YouVersion Logo
Search Icon

SAN JUAN 1

1
Yaā naní Jnúhun Yaā Dios ni nduu ya tēe
1Nde xīhna ñúhún ná ni jecōo ndɨhɨ jeē iyó, te je íyó Yaā naní Jnúhun Yaā Dios, chi stéén yā ndɨhɨ jnūhun ndese Yaā cúu Yaā Dios. Te Yaā naní Jnúhun un ndéé yá jiín Yaā Dios, te Yaā Dios cúu ya. 2Máá yá ndeé yá nde jeē xíhna ñúhún jíín Yaā Dios. 3Te ni sáha Yaā Dios jeē jiín máá yá ni jecōo ndɨhɨ tāca jéē iyó. Te ma jécōo ni ɨɨn jeē iyó núu tu ní sáha máá yá. 4Máá yá sáha jeē técu ndɨhɨ‑ni, te máá yá cúu luz jeē steén ini anuá ñayuu, cúu jeē sáha ya jeē jécūhun ni i sɨquɨ̄ Yaā Dios. 5Te Yaā cúu luz ún ndíndēe núū ñáyuu tu cájica ndaā, jeē nájnūhun cáhīyo i nuū néē. Te ñayuu cáhīyo nuū néē tu cúu ndahva i luz yā.
6Te ni īyo ɨɨn tēe jeē ní tají Yaā Dios, naní de Juan. 7Tēe un ní quiji de jeē nácani cájí de jnūhun máá Yaā cúu luz, návāha candíje tāca ñáyuu jeē jiín jnúhun cáhán de. 8Nasūu máá Juan cúu luz ún, chi cúu de ɨɨn jeē ní nacani cájí jnúhun máá luz un. 9Te máá Yaā cúu luz ndije jeē steén ini anuá tāca ñáyuu, nde saá ní quiji ya ini ñayɨ̄vɨ́.
10Te Yaā cúu Jnūhun Yaā Dios ni condee yā ini ñayɨ̄vɨ́, te vēsú jeē jiín máá yá ni sáha Yaā Dios ñayɨ̄vɨ́, te ñayuu ñayɨ̄vɨ́ tu ní cácuni i cuatáhú i jeē maá yá cúu. 11Ni quiji ya nuū ñáyuu maá yá nación hebreo, te ñayuu ún tu ní cájetáhú i ya. 12Te vēsú súcuan te sava ñayuu chi ni cajetáhú i ya, te ni cacandíje i jeē sáha ya jehē i. Te nuū maá i ni jēhe ya jnūhun jeē ndúu i sēhe Yaā Dios. 13Te jeē ndúu i sēhe Yaā Dios, nasūu jíín modo jeē cácacu ñayuu ini ñayɨ̄vɨ́, ni nasūu sɨ́quɨ̄ jeē cácuni tēe, chi máá Yaā Dios sáha ya jeē ndúu i sēhe ya.
14Te máá Yaā cúu Jnūhun Yaā Dios ni nduu ya tēe, te ni condee yā jiín yó. Te ni cajito yó jéē yóhyo luu cújéhnu ya, chi máñúhún‑ni ya cúu Sēhe Tátá yā, Yaā cujéhnu súcuan. Te máni máá jéē sáha ya jeē váha yóhó, te máni máá jnúhun ndaā cahán yā. 15Te Juan ni nacani de jnūhun ya, te ni cahān de:
Yaā yáha cúu jeē ni cáhān rī náa áchí rí jeē Yaā quiji chi cújéhnu ga yā vēsú ruhū, chi je íyó yá nde ná tu cacu ri, achí de.
16Te ndɨhɨ yó ní canihīn yō cuehē ndasɨ́ jeē váha íyó núū yā, chi máni jeē váha sáha sáha ya jiín yó. 17Moisés ni steén de ley Yaā Dios nuū ñáyuu jenahán, te Jesucristo chi sáha ya jeē váha yóhó te stéén yā tāca jnúhun ndaā Yaā Dios nuū yō. 18Tú ni ɨɨn ñayuu ni jíto cuɨtɨ nuū Yaā Dios. Te máñúhún‑ni Sēhe ya jeē ndeé yá jiín Tátá yā, suu ya ni steén nuū yō ndese Yaā cúu Yaā Dios.
Jnūhun Jesús jeē ni cáhān Juan tēe scuándute
(Mt. 3.11‑12; Mr. 1.7‑8; Lc. 3.15‑17)
19Te ñayuu hebreo ñuu Jerusalén, ni catají i jecu sutū jiín tée grupo levita jeē cájejníñu ini templo, ni jengoo de nuū Juan, návāha cajnūhún de ndé ɨɨn cúu Juan te na jniñu ndíso de. 20Te Juan cájí ní cachi de:
