YouVersion Logo
Search Icon

Ra̱ Xuua 1

1
Rá̱ Ts'ʉnt'ʉ Oja̱ øt'e ngue fa̱di̱ hanja Oja̱.
1Nu̱na̱ rá̱ Ts'ʉnt'ʉ Oja̱ guehna̱ øt'e ngue fa̱di̱ hanja Oja̱ na̱. Ya mi̱ 'bʉ'mø mi̱ nhohra̱ xi̱mhäi. 'Dap'ʉ 'bʉhmi̱ Oja̱, pɛ 'nɛ̱hna̱ Oja̱ na̱. 2Hante ngue di̱ nhohra̱ xi̱mhäi, ya rá̱ n'youi Oja̱. 3Go bi hoqui gätho yø cosa ja na̱, tengu̱tho bá̱ ne Oja̱ ngue bi̱ nja. Nu̱ hangu̱ yø cosa ja ya, hi̱n'yʉ n'na ra̱ cosa ngue hi̱nxti hoqui. 4Nu̱na̱ go bá̱di̱ u̱nna̱ 'da'yo te na̱. Guehna̱ xojpa̱ yø mmʉi yø ja̱'i̱ ngue da̱ ba̱di̱ ndana̱ ma̱jua̱ni̱. Nu̱na̱ bá̱di̱ u̱nna̱ 'da'yo te, tengu̱tho n'na ra̱ nyot'i ngue xojpa̱ yø mmʉi yø ja̱'i̱. 5Nu̱ ra̱ nyot'i di yorbʉ ja ra̱ 'bɛxu̱i̱, pɛ hi̱ngui̱ hätra̱ 'bɛxu̱i̱ di 'bɛrpa̱bi̱'a̱ gui yot'i.
6Nu̱na̱ Oja̱, bi̱ mɛnhna̱ n'na ra̱ n'yohʉ ni̱ hu̱ ngue ra̱ Xuua. 7Bi̱ mɛnhni̱ ngue da̱ xihyø ja̱'i̱ te'o na̱ da̱ xojpa̱ yø mmʉi yø ja̱'i̱. I̱ nnepe ngue guehna̱ da̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ gätho yø ja̱'i̱ na̱. 8Nu̱na̱ ra̱ Xuua, hi̱nga̱ guehna̱ ja ngue da̱ xojpa̱ yø mmʉi yø ja̱'i̱ na̱. Sinoque bi 'bɛnhni̱ ngue da̱ xihyø ja̱'i̱ ndana̱ da̱ xojpa̱ yø mmʉi yø ja̱'i̱. 9Nu̱na̱ bi zøcua ja ra̱ xi̱mhäi, guehna̱ ma̱jua̱ni̱ ngue xojpa̱ yø mmʉi gätho yø ja̱'i̱ na̱.
10Nu̱na̱ rá̱ Ts'ʉnt'ʉ Oja̱ bi̱ m'mʉcua ja ra̱ xi̱mhäi. Ma̱da̱gue'a̱ ngue go bi hocra̱ xi̱mhäi na̱, pɛ hi̱mbi̱ ba̱hyø ja̱'i̱ te'o na̱. 11Bi̱ m'mʉp'ʉ ja rá̱ häi, pɛ hi̱mbi̱ nu̱ ma̱nho yø mmɛ̱ngu̱hʉ. 12Pɛ nu̱ya to gä bi nu̱ ma̱nho, 'nɛ̱ bi 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ ngue guehna̱ ra̱ Ya̱nte na̱, guehya bi u̱nna̱ nt'ɛ̱di̱ bi gohi ngue yø ba̱si̱ Oja̱ ya. 13Nu̱'a̱ i gohi ngue yø ba̱si̱ Oja̱ yø ja̱'i̱, hi̱mma̱ 'da'yo 'bʉi tengu̱tho ga̱ 'bʉhyø ba̱si̱ yø ja̱'i̱, ogue dra̱ ja̱'i̱tho xta̱ nnepe ngue bi̱ njap'ʉ. Sinoque guesɛ Oja̱ bi̱ ne bi 'yøt'e ngue yø ba̱si̱ yø ja̱'i̱.
