SAN MATEO 5
ZAANT

SAN MATEO 5

5
1De bilá'ni Jesús ca enne' ỹétse'á nna huàppie lo í'yaá nna gùre' bánie nna bebiga' tè ca enne' ruthète'niáa ru'a lúe. 2Gudulo tìe riquixa'ánie cabi ca enseñanza tsè' nna rèe:
3Ica'rubà canu chi yù qui'ni riquína'ni cą la'ỹeni lo losto' quį; pues quì'ba quį ná iyate nu runna Tata Dios enne' rigú'ubia'nie cą. 4Ica'rubà canu ribetsi; porqui'ni lacą nna huetáni cą la'ỹeni. 5Ica'rubà canu ná ỹénlatsi' losto' quį; porqui'ni huadi' bá cą lóyu nu beni Tata Dios prometer para lacą. 6Ica'rubà canu yala calatsi' quį gata' ttu la'labàni tsè' qui' quį tì'a calatsi' Tata Dios; pues lèe nna gúnie cą cualani para guni cą nu ná tsè'. 7Ica'rubà canu té la' retúalatsi' qui' quį lani adí ca enne'; porqui'ni lacą nna huàl·la' huá cą la' retúalatsi'á. 8Ica'rubà canu labí bèỹia té lo losto' quį delante de Tata Dios; pues lacą nna hualá'ni cą lúe. 9Ica'rubà canu runi qui'ni étse'etsè' ca enne'; porqui'ni huata' lá quį ỹi'ni Tata Dios. 10Ica'rubà canu cca padecer por la' ruyudí' qui' ca enne' por causa de qui'ni runi cą nu ná tsè'; porqui'ni qui'ba quį ná iyate nu runna Tata Dios enne' rigú'ubia'nie cą. 11Ica'rubà le canchu chi inne ca enne' bicca'áỹa titsa' mal ni contra le nna gutsia latsi' quį le porqui'ni denó le inte', ą'hua bèyalo báni ná nu ina cą contra le nna runi latsi' quį. 12Ledácca' láni le; porqui'ni gudàliani Tata Dios le ỹiabara'. Porqui'ni ą'hua ca enne' nu gutsé'e ttu cuaỹa nuá nna betsiahuá latsi' quį ca enne' uccua profeta qui' caniá.
13Lebi'į nna ná le dete' para yétsiloyu. Canchu dèti'á gunittią la' iỹe' quì'į nna, biála lani eyaccanią iỹe' attu vuelta cá. Labiru biỹa íỹu'ą sino para iru'na terubą fuera para gúl·liani ca enne' na. 14Lebi'į nna ná le la'yani' para yétsiloyu. Ttu yetsi re' lo ttu i'ya nna labí modo té igàtsi'ą. 15Nihua labí rugàl·la' ri'u ttu yi' nna rutòthe' tè ri'u ttu cajón lúį, sino qui'ni gudua la ri'u ą ttu lugar làti gudàni'ą qui' iyábani ca enne' tsè'e le' yú'u. 16Ą' tèhua ná qui'ni hue'él·la' le qui'ni gudàni' la'yani' nu runna Tata Dios qui' le por medio de ca obra tsè' nu guni le, para qui'ni télini ca enne' nna gudàliani cą Tata Dios qui' le enne' dua ỹiabara'.