Nasūu rúhū cúu Cristo, achí de.
21Te ni cacajnūhún tucu de:
Núu súcuan ¿te ndé ɨɨn cúu ró? ¿A cúu ró Elías, tēe ni nacani jnūhun Yaā Dios nde jenahán, chí naún?
Te ni cahān Juan:
Nasūú de cúu ri.
Te ni cacajnūhún tucu de:
Núu súcuan ¿te á cúu ró tée nacani jnūhun Yaā Dios jeē achí tutu iī jeē quíji?
Tuú, áchí tucu Juan.
22Te ni cacahān tucu jíín de:
¿Te ndé ɨɨn cúu ró núu súcuan? Cachi nuū rī jijnáhan ri, chi jíni ñúhún castūhun rí nuū tāca tée ni catají rúhū vējicoo ri. Cachi na jniñu ndíso ró víī.
23Te ni cahān Juan:
Máá rí cúu tēe jeē ni cáhān Isaías, tēe ni nacani jnūhun Yaā Dios nde jenahán, jeē quíji ri cana jee ri nde nuū ñúhun téhé. Te cáhán rī jiín ñáyuu jeē na sátūhva i máá i, chi quiji máá Jítoho yō. Achí Juan.
24Te tēe grupo fariseo cácuu jeē ní catají tée ni quijicoo ún. 25Te ni cacajnūhún de Juan:
Núu súcuan ¿te naun scuándute ró te núu nasūu Cristo ni Elías ni máá tée quiji nacani jnūhun Yaā Dios cúu ró?
26Te ni cahān Juan:
Ruhū chi jíín ndute scuándute ri. Te mēhñu ró jijnáhan ró íne ɨɨn Yaā jeē tu cájini rō. 27Te Yaā un cúu jeē ni cáhān rī jeē quíji ya te cújéhnu ga yā vēsú ruhū. Chi tú na vé jéhnu cuɨtɨ cúu ri nuū yā, ni jeē cuajníñu ri nuū yā vēsú ɨɨn jniñu lúlí gá nájnūhun jeē ndají rí correa ndijēn yā. Achí de.
28Súcuan ni cuu jeē ní candajnūhún de jíín Juan nde Betábara jeē íne ichi núū cáne niāndii yūte Jordán, nuū scuándute Juan.
Sɨquɨ̄ jeē cúu ya Londe Yaā Dios
29Te ɨnga quɨvɨ̄ un ní jito Juan nuū Jesús jeē véji ya nuū de. Te ni cahān de jíín ñáyuu:
Condēhe jíjnáhan ró, chi yāha véji Yaā cúu Londe jeē ní tají Yaā Dios, te cuu yā jeē sándoo ya cuēchi ñayuu ñayɨ̄vɨ́. 30Yaā yáha cúu jeē ni cáhān rī jeē quíji ɨɨn Yaā cujéhnu ndasɨ́, chi je íyó yá nde ná tu cacu ri. 31Te nde saá te tu ní jíní rī jeē yāha cúu Yaā ní tají Yaā Dios. Te ni quiji ri jeē scuándute ri ñayuu ñuu yō Israel jiín ndute, návāha stéén rī nuū i jeē suu ya cúu, áchí Juan.
32Te suni ni cahān gā de jnūhun ya:
Ni jito ri Espíritu Santo, ni cuun ya ichi ándɨvɨ́, cáa ya nájnūhun paloma, te ni quee ya xinī Jesús. 33Te nde saá te ná tu cuni rī jeē Jesús cúu. Te máá Yaā Dios jeē ní tají yá ruhū jeē scuándute ri jiín ndute, ni cahān yā jiín rí: Núu ni jito ró jéē cúun Espíritu Santo te quendōo xinī ɨɨn tēe, yūcuan cúu Yaā jeē cuáha Espíritu Santo condee ini anuá ñayuu, achí Yaā Dios. 34Te je ni jito ri ún, te nácani cájí rí jnūhun jeē maá yá cúu Sēhe Yaā Dios. Achí Juan.
Uū tēe jeē ní cana ya xīhna gā
35Te ɨnga quɨvɨ̄ ún te Juan íne tucu de yūcuan jíín úū tēe cájica jíín de. 36Te ni jito de nuū Jesús jeē jíca ya yūcuán. Te ni cahān de:
