លោកុប្បត្តិ 7:24

លោកុប្បត្តិ 7:24 គខប

ទឹក​ជន់​នៅ​នឹង​ថ្កល់​លើ​ផែនដី អស់​រយៈ​ពេល​មួយ​រយ​ហា‌សិប​ថ្ងៃ។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share