17Bittu gulaba latsi' le qui'ni inte' nna daya' para chu'na' nu ra lo ley nu bedia Moisés enne' gùdua tiempo antigua, nihua nu bedia adí ca enne' uccua profeta qui' Tata Dios; sino qui'ni daya la' para gunia' cumplir iyaỹia tení. 18Hualigani te' riquixa'ánia' le qui'ni ántesca l·luỹa latsi' ỹiaba nna yétsiloyu nna, nidi rúbani ttu letra to' nihua ttu acento to' dua lo ley qui' Tata Dios labí ttée qui'ni làa ccą́ cumplir. 19Acca canchu nuỹa diba labí runią obedecer nuỹa ttu ca mandamiento hàstaba ca mandamiento nu ná adiru xcuichu tú'į, ą' tèhua ruluè'nią adí ca enne' nna, entonces lą nna tito' teruba la'dàliani gata' quì'į le' la' rigú'ubia' qui' Tata Dios. Pero nuỹa diba runią iyaba nu ra lo ca mandamiéntuį ą'hua ruluè'nią ca enne' nna, lą nna yala enne' ỹeni ccą́ le' la' rigú'ubia' qui' Tata Dios. 20Acca nia' le qui'ni canchu labí guni le adí tsè' ru'a lo Tata Dios ti'chu nu runi ca maestro de la ley nna ca fariséuą' nna, entonces ą'hua lebi'į nna labí gá'a le le' la' rigú'ubia' qui' Tata Dios.
21Hua yù bá le biỹa ra ca ta' enne' guláa: Bittu gútti lu'. Ą'hua: Nuỹa diba gúttią ttu enne' nna cca tehuą́ merecer írią sentencia quì'į gattią. 22Pero inte' nna nia' le qui'ni nuỹa diba ruyudí'ą ttu enne' nna, cca tehuą́ merecer ccą́ castigar; ą'hua nuỹa diba ruduadí'ą ttu enne' nna, chi ną́ culpable nna cca tehuą́ merecer tsíą ru'a lo uxticia. Ą'hua nuỹa diba ínnią adiru ca titsa' èl·la ni contra ttu enne' nna, cca tehuą́ merecer tsíą lo yi'. 23Acca canchu chi tahua' lu' ofrenda qui' lu' lo meỹa nna, pero de repente tabá exalatsi' lu' qui'ni ttu enne' nna té ttu queja quì'į contra lu'; 24entonces bethà'na ofrenda qui' lu' nía nna, beyya ỹa eyaccatsè' lu' ą, làniana eyeqquia lu' gute lu' ofrenda qui' lu'á. 25Beyaccatsè' contrario qui' lu' miéntraste yù'urù lu' neda lani ą antesca gunią contra lu' lani juez, juez nna gutią lu' cuenta lani ca policia, lacą nna gudàl·la cą lu' litsi' ìyya. 26Hualigani te' riquixa'ánia' lu' qui'ni labí éria lu' nía hàstaba qui'ni quiỹa lu' ituỹiatè multa nu inàbani cą lu'.
27Chi yù le qui'ni ga'na escrito: Bittu thúalani lu' niula huaya'. 28Pero inte' nna nia' le: Nuỹa diba rinna'ą ttu niula nna ridà latsi'į thúalanią na, pues chi runią adulterar lani ą por la' rulabalatsi' qui' terubį. 29Acca, canchu íyyalo lu' lado bàni runią qui'ni innia lu' le' tul·la' nna, gulèqquia teláą, gurù'na ą; qui'ni adila tsa' gunitti lu' ttu íyyalo lu' ti'ca'lá tsía itute lu' lo yi'bél·laá. 30Ą'hua canchu ná' lu' lado bàni runią qui'ni innia lu' le' tul·la' nna, guchù telá ą, gurù'na ą; qui'ni adila tsa' gunitti lu' ttu parte qui' cuerpo qui' lu' ti'ca'lá tsía itute lu' lo yi'bél·laá.
31Ga'na huá escrito: Canchu nuỹa calatsi'į ela'ą́ niula quì'į nna, té qui'ni hué' ỹą́ niuláa acta de divorcio. 32Pero inte' nna nia' le: Nu ela'ą́ niula quì'į pero álahua por causa de qui'ni gùdualani niuláa attu nuhuaya', entonces lą nna ną́ responsable canchu innia niuláa le' adulterio. Ą'hua canchu attu nubeyu' guttsaní'į lani niuláa nna runi huą́ adulterar.