Condēhe jíjnáhan ró, chi yūcuan cúu Yaā cúu Londe jeē ní tají Yaā Dios.
37Te ndɨndúú tée cájica jíín Juan ni cajini sōho de jnūhun yáha, te ni candiquīn de Jesús. 38Te ni ndió cóto Jesús, te ni jito ya jeē cándiquīn de yatā yā. Te ni cahān yā jiín de:
¿Na vé cánanducú ró?
Te ni cacahān de jíín yá:
Maestro, ¿ndé nuū ndeé ní?
39Te ni cahān yā jiín de:
Quíngoo yó te cuni rō.
Te ni jengoo de, te ni cajito de nuū ndeé yá. Te ni caquendōo de jíín yá quɨvɨ̄ ún, chi nájnūhun cacuūn jehíni cúu.
40Te Andrés, ñani Simón Pedro, cúu ɨɨn jeē ndɨndúú tée un jéē ní cajini sōho jnūhun ni cahān Juan, te ni candiquīn Jesús. 41Te Andrés, yachī ni jenanducú de ñani de Simón, te ni cahān de jíín:
Ni caquijnáhan ri jiín Mesías, achí de. Te jnūhun un cúní cahān Cristo, Yaā ní tají Yaā Dios.
42Yūcuán na te cuanuhun de nuū Jesús jiín Simón. Te nuū ní jito Jesús nuū Simón, te ni cahān yā:
Máá ró cúu Simón sēhe Jonás. Te nde vijna te conaní ró Cefas, achí yá. Te jnūhun un cúní cahān Pedro, jeē cuní cahān yuū.
Jeē ní cana ya Felipe jiín Natanael
43Te ɨnga quɨvɨ̄ un cúní Jesús quihīn yā región Galilea. Te ni nihīn jnáhan ya jiín Felipe, te ni cahān yā jiín de:
Condiquīn ruhū na quíhín yō.
44Te Felipe cúu tēe ñuu Betsaida, jeē cúu ñuu Andrés jiín Pedro. 45Te ni jenanducú de Natanael, te ni cahān de jíín:
Ni canihīn jnáhan ri jiín Yaā jeē yosó jnúhun ya nuū tútu ley jeē ní tee Moisés, jiín núū tútu ni catee tēe ni canacani jnūhun Yaā Dios nde jenahán. Te Jesús sēhe José ñuu Nazaret cúu ya. Achí de.
46Te ni cahān Natanael jiín de:
¿Te ndese cúu cujéhnu ɨɨn tēe jeē ní cacu ñuu ndahú Nazaret?
Te ni cahān Felipe:
Quíhín yō de cuni rō, achí de.
47Te ni jito Jesús jeē véji Natanael, te ni cahān yā:
Yāha véji ɨɨn tēe ndaā jeē cúu ndije yucūn Israel, chi tu stáhú cuɨtɨ de, áchí yá.
48Te ni cahān Natanael jiín yá:
¿Ndese jíní ni sáña?
Te ni cahān Jesús:
Je ni jito ri rohó ndé ná tu cana Felipe xinī rō, ná íne ró jéhē nundéhe higo, achí yá.
49Yūcuán na te ni cahān Natanael jiín yá:
Maestro, máá ní cúu Sēhe Yaā Dios, máá ní cúu Rey ñuu yō Israel, achí de.
50Te ni cahān Jesús:
¿A máá jéē ni cáhān rī jeē ní jito ri rohó ná íne ró jéhē nundéhe higo, te jeē yúcuan cándíje ró rúhū naún? Tuú chi coo jniñu jéhnu ga coto ró vēsú jeē yáha, áchí yá jiín de.
51Te ni cahān gā yā:
Jendaá cahán rī jiín ró jijnáhan ró jéē nde vijna te coto ró jéē núne andɨvɨ́, te tācá ndajéhé Yaā Dios cándaa cánuu nuū ruhū, Yaā ní nduu tēe, áchí yá.
Jeē ni jéhēn yā ɨɨn vico nándāha ñuu Caná

Currently Selected:

SAN JUAN 1: mibDBL

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy