YouVersion Logo
Search Icon

SAN JUAN 1

1
1Antes càla cue' yétsiloyu nna, chìlá dua Enne' née Titsa'. Tìtsa'a nna dúe lani Tata Dios, ná huée Dios nna. 2Lèe nna dúe cuitta' Tata Dios dèsdeba néruá. 3Iyábani ca cosa nna uccua cą por lèe. Cáalá làa por lèe nna, nìdi ttu cosa nu té nna labí uccuą. 4Lani lèe nna dua la'labàni. La'labàni nna ną́ la'yani' para ca enne'. 5La'yani' nna rudàni'ą le' chul·la. La'chul·la nna labí birialànią guthòlą na. 6Gùdua ttu ènne'yu' gùta' láa bi Juan. Guthel·la' Tata Dios bi nna, 7bìta bi para cueqquia li bi nu cca qui' la'yáni'a, para qui'ni iyaba ca enne' nna tsíalatsi' quį por nu riquixa'a bi. 8Álahua làbi nuá ná la'yáni'a, sino bìta bi para quixá'a bi qui' la'yáni'a. 9Porqui'ni Enne' ná la'yani' lí gánia nna runne la'yani' qui' iyábani ca enne'. Lèe nna gul·lanie le' yétsiloyu. 10Gurènie le' yétsiloyu nu benie, pero yétsiloyu nna labí benibí'ą ne. 11Bitée gurènie entre ca enne' quì'e nna labí beni cą ne recibir. 12Pero iyaba canu beni cą ne recibir de ríalatsi' quį quì'e nna, betie derecho qui' quį para cca cą ỹi'ni Tata Dios; 13pero álahua por medio de réni, nìhua tì' ràlia ca enne' yétsiloyu, nìhua por la' calatsi' qui' ttu nubeyu' nna, sino Dios la nna née Tata qui' quį. 14Tìtsa'a nna guỹi'e forma de ènne'yu' nna, gurènie entre ri'u. Intu' nna bilá'ni tu' la'yani' quì'e nna ca milagro nu benie nna, tì' tegáláa tùteruba Ỹi'ni Tata Dios. Uccue enne' de puro taá favor, ą'hua gutixe'e titsa' lígani nna. 15Juáan nna gutixa'a bi nu ná lí acerca de lèe, gunne bi idìtsa nna ra bi: Bitola de inte' nna íl·lani ttu enne' adiru dacca' tì'chu inte', porqui'ni antes càla galia' nna chìlá dúe. 16Iyaba ri'u nna bànini ri'u de itute la'huacca quì'e; runie ri'u favor lani adí favor nna. 17Tata Dios nna betie ley quì'e lani ca enne' chi gùtse'e por medio de Moisés. Pero favor quì'e lani ri'u ą'hua evangéliuį nna gul·lani cą por medio de Jesucristua. 18Jamás lanú nuỹa ènne'ni le' yétsiloyu chi bilá'nią Tata Dios. Tùteruba Ỹi'ni áa enne' dua cuitta' áa, làbi nna chi beni bi e declarar lani ri'u.
19Guthel·la' canu rigú'ubia' entre ca enne' judío qui' Jerusalén tuchùppa ca sacerdote qui' quį lani ca descendiente qui' Leví ru'a lo Juáan para inàba titsa' cą bi nuỹa ná bi. Juáan nna gutixà'a bi nu ná lí, 20labí becàttsi' bi titsa', sino claru taá gutixà'a bi nna ra bi: Álahua inte' nuá Cristua. 21Gunàba titsa' cą bi attu nna ra cą: Núlá nì'i. Tsí cuią'lu' Elías acca. Ra tè bi: Labí ná'. Tsí cuią'lu' profeta enne' ná qui'ni ìta inne parte Tata Dios acca. Becàbi bi nna ra bi: Labí. 22Accana ra cą bi: Pues, núlá ná cuią'lu' nì'i, para qui'ni equixá'ani tu' canu guthel·la' cą intu'. Biala ra cuią'lu' qui' la'a mísmuba cuią'lu' nì'i. 23Juáan nna gunne bi idìtsa nna ra bi: Inte' nna daya' para gunia' predicar al aire libre taá. Lítsé'e leda porqui'ni chi dá' Señor. Porqui'ni anía gutixà'a Isaías enne' uccua profeta tiempo antigua.
24Canu huía mandádua nna uccua cą nu la'a mísmuba religión qui' ca fariséua. 25Beni ba cą seguir gunàba titsa' cą Juáan nna ra cą: Bialácca runi cuią'lu' bautizar ca enne' canchu álahua cuią'lu' nuą' Cristo, nìhua Elías, nìhua profétaá nì'i. 26Becàbi tè Juáan nna ra bi cą: Inte' nna runia' bautizar lani inda. Pero entre lebi'i bá chi du ttu enne' labí nabia'ni le, 27là ènni'į ènni'ą' ná qui'ni il·lani bitola de inte', pero antes càla inte' nna chìlá dúe. Nìdiruba làa dàcca'a' para ithátsia' correa qui' guarachu quì'e. 28Ca cosį nna uccua cą le' región qui' Betábara attu ládulá yò Jordán làti begàdia Juáan ca enne' inda.
29Attu yu'utsá nna bila'ni Juáan qui'ni dia Jesús làti du bía. Gunne tè bi nna ra bi: Nì da' Jesús enne' ná Carnéroto' qui' Tata Dios para quée sacrificar nna, enne' cúa ca tul·la' qui' yétsiloyu. 30Qui' ènni'į nuá gutixà'a' loti' nia': Bitola de inte' nna íl·lani tu ènne'yu' adiru dàqque'e tì'chu la inte', porqui'ni ántesca galia' nna chìlá dúe. 31Inte' nna labí bennia' cuenta nuỹa née, pero para qui'ni quée presentar ru'a lo ituba yetsi Israel, acca inte' nna daya' runia' bautizar lani inda. 32Juáan nna gùnneé ruhuá bi adí nna ra bi: Bilá' te' qui'ni Espíritu Santo nna huàdie de ỹiabara' tì'ba ttu becha to' nna gùdue íqquie. 33Labí bennia' cuenta nuỹa née, pero enne' guthel·le'e inte' huèni bautizar lani inda, lèe nna rèe inte': Enne' ilá'ni lu' chadi Espíritu thúe íqquie nna, là ènni'ą' nuá guni bautizar lani Espíritu Santo. 34Inte' nna bilá' ti' e nna riquixà'a' qui' Enni'į nuá hualigani née Ỹi'ni Tata Dios.
35Attu yu'utsá nna du Juáan attu vuelta lani chuppa ca discípulo qui' bía. 36Bilá' tènì cabi qui'ni dia Jesús nía, acca gunne tè Juáan nna ra bi: Nì da' Jesús enne' ná Carnéroto' qui' Tata Dios. 37Biyeni báni chuppa ca discípulo qui' Juáan nu ra bi nna tanó tè cabi Jesús nna, 38bedèqquia tè lo Jesús nna bilá'nie qui'ni denó cabi e, acca rèe cabi: Biani reyìla le. Becàbi tè cabi nna ra cabi e: Maestro, gani dua cuią'lu'. 39Ra tìe cabi: Lítaáruhuá inna' le. Huía tè cabi lani e nna bila'ni cabi làti dueáa. Tsá lània nna nía ba beyà'na cabi, porqui'ni chi ral·la. 40Andrés bettsi' Simón Pedrua nna uccua bi ttu canu chuppa biyénini cabi nu ra Juáan nna tanó tè cabi Jesús. 41Primérute Andrés nna betseláni bi bettsi' bi Simóą nna ra bi: Chi bila'ni tu' enne' ná qui'ni ìta para gudilèe ri'u, quiere decir Cristua enne' ribèda ri'u. 42Andrés nna guche' tè bi bettsi' bía ru'a lo Jesús. Bila'ni Jesús bi nna rèe bi: Lu' ná lu' Simón ỹi'ni Jonás, pero gata' láa lu' Cefas. Cefas nna quiere decir Pedro. 43Attu yu'utsá nna beni Jesús disponer tsíe Galilea. Yù'u bée néda nna bettsà' tìe Felipea nna ra tìe bi: Gutà, tanó inte'. 44Felípea nna uccua bi ttu enne' Betsaida, yetsi qui' Andrés nna Pedrua nna. 45Felípea nna huía bi làti dua Natanael nna ra bi: Chi bila'ni tu' enne' ga'na escrito nu cca quì'e lo ley nu bedia Moisés, ą'hua lo ca libro nu bedia ca profeta nna: Jesús ỹi'ni José, enne' Nazaret. 46Ra tè Natanael bi: Tsí ína ri'u Nazaret la iria tsagá ttu enne' tsè' cá. Ra tè Felípea bi: Gutà tsáruhuá inna' lu'. 47Loti' Jesús nna bila'nie Natanael qui'ni dia bi làti dùe nna, gùnnie qui' bi nna rèe: Nì da' ttu nu hualigani ną́ enne' Israel nu labí beỹia té lani ą. 48Natanael nna ra tè bi e: Gani benibia' cuią'lu' inte'. Becàbi Jesús nna rèe bi: Antes càla gaỹi Felípeą' lu', loti' dù lu' ỹà yexxuhuía nna, bilá' te' lu'. 49Natanael nna ra tè bi e: Maestro, cuíą'balu' ná Ỹi'ni Tata Dios, ná huá cuią'lu' rey qui' yetsi Israel. 50Jesús nna rèe bi: Tsí porqui'ni pá'a' lu' qui'ni bilá' te' lu' du lu' ỹà yexxuhuía acca ríalatsi' lu' cá. Pues, adírulá ca milagro xeni tì'chula ca nui chì' ilá'ni lu'. 51Raáruhuée: Hualigani te' nia' le, qui'ni dèsdeba anna para nu chì' da'la nna ilá'ni le yalia ỹiabara'; ą'hua ca ángel qui' Tata Dios tsappi chadi cabi nna itsina' cabi iqquia Nubeyu' de Ỹiabara'.

Currently Selected:

SAN JUAN 1: zaa

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy