លោកុប្បត្តិ 5:6

លោកុប្បត្តិ 5:6 គខប

ពេល​លោក​សេថ​មាន​អាយុ​មួយ​រយ​ប្រាំ​ឆ្នាំ លោក​បង្កើត​បាន​អេណុស។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
Share