33Hua yù bá le biỹa ra lo ley nu bete Tata Dios lani ca ta' tàta gùla qui' lía dèsdeba tiempo antigua: Bittu guni lu' jurar cuèntaba, sino guni la lu' cumplir itute nu beni lu' ofrecer lani Señor Dios. 34Pero inte' nna nia' le: Nú ttú tèhua por nuỹa ni guni le jurar nihua làa gudu le por testigo ttu cosa tsìa ỹiaba, porqui'ni ỹiabara' nna ną́ làti dua Tata Dios enne' rigú'ubia' lo iyate. 35Nihua bittu guni le jurar nna gudu le por testigo ttu cosa té le' yétsiloyu, porqui'ni ná huą́ parte de la' rigú'ubia' quì'e. Nihua làa gudu le por testigo Jerusalén, porqui'ni ną́ ciudad qui' Tata Dios enne' ná Rey Ỹeni. 36Nihua bittu guni lu' jurar nna gudu lu' por testigo la'a iqquia bá lu', porqui'ni nidi rúbani ttu ittsa' iqquia lu' labí ccani lu' guni lu' ą tsíttsi o yéthia para siempre. 37Pero adila tsa' qui'ni la' rinne qui' le nna ccá bą́ làchu o labí, segúnba nu ná lí. Porqui'ni hua ná malo canchu inaáru le bica'áỹáru tì'a canu runi sostener la' beỹia qui' quį ru'a lo ca enne' para íria nàrì cą.
38Chi hua yù le qui'ni ga'na escrito: Bittu gappa lu' la'ỹeni sino íyyalo lani íyyalo bá ą'hua laya' lani laya' bá. 39Pero inte' nna nia' le: Bittu edúdítsini le nu runi mal contra le, ántesla nuỹa diba huí'ą xaga' lu' lado bàni nna, bedà tèla attu lado. 40Canchu nuỹa ilìdą pleito lani lu' nna calatsi'į thí'ą camisa qui' lu', pues be'él·la' telá ą thi' huą́ mata qui' lu'. 41Ą'hua nuỹa diba guthítsinią lu' huá' lu' yùà' quì'į por chuppa kilometro nna, pues huía tèla lani ą áchúppa por propio gani voluntad qui' lu'. 42Ą'hua nu rinàbanią lu' biỹa nna, bete tènì ą. Ą'hua nu inàbasanią lu' biỹa nna, bittu gutsùna'ni lu' ą.
43Chi hua yù le qui'ni ga'na escrito: Catsi'íni lu' luetsi enne' lu', pero guyudí' la lu' nu ná contrario qui' lu'. 44Pero inte' nna nia' le: Licatsi'i láni ca contrario qui' le. Liuluítsa' tsè'la canu riyé' iqquia le. Liguni tsè' lani canu ruyudí' cą le, ą'hua liguni oración por canu ruduadí' cą le nna rutsia latsi' quį le. 45Ą' modo télini ca enne' qui'ni ná le ỹi'ni Tata Dios qui' le enne' dua ỹiabara'. Porqui'ni lèe nna runie qui'ni bitsą' nna rudàni'ą tàntua para ca enne' malo ą'hua para ca enne' tsè' nna. Runi huée qui'ni cca iyya tàntua para canu runi nu ná tsè', ą'hua para canu labí runi nu rèe nna. 46Porqui'ni canchu rappatsì'i le làteruba canu catsi'íni cą le nna, biani cosa tsè'ni nuá runi le para ccá le merecer gudàliani Tata Dios le. Tsí álahua ą'hua runi ca enne' malo canu ruquiỹa xàtta qui' impuesto cá. 47Biárua tsè'ni runi le canchu làteruba canu cca tsè' le runi le saludar cá. Tsí álahua ą'hua runi canu labí ríalatsi' cá. 48Acca lébi'į nna, lícca completamentetaá enne' tsè' tì'a Tata Dios qui' le enne' dua ỹiabara' née enne' tsè' gani.