YouVersion Logo
Search Icon

Xu̱ju̱n xi y'ét'a Jua 1

1
B'i̱ ts'ín kitsúya nda̱ xi kits'ínntu xu̱ju̱i̱n yáha Jesu
1Nga tuts'ihi̱n ni tu̱ b'a̱ ts'ín jahá tíjña Ée̱n. Kui Ée̱n xi y'ejñako̱ho̱ Nti̱a̱ná. Kui Ée̱n xi Nti̱a̱ná. 2Kui xi y'ejñako̱ Nti̱a̱ná nkúhu nga tuts'ihi̱n ni. 3Ée̱n kits'ínndako̱ho Nti̱a̱ná ngayjee̱ ni xi tjín. Ndaha nku ni xi tjín najmi kin'enda tsa najmi tjín Ée̱n. 4Yo̱ nibáha̱ ra̱ kju̱a̱tík'un. Kui kju̱a̱tík'uu̱n, kui nd'í xi ts'ín ndzjehe̱n xu̱ta̱. 5Ndíi̱ tíb'at'ai má jyuu̱n ko̱ má jyuu̱n najmi tíchúkju̱a̱ha̱ nga títs'ínk'ien.
6J'ai nku nda̱ xi 'mi Jua xi Nti̱a̱ná kits'ín nibáha̱. 7J'ai tsúya ni xi kikie tu̱ xi ku̱i̱tsu̱yaha yáha nd'íu̱ ko̱ tu̱ xi s'e̱jihi̱n ra̱ ngayjee̱ xu̱ta̱ nd'í xi j'ai nchja̱ni̱jmíyaha. 8Najmi kui xi nd'íu̱. Tu̱ kin'e nibáhá tu̱ xi ku̱i̱tsu̱yaha yáha nd'íu̱. 9Nd'í xi ndoo̱ xi ts'ín ndzjehe̱n ngayjee̱ xu̱ta̱ ja ma kj'u̱a̱íhí a̱sunntee̱.
10Ée̱n j'aik'iejña a̱sunntee̱, Én xi Nti̱a̱ná kits'ínndako̱ho a̱sunntee̱. Tu̱nga xu̱ta̱ a̱sunntee̱ najmi kamankjihi̱n yáha kui. 11J'ai a̱nte xi ts'e̱, tu̱nga xu̱ta̱ xi ts'e̱ najmi kits'ínkjáíhi̱n. 12Tu̱nga xi kits'ínkjáíhi̱n ko̱ kis'ejihi̱n, kui xu̱ta̱ha xi kitsjáha̱ nga ka̱ma ntíhi̱ Nti̱a̱ná. 13Kui xi kitsin xi nkú ts'ín kama mjehe̱ Nti̱a̱ná. Najmi kitsin xi nkú ts'ín tsin xu̱ta̱ xi tjín, ko̱ ta̱ ndaha najmi xi nkú ts'ín tíjñaha̱ xu̱ta̱, ko̱ ta̱ ndaha najmi xi nkú ts'ín mjehe̱ xu̱ta̱.
14Kui Ée̱n xi kik'a yjoninte ko̱ y'ejñajinni̱ ko̱ kiyai̱ kju̱a̱chánkaha̱, a̱t'aha̱ kui xi Ntí nku tutuhu̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱. Tsakúchji kju̱a̱nda chánkaha̱ ko̱ én xi b'a̱ tjíu̱n. 15Jua kitsúya yáha kui. B'i̱ kitsú:
—Kui xi kinchjani̱jmíyahana nga b'a̱ kixian: “Xi a̱skahan nibá nga an, kui xi tjun nga an, a̱t'aha̱ kui xi tu̱ b'a̱ ts'ín jahá tíjña.”
16Xki̱ kju̱a̱nda xi kik'a̱i̱ná kju̱a̱nchi̱ná chánka xi ts'e̱ tsitjujihin. 17A̱t'aha̱ Nti̱a̱ná kits'ínchjén Moise nga kitsjá kju̱a̱téxumoo̱, tu̱nga j'aihí Jesucristo̱ nga y'éjña kju̱a̱ndoo̱ ko̱ én xi na̱xu̱ tjín. 18Najmi tjín xi ja be nkú tjín Nti̱a̱ná. Nku tutuhú Ntí nku tutuu̱ xi tíjñako̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱, kui xi j'aikúchjiná Nti̱a̱ná.
B'i̱ ts'ín kitsúya Jua Bautista̱ yáha Jesu
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19B'i̱ ts'ín kinchja̱ Jua nk'ie nga já judio̱ k'aku̱ xi tjín nanki Jerusalen kits'ínkji já na̱'mi ko̱ já xi ta̱ ts'ínxát'a ni̱nku̱ xi má nga ngju̱ásjaiyaha̱ Jua yáha kui. 20Kinchja̱ kixi̱ kixi̱ Jua ko̱ najmi ts'ana̱cha̱. B'i̱ kitsú:
—Najmi an nda̱ xi xi kitsú Nti̱a̱ná nga ts'i̱ín nibá.
21B'a̱ kitsú jóo̱ nga kingjásjaiyaha̱:
—¿Yáhá ni ji? ¿A jihí xi Elia̱?
—Najmi an —kitsú Jua.
—¿A jihí xi nda̱ profeta̱ xi tjíhin nga kj'u̱a̱í? —kitsú jóo̱.
—Najmi —kitsú Jua.
22—¿Yáha ji? —ta̱ kitsú ngáha jóo̱—. A̱t'aha̱ tjíhin nga kuankínko̱ ngáha̱ ri̱ én kixi̱ já xi kits'ín nibáni̱. ¿Nkú bixín?
23A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jua:
—An xi nku nda̱ xi tínchja̱ a̱nte kixiu̱ nga b'a̱ títsu: “Tjen kixi̱u ni̱yá má nga nibá Nti̱a̱ná.” Kui niu̱ xi y'ét'a nda̱ profeta̱ Isaia̱ xu̱ju̱n éhe̱n Nti̱a̱ná.
24Ko̱ já xi kits'ínkji já fariseo̱ 25ta̱ kingjásjaiyaha̱ Jua:
—Tsa najmi ji xi kitsú Nti̱a̱ná nga ts'i̱ín nibá ko̱ ta̱ ndaha Elia̱ ko̱ ta̱ ndaha nda̱ profeta̱ xi tjíhin nga kj'u̱a̱í, ¿á xu̱ta̱ tíbatentáhani?
26B'i̱ kitsú Jua:
—An ntánijua tíbatentáko̱hona xu̱ta̱, tu̱nga síjñajihínnu̱u nku xi najmi yo, 27xi kj'u̱a̱í a̱skahan nga an. Najmi tje̱henna tsa kjendáya n'úhu̱ tja̱ba̱xín ntéhe̱.
28B'a̱ kama ni xu'bi̱ nanki xi 'mi Betani̱a̱, nanki xi tíjña ngabantá ntáje̱ Jordan, má tsaténtá xu̱ta̱ Jua.
B'i̱ ts'ín kitsúya Jua nga Jesu xi chu̱tsa̱nka̱ha̱ Nti̱a̱ná
29Ni̱stjin xi ma ndyjuu̱n ngáha kikie Jua nga Jesu nibák'un tiñaha̱ ko̱ b'i̱ kitsú:
—Kui xu'bi̱ xi chu̱tsa̱nka̱ha̱ Nti̱a̱ná xi kjexín ngatitsuhu̱n xu̱ta̱ a̱sunntee̱. 30Kui xi kinchjani̱jmíyahana nga b'i̱ kixian: “Xi a̱skahan nibá nga an, kui xi tjun nga an, a̱t'aha̱ kui xi tu̱ b'a̱ ts'ín jahá tíjña.” 31Nk'ie ta̱ ndaha an najmi be yá níhi, tu̱nga ntánijuahá jái̱tentá xu̱ta̱ tu̱ xi s'e̱jña chjihi̱ ra̱ xu̱ta̱ Israel yáha kui.
32B'i̱ ta̱ kitsúya Jua ni xi kikie:
—Kikie nga nibajen Espiri̱tu̱ ndji̱o̱jmi ján xi nkú joyaha nku chu̱tuju ko̱ nga j'aik'iejñantjai nintaku̱. 33Ta̱ ndaha an najmi kje̱e be yá níhi, tu̱nga xi kits'ín nibáhána nga ntánijua kuatentáhana xu̱ta̱, kui xi b'a̱ kitsúna: “Xi cha̱i̱ nga ni̱bajenk'uhu̱n Espiri̱tu̱ ko̱ k'úéjñantjaihi̱, kui xi Espiri̱tu̱ Santo̱ ku̱a̱téntáko̱ho xu̱ta̱.” 34An kikie nga tsitjusun kui ée̱n ko̱ tíxinya nga kui xi Ntíhi̱ Nti̱a̱ná.
B'i̱ ts'ín kinchja̱ha̱ Jesu já ni'yakuyá xi tjuu̱n
35Nk'ie nga kama ndyjuu̱n, ta̱ yo̱hó tíi̱nchako̱ ngáha Jua jo já ni'yakuyáha̱. Kikie nga j'a Jesu yo̱ ko̱ b'i̱ kitsú:
36—Kui xu'bo̱ xi chu̱tsa̱nka̱ha̱ Nti̱a̱ná.
37Kint'é nga joo̱ já ni'yakuyáha̱ ni xi kinchja̱ ko̱ kitsjennkíhi̱ Jesu. 38A̱s'a̱i tsasenji a̱stu̱n Jesu ko̱ kikie nga tje̱nnkihi̱ jóo̱. B'i̱ kitsúhu̱:
—¿Mí xi tíbinchisjó?
—Ji nda̱ maestru̱ —kitsú jóo̱—, ¿má tinchin?
39—Nibáa̱so̱ho̱o —kitsú Jesu.
A̱s'a̱i ngji jóo̱ ko̱ kikie má tíjña Jesu. Yo̱ kits'ínkj'a ni̱stjin xu'bo̱, a̱t'aha̱ ja ngixun. Nkú ra̱ ma nga chu̱ba̱ ñju niu̱. 40Já xi joo̱ xi kint'é ni xi kinchja̱ Jua ko̱ kitsjennkíhi̱ Jesu, nku xi 'mi Andre xi nda̱ nts'e̱ maha Simon Pedro̱. 41Kui xi títjun ngjingisjai Simon ko̱ b'a̱ kitsúhu̱:
—Ja kuasakúni̱ nda̱ xi kitsú Nti̱a̱ná nga ts'i̱ín nibá.
42A̱s'a̱i j'aiko̱ Andre nda̱ nts'e̱ nga j'aisehe̱ Jesu. Jesu tsasehe̱ Simon ko̱ b'i̱ kitsúhu̱:
—Ji xi Simon, ntíhi̱ Jona. Ji xi k'úín ngáha ri Pedro̱.
43Ni̱stjin xi ma ndyjuu̱n, nk'ie nga tífi Jesu a̱nte Galilea̱, a̱s'a̱i ngjisehe̱ Felipe̱ ko̱ b'i̱ kitsúhu̱:
—Tsjénnkiní.
44Nanki Betsaida̱ nibáha Felipe̱, má nga ta̱ nankihi̱ Andre ko̱ Pedro̱. 45A̱s'a̱i Felipe̱ ngjisehe̱ Natanael ko̱ b'a̱ kitsúhu̱:
—Ja kuasakúni̱ nda̱ xi kinchja̱ni̱jmíyaha Moise nga y'ét'a xu̱ju̱n kju̱a̱téxumoo̱ ko̱ xi ta̱ y'ét'a já profeta̱. Kui xi Jesu ntíhi̱ Kuse, nda̱ xi nibáha nanki Nazaret.
46B'a̱ kitsú Natanael:
—¿A ka̱mahá stjújin Nazaret nku ni xi nda?
—Nibáa̱se̱i̱hi̱ —kitsú Felipe̱.
47Nk'ie nga kikie Jesu nga nibá tiña Natanael, b'a̱ kitsú:
—Kuihí nda̱ xu'bi̱ xi xu̱ta̱ Israel tje̱he̱n ra̱, nku nda̱ xi najmi b'ana̱cha̱.
48—¿Nkú ts'ín yahaní? —kitsú Natanael.
B'i̱ kitsú Jesu:
—Kuakiehe kintehe̱ ni nga kuanchja̱hi Felipe̱, nk'ie nga kabinchunnkí yá higuera̱.
49—Ji nda̱ maestru̱ —kitsú ngáha Natanael—, ji xi Ntíhi̱ Nti̱a̱ná. Ji xi nda̱ rei̱hi̱ xu̱ta̱ Israel.
50B'i̱ kitsú Jesu:
—¿A a̱t'aha̱ kuakiehe kintehe̱ yá higuera̱ kuaxihin, a kui kju̱a̱ha nga kuas'ejihin ri nga Nti̱a̱ná kits'ín nibáhana? 'Yún chánka ni xi cha̱ sai nga xu'bi̱.
51Ko̱ b'i̱ ta̱ kitsú ya Jesu:
—Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Cho̱o nga tsjén ti̱xa̱ ndji̱o̱jmi ján ko̱ nga ntítsjehe̱ Nti̱a̱ná ku̱i̱yájnu ko̱ ku̱i̱tjujen nga kj'u̱a̱ísehe̱ Ntíhi̱ Nda̱x'i̱u̱n.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;