14Nu̱na̱ øt'e ngue fa̱di̱ hanja Oja̱ ya, bi̱ nja̱'i̱ na̱. Bi̱ m'mʉcua dí 'bʉhmʉ. Pɛ dá̱ nu̱he ngue ma̱guesɛ. Ma̱guesɛ porque rá̱ 'dants'ʉnt'ʉ Oja̱. Gä ma̱jua̱ni̱ te bi̱ ma̱, 'nɛ̱ hi̱nha rá̱ nzɛgui di̱ ma̱hyø ja̱'i̱. 15Nu̱na̱ ra̱ Xuua, bi xihyø ja̱'i̱ te'o na̱, bi 'yɛ̱mbi̱:
―Nu̱na̱ ya, guehna̱ nmi̱ mma̱ngä m'mɛt'o na̱ya. Porque ya xtá̱ ma̱ngä ngue dí ɛ̱na̱: “Nu̱na̱ da̱ ɛ̱p'ʉ m'mɛfa, ma̱n'na ta̱te na̱ ngue nu̱gä, porque hante ngue ga̱ m'mʉcä, ya mi̱ 'bʉhna̱”.
16Nu̱'a̱ te gä ba̱di̱ u̱ni̱, gä di tocaga̱hʉ. Ba̱di̱ thi̱jpa̱tho rá̱ ma̱te ba̱di̱ u̱ni̱ hi̱nha rá̱ nzɛgui. 17Conná̱ nguehra̱ Moisés bi fa̱hrá̱ ley Oja̱. Pɛ conná̱ nguehra̱ Jesucristo bi fa̱hrá̱ ma̱te Oja̱, 'nɛ̱ bi fa̱hna̱ ra̱ hya̱ ma̱jua̱ni̱. 18Nu̱na̱ Oja̱ hi̱nja̱m'mø to di̱ nnu̱ na̱. Hønt'a̱ rá̱ 'dants'ʉnt'ʉ Oja̱ bí 'bʉp'ʉ bí 'bʉhrá̱ Papá, go bi̱ ma̱ hanja Oja̱ na̱.
Ra̱ Xuua nu̱na̱ bi 'yøtra̱ nxixya̱ bi̱ ma̱ hanja na̱ ra̱ Jesucristo.
19Nu̱'ʉ yø judío 'bɛt'o p'ʉ Jerusalén bi̱ mɛnhyø mmäcja̱ bi̱ mɛ yø n'yohʉ ja yø 'bɛfi p'ʉ ja ra̱ ni̱ja̱. Bi̱ map'ʉ 'bʉhra̱ Xuua ngue bá̱ änni̱ te'o. 20Ra̱ Xuua p'ʉya, njua̱ntho bi̱ ma̱, bi 'yɛ̱na̱:
―Hi̱nga̱ guecä na̱ ra̱ Cristo bá̱ ɛ̱x Oja̱ ngue di̱ nda̱st'abi ―bi 'yɛ̱na̱.
21Ma̱hømbi̱ 'yännbʉya, bi 'yɛ̱mbi̱:
―¿Pɛ te'o'i p'ʉya? ¿Ua gue gue'e na̱ ra̱ pønga̱hya̱ Elías?
Mi̱ da̱hra̱ Xuua p'ʉya, bi 'yɛ̱mbi̱:
―Hi̱nga̱ guecä.
Bi 'yänni̱ ma̱høn'a̱ p'ʉya, bi 'yɛ̱mbi̱:
―Masque gue'e na̱ ra̱ pønga̱hya̱ ja ngue da̱ ɛ̱cua 'mø ―bi 'yɛ̱mbi̱.
Bi 'yɛ̱na̱ ma̱høn'a̱ p'ʉya:
―Hi̱n'na̱.
22Bi t'ɛ̱mbʉya:
―Pɛ ¿te'o'i p'ʉya? Da̱mi̱ xicje n'namhma̱ ga̱ ha̱spa̱he ra̱ hya̱'ʉ to xpa̱ mɛnnga̱he. Da̱mi̱ ma̱ te'o'i.
23Mi̱ da̱hra̱ Xuua, bi 'yɛ̱na̱:
―Go guecä na̱ bi̱ mma̱nna̱ pønga̱hya̱ Isaías ngue bi 'yɛ̱na̱: “Di̱ m'mʉ'a̱ n'na nc'ɛ̱i̱ ngue nts'ɛdi di̱ ma̱nna̱ hya̱ p'ʉ ja ra̱ da̱po. Da̱ 'yɛ̱na̱: Da̱mi̱ nsähʉ ya, porque ya ni̱ ma da̱ ɛ̱p'ʉ ra̱ Hmu̱”, bi 'yɛ̱na̱.
24Nu̱ya yø n'yohʉ bi̱ ma bá̱ nya̱ui ra̱ Xuua, guehya yø m'mɛnhni̱ yø fariseo ya. 25Ma̱hømbi̱ 'yännbʉya, bi 'yɛ̱mbi̱:
―¿Pɛ hanja ngue guí øtra̱ nxixya̱ 'mø ngue hi̱nga̱ gue'e na̱ ra̱ Cristo, ni̱ xi̱ngrá̱ Elías, ni̱ xi̱ngrá̱ pønga̱hya̱ dí xi'i?
26Mi̱ da̱hra̱ Xuua, bi 'yɛ̱mbyø ja̱'i̱:
―Nu̱gä dí øtra̱ nxixya̱ conna̱ dehe. Pɛ nu̱ua dí 'bʉhmʉ, 'yo ua n'na nc'ɛ̱i̱ ngue hi̱ngui̱ fa̱di̱ te'o. 27Nu̱gä dá̱ 'bɛt'o, pɛ nu̱na̱ dí xi'a̱hʉ da̱ ɛ̱p'ʉ m'mɛfa na̱. Ma̱n'na ta̱te na̱ ngue nu̱gä. ¿Hapʉ gue ga̱ sʉcä tengu̱ na̱?
28Gä guehya yø hya̱ ja ua bi̱ ma̱nna̱ Xuua p'ʉ ja ra̱ hni̱ni̱ Betábara, ma̱n'na nguadi ra̱ da̱the Jordán ma̱mbi̱ øtra̱ nxixya̱.
Bi̱ ma̱nna̱ Xuua te'o na̱ ra̱ Jesús.
29Mi̱ hyaxpʉya, bi̱ nu̱ ra̱ Xuua ngue mmap'ʉ ra̱ Jesús da̱ zømp'ʉ ha 'bäi. Bi xihyø ja̱'i̱ p'ʉya, bi 'yɛ̱mbi̱:
―Nu̱na̱ ra̱ n'yohʉ bá̱ ɛ̱cua ya, guehna̱ da̱ hnøpa̱ 'bøt'e na̱ya. Tengu̱tho ra̱ dɛ'yo thop'ʉ ja ra̱ ni̱ja̱ ngue pa m'møt'e, di̱ njarbʉ na̱. Porque guehna̱ bá̱ pɛn'Oja̱ na̱, ngue di hojpa̱ yø ts'oqui yø ja̱'i̱ 'bʉi gä rá̱ ngʉni̱ nxi̱mhäi. 30Guehna̱ dá̱ mma̱ngä 'mø dí xi'a̱hʉ na̱ya ngue dí ɛ̱na̱: “Nu̱gä dá̱ 'bɛt'o, pɛ bá̱ ɛ̱p'ʉ ma̱n'na ra̱ n'yohʉ ta̱te ngue nu̱gä. Porque hante ngue ga̱ m'mʉcä, ya mi̱ 'bʉhna̱”. 31Nu̱gä xquet'a̱ hi̱nmi̱ pa̱cä te'o na̱ t'ɛ̱mbi̱ ra̱ Cristo, pɛ bá̱ 'bɛnngui̱ ngue ga̱ xixya̱bi̱ yø ja̱'i̱, 'nɛ̱ ga̱ japi gätho yø judío ngue da̱ ba̱di̱ te'o na̱ ra̱ Cristo.
32Ma̱hømbi̱ 'yɛ̱nna̱ Xuua:
―Dá̱ nu̱gä ra̱ Espíritu Santo bí 'yɛ̱ ma̱hɛ̱ts'i̱ tengu̱tho n'na ra̱ paloma ngue bi zøp'ʉ 'bähra̱ Jesús ngue di̱ n'youi. 33Nu̱gä tobe hi̱nmi̱ pa̱cä te'o na̱ ra̱ Cristo, pɛ nu̱'mø ma̱mbá̱ 'bɛnngui̱ ngue ga̱ xixya̱bi̱ yø ja̱'i̱ conna̱ dehe, Oja̱ bi 'yɛ̱ngui̱: “Nu̱na̱ ra̱ n'yohʉ gui̱ nnu̱rpi̱ ngue da̱ zøhra̱ Espíritu Santo p'ʉ ja rá̱ ya̱, guehna̱ da̱ japyø ja̱'i̱ ngue di ha̱tra̱ ts'ɛdi ra̱ Espíritu Santo na̱”, bi 'yɛ̱ngui̱. 34Ngu̱na̱ dá̱ nu̱gä ya, ja̱na̱ngue da̱di jagä ma̱jua̱ni̱ ngue guehna̱ rá̱ Ts'ʉnt'ʉ Oja̱ na̱.
Yø mʉdi xädi ra̱ Jesús.
35Mi̱ hyaxpʉya, ma̱høn'a̱ 'bʉp'ʉ ra̱ Xuua n'youi yoho yø xädi. 36Nu̱'mø mi̱ nu̱ ngue bi thop'ʉ ra̱ Jesús, ra̱ Xuua bi 'yɛ̱na̱:
―Nu̱na̱ bá̱ ɛ̱cua ya, guehna̱ bá̱ pɛn'Oja̱ ngue da̱ nøpa̱ 'bøt'e yø ja̱'i̱ na̱, tengu̱tho ra̱ dɛ'yo thop'ʉ ja ra̱ ni̱ja̱ ngue pa m'møt'e.
37Nu̱na̱ ra̱ hya̱ bi̱ ma̱nna̱ Xuua, mi̱ zä mi̱ 'yø'ʉ yoho yø xädi, bi dɛnna̱ Jesús. 38Ra̱ Jesús bi̱ nyɛ̱gui̱, bi̱ nu̱ ngue ni̱ thɛnni̱. Bi 'yɛ̱mbya ni̱ dɛnni̱:
―¿Te guí hommi̱ ya?
Nu̱'ʉ ni̱ dɛnni̱ bi 'yɛ̱mbi̱:
―Ague grá̱ xännba̱te, ¿hapʉ guí säya?
39Mi̱ da̱hra̱ Jesús, bi 'yɛ̱mbi̱:
―Ma ga̱ mmähä, ga̱ u̱t'a̱ui.
Bi̱ mɛ p'ʉya, bi 'yu̱ti̱ hapʉ säya. Nu̱'a̱ ra̱ ora'a̱, ya mmap'ʉ 'dɛt'a xu̱di̱. Pɛ ja bá̱ thɛ'i̱nde p'ʉ bi zøni̱.
40Nu̱na̱ n'na nc'ɛ̱i̱ bi 'yøde te mma̱nna̱ Xuua, bi dɛnna̱ Jesús, guehna̱ ra̱ Andre rá̱ n'yohʉ ra̱ Bɛdu na̱. 41Nu̱na̱ ra̱ Andre 'bexpi̱ ma bá̱ honná̱ n'yohʉ Bɛdu. Bi 'yɛ̱mbi̱:
―Dá̱ ti̱ngä'be ra̱ Mesías ―bi 'yɛ̱mbi̱.
Nu̱na̱ ra̱ Mesías i̱ nne da̱ ma̱ ngue guehna̱ ra̱ Cristo bá̱ ɛ̱x Oja̱ ngue di̱ nda̱st'abi. 42Nu̱na̱ ra̱ Andre p'ʉya, bi zixrá̱ n'yohʉ p'ʉ 'bʉhra̱ Jesús. Pɛ mi̱ nu̱ ra̱ Jesús, bi 'yɛ̱mbi̱:
―Gue'e grá̱ Simu̱, rá̱ ts'ʉnt'ʉ'i ra̱ Jonás. Nu̱ya gdi hu̱ ngue grá̱ Cefas, 'nɛ̱ gdi Bɛdu ya.
Ra̱ Jesús bi zixra̱ Lipe conna̱ Natanael.
43Mi̱ hyaxpʉya, bi̱ map'ʉ ja ra̱ häi Galilea ra̱ Jesús. Hante ngue da̱ ma, bi̱ nthɛui ra̱ Lipe, bi 'yɛ̱mbi̱:
―Ma ga̱ mmɛp'ʉ ga̱ mmagä ague Lipe.
44Nu̱na̱ ra̱ Lipe, ra̱ mmɛ̱ngu̱ p'ʉ ja ra̱ hni̱ni̱ Betsaida. Xquet'a̱ ra̱ mmɛ̱ngu̱ p'ʉ na̱ ra̱ Andre 'nɛ̱hra̱ Bɛdu. 45Nu̱na̱ ra̱ Lipe bi̱ ma bá̱ honna̱ Natanael. Bi 'yɛ̱mbi̱:
―Dá̱ ti̱ngä'be na̱ ra̱ n'yohʉ mma̱mp'ʉ ja ra̱ Ma̱ca̱ Libro bi 'yotra̱ Moisés da̱ gue'ʉ mi̱'da yø pønga̱hya̱. Guehna̱ rá̱ ts'ʉnt'ʉ ra̱ José, nu̱na̱ ra̱ Jesús ra̱ mmɛ̱ngu̱ Nazaret.
46Mi̱ da̱hra̱ Natanael, bi 'yɛ̱na̱:
―Xip'ʉ Nazaret, ¿ua da̱ zä da̱ pømp'ʉ n'na nc'ɛ̱i̱ ngue xta̱nho?
Bi 'yɛ̱nna̱ Lipe p'ʉya:
―Gue mmɛxa̱ gui̱ nnu̱.
47Mi̱ nu̱ ra̱ Jesús ngue mmap'ʉ ra̱ Natanael da̱ guarbʉ 'bʉi, bi 'yɛ̱mbʉya:
―Ya guí̱ nnu̱hʉ ya, bá̱ ɛ̱cua n'na ra̱ judío ngue ma̱jua̱ni̱ xa̱nho te ga̱ 'yo, 'nɛ̱ hi̱ngra̱ fɛhni̱tho.
48Ra̱ Natanael bi 'yännbʉya, bi 'yɛ̱mbi̱:
―¿Hague go gni̱ pa̱qui̱?
Mi̱ da̱hra̱ Jesús, bi 'yɛ̱mbi̱:
―Conque nu̱'mø tobe hi̱mma̱ni̱ zo'i̱ ra̱ Lipe ya, dí̱ nnu̱'i̱ 'mø guí 'bʉp'ʉ 'bähra̱ za ngue ra̱ igo.
49Bi 'yɛ̱nna̱ Natanael:
―Ague grá̱ xännba̱te, gue'e rá̱ Ts'ʉnt'ʉ'i Oja̱. Gue'e rá̱ da̱st'abi'i yø judío.
50Mi̱ da̱hra̱ Jesús, bi 'yɛ̱mbi̱:
―Hønt'a̱ guí 'yɛ̱c'ɛ̱i̱gui̱'a̱ ya, ngue dí xi'i ngue dí̱ nnu̱'i̱ 'mø guí 'bʉp'ʉ 'bähra̱ igo ya. A nu̱yá, ma̱n'na xa̱nhɛ̱nni̱ yø cosa gui̱ nnu̱ ya, para ngue ma̱n'na gdi pa̱di̱ xa̱nho te'ogä.
51Ma̱hømbi̱ 'yɛ̱nna̱ Jesús:
―Ma̱jua̱ni̱ dí xi'a̱hʉ, guí̱ nnu̱hʉ ngue da̱ xohra̱ c'ama̱hɛ̱ts'i̱ ya. Yø anxɛ Oja̱ p'ʉya, ni̱ ma ni̱ 'yɛ̱p'ʉ 'bähra̱ N'yohʉ bí 'yɛ̱ ma̱hɛ̱ts'i̱.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;