i ichi yatá‑rí. Te tú kúñá'nu‑ri̱ ndájí‑rí ñii yí'i ndija̱n‑yá, chi̱ ñá'nu‑ga̱ kúu‑ya̱ vásá rúu̱. Achí‑de. 28Súan ni̱ i̱o ini̱ ñuu̱ Betábara, onde̱ ɨnga̱ lado Jordán, nuu̱ ní skuánducha Juan. 29Te kɨvɨ̱ xía̱n‑ún ni̱ jini̱ Juan nuu̱ Jesús ja̱ vái‑ya̱ núu̱‑dé. Te ni̱ ka'a̱n‑de: Yúan va̱i Lélú Dios, I'a̱ kuánchaa̱ kua̱chi ña̱yɨvɨ ñúyɨ́vɨ. 30I'a̱ yá'a kúu ja̱ ní ka'a̱n‑ri̱: Ichi yatá‑rí va̱i ɨɨn I'a̱ ñá'nu‑ga̱ kúu vásá rúu̱. Chi̱ onde̱ ná té kaku‑ga̱‑ri̱ te íó‑ya̱. 31Te tú ní nákuni̱‑ri̱‑ya̱. Ko náva̱'a kenda ndiji̱n‑ya̱ núu̱ ñáyɨvɨ Israel, yu̱án ní kii‑ri̱ skuánducha‑rí jíín ndúcha. Achí‑de. 32Te ni̱ jani ndaa̱ Juan tu̱'un: Ni̱ jini̱‑ri̱ Espíritu ja̱ ní kuun ichi ándɨ́vɨ́ nátu̱'un paloma. Te ni̱ jungo̱o sɨkɨ̱‑yá. 33Te tú ní nákuni̱‑ri̱‑ya̱, ko máá Dios, I'a̱ ni̱ tájí rúu̱ va̱i‑ri̱ ja̱ skuánducha‑rí jíín ndúcha, máá‑yá ni̱ ka'a̱n jíín‑rí: Nú kuni̱‑ro̱ já kúun Espíritu sɨkɨ̱ ɨ́ɨn cha̱a te jungo̱o sɨkɨ̱‑dé, te máá cháa‑ún kuu I'a̱ skuánducha jíín Espíritu Santo, áchí Dios. 34Te a ni̱ jini̱‑ri̱‑ya̱. Te jáni ndaa̱‑ri̱ tu̱'un ja̱ I'a̱ yá'a kúu máá Sé'e Dios, áchí‑de.
Uu̱ cha̱a kándiki̱n‑de Jesús
35Te kɨvɨ̱ xía̱n‑ún kánchaa̱ tuku Juan jíín úu̱ cha̱a skuá'a jíín‑de. 36Te ni̱ jini̱‑de nuu̱ Jesús ja̱ jíka kuu‑ya̱ yúan. Te ni̱ ka'a̱n‑de: Yúan nde̱'é‑ró máá Lélú Dios, áchí‑de. 37Te ndendúú cha̱a skuá'a‑ún, ni̱ ka̱jini so̱'o‑de tu̱'un ni̱ ka'a̱n Juan. Te ni̱ ka̱indiki̱n‑de Jesús. 38Te ni̱ xíó kóto Jesús. Te ni̱ jini̱‑ya̱ já káindiki̱n‑de yata̱‑yá. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Na̱ún kánandúkú‑ró, áchí‑ya̱. Te ni̱ kaka'a̱n‑de jíín‑yá: Rabí (ja̱ kuní ka'a̱n: Maestro), ndénu̱ ncháá‑ní, áchí‑de. 39Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Ña'a̱n te kuni̱‑ro̱, áchí‑ya̱. Te ni̱ ja̱koyo‑de te ni̱ kajini̱‑de nuu̱ ncháá‑ya̱. Te ni̱ ka̱kendo̱o‑de jíín‑yá kɨvɨ̱‑ún, chi̱ a íó nátu̱'un ka̱kuu̱n áíni. 40Te ndendúú cha̱a‑ún, ni̱ ka̱jini so̱'o‑de tu̱'un ni̱ ka'a̱n Juan. Te ni̱ ka̱indiki̱n‑de‑ya̱. Te ɨɨn‑de kúu Andrés, ñani̱ Simón Pedro kúu‑de. 41Cha̱a yá'a, ni̱ nani'i̱n‑ní‑de ñani̱‑de Simón. Te ni̱ ka'a̱n‑de jíín: Ni̱ ka̱ketá'an‑ri̱ jíín Mesías (ja̱ kuní ka'a̱n: Cristo), áchí‑de. 42Te ncháka‑de cha̱a ni̱ chaa̱‑de jíín núu̱ Jesús. Te ni̱ nde̱'é Jesús nuu̱‑dé. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱: Máá‑ró kúu Simón, se̱'e Jonás. Vina te kunání‑ró Cefas (ja̱ kuní ka'a̱n: ɨɨn kava). Achí‑ya̱.
Ja̱ ní kana‑ya̱ xiní Felipe jíín Natanael
43Te ɨnga̱ kɨvɨ̱ xía̱n‑ún kuní Jesús ki'i̱n‑ya̱ ñúu̱ Galilea. Te ni̱ ni'i̱n tá'an‑ya̱ jíín Felipe. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de: Kundiki̱n‑ro̱ rúu̱ ki'o̱n, áchí‑ya̱. 44Te Felipe kúu cha̱a ñuu̱ Betsaida, ñuu̱ Andrés jíín Pedro. 45Te ni̱ ni'i̱n tá'an Felipe jíín Natanael. Te ni̱ ka'a̱n‑de jíín: A ni̱ ka̱ketá'an‑ri̱ jíín Jesús ñuu̱ Nazaret. Se̱'e José kúu‑ya̱. Te máá‑yá kúu I'a̱ yóso tú'un‑ya̱ núu̱ tutú ley Moisés jíín núu̱ tutú ni̱ ka̱chaa cha̱a ni̱ ka̱jani tu̱'un Dios onde̱ sáá, áchí‑de. 46Te ni̱ ka'a̱n Natanael jíín‑de: Á íó ja̱ vá'a onde̱ ini̱ ñuu̱ Nazaret, áchí‑de. Te ni̱ ka'a̱n Felipe jíín‑de: Ña'a̱n te kuni̱‑ro̱, áchí‑de. 47Te ni̱ jini̱ Jesús ja̱ vái Natanael. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ tú'un‑de: Yá'a va̱i ɨɨn cha̱a Israel ndaa̱, chi̱ tú xndá'ú kutɨ‑dé, áchí‑ya̱. 48Te ni̱ ka'a̱n Natanael jíín‑yá: Ndasa jiní‑ní náá, áchí‑de. Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Ni̱ jini̱‑ri̱ róó onde̱ ná té kana‑ga̱ Felipe xini̱‑ro̱, ná ni̱ ka̱ndee‑ró chíi yunu mérkexe̱, áchí‑ya̱ jíín‑de. 49Te ni̱ ka'a̱n Natanael: Maestro, máá‑ní kúu Se̱'e Dios, máá‑ní kúu Rey nuu̱ ñáyɨvɨ Israel, áchí‑de jíín‑yá. 50Te ni̱ ka'a̱n Jesús: Ni̱ ka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró já ní jini̱‑ri̱ róó chi̱i yunu mérkexe̱. Ja̱ yúán kándíja‑ró náún. Tiñu ñá'nu‑ga̱ kuni̱‑ro̱ vásá yá'á, áchí‑ya̱ jíín‑de. 51Te ni̱ ka'a̱n‑ga̱‑ya̱ jíín‑de: Ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró: Vina te kuni̱‑ro̱ já núña andɨ́vɨ́, te ndajá'a̱ Dios, kándaa kánuu sɨkɨ̱ máá Sé'e cha̱a, áchí‑ya̱.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy